Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Rong Ye, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ye
I.2 - Meno
Rong
I.3 - Tituly
BA, Mgr., PhD, doc. prof.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
yerong@suibe.edu.cn alebo xue6292@163.com
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&surname=ye&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
China West Normal University
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
čínsky jazyk a literatúra (BA)
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia (Mgr.)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
religiózna literatúra (PhD)
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Southwest Jiaotong University, Čína
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
čínsky jazyk a literatúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Southwest Jiaotong University, China (2008); Shanghai University of International Business and Economics (2009 -); University of Ljubljana, Slovenia (2016 -); University of Primorska in Slovenia (2020 -)
II.c - Odbor a program
čínsky jazyk a literatúra
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Southwest Jiaotong University, ČĽR (2008); Shanghai University of International Business and Economics, ČĽR (2009 -); University of Ljubljana, Slovinsko (2016 -); University of Primorska in Slovenia (2020 -) 2008 -
lektor (1994-2001), docent (2001-2008), profesor (2008-2009) Southwest Jiaotong University, ČĽR 1994-2009
docent (2006-2008), profesor (2008-2009) University of Ljubljana, Slovinsko 2006-2009
docent Univerzita Komenského v Bratislave 2022-
odborný asistent (1985-1993), lektor (1993-1994) Sichuan Normal University, ČĽR 1985-1994

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Training for Teachers of Chinese Language Teaching as a Foreign Language Beijing Language and Culture University, ČĽR 1988
Chinese Linguistics Graduate Class Sichuan Normal University, ČĽR 1991
Chinese Linguistics Graduate Class Sichuan Normal University, ČĽR 1992
Chinese Linguistics Graduate Class Sichuan Normal University, ČĽR 1993

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Literatúry krajín východnej Ázie 1 Východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
Literatúry krajín východnej Ázie 2 Východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
východoázijské jazyky a kultúry I. a II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
70
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
10
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Odborná čínština 1 Východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
Písanie akademických textov 1Čít Východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
Čítanie textov k dejinám Číny Východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
Odborná čínština 2 východoázijské jazyky a kultúry I. filológia
Písanie akademických textov 2 východoázijské jazyky a kultúry I. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
128
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Vedecký článok „Guānyú fēi shìfēi wèn jù lǐ de “ne” [Pomocné slovo „ne“ v opytovacích vetách, ktoré nie sú otázkami typu áno/nie]", publikovaný v špičkovom čínskom lingvistickom časopise Studies of the Chinese Language (Zhongguo yuwen, ISSN: 0578-1949), 1994. č. 6, s. 448-452. Časopis vydáva Čínska akadémia sociálnych vied; je indexovaný v prestížnych čínskych databázach, ako Core Journals of China a CSSCI Chinese Social Science Citation Index. Celkový počet citácií je 72, 38 za posledných šesť rokov. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD9495&filename=YWZG199406009&uniplatform=NZKPT&v=W9CKSgQofFkxkhf6OnHkw7PhallsaydnHqtl6qZx5yd27Phalxkhf2SUyd2Hqtl6   
2
Vedecký článok „A Summary View on Two High Tides of the Impact of Christianity on Twentieth Century Chinese Literature", publikovaný v prestížnom časopise Monumenta Serica–Journal of Oriental Studies, roč. LIV, 2006, s. 363-393. Spoluautorka. Monumenta Serica, ISSN 0254-9948, je indexovaný vo Web of Science. Spoluautorka. http://www.monumenta-serica.de/monumenta-serica/publications/journal/Catolog/Volume-LIV-2006.php 
3
Vedecký článok: „From Obscure Poets to the Sacrificed Lamb of the Kingdom of Contemporary Chinese Poetry“, publikovaný v časoise Asian and African Studies. Časopis je indexovaný v: ESCI Web of Science Core Collection. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=10832 
4
Vedecký článok „A Summary View on the Impact of the Bible on Some ‘Obscure Poets’ After the Cultural Revolution", publikovaný v Journal of Zhejiang University (Humanities & Social Sciences), 2004, roč. 34, č. 2, s. 77-83. Spoluautorka. Časopis vydáva Čínska akadémia sociálnych vied; je indexovaný v prestížnych čínskych databázach, ako Core Journals of China a CSSCI Chinese Social Science Citation Index. Celkový počet citácií registrovaných v Core Journals of China a CSSCI Chinese Social Science Citation Index: 11. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=ZJDX200402011&uniplatform=NZKPT&v=iGYESG4CSzOyp64rUVwX0CtKi3%25mmd2Bn44%25mmd2F6mr9%25mmd2B14WNEFWSBaBPb6nggkPwQ4LRP%25mmd2FeK 
5
Vedecká štúdia: „Three-Self Church Leaders’ Thoughts and Deeds in the Early Days of the People’s People’s Republic of China“, publikovaná v Studia Orientalia Slovaca (SOS), 2013, č. 1, s. 55-74. Časopis je indexovaný v SCOPUS. https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/studia-orientalia-slovaca/ 
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Vedecký článok: “An Analysis of the Social Conditions in The Young Printer by Mao Dun”, Journal of Zhejiang Wanli University, Vol. 34 No. 4, July 2021, pp. 77-81. Spoluautorka.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=ZJWL202104013&uniplatform=NZKPT&v=pEYbHwxBg%25mmd2BE4QTODE6HjWaaZUF%25mmd2BNY0%25mmd2Fdy4JyyUCFtd4Cp8Hpj6RVz9hjqyVoykku

