Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zupka
I.2 - Meno
Dušan
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
dusan.zupka@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17950
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Historické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
História
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
História
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
všeobecné dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2022
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2017-2022
výskumný pracovník Oxford University, History Faculty 2015-2016
projektový manažér Literárne informačné centrum 2012-2017
Postdoktorand Central European University, Budapešť 2010-2011

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Utrecht University Summer School Utrecht University 2007
Externý prednášajúci na Univerzite Komenského Univerzita Komenského 2012-2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
HS: Formy politickej komunikácie stredoeurópskych dynastií história II. historické vedy
Západná Európa v stredoveku história I. historické vedy
Úvod do dejín strednej Európy stredoeurópske štúdiá I. filológia
Historiografia: ako písať o dejinách história II. historické vedy
Seminár k záverečnej práci, seminár k bakalárskej práci 1 stredoeurópske štúdiá, Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry I. filológia, 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
Historický proseminár 1 história I. historické vedy
ŠK: Vybrané kapitoly z kultúrnych dejín stredoeurópske štúdiá II. filológia
Dejiny Strednej Európy 1 stredoeurópske štúdiá II. filológia
Seminár k diplomovej práci stredoeurópske štúdiá, Učiteľstvo geografie a histórie II. filológia, 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
stredoeurópske štúdiá I. a II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
HS: Formy politickej komunikácie stredoeurópskych dynastií história II. historické vedy
Historický proseminár 1 história I. Historické vedy
Seminár k diplomovej práci história II. historické vedy
Seminár k záverečnej práci stredoeurópske štúdiá I. filológia
Základy akademického písania 1 história II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
51
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
141
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
113
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA

Ritual and symbolic communication in Medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301). - 1. vyd. - Leiden/Boston : BRILL, 2016. - 224 s. Registrované v: wos, Registrované v: scopus

2

AAB

Meč a kríž : vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie). - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2020. - 278 s. 

3

ACB

Dejiny európskeho stredoveku : 2 : Vrcholný stredovek. - 1. vyd. - Bratislava : Hlbiny, 2019. - 350 s  (20.4% [5 AH])

4

Remembering Jagiellonians in German-speaking lands In: Remembering the Jagiellonians. - London : Routledge, 2018. - S. 121-140. 

5

Communication in a town : urban rituals and literacy in the medieval Kingdom of Hungary, In: Uses of the written word in medieval towns : medieval urban literacy 2. - Turnhout : Brepols, 2014, s. 341-373. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAA

Ritual and symbolic communication in Medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301). - 1. vyd. - Leiden/Boston : BRILL, 2016. - 224 s. Registrované v: wos, Registrované v: scopus

2

AAB

Meč a kríž : vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie). - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2020. - 278 s. 

3

ACB

Dejiny európskeho stredoveku : 2 : Vrcholný stredovek. - 1. vyd. - Bratislava : Hlbiny, 2019. - 350 s  (20.4% [5 AH])

4

Remembering Jagiellonians in German-speaking lands In: Remembering the Jagiellonians. - London : Routledge, 2018. - S. 121-140. 

5

Religious rituals of war in Medieval Hungary under the Árpád dynasty, In Christianity and war in Medieval East Central Europe and Scandinavia. Leeds : Arc Humanities Press, 2021. - S. 141-157

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

 Ritual and symbolic communication in Medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301) [o1] 2019 Curta, F.: Eastern Europe in Middle ages (500-1300). Leiden : Brill, 2019, S. 1398 - BCI-SSH

2

Ritual and symbolic communication in Medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301), [o3] 2020 Aurell, J.: Medieval self-coronations : the history and symbolism of a ritual. Cambridge : Cambridge University press, 2020, S. 12, 207.

3

Ritual and symbolic communication in Medieval Hungary under the Árpád dynasty (1000-1301), [o5] 2018 Wihoda, M.: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Wien : Böhlau Verlag, 2018, S. 413-414.

4

Communication in a town : urban rituals and literacy in the medieval Kingdom of Hungary, [o3] 2018 Szende, K.: Trust, authority, and the written word in the royal towns od medieval Hungary. Turnhout : Brepols Publishers, 2018, S. 22.

5

Communication in a town : urban rituals and literacy in the medieval Kingdom of Hungary, [o3] 2020 Lucherini, V.: Catedrali, cittá medievali, rituali : note per un appropoccio critico e storiografico. In: La cattedrale nella cittá medievale : i rituali. Roma : Viella, 2020, S. 29

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2019 – 2023 APVV 18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy 

riešiteľ


Predložený projekt má dva hlavné ciele, ktorých riešenie sa vzájomne podmieňuje a dopĺňa. Prvý spočíva vo vytvorení a open access sprístupnení základného korpusu hesiel „Databázy historickej terminológie k stredoeurópskym dejinám“, ktorá bude na základe multidisciplinárnych prístupov vysvetľovať najvýznamnejšie fenomény vývoja Strednej Európy, vrátane Slovenska, od neskorej antiky až do konca 20. storočia. Voľne prístupná on-line databáza bude mať ambíciu poskytnúť širokému okruhu užívateľov od akademickej sféry cez učiteľov až po pracovníkov verejného sektora a masmédií komfortný prístup k fundovaným informáciám o zásadných charakteristikách historického vývoja nášho regiónu.

