Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ulašin
I.2 - Meno
Bohdan
I.3 - Tituly
prof., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
bohdan.ulasin@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4126
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2613-7235

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra - španielsky jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia romanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
doktorand denného štúdia Filozofická fakulta UK v Bratislave 2003-2006
odborný asistent Filozofická fakulta UK v Bratislave 2006-2014
odborný asistent Filozofická fakulta UCM v Trnave 2009-2013
docent Filozofická fakulta UK v Bratislave 2014-2022
profesor Filozofická fakulta UK v Bratislave 2022 - trvá

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz španielskeho jazyka a kultúry Univerzita Complutense v Madride 2000
Intenzívny kurz španielskeho jazyka a kultúry Univerzita Complutense v Madride 2001
Kurz didaktiky španielskeho jazyka Univerzita v Salamanke 2007
Kurz metodológie a didaktiky španielskeho jazyka Univerzita v Granade 2011
Didaktika a metodológia španielskeho jazyka Univerzita v Salamanke 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Morfosyntax španielskeho jazyka 1 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Morfosyntax španielskeho jazyka 2 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Morfosyntax španielskeho jazyka 3 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Lexikológia španielskeho jazyka 1 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Lexikológia španielskeho jazyka 2 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Vybrané kapitoly z kultúrno-politických dejín hispánskeho sveta 2 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Úvod do jazykovedy románske štúdiá I. Filológia
Aktuálny geopolitický priestor románskeho sveta 1 (Španielsko a Portugalsko) románske štúdiá II. Filológia
Teória jazyka všeobecná jazykoveda III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Všeobecná jazykoveda Filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
45
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané kapitoly z kultúrno-politických dejín hispánskeho sveta 1 španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Pragmalingvistika španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Odborný preklad - prírodovedné a technické texty španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Areálové medzikultúrne zoskupenia I románske štúdiá I. Filológia
Úvod do dejín a kultúry románskeho sveta 1 románske štúdiá I. Filológia
Aktuálny geopolitický priestor románskeho sveta 1 románske štúdiá II. Filológia
Súčasný jazyk všeobecná jazykoveda III. Filológia
Dejiny jazyka všeobecná jazykoveda III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
145
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
74
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Los eslavismos en español. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2013. ISBN: 978-80-223-3520-1. 372 s.

2

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Eslovaquismos y bohemismos en español. In: Eslavística Complutense, 11. - Madrid : Universidad Complutense, 2011. - S. 73-83. WOS

3

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 30 %]: Cuentos eslovacos de tradición oral. Madrid : Ediciones Xorki,, 2012. - ISBN 978-84-940504-0-4. 241 s.

4

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Lexikológia španielskeho jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022. - ISBN 978-80-223-5366-3. 288 s.

5

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Etymologické dublety v španielčine a slovenčine. In: Časopis pro moderní filologii. - Roč. 98, č. 2 (2016), s. 254-267, ISSN 0008-7386. SCOPUS

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Hispanizmy v slovenskej lexike. In: Časopis pro moderní filologii. Roč. 103, č. 2 (2021), ISSN (print) 0008-7386, s. 265-283. SCOPUS.

2

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 50 %]: Cuentos eslovacos de tradición oral II. Madrid : Ediciones Xorki, 2023. ISBN 978-84-948441-6-4. 187 s.


3

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Los indigenismos iberoamericanos en español y en eslovaco. In: Latin America: sociohistorical, literary and linguistic aspects. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - ISBN 978-961-06-0001-5. - S. 104-123, SCOPUS, WOS

4

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 33,333 %]: Sémantická analýza terminologických metafor v španielskom ekonomickom jazyku. In: Časopis pro moderní filologii. Roč. 105, č. 1 (2023), s. 54-73, ISSN (print) 0008-7386. SCOPUS.

