Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Višňovský
I.2 - Meno
Emil
I.3 - Tituly
Prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Katedra filozofie a dejín filozofie
I.6 - Adresa pracoviska
Šafárikovo námestie 6 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
emil.visnovsky@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4134
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia
I.11 - ORCID iD
haps://orcid.org/0000-0003-1586-4015

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
filozofia-história
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1980
II.c - Odbor a program
filozofia-história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
dejiny filozofie
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
systematická filozofia
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesor Univerzita Komenského, Filozofická fakulta od 2009
profesor Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2006-2009
docent, profesor Univerzita M. Bela, Fakulta humanitných vied 2002-2006
samostatný vedecký pracovník Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV 1993-2021
vedecký pracovník Kabinet výskumu tvorivosti, SAV 1991-1993
odborný asistent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 1983-1991

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny filozofie 19. storočia Filozofia 1. (Bc.) Filozofia
Sociálna filozofia Filozofia 1. (Bc.) Filozofia
Dejiny filozofie 20. storočia Filozofia 2. (Mgr.) Filozofia
Doktorandský seminár Systematická filozofia 3. (PhD.). Filozofia
Metafilozofia Systematická filozofia 3. (PhD.) Filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Systematická filozofia 3. (PhD.) Filozofia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Filozofia Filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
46
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
36
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
15
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Filozofia výchovy Pedagogika, andragogika 1. (Bc.) Pedagogika, andragogika
Filozofia umelej inteligencie Filozofia 2. (Mgr.) Filozofia
Axiológia Filozofia 2. (Mgr.) Filozofia
Philosophy of Artificial Intelligence Filozofia, Kognitívne vedy 2. (Mgr.) Filozofia, Kognitívne vedy
Filozofia a umenie dobrého života Filozofia 1. (Bc.)

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
317
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
53
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
81
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
263
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
75
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Višňovský, Emil (2020): Rorty's Philosophy of Religion. In: Alan Malachowski, ed.: A Companion to Rorty. Oxford: Blackwell-Wiley, 456-466.

2

Višňovský, Emil (2018): Action, Practice, and Theory: Toward Pragmatist Philosophical Framing of Practice Theory. In: Anders Buch and Ted Schatzki, eds.: Questions of Practice in Philosophy and Social Theory. New York and London: Routledge, 31-48

3

Višňovský, Emil (2015): Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Bratislava: Kalligram.

4

Višňovský, Emil (2009): John Dewey and Pragmatism in Central Europe (The Case of the Former Czecho-Slovakia). In: Hickman, L. A., Spadafora, G., eds.: John Dewey’s Educational Philosophy in International Perspective. Carbondale: Southern Illinois University Press, 87-11

5

Černík, Václav, Viceník, Jozef, Višňovský, Emil (1997): Historické typy racionality. Bratislava: IRIS.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Višňovský, Emil. 2022. Akademický svet a jeho súčasné problémy. Bratislava: Veda, 187 s.

2

Višňovský, Emil (2020): Rorty’s Humanism, European Journal of Pragmatism and American Philosophy, XII-1 | 2020, hZp:// journals.openediOon.org/ejpap/3

Višňovský, Emil (2020): „Rorty's Philosophy of Religion“. In: Alan Malachowski, (ed.): A Companion to Rorty. Oxford: Blackwell-Wiley, 456-466.

4

Višňovský, Emil (2019): „The pragmatist philosophical view of human enhancement“. In: Peter Sýkora (ed.): Promises and perils of emerging technologies for human conditon: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang, 103-121

5

Višňovský, Emil (2018): Action, Practice, and Theory: Toward Pragmatist Philosophical Framing of Practice Theory. In: Anders Buch and Ted Schatzki, eds.: Questions of Practice in Philosophy and Social Theory. New York and London: Routledge, 31-48.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Višňovský, Emil. 2020. Rorty’s Humanism. European Journal of Pragmatism and American Philosophy [Online], vol. XII, no. 1. 1-23. DOI: https://doi.org/ 10.4000/ejpap.1878

(1) Voparil, Chris. 2021. Reconstructing Pragmatism. Oxford: Oxford University Press, pp. 292, 293.

(2) Pihlstrom, Sami. 2022. Toward a Pragmatist Philosophy of the Humanities. Albany: State University of New York Press, p. 276


2

Višňovský, Emil. 2020. Science as a Cultural Practice. Pragmatism Today, vol. 11, no. 2., pp. 96-103.

(1) Pihlstrom, Sami. 2022. Toward a Pragmatist Philosophy of the Humanities. Albany: State University of New York Press, p. 276

3

Višňovský, Emil. 2018. Action, Practice, and Theory: Toward Pragmatist Philosophical Framing of Practice Theory. In Buch, Anders, Ted Schatzki, eds. Questions of Practice in Philosophy and Social Theory. New York and London: Routledge, pp. 31-48.

