Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vašš
I.2 - Meno
Martin
I.3 - Tituly
doc., PhD., Mgr.
I.4 - Rok narodenia
1983
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81499, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
martin.vass@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5231?do=filterForm-submit&name=Martin&surname=Va%C5%A1%C5%A1&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
História - slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
Slovenské dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2010-2018
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2018-do súčasnosti

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Zastupovanie vedúceho katedry počas jeho neprítomnosti Katedra slovenských dejín Fif UK 2012
Organizovanie prednáškových pobytov prof. Francesca Caccama, prof. Alaina Soubigou, doc. Boruta Klabjana a doc. Mareka Šmída Universitá degli Studi "Gabrielle dˇAnnunzio Chieti-Pescara; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Univerzita Primorska, Koper; Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita 2013; 2014; 2015; 2016
Práca v autorskom kolektíve pod vedením prof. L. Letza (edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 12a a 12b Katedra histórie PdF UK, Katedra slovenských dejín FiF UK, Historický ústav SAV 2013; 2014
Vytváranie a kompletizácia podkladov pre komplexnú akreditáciu študijných programov histórie (Katedra slovenských dejín) Katedra slovenských dejín spolu s Katedrou všebecných dejín FiF UK v Bratislave 2014
Spoluorganizovanie medzinárodnej chorvátsko-slovenskej vedeckej konferencie Croatia and Slovakia... (organizátor za slovenskú stranu) FiF UK v Bratislave-Filozofická fakulta Záhrebskej univerzity 2014
Editorská práca na zborníku v anglickom jazyku z medzinárod-nej chortvátsko-slovenskej vedeckej konferencie Croatia and Slovakia... FiF UK v Bratislave-Filozofická fakulta Záhrebskej univerzity 2014-2017
Spolutvorba a účinkovanie v relácii Miesta Bohémy RTVS Rádio Devín 2015
Kreácia nových študijných programov medziodborového štúdia histórie a vytváranie podkladov pre ich akreditáciu Filozofická fakulta UK v Bratislave 2016
Vedenie projektu VEGA 1/0139/21 a editorská práca na finálnom výstupe projektu v podobe zborníka Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny (2023) Filozofická fakulta UK v Bratislave 2021-2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenské dejiny 20. storočia história/UAP história/medziodborové štúdium histórie I. historické vedy/Historical Sciences
Slovenské dejiny 6 (1918-1945) história I. historické vedy/Historical Sciences
Historický proseminár 2 história/medziodborové štúdium histórie I. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k bakalárskej práci 1, 2 história/UAP história/medziodborové štúdium histórie I. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k diplomovej práci/Seminár k diplomovej práci 1, 2, 3 UAP história/história II. historické vedy/Historical Sciences
Slovenské dejiny 7 (1945 - 1993) história I. historické vedy/Historical Sciences
HS: Slovenská bohéma; HS: Miesta bratislavskej bohémy história/UAP história/stredoeurópske štúdiá II. historické vedy/Historical Sciences
U: Úvod do štúdia slovenských dejín 20. storočia história II. historické vedy/Historical Sciences
Hgr: Slovenský štát v ľudáckej a exilovej historiografii/AP: Čítanie a interpretácia naratívnych prameňov k obdobiu 1918 - 1945 história II. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Slovenskí umelci a politika 1918 - 1945 história/UAP história II: historické vedy/Historical Sciences
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
kulturológia III. vedy o umení a kultúre/Theory and History of Art and Culture
história I. historické vedy/Historical Sciences
história II. historické vedy/Historical Sciences
UAP história I. historické vedy/Historical Sciences
UAP história II. historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
11
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
7
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
30
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár k diplomovej práci 1 história II. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Dynamika rozvoja slovenskej spoločnosti a kultúry 1918 - 1945 história/stredoeurópske štúdiá II. historické vedy/Historical Sciences
Národ, menšina a štát v 20. storočí Slovenské dejiny III. historické vedy/Historical Sciences
Aktuálne otázky výskumu slovenských dejín v rokoch 1918 - 1945 Slovenské dejiny III. historické vedy/Historical Sciences
Dejiny Bratislavy 4 (Moderná Bratislava) história (+iné kombinácie) I. + II. historické vedy/Historical Sciences
Slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočia história I. historické vedy/Historical Sciences
Bratislavská bohéma : každodenný život umelcov v rokoch 1920 - 1945 história (+ iné kombinácie) I. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Slovensko v rokoch 1938 - 1945 história (+iné kombinácie) I. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Polemiky o slovenskej štátnosti, národe a jazyku 1918 - 1938 história (+iné kombinácie) II. historické vedy/Historical Sciences
Autonomizmus na Slovensku v rokoch 1921-1938 história (+iné kombinácie) I. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Slovenská otázka v 1. ČSR história (+iné kombinácie) I. historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Politické, hospodárske a kultúrne elity na Slovensku 1918 - 1945 história (+iné kombinácie) II. historické vedy/Historical Sciences
HS: Denníky, pamäti, umelecké texty 1918 - 1945 história (+iné kombinácie) II. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k diplomovej práci 2 história II. historické vedy/Historical Sciences
Seminár k diplomovej práci 3 história II. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
33
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
168
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
99
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3/13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2/6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

2

AAB Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920-1945. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 456 s. 