2

2018 – 2020 VEGA 1/0814/18 Dejiny diplomacie v ranom stredoveku 

riešiteľ


Hlavným cieľom projektu je preskúmať a syntetizujúcim spôsobom predstaviť základné formy a metódy diplomacie najvýznamnejších ranostredovekých monarchií v jednotlivých geografických oblastiach európskeho kontinentu. Riešiteľský kolektív je zostavený tak, aby mohol preskúmať otázku kontinuity, resp. diskontinuity medzi neskoroantickou a ranostredovekou diplomaciou. Zároveň sa riešitelia zamerajú na analýzu rozdielov medzi diplomatickými prejavmi jednotlivých štátov. Pôjde predovšetkým o postihnutie rozdielov medzi uplatňovaním metód diplomacie veľmocí (Byzantská ríša, Franská ríša, ...) voči „imperiálnym" partnerom, ktorých pokladali za rovnocenných (Perzia, pápežská kúria) a voči periférnym cieľom ich záujmu v našom stredoeurópskom priestore (Veľká Morava a Uhorsko). Prostriedky „vysokej“ diplomacie sa pritom prirodzene odvíjali od tendencií udržiavania kontaktov, ktoré možno badať i na úrovni menších územno-správnych celkov (vojvodstvá či grófstva).


3

2020-2024 APVV-19-0131 Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku 

riešiteľ


Zámerom riešiteľského kolektívu je na základe rozsiahleho a náročného archívneho výskumu (z jazykového i interpretačného hľadiska), pripraviť reprezentatívnu publikáciu, ktorá sprostredkuje rôzne aspekty pohľadu na podoby umierania a smrti v stredoveku, ako aj reflektuje rozdiely/zhody medzi ich vnímaním v Uhorsku a na Západe. Takáto publikácia v slovenskej historiografii úplne absentuje. V súlade so súčasnými trendmi riešiteľský kolektív vypublikuje výsledky svojho bádania aj v monotematicky ladenom čísle elektronického vedeckého periodika Forum Historiae, venovanom tematike Ars moriendi. Tieto štúdie budú presahovať uhorský kontext a nadviažu na európsky medievistický výskum. 

4

 2019 – 2021 KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. – III

riešiteľ


Hlavným cieľom projektu je napísať a vydať druhý a tretí zväzok vysokoškolskej učebnice dejín európskeho stredoveku, ktoré budú plne zodpovedať súčasnému stavu historického poznania, nahradia ťažko dostupné a už (nielen ideologicky) zastarané príručky a saturujú veľký nedostatok základnej študijnej literatúry k tejto disciplíne. Riešiteľský / autorský kolektív sa skladá z učiteľov Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracoviska, ktoré má v súčasnosti zrejme ako jediné na Slovensku primerané odborné kapacity na zvládnutie tejto náročnej úlohy a je jediným pracoviskom u nás, ktoré sa systematicky venuje všeobecným dejinám európskeho stredoveku.

5

2022 - 2026 VEGA Diplomacia strednej Európy medzi regionalizmom a univerzalizmom (1000 – 1700)


Významný výskumný VEGA projekt je venovaný skúmaniu heterogénnej povahy stredovekej diplomacie, najmä v stredoeurópskom kontexte. Hlavná časť projektu sa zaoberá skúmaním nábožensky motivovaných vojen a križiackych výprav ako súčasti dobových diplomatických a vojenských vzťahov.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen garančného tímu študijného odboru stredoeurópske štúdiá Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2021
Člen redakčnej rady - Historický časopis Historický časopis, HU SAV od roku 2021
Vedecký redaktor edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages Brill Academic Publishing, Leiden, Holandsko/ Boston, USA od roku 2017
Člen výskumno-vedeckej organizácie TORCH The Oxford Research Centre in the Humanities, University of Oxford, Veľká Británia 2015-2016
Člen predstavenstva (Board memeber) výskumno-vedeckej organizácie MECERN Medieval Central European Research Network od roku 2017
Podpredseda Slovenský národný komitét historikov od roku 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Oxford Oxford, Veľká Británia 2015-2016 (1 rok a 3 mesiace) ERC Grant
Central European University Budapest, Maďarsko 2010-2011 (7 mesiacov) NŠP
Utrecht University Utrecht, Holandsko 2008 (2 mesiace) NŠP
Utrecht University Utrecht, Holandsko 2007 (1 mesiac) Utrecht University
Western Michingan University Kalamazoo, Michigan, USA 2017 (5 dní) LIT FOND

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24