Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
PriF - Prírodovedecká fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vojtech
I.2 - Meno
Miloslav
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1973
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
miloslav.vojtech@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5334
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5377

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a literatúra - história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a literatúra
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Interný doktorand Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1996 - 1997
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1997 - 1998
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1998 - 2005
Docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2005 - 2018
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 2018

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Finančný informačný systém SOFIA Rektorát Univerzity Komenského 2005
Akademický informačný systém (AIS2) Rektorát Univerzity Komenského 2009
MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenská literatúra 19. storočia 1, 2, 3 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. filológia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika slovenskej literatúry učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 1, 2 Slovenský jazyk a kultúra II. Filológia
Slovensko-slovanské kultúrne a literárne vzťahy v 19. a 20. storočí slovanské štúdiá II. filológia
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. filológia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry II. filológia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Doktorandský seminár 1, 2 slovenská literatúra III. filológia
Poetologicko-interpretačný seminár slovenská literatúra III. filológia
Slovenská literatúra 19. storočia Slovenská literatúra III. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Slovenská literatúra III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenský jazyk a literatúra Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
21
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
39
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Editorstvo a redakčná prax translatologický základ, slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 1 translatologický základ, stredoeurópske štúdiá II. filológia
Doktorandský seminár 3, 4 Slovenská literatúra III. Filológia
Textológia Slovenská literatúra II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
203
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
42
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
501
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
193
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

VOJTECH, Miloslav: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 – 1840 / From baroque to romanticism : literary movements and tendencies in Slovak literature 1780 – 1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 148 strán, ISBN 80-223-1902-3.

2

VOJTECH, Miloslav: Literatúra, literárna história a medziliterárnosť / Literature, Literary History and Interliterary Relations. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, 136 strán, ISBN 80-223-2017-X.

3

VOJTECH, Miloslav: Čeština ako literárny jazyk na Slovensku v období národného obrodenia / The Czech as a Literary language in the Slovak National Awakening. In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 4 (2003), s. 393 – 418 (WoS, AHCI, Scopus)

4

VOJTECH, Miloslav: Bidermejer v slovackoj literature 19 veka i jego istoriko-literaturnoje issledovanije. In: Bidermejer v slavianskom i jevropejskom kontekste. Sankt-Petersburg – Siedlce : IKRiBL, 2016, s. 23 – 41, ISBN 978-83-64884-44-3.

5

VOJTECH, Miloslav: Tvorcovia literatúry a literárnej histórie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 168 s., ISBN 978-80-223-3509-6.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

VOJTECH, Miloslav: Slovenská klasicistická a preromantická literatúra. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. – 185 s. ISBN 978-80-223-5023-5.

2

Vojtech, Miloslav: Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi / Interliterariness and the history of literary translation in Rudo Brtáň's monograph on Bohuslav Tablic. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 5, s. 346 – 357. (WoS, Scopus)

3

Vojtech, Miloslav: Recepcija pesniških del Gottfrieda Augusta Bürgerja v slovenski in slovaški poeziji 19. stoletja. In: Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, s. 167 – 179, ISBN 978-961-237-956-8.

4

Vojtech, Miloslav: Problematika edícií a jazykových aktualizácií bernolákovských literárnych textov / On the editions and linguistic updates of literary texts written in Bernolák ́s Slovak. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 4 (2020), s. 287 - 305 (WoS, Scopus)

5

VOJTECH, Miloslav: Literary depictions of the countryside in Slovak classicist poetry. In: Portraying contryside in Central European literature. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021, s. 74 - 89, ISBN 978-80-7599-261-1.


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Vojtech, Miloslav : Od baroka k romantizmu : literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 – 1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 148 s., ISBN 80-223-1902-3: [o1] 2004 Prunitsch, C.: Zeitschrift für slavische Philologie, roč. 63, č. 1, 2004, s. 211 - AHCI

2

AAB Vojtech, Miloslav : Literatúra, literárna história a medziliterárnosť . Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, 136 s., ISBN 80-223-2017-X: [o3] 2019 Kiss Szemán, R.: Ján Kollár és a magyarországi klasszikus hagyomány. In: Irodalomtörténeti Közlemények, roč. 123, č. 5, 2019, s. 605.

3

AED Vojtech, Miloslav: Ladislav Mňačko. In: Portréty slovenských spisovateľov 3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 40-50. - ISBN 80-223-1779-9: [o3] 2015 Lovejoy, Alice: Army film and the avant garde : cinema and experiment in the Czechoslovak military. Bloomington : Indiana University Press, 2015, S. 144.

4

AED Vojtech, Miloslav: Ján Kollár - tvorca slovanského mýtu. In: Ján Kollár: Dielo. - Bratislava : Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. - S. 563-586. - ISBN 978-80-8101-227-8: [o3] 2014 Putna, M. C.: Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Praha : Academia, 2014, S. 377.

5

AAB Vojtech, Miloslav : Od baroka k romantizmu : literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 – 1840. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, 148 s., ISBN 80-223-1902-3: [o1] 2005 Šulcková, M.: Česká literatura, roč. 53, č. 5, 2005, s. 721-725 - AHCI.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia – vedúci riešiteľského kolektívu, obdobie riešenia 2017 – 2019

2

VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2 - vedúci riešiteľského kolektívu, obdobie riešenia 2021 - 2024

3

Grant Medzinárodného Visegrádskeho fondu VUSG No 61000029 Central European Studies (Visegrad Studies) - hlavná zodpovedná osoba, obdobie riešenia 2012 - 2020.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty UK Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2006 - 2009
Študijný poradca katedry Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 - 2018
Prodekan pre vzdelávanie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2011 - 2019
Prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2019
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2019
Člen komisie pre udeľovanie vedeckého titulu "doktor vied" v odbore literárna veda Ústav pro českou literaturu Akadémie věd České republiky, Praha od 2021
Predseda odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe slovenská literatúra Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2018
Zástupca riaditeľa Studia Academica Slovaca - centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2003

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Regensburg, Institut für Slavistik Regensburg (Nemecko) 27. 6. – 2. 7. 2005 Socrates-Erasmus
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapešť (Maďarsko) 10. 11. – 14. 11. 2008 Socrates-Erasmus
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ľubľana (Slovinsko) 5. 11. – 9. 11. 2012 Erasmus +
Filološki fakultet, Univerziteta u Beogradu Belehrad (Srbsko) 5. 5. - 12. 5. 2017 Pozvaný prednáškový pobyt
Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice Pardubice (Česká republika) 16. 4. - 22. 4. 2023 Erasmus +

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-04-05