2

Vedecká monografia: THE ORIGIN AND EVOLUTION OF 300 CHINESE CHARACTERS (Revised Edition). Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2022.

3

Textbook for Tourism Chinese in Central and Eastern Europe, Volume 1. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2022. Spoluautorka.

4

Vedecký článok: "Cang Jie, Shuowen jiezi, and the Origin and Structure of Chinese Characters". Studia Orientalia Slovaca, 21 · 1 (2022). Indexovaný v SCOPUS. Spoluautorka.

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kvas/SOS_21_1/SOS_21_1_0809_oprava.pdf

5

“Cultivation of Native Chinese Tourism Talents in Central and Eastern Europe”, participating in leading the 2021-2023 research project of the Center for Language Education and Cooperation in Ministry of China, received grant fund: 200,000.00 RMB (approximately equal to 28,000.00 Euro).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Nie Zhijun: "Are 'Jingjiao' and ‘Persian Jingjiao' the nicknames of 'Jingjiao' ?", Religious Studies (indexované v Core Journals of China a CSSCI Chinese Social Science Citation Index), No.1, 2011, pp. 207-212.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2011&filename=ZJYJ201101034&v=lZWAw_MIT02LspUQSfK-CX9OzMfKdf2C0yEkmhGHrCIQomrDehGMf33LHxQ1wvTN    


citované: Ye Rong: "Querying the Geographical Origin and the Name of Jingjiao in theTang Dynasty", Journal of Zhejiang Wanli University, Vol. 20 No.4, 2007, P. 34-39.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2007&filename=ZJWL200704010&uniplatform=NZKPT&v=%25mmd2B0xnuHi1nVgDLNT5y5t%25mmd2F2BFuX0h2gduGD0frACxGHi32n%25mmd2BTnHAQ7SS%25mmd2BvbYb%25mmd2Bngwg  

2

Yang Jianlong: "Research status and Reflection on the relationship between Christian culture and contemporary Chinese Literature", Journal for the Study of Biblical Literature, (indexované v CSSCI), 2017, No1, pp. 264-288.

https://navi.cnki.net/knavi/journals/SJWY/detail?uniplatform=NZKPT   


Citované: Ye Rong: "Impact of Bible on Contemporary Literature and Some Writers after Cultural Revolution", Journal of Southwest Jiaotong University (Social Sciences), 2003, Vol. 4, No.6, pp. 71-76.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2003&filename=XNJS200306017&uniplatform=NZKPT&v=IG4AFvgsS0z3EtcMVbCXN7ROu7gfK8bpWwEHfL7gAHU9T9MHuwnor26AYpbmK49P     

3

Chen Yingying: "On the 'phantom writing' of Haizi's Poetry", Divineland, 2013,(15), Pp.18-23. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SHZH201315017&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2013&v=wctyt02HVsZ4g6Ma5gIbCrxjH-6FYC5Upsm3MFwWGDDrvBeh4AMU5SOBbPw98Sd9    


