Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Mgr. M. A. Zuzana Maďarová, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Sídlo fakulty Mlynské luhy 4, 82105 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Maďarová
I.2 - Meno
Zuzana
I.3 - Tituly
Mgr., M.A., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1984
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
výskumná pracovníčka
I.8 - E-mailová adresa
zuzana.madarova@fses.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29561?do=filterForm-submit&name=Zuzana&surname=Ma%C4%8Farov%C3%A1&university=701000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
politické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Stredoeurópska univerzita v Budapešti
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
rodové štúdiá
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
politické vedy
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Výskumná pracovníčka Univerzita Komenského v Bratislave od 2018
Analytička a projektová manažérka ASPEKT od 2005
Vyslaná národná expertka Európsky inštitút pre rodovú rovnosť 2015-2017
Senior expertka pre rodovú rovnosť Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2012-2014
Redaktorka Slovenská tlačová agentúra 2007-2009

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Akademická komunikácia I. Európske štúdiá I. politické vedy
Akademická komunikácia II. Európske štúdiá I. politické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Európske štúdiá 1 politické vedy
Európske štúdiá 2 politické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Politika kolektívnej pamäti Európske štúdiá 2. politické vedy
The Politics of Collective Memory European Studies 2. Political Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
36
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Maďarová, Z. & Hardoš, P. (2022). In the name of the conservative people: Slovakia’s gendered illiberal transformation. Politics and Governance 10(4): 95-107. https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5538

2

Maďarová, Z. & Valkovičová, V. (2021). Is feminism doomed? Feminist praxis in the times of ‘gender ideology’ in Slovakia. European Journal of Women’s Studies 28(2): 274-281. doi:10.1177/1350506820979157

3

Grzebalska, W. & Maďarová, Z. (2021). The grand return of the troops: Militarization of COVID-19 and shifting military society relations in Visegrad. Intersections 7(3): 139-156. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.784 

4

Maďarová, Z., Hardoš, P., & Ostertágová, A. (2020). What Makes Life Grievable? Discursive Distribution of Vulnerability in the Pandemic. Mezinárodní vztahy 55(4): 11-30. https://doi.org/10.32422/mv-cjir.1737

5

Maďarová, Z. (2019). Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti. Bratislava: ASPEKT.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Maďarová, Z. & Hardoš, P. (2022). In the name of the conservative people: Slovakia’s gendered illiberal transformation. Politics and Governance 10(4): 95-107. https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5538

2

Maďarová, Z. & Valkovičová, V. (2021). Is feminism doomed? Feminist praxis in the times of ‘gender ideology’ in Slovakia. European Journal of Women’s Studies 28(2): 274-281. doi:10.1177/1350506820979157

3

Grzebalska, W. & Maďarová, Z. (2021). The grand return of the troops: Militarization of COVID-19 and shifting military society relations in Visegrad. Intersections 7(3): 139-156. https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i3.784 

4

Maďarová, Z., Hardoš, P., & Ostertágová, A. (2020). What Makes Life Grievable? Discursive Distribution of Vulnerability in the Pandemic. Mezinárodní vztahy 55(4): 11-30. https://doi.org/10.32422/mv-cjir.1737

5

Maďarová, Z. (2019). Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti. Bratislava: ASPEKT.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Zvada, Ľ. (2022). On gender and illiberalism: lessons from Slovak parliamentary debates. Politics and Governance 10(4): 108-120. https://doi.org/10.17645/pag.v10i4.5536

2

Petrovič, T. (2022). Gender-sensitive language use in Serbia: between linguistic nationalism and box-checking performance. Gender and Language 16(3): 216-240. https://doi.org/10.1558/genl.21190 

3

Norocel, O. C. - Paternotte, D. 2023. The dis/articulation of anti-gender politics in Eastern Europe. Problems of Post-Communism, 70(2): 123-129. https://doi.org/10.1080/10758216.2023.2176075

4

Adlung, S. - Backes, A. 2023. Representing life and death in care institutions: Between invisible victims and suffering old women. Media and Communication, 11(1): 163-172. https://doi.org/10.17645/mac.v11i1.6056

5

Atria, J. - Alfaro, J. - Tapia, M. - Frei, R. 2022. Pandemic patriotism: Official speeches in the face of the global COVID-19 crisis. International Sociology, 37(4): 439-456. https://doi.org/10.1177/02685809221108 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-17-0596 Politika emócií ako forma politickej exklúzie a inklúzie, 2018-2022

2

VEGA-1/0742/19 Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku, 2019-2021

3

Jean Monnet Chair Project EUPOLSOC

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka redakčnej rady časopisu Gender a výzkum / Gender and Research Redakčná rada časopisu Gender a výzkum / Gender and Research, vydáva Sociologický ústav Akademie věd České republiky od 2022

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Organizovanie výskumných seminárov Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, od r. 2020

Dátum poslednej aktualizácie
10.09.2023