(1) Gherardi, Silvia. 2019. How to Conduct a Practice-based Study: Problems and Methods. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 292. (2) Gherardi, Silvia. 2021. A Posthumanist Epistemology of Practice. In Neesham, Cristina, Markus Reihlen, Dennis Schoenborn, eds. Handbook of Philosophy of Management. Cham: Springer, p. 14.

(3) Raffaeta, Roberta. 2022. Metagenomic Futures: How Microbiome Research is Reconfiguring Health and What it Means to be Human. London and New York: Routledge, p. 15.4

Višňovský, Emil, Zolcer, Štefan. 2016. Dewey’s Participatory Educational Democracy. Educational Theory, vol. 66, no. 1–2, pp. 55–71.

(1) Striano, Maura. 2020. Dewey, the Ethics of Democracy, and the Challenge of Social Inclusion in Education. In Fesmire, Steven, ed. The Oxford Handbook to Dewey. Oxford: Oxford University Press, p. 386.

(2) Felder, Franzisca. 2022. The Ethics of Inclusive Education. London and New York: Routledge, p. 144.

(3) Skourdombis, Andrew, Scott Webster. 2023. The Epistemological Development of Education. London and New York: Routledge, p. 82. (4) Striano, Maura, Ronald G. Sultana, 2023. Dewey, Education, and the Mediterranean. Leiden: Brill-Rodopi, p. 11.

(5) Goldberg, Sabrina R. 2019. Deweys Ideas in Action. Continuing Professional Development in an International Community of Practice. Education and Culture, vol. 35, no. 1, pp. 91, 93.

(6) de Castro, Luis S. Villacañas. 2021. Dewey, Hippie Communes, and Education. In. Education & Culture, vol. 37, no. 1, pp. 8, 11

5

Visnovsky, Emil. 2007. The Deweyan conception of participatory democracy. Americana: E-Journal of American Studies in Hungary, no. 3, pp. 1-11.

(1) Choi, Monsun, & Dean Cristol. 2021. Digital Citizenship with Intersectionality Lens: Towards Participatory Democracy Driven Digital Citizenship Education. Theory Into Practice,. Vol. 60, no. 4., p. 365.

(2) Frödén, Sara & Britt Tellgren (2020): Guiding children towards individual and collective growth. Educative participatory experiences in a preschool setting, International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2020.1742670, p. 5.

(3) Widodo, Johanes. 2011. The Experience of NGOs in Indonesia to Develop Participatory Democracy by the Use of the Internet. Internetworking Indonesia Journal, vol. 3, no. 2, p. 37.

(4) Díaz, Francisco Javier Lozano. 2012. Educación para/en democracia. Una Visión desde filosofía para niňos y tic. Redes Educativas: La educación en la sociedad del conocimiento , https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/56209/ COM%2013.%20Educaci%c2%a2n%20para-en%20democracia. %20Una%20visi%c2%a2n%20desde%20la%20filosof%c2%a1a%20para%20ni%c2%a4os %20y%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y, p. 12.

(5) Mule, Lucy. 2017. Towards critical global education worker subjectivity: An exploration of narratives of American women engaged in education-related international volunteerism. International Journal of Development Education and Global Learning, vol. 8, no. 2., p. 61. 12

(6) Haaga, Paul T. 2020. Philosophy and the Question of Party Politics and Political Participation in Nigeria. AMAMIHE: Journal of Applied Philosophy. vol. 18, no. 5, p. 156.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2023-2027 “Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy” [Naturalism and Constructivism as Competing or Complementary Programmes], projekt APVV SR, č. 22-0397, riešiteľ

2

2019 - 2023: APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v názoroch na vesmír a ľudstvo: Filozofické, teologické a fyzikálne perspektívy -- riešiteľ


3

2019 - 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program -- riešiteľ


4

2015 - 2019: APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzťahov a interakcií riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
podpredseda Slovenská akadémia vied 2015-2017
prodekan Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2007-2009
riaditeľ Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav sociálnej antropológie 2006-2009
vedúci katedry Univerzita M. Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra filozofie 2003-2206
vedúci katedry Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Katedra filozofie 2003-2006
šéfredaktor Human Affairs. Postdisciplinary HumaniOes and Social Sciences Quarterly 2002-2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra filozofie Keele University, Veľká Británia 1. - 5. 4. 2019 Pozvaný prednáškový pobyt
Katedra filozofie Edinburgh University, Veľká Británia 5. 5. - 25. 5. 2010 Pozvaný študijný pobyt
Hertford College Oxford University, Veľká Británia 1. 9. - 30. 9. 2002 Študijný pobyt Royal Society
Katedra filozofie Temple University, Pittsburgh, USA 1, 4. - 30. 5. 1999 Pozvaný prednáškový a študijný pobyt
Katedra filozofie Univerzita Oslo, Nórsko 1. 4. - 30. 6. 1993 Semestrálny pobyt, SAIA štipendium

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26