Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Weiss
I.2 - Meno
Petr
I.3 - Tituly
prof. PhDr. PhD. DSc.
I.4 - Rok narodenia
1954
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
petr.weiss@vfn.cz
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45747
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32. psychológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-2399-8005

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerita Karlova v Praze
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Palackého v Olomouci
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
klinická psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Palackého v Olomouci
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
klinická psychológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Palackého v Olomouci
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
klinická psychológia
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Akademie věd České republiky
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
sociální a humanitní vědy

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vedúci klinický psychológ Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN 1993 - 2022
profesor Katedra psychológie FF UK 2001 -
vedúci klinický psychológ Psychiatrická léčebna Bohnice 1986-1993
samostatný vedecký pracovník 1. Lekárska fakulta UK 2002 -
profesor FiF UK 2022 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Doktorandský seminár Klinická psychológia III. psychológia
Psychopatológia dospelých psychológia II. psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
psychológia psychológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
10
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
29
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
23
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané kapitoly z klinickej psychológie 1 klinická psychológia III. psychológia
Vybrané kapitoly z klinickej psychológie 2 klinická psychológia III. psychológia
Psychologická sexuológia 1 psychológia II. psychológia
Klinická psychológia psychológia I. psychológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
335
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2961
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1124
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
113
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Weiss, P. a kol.: Sexuologie. Grada Publishing, Praha 2010, 744 s., 1. vydání, ISBN 978-80-247-2492-8

2

Weiss,P. a kol.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, Praha 2005, ISBN 80-247-0929-5 

3

Weiss, P. a kol.: Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 2011 - Vyd.1, 352 s., ISBN 978-80-7367-845-6

4

Weiss, P.: Poruchy sexuální preference. Praha, Galén 2017, 1. vydání, 440 s., ISBN 978-80-7492-310-4

5

Weiss,P.: Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika a terapie. Portál, Praha 2002 (2. vydání 2008, ISBN 978-80-7367-419-9)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., Klapilová, K. Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: Evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. 2021, 171(March), Art. 110468. IF 2,311

2

Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). The prevalence of paraphilic interests in the Czech population: Preference, arousal, the use of pornography, fantasy, and behavior. The Journal of Sex Research, 58(1), 86-96, IF 2.311

3

Kamnerdsiri, W.A, Fox, Ch, Weiss, P.: Impact of Childhood Sexual Assault on Sexual Function in the Czech Male Population. Sex Med. 2020 Sep;8(3):446-453. doi: 10.1016/j.esxm.2020.06.003. Epub 2020 Jun 24. ISSN:2050-1161, IF 1,923

4

Kateřina Klapilová, Liubov Y. Demidova, Helen Elliott, Charles A. Flinton, Petr Weiss & J. Paul Fedoroff (2019) Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison, International Review of Psychiatry, 31:2, 169-180, ISSN: 0954-0261, DOI: 10.1080/09540261.2019.1591353, IF 2,732

5

Lexová, E., Weiss, P.: Pornography and sexual satisfaction in relationship. The Journal of Sexual Medicine, 20 (4), 2023, qdad062-064. IF 3,937

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

J Müllerová, P Weiss: Plastic surgery in gynaecology: factors affecting women’s decision to undergo labiaplasty. Mind the risk of body dysmorphic disorder: a review. Journal of women & aging 32 (3), 2019, 241-258

Applebaum, S. A., & Placik, O. J. (2022). Genital Self-Image and Esthetic Genital Surgery. Clinics in Plastic Surgery, 49(4), 509-516.

Alavi-Arjas, F., Goodman, M. P., Simbar, M., Majd, H. A., Sharp, G., & Nahidi, F. (2023). The Effect of Female Genital Cosmetic and Reconstructive Procedures on Body and Genital Self-Image: A Systematic Review and Meta-Analysis. Aesthetic Surgery Journal, sjad109.

Etaugh, C. A., & Bridges, J. S. (2023). Women's lives: A psychological exploration. Routledge.

Huayllani, M. T., Eells, A. C., & Forte, A. J. (2020). Body dysmorphic disorder in plastic surgery: What to know when facing a patient requesting a labiaplasty. Plastic and reconstructive surgery, 145(2), 468e-469e.

Halder, G. E., Iglesia, C. B., & Rogers, R. G. (2020). Controversies in female genital cosmetic surgeries. Clinical Obstetrics and Gynecology, 63(2), 277-288.

2

Dita Pichlerova, Petr Bob, Jana Zmolikova, Jitka Herlesova, Radek Ptacek, Matthew K Laker, Jiri Raboch, Tomas Fait, Petr Weiss: Sexual Dysfunctions in Obese Women Before and After Bariatric Surgery. Med Sci Monit. 2019; 25: 3108–3114.

Citácie:

Jäger, P., Wolicki, A., Spohnholz, J., & Senkal, M. (2020). Sex-specific aspects in the bariatric treatment of severely obese women. International journal of environmental research and public health, 17(8), 2734.

Gokalp, F., Koras, O., Ugur, M., Yildirak, E., Sigva, H., Porgali, S. B., ... & Gorur, S. (2021). Bariatric surgery has positive effects on patients’ and their partners’ sexual function: a prospective study. Andrology, 9(4), 1119-1125.

Estrada, R. E. G., Bohorquez, G. D. B., Burgos, R. A. O., de Mendonça, M. J. M., Sabando, C. M. M., Sabando, A. J. M., ... & Solano, O. A. (2022). Impact of bariatric surgery on the sexual health of the morbid obese. Journal of Medical Research and Health Sciences, 5(4), 1866-1875.