Citované: Ye Rong: “A Summary View on the Impact of the Bible on Some ‘Obscure Poets’ After the Cultural Revolution”, Journal of Zhejiang University, Vol. 34, No.2, pp. 77- 83.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=ZJDX200402011&uniplatform=NZKPT&v=iGYESG4CSzOyp64rUVwX0CtKi3%25mmd2Bn44%25mmd2F6mr9%25mmd2B14WNEFVzpBrboVd8OhUabys6yKaF  

4

Li Ping: "Reinterpretation of 'Fa' ", Modern Law Science, (indexované v Core Journalsof China a CSSCI Chinese Social Science Citation Index), 2013,35(02), pp.42-55.

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=XDFX201302007&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2013&v=1aOnLGgEq8n4tDsdeh1m3BIIR_t7539K7QKQfSvt8KbZaoCCb_zrBwqC6qUGc6xg    


Citované: Jana Benicka, Ye Rong: "The Conceptions of “Fa” in Chinese Philosophy —— The Comparison of the Explanations on “Fa” from Early Chinese Philosophical Texts to the Latter Legalists’ Works", Journal of Zhejiang Wanli University (Social Sciences), Vol. 16, 2003, No. 3, pp. 45-50. https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2003&filename=ZJWL200303010&uniplatform=NZKPT&v=jIBzHGphjysL8yJHWKPhgXCtqsd6BR8TrhCfVmKe1%25mmd2BWt%25mmd2FKa93mdgKa8rZZ9Ot45Y   

5

Yang, X. "Dialogue between Haizi's Poetry and the Gospel of Luke: Chinese Homecoming and the Relationship with Jesus Christ." In Theology and Mission in World Christianity, 2018. Indexované v WoS.


Citované: Jana Benicka, Ye Rong. “Lun ‘Shengjing’ dui wenge hou jiwei menglong shiren de yingxiang.” (A Summary View on the Impact of the Bible on Some ‘Obscure Poets’ After the Cultural Revolution). Zhejiang wanli xueyuan xuebao: Renwen Shehui Kexue Ban (Journal of Zhejiang Wanli University: Humanities and Social Sciences), Vol. 34, No. 2, Mar. 2004, p. 77–83.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Pamätná konferencia hnutia 4. mája - 100 Years Anniversary of The May Fourth Movement 1919 in China, predseda konferencie, Bratislava,

4.-6.máj 2019.

2

Výskumný grant

Center for Language Education and Cooperation of Ministry of Education China:

“Research Project on Chinese + Tourism and Cultural Heritage Talent Training at Primoska University, Slovenia”, 2022. Spoluriešiteľka

3

Výskumný grant

Center for Language Education and Cooperation in Ministry of Education China:

“Cultivation of Native Chinese Tourism Talents in Central and Eastern Europe”, 2021-2023. Spoluriešiteľka.

Výstup: 1 monografia a tri učebnice.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členstvo The International Society for Chinese Language Teaching od 2006
členstvo The Chinese Language Teachers Association (CLTA – USA) od 2005
členstvo The Association of Teaching Chinese to Overseas Students / Asociácia učiteľov čínštiny učiacich zahraničných študentov (ČĽR) od 1987
hodnotiteľ pre ročné výskumné projekty Centrum pre jazykové vzdelávanie a spoluprácu s Ministerstvom školstva ČĽR 2020 a 2021
hodnotiteľ (a zodpovedná osoba pre prípravu pred zamestnaním) v súvislosti s výberovými konaniami učiteľov čínskeho jazyka vysielaných do zahraničia s podporou Ministerstva školstva ČĽR Centrum pre jazykové vzdelávanie a spoluprácu s Ministerstvom školstva ČĽR 2009 - 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University of Ljubljana, Slovinsko 1000, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovinsko 2006-2009 zamestnanecká zmluva
Univerzita Komenského v Bratislave Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovensko 2001-2004 zamestnanecká zmluva
University of Ljubljana, Slovinsko 1000, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovinsko 2016 - menovací list školiteľa doktoranda
University of Primorska in Slovenia Titov trg 5, 6000 Koper, Slovinsko 2020 - menovací list školiteľa doktoranda

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27