3

AAB Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920-1938. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 268 s.

4

AAB Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938-1945. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 268 s.

5

AAB Zmenení Parížom : slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 255 s

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Zlatá bohéma : umelecká bohéma v Bratislave 1920-1938. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 268 s.

2

AAB Medzi snom a skutočnosťou : umelecká bohéma v Bratislave 1938-1945. Bratislava : Marenčin PT, 2018, 268 s.

3

AAB Zmenení Parížom : slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí. Bratislava : Marenčin PT, 2020, 255 s.

4

ABB Kultúrno-spoločenský rozmer a verejná angažovanosť vybraných osobností Lekárskej fakulty UK (1937 – 1945). In Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : 2. časť. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 340-432
5

ADD Sociálna štruktúra bratislavskej umeleckej bohémy v rokoch 1920-1945. In Historický časopis, roč. 66, 2018, č. 1, s. 83-105.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

cit: [o3] 2013 - Caccamo, F. - In: Self-determination and sovereignty in Europe . - Ravenna : Longo editore, 2013 ; S. 90 (významný odborník na dejiny Československa v Taliansku, profesor na Università degli Studi "G. d´Annunzio", Chieti-Pescara)

2

AAB Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

cit: [o5] 2014 - Soubigou, A. - In: L´amitie franco-tchéco-slovaque, č. 1, 2014 ; s. 9-11 (významný odborník na dejiny Strednej Európy vo Francúzsku, profesor na Université Paris 1 Pantheón Sorbonne)

3

AAB Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

cit: [o3] 2015 - Klabjan, B. - In: Catholicism nad fascism in Europe 1918-1945 . - Hildesheim : Georg Olms Verl., 2015 ; S. 337 (popredný odborník na dejiny Slovenska a Strednej Európy v Slovinsku, profesor na Univerzite Primorska, Koper)

4

ADE Možné aplikácie naratívneho konštruktivizmu Haydena Whita pri historiografickej analýze vybraných diel Milana Stanislava Ďuricu a Františka Vnuka. In Historica Olomucensia, č. 48, 2015, s. 193-207.

cit: [o1] 2019 - Roth, P. A. - Chen, X. - Tozzi Thompson, V. - Pihlainen, K. : Globalizing Hayden White. - In: Rethinking history, roč. 23, č. 4, 2019 ; s. 579 ; AHCI ; SSCI ; SCOPUS (prestížny britský časopis pre historické vedy a filozofiu dejín)

5

AAB Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 - 1938). Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

cit: [o1] 2020 - Šmíd, M. : Czechoslovak-Vatican diplomatic relations on the eve of World War II. - In: Central Europe, roč. 18, č. 1, 2020 ; s. 16-29 ; SCOPUS ; AHCI (renomovaný britský časopis pre dejiny Strednej Európy)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky (2016-2018) - riešiteľ

2

VEGA Dejiny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938-1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu (2019-2021) - zástupca zodpovedného riešiteľa

3

KEGA E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny (2019-2021) - riešiteľ

4

VEGA Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny (2021-2023) - zodpovedný riešiteľ  

5

KEGA E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny č. II (2022-2024) - riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
študijný poradca Katedry slovenských dejín Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2010-2019
tajomník odborovej komisie v odbore Slovenské dejiny Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2012-2016
člen odborovej komisie v odbore Slovenské dejiny Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2012-2020
člen Slovenská historická spoločnosť pri SAV 2010-do súčasnosti
člen Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku 2019-do súčasnosti
člen redakčnej rady Slovenský časopis historický 2020-do súčasnosti
člen redakčnej rady zborník Fif UK Historica 2016-do súčasnosti
člen redakčnej rady zborník Historia Nova (FiF UK) 2010-do súčasnosti
člen Rady študijného programu: História 1. stupeň, História 2. stupeň, História v kombinácii 1. stupeň, História v kombinácii UAP 1. stupeň a História v kombinácii UAP 2. stupeň Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2021-do súčasnosti
člen Akademického senátu Fif UK a ekonomickej komisie AS Fif UK Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2013-2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Karlova univerzita v Prahe (študijný pobyt) Praha (CZ) 2009 (3-mesačný semestrálny pobyt) SAIA
Katolícka teologická fakulta Karlovej univerzity Praha (CZ) 2015 individuálny prednáškový pobyt
Filozofická fakulta Jihočeskej univerzity České Budějovice (CZ) 2016 individuálny prednáškový pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-29