Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zouhar
I.2 - Meno
Marián
I.3 - Tituly
prof. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra logiky a metodológie vied
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
marian.zouhar@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4142
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filozofia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-2455-8722

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
filozofia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
filozofia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1. 3. 2014 - doteraz
docent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1. 4. 2007 - 28. 2. 2014
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1. 9. 1999 - 31. 3. 2007
asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 15. 7. 1996 - 31. 8. 1999

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
školenie v používaní aplikácií pre online vzdelávanie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2020
školenie v používaní programu MS Excel Univerzita Komenského v Bratislave 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do logiky filozofia I. filozofia
Logika 1 filozofia I. filozofia
Logika 2 filozofia I. filozofia
FIlozofia jazyka slovenský jazyk III. filológia
Základy argumentácie marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
Základy logiky marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
slovenský jazyk III. Filológia
marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá
marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
filozofia filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Dejiny analytickej filozofie I. filozofia I. filozofia
Dejiny analytickej filozofie I. filozofia II. filozofia
Dejiny analytickej filozofie II. filozofia I. filozofia
Dejiny analytickej filozofie II. filozofia II. filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
202
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
57
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
476
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
169
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
232
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
83
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Zouhar, Marián. Predicates of Personal Taste and Normative Meaning. In: Synthese. - Roč. 200, č. 6 (2022), s. 1-26. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:395810&fromLocationLink=false&theme=EPC

2
Zouhar, Marián. Conversations about taste, contextualism, and non-doxastic attitudes. In: Philosophical papers. - Roč. 47, č. 3 (2018), s. 429-460. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:349408&fromLocationLink=false&theme=EPC
3
Zouhar, Marián. Význam v kontexte. - 1. vyd. - Bratislava : Aleph, 2011. - 353 s. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:277141&fromLocationLink=false&theme=EPC
4
Zouhar, Marián. On the notion of rigidity for general terms. In: Grazer philosophische Studien. - Amsterdam : Rodopi, 2009. - S. 207-229. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:256170&fromLocationLink=false&theme=EPC
5
Zouhar, Marián. Podoby referencie. - Bratislava : Iris, 2004. - 255 s. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:152752&fromLocationLink=false&theme=EPC
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Zouhar, Marián. Absolutism about taste and faultless disagreement. In: Acta analytica. - Roč. 35, č. 2 (2020), s. 273-288. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:367771&fromLocationLink=false&theme=EPC
2

Zouhar, Marián. Predicates of Personal Taste and Normative Meaning. In: Synthese. - Roč. 200, č. 6 (2022), s. 1-26. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:395810&fromLocationLink=false&theme=EPC

3
Zouhar, Marián. An argument for the obstinate rigidity of proper names. In: Grazer Philosophische Studien. - Roč. 96, č. 4 (2019), s. 497-517. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:360843&fromLocationLink=false&theme=EPC
4
Zouhar, Marián. Conversations about taste, contextualism, and non-doxastic attitudes. In: Philosophical papers. - Roč. 47, č. 3 (2018), s. 429-460. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:349408&fromLocationLink=false&theme=EPC
5

Zouhar, Marián: Argument : nástroj myslenia a presviedčania. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2022. - 212 s. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:391678&fromLocationLink=false&theme=EPC

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Beškyte, Justyna: Rollercoasters are not Fun for Mary : Against Indexical Contextualism. In: Axiomathes, roč. 21, č. 3, 2021, s. 340.

Citovaná práca:

Zouhar, Marián. Conversations about taste, contextualism, and non-doxastic attitudes. In: Philosophical Papers. - Roč. 47, č. 3 (2018), s. 429-460.

2

Munton, Jesse: Frege, fiction and force. In: Synthese, roč. 194, č. 6 sp. is., 2017, s. 3669-3692.

Citovaná práca:

Zouhar, Marián. Frege on fiction. In: Fictionality, possibility, reality. - Bratislava : Aleph, 2010. - S. 103-120.

3

McLeod, Stephen K.: Dummett and Frege on sense and Selbstandigkeit. In: British Journal for the history of philosophy, roč. 25, č. 2, 2017, s. 309-331.

Citovaná práca:

Zouhar, Marián. The structure of Frege´s thoughts. In: History and philosophy of logic. - Roč. 32, č. 3 (2011), s. 199-209.

4

Duží, Marie - Jespersen, Bjorn - Materna, Pavel: Procedural semantics for hyperintensional logic: foundations and applications of transparent intensional logic. Vol. 17. Dordrecht : Springer, 2010, S. 550.

Citovaná práca:

Zouhar, Marián. On the notion of rigidity for general terms. In: Grazer philosophische Studien. - Amsterdam : Rodopi, 2009. - S. 207-229.

5

Raclavský, Jiří: K Zouharově deskripční teorii významu vlastních jmen. In: Organon F, roč. 13, č. 2, 2006, s. 217.

Citovaná práca:

Zouhar, Marián. Podoby referencie. - Bratislava : Iris, 2004. - 255 s.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
APVV: Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach, č. APVV-0149-12, roky riešenia: 2012 - 2017, hlavný riešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/starsie-grantove-ulohy/amesh/
2
VEGA: Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede, č. 2/0049/16, roky riešenia: 2016 - 2018, hlavný riešiteľ
3
VEGA: Argumentácia vo vede a vo filozofii: logické, metodologické a pragmatické aspekty, č. 1/0036/17, roky riešenia: 2017 - 2020, spoluriešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/starsie-grantove-ulohy/argumentacia-vo-vede-a-filozofii-logicke-metodologicke-a-pragmaticke-aspekty/
4
APVV: Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov, č. APVV-17-0057, roky riešenia: 2018 - 2022, spoluriešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/arena/
5
VEGA: Postoje v komunikácii a argumentácii: sémantické a pragmatické aspekty, č. 1/0197/20, roky riešenia: 2020 - 2022, hlavný riešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/postoje-v-komunikacii-a-argumentacii-semanticke-a-pragmaticke-aspekty/
6

APVV: Sémantika kondicionálov, č. APVV-21-0405, roky riešenia: 2022 - 2026, spoluriešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/conditio/

7

VEGA: Idealizácia a abstrakcia v normatívnych a empirických vedách, č. 1/0557/23, roky riešenia: 2023 - 2025, spoluriešiteľ; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/klmv/veda/idealizacia-a-abstrakcia-v-normativnych-a-empirickych-vedach/

8

John Templeton Foundation: The Necessity of God's Existence: Divine Names and Modality, č. 61549, roky riešenia: 2023 - 2024, spoluriešiteľ, webstránka: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/content/nevyhnutnost-bozej-existencie-bozie-mena-modalita

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
dekan Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 7. 5. 2019 - doteraz
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1. 6. 2017 - 6. 5. 2019
predseda Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 7. 5. 2019 - doteraz
podpredseda Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1. 6. 2017 - 6. 5. 2019
člen Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave 1. 6. 2019 - doteraz
člen Komise Filosofia na obhajobu dizertací k získání vědeckého titulu "doktor věd" (DSc.), Filosofický ústav Akademie věd České republiky 2013 - doteraz
šéfredaktor časopisu Organon F Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied 2007 - 2019
člen výkonnej rady Európskej spoločnosti pre analytickú filozofiu Európska spoločnosť pre analytickú filozofiu 2023- doteraz
člen rady študijného programu Slovenský jazyk (3. stupeň) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2022 - doteraz
člen rady študijného programu Marketingová komunikácia (1. a 2. stupeň) Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2023 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26