Bashir, A., Haddad, A., Nimeri, A., Bashir, A., Haddad, A., Nimeri, A., ... & Nimeri, A. (2021). Reproductive Complications After Bariatric Surgery in Males and Females. In Management of Nutritional and Metabolic Complications of Bariatric Surgery (pp. 229-245). Singapore: Springer Singapore.

Polat, S., Kalcan, S., & Hocaoğlu, Ç. (2021). Eating Attitudes and Sexual Functions in Patients Who Underwent Bariatric Surgery: A 1-Year Follow-up Study. Neuropsychiatric Investigation, 59(2).

3

Kateřina Klapilová, Liubov Y Demidova, Helen Elliott, Charles A Flinton, Petr Weiss, J Paul Fedoroff Fedoroff (2019) Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison, International Review of Psychiatry, 31:2, 169-180, ISSN: 0954-0261, DOI: 10.1080/09540261.2019.1591353, IF 2,732

Citácie

Páv, M., Sebalo, I., Vňuková, M., Pabiánová, Š., Málová, V., Hollý, M., & Perkins, D. (2022). Predicting discharge from long-term forensic treatment: patients characteristics, protective factors, needs and treatment-related factors study in the Czechia. The journal of forensic psychiatry & psychology, 33(1), 89-111.

Wössner, G. (2023). Sexualstraftäter. In Behandlung im Strafvollzug: Ein Handbuch für Praxis und Wissenschaft (pp. 309-327). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Maiolino, A. B., & de Brito, D. V. (2021). Clostridium Difficile Infection and Biliary Obstruction. J Clinical Research and Reports, 8(2), 2690-1919.

Seeman, M. V. (2020). Portrait of an Exhibitionist. Psychiatric Quarterly, 91(4), 1249-1263.

Martinec Nováková, L., Krejčová, L., Potyszová, K., & Klapilová, K. (2023). Held back by limited experience, training, and therapeutic confidence: self-perceptions of Czech mental health professionals about addressing paraphilic-related concerns. Sexual and Relationship Therapy, 1-27.

4

Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). The prevalence of paraphilic interests in the Czech population: Preference, arousal, the use of pornography, fantasy, and behavior. The Journal of Sex Research, 58(1), 86-96, IF 2.311

Citácie:

Seto, M. C., Curry, S., Dawson, S. J., Bradford, J. M., & Chivers, M. L. (2021). Concordance of paraphilic interests and behaviors. The Journal of Sex Research, 58(4), 424-437.

Joyal, C. C., & Carpentier, J. (2022). Concordance and discordance between paraphilic interests and behaviors: A follow-up study. The Journal of Sex Research, 59(3), 385-390.

Savoie, V., Quayle, E., & Flynn, E. (2021). Prevalence and correlates of individuals with sexual interest in children: A systematic review. Child Abuse & Neglect, 115, 105005.

Craig, L. A., & Bartels, R. M. (2021). An overview of sexual deviance and paraphilic disorders. Sexual Deviance: Understanding and Managing Deviant Sexual Interests and Paraphilic Disorders, 3-22.

Levaque, E., Dawson, S. J., Wan, C., & Lalumière, M. L. (2022). Sex Drive as a Possible Mediator of the Gender Difference in the Prevalence of Paraphilic Interests in a Nonclinical Sample. Archives of Sexual Behavior, 51(2), 867-877.

5

Brody,S., Costa, R.M., Klapilová, K., Weiss, P.: Specifically Penile-Vaginal Intercourse Frequency Is Associated With Better Relationship Satisfaction: A Commentary on Hicks, McNulty, Meltzer, and Olson (2016). Psychological Science 2018, Vol. 29(4) 667–669, ISSN: 1467-9280, IF 5,667

Citácie:

Maxwell, J. A., & McNulty, J. K. (2019). No longer in a dry spell: The developing understanding of how sex influences romantic relationships. Current Directions in Psychological Science, 28(1), 102-107.

Hicks, L. L., McNulty, J. K., Meltzer, A. L., & Olson, M. A. (2018). A dual-process perspective on how sexual experiences shape automatic versus explicit relationship satisfaction: Reply to Brody, Costa, Klapilová, and Weiss (2018). Psychological Science, 29(4), 670-672.

Acevedo, B. P., Poulin, M. J., Geher, G., Grafton, S., & Brown, L. L. (2019). The neural and genetic correlates of satisfying sexual activity in heterosexual pair‐bonds. Brain and Behavior, 9(6), e01289.

Hajihasani, M. (2021). Predictive role of demographic and psychological factors in sexual satisfaction of women after 40 years. Women's Studies Sociological and Psychological, 19(1), 121-142.

Burbage-Vieth, J. (2020). Improving Provider Comfort with the Assessment of Erectile Dysfunction in the Clinic Setting. Urologic Nursing, 40(4).

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021-2024 Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy projekt č. 21-31490S GAČR. (hlavní řešitel, Národní ústav duševního zdraví) 

2

2016-2018 The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli. ESSM Grant (hlavní řešitel, Národní ústav duševního zdraví) - obhájeno

3

2016-2020 Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům, projekt č. 16-18891S GAČR (hlavní řešitel za Národní ústav duševního zdraví, Mgr.Kateřina Klapilová, Ph.D. hlavní řešitel za FHS UK)- obhájeno

4

2019-2022 Projekt Parafilik, projekt č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540 (hlavní řešitel Mgr.Kateřina Klapilová, Ph.D., příjemce Národní ústav duševního zdraví)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-07-19