Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Lenka Vargová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vargová
I.2 - Meno
Lenka
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1991
I.5 - Názov pracoviska
Katedra archívnictva a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa
lenka.vargova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31563
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
muzeológia kultúrne dedičstvo

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
muzeológia a kultúrne dedičstvo
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
muzeológia a kultúrne dedičstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
muzeológia a kultúrne dedičstvo
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
lektor anglického jazyka ASchool 2013-2019
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2019-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz: Effective teaching for internationalisation Univerzita Komenského / SEDA 2020-2022
kurz: Academic Writing for Publication Univerzita Komenského 2021
kurz: Múzejná pedagogika Slovenské národné múzeum 2021-2022
online kurz: HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FutureLearn 2020
všeobecná štátna skúška z Anglického jazyka (C2) Štátna jazyková škola 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do muzeológie Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. / I. historické vedy
Muzeografia Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. / I. historické vedy
Ochrana a správa kultúrneho dedičstva Muzeológia a kultúrne dedičstvo Mgr. / II. historické vedy
Múzejná a galerijná pedagogika Muzeológia a kultúrne dedičstvo Mgr. / II. historické vedy
Seminár k záverečnej práci 1, 2 Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. / I. historické vedy
Diplomový seminár 1, 2 Muzeológia a kultúrne dedičstvo Mgr. / II. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Múzeá na Slovensku Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. / I. historické vedy
European Museums and World Heritage Sites Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc., Mgr. / I., II. historické vedy
Interaktívne prvky v múzeách Muzeológia a kultúrne dedičstvo Mgr. / II. historické vedy
Každodenný život v mestskom prostredí v 19. a 20. storočí Muzeológia a kultúrne dedičstvo Mgr. / II. historické vedy
Aktuálne problémy múzejníctva a monumentológie Muzeológia a kultúrne dedičstvo Bc. / I. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Museum education in semi-peripheries: social, cultural and economic aspects of the globalisation of Polish and Slovak heritage institutions. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 31-54.  

2

Stavebná činnosť a bývanie v Prešporku od polovice 19. storočia do roku 1919. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 2 (2015), s. 83-96.

3

Between an object and a tale - strategies of local narratives construction in semi-peripheral museums. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Opuscula musealia : Roč. 26. - Krakov : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - S. 173-182. - ISSN 0239-9989

4

Vedecko-publikačná, edičná a projektová činnosť odboru Muzeológie a kultúrne dedičstvo v Bratislave. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 183-189.

5

Zariadenie domácností v prvej polovici 20. storočia s prihliadnutím na inzerciu vo vybranej domovej tlači. In: Populačné štúdie Slovenska 9. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016. - S. 7-19. 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Museum education in semi-peripheries: social, cultural and economic aspects of the globalisation of Polish and Slovak heritage institutions. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 31-54.  

2

Between an object and a tale - strategies of local narratives construction in semi-peripheral museums. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Opuscula musealia : Roč. 26. - Krakov : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - S. 173-182. - ISSN 0239-9989

3

Vedecko-publikačná, edičná a projektová činnosť odboru Muzeológie a kultúrne dedičstvo v Bratislave. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 183-189.

4

Zariadenie domácností v prvej polovici 20. storočia s prihliadnutím na inzerciu vo vybranej domovej tlači. In: Populačné štúdie Slovenska 9. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016. - S. 7-19. 

5
Múzeá a výskum každodennosti - bývanie a zariadenie domácnosti. In: Studia Museologica Slovaca [elektronický dokument] : Roč. 5. - : 1. vyd. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2021. - S. 39-53 ISBN 978-80-89881-24-6.


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Stavebná činnosť a bývanie v Prešporku od polovice 19. storočia so roku 1919. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Č. 2 (2015), s. 83-96. [o1] 2021 Janto, J.: Priestor a pamäť : spomienky pracovníkov nemocnice v Topoľčanoch. In: Český lid, roč. 108, č. 1, s. 24 - SCOPUS

2

Museum education in semi-peripheries: social, cultural and economic aspects of the globalisation of Polish and Slovak heritage institutions. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 31-54. [o1] Wejbert-Wąsiewicz E., Porczyński D., Rozalska A. (2021): On Contemporary Issues in the Sociology of Art: Introduction. In: Przegląd Socjologii Jakościowej. Vol. 17, No. 3.

3

Between an object and a tale - strategies of local narratives construction in semi-peripheral museums. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Opuscula musealia : Roč. 26. - Krakov : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. - S. 173-182. - ISSN 0239-9989. [o1] Porczyński D., Rozalska A. (2021): Past Presencing in Local Museums: Remarks on the Use of Art in the Creation of Representations of a Locality. In: Przegląd Socjologii Jakościowej. Vol. 17, No. 3.

4

Museum education in semi-peripheries: social, cultural and economic aspects of the globalisation of Polish and Slovak heritage institutions. Porczynski, Dominik - Vargová, Lenka. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 31-54. [o3] 2021 Vasilev, V.: Cultural heritage governance and cultural heritage tourism in the Czech republic and Slovakia. In: Tourism and the global Crises. Veliko Turnovo : I and B, 2021, S. 557

5

Zariadenie domácností v prvej polovici 20. storočia s prihliadnutím na inzerciu vo vybranej domovej tlači. In: Populačné štúdie Slovenska 9. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016. - S. 7-19. [o3] 2020 Kačírek, Ľ.: Bratislavské výtvarné stopy Zuzky Medveďovej (1897-1985). In: Medzi ornamentom a umeleckým gestom. Výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, S. 108

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-0199-12 „Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. – 1. pol. 20. storočia)“ - 2016/2017 - člen riešiteľského tímu, zodp. riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

2

KEGA č. 016STU-4/2017: Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva - člen riešiteľského tímu (2017-2019)

3

IA-11/2017/508: Rola muzeów w konstruowaniu tożsamości lokalnych w Polsce i na Słowacji - člen riešiteľského tímu (2017/2018), zodp. riešiteľ Dominik Porczynski, PhD.

4

UK/469/2016 „Technické vybavenie obchodníckych domácností bratislavskej aglomerácie v 1. polovici 20. storočia.“ - 2016/2017 - zodpovedný riešiteľ, Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2015-
člen odborovej komisie Muzeológia a kultúrne dedičstvo Univerzita Komenského 2020-

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-06-21