Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Wiegerová
I.2 - Meno
Adriana
I.3 - Tituly
prof. PaedDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra pedagogiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
adriana.wiegerova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45731
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-2188-4963

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ekonomická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
Marketing a manažment v školstve
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Konštantina Filozofa Nitra
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Pedagogika-Biológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Pedagogika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Predškolská a elementárna pedagogika
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2022 - súčasnosť
docent Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2010 - 2022
mimoriadny profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 1997 - 2011
odborný asistent Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 1996 - 1997
odborný pracovník Iuventa - Centrum prieskumných a experimentálnych aktivít 1992 . 1994

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz práce v moodle UTB Zlín 2021
Kurz práce odhalovania tvorby záverečných prác a štúdií pomocou umelej inteligencie CVTI Bratislava 2023
Ako pracovať s medzinárodnými databázami UTB ve Zlíně 2014
Ako pracovať so šatistickým programom Atlas.ti FHS UTB ve Zlíně 2013

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Predškolská pedagogika Pedagogika druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogická diagnostika Pedagogika druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória výchovy 1 Pedagogika bakalársky Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória výchovy 2 Pedagogika bakalársky Učiteľstvo a pedagogické vedy
... ... ... ...
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Pedagogika druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
103
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
74
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Teória výchovy 1 Pedagogika bakalársky Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória výchovy 2 Pedagogika bakalársky Učiteľstvo a pedagogické vedy
Pedagogická diagnostika Pedagogika magisterský Učiteľstvo a pedagogické vedy
Predškolská pedagogika Pedagogika magisterský Učiteľstvo a pedagogické vedy
Všeobecná pedagogika 2 Pedagogika magisterský Učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
301
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
79
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
54
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
234
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
112
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
31
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Wiegerová, A. (2016). The Careers of young Czech university teachers in the Field of Pedagogy. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

 (7, 15 AH), publikácia v roku 2017 bola indexovaná na WoS.

2

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138.

3

AAB Majerčíková, J. , Wiegerová, A., Gavora, P., & Navrátilová, H. (2020). Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol. Zlín: Tomas Bata University in Zlin. publikácia v roku 2021 bola indexovaná na WoS.

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568.

5

ADM Wiegerová, A. (2019). PhD graduates at Czech universities: the account of their study, postdoc options and job ambitions. Journal of language and cultural education, 7(1), 54-69.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM Wiegerová, A. (2019). PhD graduates at Czech universities: the account of their study, postdoc options and job ambitions. Journal of language and cultural education, 7(1), 54-69.

2

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138.

3

AAB Majerčíková, J. , Wiegerová, A., Gavora, P., & Navrátilová, H. (2020). Vzdělávání založené na bádání dětí v podmínkách mateřských škol. Zlín: Tomas Bata University in Zlin. publikácia v roku 2021 bola indexovaná na WoS.

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568.

5

AAB Gavora, P., Mareš, J., Svatoš, T, & Wiegerová, (2020). Self efficacy v edukačních souvislostech II. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADM Gavora, P., & Wiegerová, A. (2017). Self – efficacy of Students in a Preschool Education programe: The Construction of a research instrument. The New Educational Review, 47(1), 125-138. - 5 citácií v databáze Scopus

2

AAB Wiegerová, A. (2005). Učiteľ-škola-zdravie. Bratislava: Regent. - 138 citácií, z toho 10 na WoS

3

AAB Wiegerová, A. (2016). The Careers of young Czech university teachers in the Field of Pedagogy. Zlín: Tomas Bata University in Zlin.

 (7, 15 AH), publikácia v roku 2017 bola indexovaná na WoS - 10 citácií z toho 3 na WoS

4

ADM Gavora, P. & Wiegerová, A. (2019). Development of an instrument to measure preschool teachers´ beliefs in inguiry-based activities. Journal of Baltic science education, 18(4), 558-568. - 4 citácie na WoS

5

ADE Wiegerová, A. & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. - 23 citácií, 6 citácií na WoS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

OP VVV (Operačný program výskum, vývoj a vzdělávání)

Názov: Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol, roky 2020-2022

2

TAČR (Technická agentúra ČR)

Názov: Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole, roky 2019-2020

3

MŠMT Fond vzdělávací politiky

Názov: Předcházení šoku z reality u budoucích učitelů mateřských a základních škol v období profesního startu, roky 2017-2020

4

.VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku / spoluriešiteľka projektu / 2023. 

5

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave / zodpovedná riešiteľka projektu / 12-2022 - 06-2023.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen Vedecká rada FHS UTB 2012 - 2022
predseda Oborovej rady doktorského studia Pedagogika FHS UTB ve Zlíně, ČR 2014 - 2022
člen Oborová rada doktorského studia (Pedagogika) PdF UP v Olomouci 2015-2022
člen Pracovná skupina pre tvorbu kurikula predškolského vzdelávania v ČR pri MŠMT 2016 - 2018
člen Vedecká rada FiF UK od 1.9.2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita Kazimierza Wielkiego Bydgoscsz, Poľsko 2010 spolupráca pri výskume -. pobyt realizovaný v rámci inej univerzity
Univerzita Tampere Fínsko krátkodobý pobyt 1 týždeň - jún 2017 výučba - projekt inej univerzity
Univerzita Ochridski, Sofia Bulharsko marec - apríl 2011 tvorba spoločnej monografie - projektová podpora
Pedagogická fakulta, Warzsawa Polsko 1 týždeň - 2005 Erasmus
Fakulta kultúrno-spoločenských vied, Osnabruck, Nemecko marec 2003 medzinárodný projekt s MU Brno
Pedagogická akadémia Naarden Holansko 1 týždeň apríl 2004 projekt spolupráce s MU Brno

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18