Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Marcus Zagorski, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Zagorski
I.2 - Meno
Marcus
I.3 - Tituly
Doc. Dr., Ph.D.
I.4 - Rok narodenia
1970
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent, muzikológia
I.8 - E-mailová adresa
marcus.zagorski@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22289
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzikológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-0029-813X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Michigan State University, USA
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Composition and Music Theory
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
McGill University, Canada
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Composition
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Stanford University, USA
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Musicology
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Comenius University Bratislava
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Muzikológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
teaching assistant McGill University, Canada 1995-1997
teaching assistant Stanford University, USA 1999-2001
Lecturer University College Cork, Ireland 2004-2010
Assistant Professor Bowling Green State University, USA 2010-2014
odborny assistent, docent Comenius University Bratislava 2014-2022

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Faculty Fellow, Mannes Institute for Advanced Scholarship in Music University of Chicago, USA 2010
nemecko-anglický preklad Arnold Schönberg Center, Viedeň, Rakusko 2017-2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kontrapunkt 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Hudba 20. storočia 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Kompozičné techniky 20. storočia 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Hudobná analýza 1 0288 muzikológia II vedy o umení a kultúre
Hudobná analýza 2 0288 muzikológia II vedy o umení a kultúre
Kompozičný seminár 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Fin de siecle Vienna 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Muzikológia I vedy o umení a kultúre
Muzikológia II vedy o umení a kultúre
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
5
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kontrapunkt 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Hudba 20. storočia 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Kompozičné techniky 20. storočia 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Hudobná analýza 1 0288 muzikológia II vedy o umení a kultúre
Hudobná analýza 2 0288 muzikológia II vedy o umení a kultúre
Kompozičný seminár 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Fin de siecle Vienna 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre
Štúdium cudzojazyčnej muzikologickej literatúry 0288 muzikológia I vedy o umení a kultúre

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
37
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

[AAA] Adorno and the Aesthetics of Postwar Serial Music, Wolke: Hofheim, 2020. ISBN 978-3-95593-124-7

2

[ADC] "Carl Dahlhaus and the Aesthetics of the Experiment," Acta Musicologica 87/2 (2015), 249-264.

3

[ADC] "Material and History in the Aesthetics of 'serielle Musik'," Journal of the Royal Musical Association 134/2 (2009), 271-317.

4

[ADC] "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.

5

[ADC] "Hearing Beethoven, Truth, and 'New Music'," International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 44/1 (2013), 49-56.

6

V3 "The Sacred Soundscapes of Mountain Wilderness," Religions 14:992 (2023).

7

V2 "The Aesthetics of Serialism," The Cambridge Companion to Serialism, Cambridge University Press, 2023, 20-36.

8

O1 book translation of: Arnold Schönberg and Composition with 12 Tones, by Eike Feß, Arnold Schönberg Center, Wien, 2023, 221 pages.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

[AAA] Adorno and the Aesthetics of Postwar Serial Music, Hofheim: Wolke, 2020. ISBN 978-3-95593-124-7

2

[AAB] Kapitoly z estetiky seriálnej hudby, Bratislava: Corpus, 2017. ISBN 978-80-972585-4-2

3

[ADC] "Listening for Stockhausen," Hudebni veda 55/2 (2018), 193-202.

4

[ADM] "The role of technology in the aesthetics of postwar serial music," Musicologica Brunensia 52/1 (2017), 127-137.

5

[AEC] "Music and Cultural Opposition," The Handbook of COURAGE: Cutural Opposition and its Heritage in Eastern Europe, Budapest: Academy of Sciences, 2018, 289-306

6

V3 "The Sacred Soundscapes of Mountain Wilderness," Religions 14:992 (2023).

7

V2 "The Aesthetics of Serialism," The Cambridge Companion to Serialism, Cambridge University Press, 2023, 20-36.

8

O1 book translation of: Arnold Schönberg and Composition with 12 Tones, by Eike Feß, Arnold Schönberg Center, Wien, 2023, 221 pages.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2015 - Edwards, P. - In: Music and letters, roč. 96, č. 2, 2015 ; s. 258 ; SCOPUS ; AHCI (Marcus Zagorski, "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.)

2

[o1] 2015 - Wlodarski, A.L. - In: Musical witness and holocaust representation . - Cambridge : Cambridge university press, 2015 ; S. 235 ; SCOPUS (Marcus Zagorski, "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.)

3

[o1] 2012 - Philips, W. - In: Twentieth-century music, roč. 9, č. 1-2, 2015 ; s. 99 ; SCOPUS (Marcus Zagorski, "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.)

4

[o1] 2011 - Iddon, M. - In: New music at darmstadt: Nono, stockhausen, cage, and boulez . - Cambridge : Cambridge university press, 2011 ; S. 327 ; SCOPUS (Marcus Zagorski, "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.)

5

[o1] 2010 - Bauer, A. - In: Journal of music theory, roč. 54, č. 1, 2010 ; s. 89 ; SCOPUS (Marcus Zagorski, "'Nach dem Weltuntergang': Adorno's Engagement with Postwar Music," Journal of Musicology 22/4 (2005), 680-701.)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

HORIZON 2020, 2016–2019, COURAGE – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage ofDissent in the Former Socialist Countries (co-investigator).

2

VEGA 1/0015/19, 2019-2022, Kompozícia v kontextoch jazzu, rocku, európskej hudby 20. storočia a súčasnosti/Composition in context of jazz, rock, european classical music of the 20th century and contemporary time (co-investigator).   

3

VEGA 1/0086, 2015-2018, Multikulturalizmus v slovenskej hudbe (zodpovedná riešiteľka)/ Multiculturalism in Slovak Music (co-investigator).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen University Academic Counsel, University College Cork, Ireland 2009-2010
člen Graduate Council, Bowling Green State University, USA 2010-2013
člen Graduate Curriculum and Degree Programs, BGSU, USA 2010-2012
člen Graduate Academic Policies and Standards, BGSU, USA 2012-2013
interim coordinator Doctroal Degree in Contemporary Music, BGSU, USA 2011-2012

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Innsbruck Innsbruck, Rakusko maj-jun 2022 Visiting Professor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25