5

ULAŠIN, Bohdan [Autor, 100 %]: Lexikológia španielskeho jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, 288 S. ISBN 978-80-223-5366-3

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

2016 - Imhoff, B. - In: Comparative Romance Linguistics Bibliographies . - University of California Berkeley, 2016 ; S. 61

2

2013 - Gálvez, F. J. J. - In: Eslavística Complutense, vol. 13 . - Madrid : Universidad Complutense, 2013 ; S. 153-154

3

2018 - López Zurita, P. - El uso de anglicismos en el contexto del vocabulario académico de Marketing. - In: Onomázein, č. 39, 2018, ; s. 114-139, AHCI ; SSCI

4

2019 ~ Muňoz Machado, S. et al.. - Fujara - In: Diccionario histórico de la lengua espaňola (DHLE) [online] . - Madrid : Real Academia Espaňola, 2019 ; https://www.rae.es/dhle/fujara

5

2013 - Imhoff, B. - Current Studies in Spanish Linguistics. - In: Comparative Romance Linguistics Bibliographies, roč. 62, 2013 . - Berkeley : University of California, 2013 ; S. 112

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2018-2019: VEGA 1/0587/18 Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku (spoluriešiteľ). Projekt sa venoval výskumu začiatkov vyučovania španielčiny na Slovensku, objasnil historicko-kultúrne okolnosti aktivít prvých hispanistov. Priniesol nové poznatky o kultúrnych vzťahoch Slovenska s hispánskymi krajinami vo viacerých oblastiach (kinematografia, cestovanie) a prezentoval komplexnejšie pohľady na vývin prekladania zo španielčiny do slovenčiny.

2

2020-2022: Európska komisia: Kreatívna Európa, 616934-CREA-1-2020-1-ES-CULT-COOP1“Projekt európskych miest príbehov“ (spoluriešiteľ). Hlavným cieľom projektu ENST je vytvorenie siete "Európske mesto príbehov", ktorá zatiaľ neexistuje a hlási sa k jedným z najhlbších koreňov EÚ: ústnej ľudovej slovesnosti. Existujú aj ďalšie projekty „Európskeho mesta ...“, doteraz však nikto nenavrhol vybudovať sieť miest venovanú rozprávaniu príbehov. Inštitúcie predkladajúce projekt ENST sa spojili, aby využili synergiu a dôveru, ktorá existuje medzi partnermi a ktorá vyplynula z predchádzajúcej úspešnej spolupráce.

Konečnými cieľmi projektu ENST sú:

-posilnenie európskej ľudovej slovesnosti a jej dedičstva

-šírenie národných zbierok medzi krajinami EÚ

-zlepšenie odbornej prípravy umelcov v obore rozprávačstva a zvýšenie ich profesionálnych príležitostí

-rozširovanie rozprávačstva, najmä medzi mladými ľuďmi, použitie techník rozprávačstva pre doplnenie čítania

-kultúrne partnerstvo európskych miest a prehlbovanie pocitu príslušnosti k spoločnému priestoru medzi občanmi

3

2021-2023: VEGA č. 1/0577/21 Vladimír Oleríny: prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat (spoluriešiteľ). Cieľom projektu je systematické zhodnotenie činnosti Vladimíra Olerínyho (1921 - 2016), významnej osobnosti slovenskej hispanistiky. Jeho uzavreté prekladateľské a literárnohistorické dielo umožňuje preskúmať rôzne etapy jeho profesionálneho života v spoločensko-politických a kultúrnych súvislostiach. V. Oleríny stál pri zrode slovenskej hispanistiky ako modernej vedeckej disciplíny, s jeho menom sú spojené začiatky vyučovania španielčiny na FFUK, preklady najvýznamnejších literárnych diel zo španielčiny. Udržiaval kontakty s osobnosťami hispánskej kultúry, svojimi aktivitami takmer sedemdesiat rokov zásadným spôsobom spoluutváral podobu slovenskej hispanistiky. Napriek tomu sú viaceré kľúčové momenty jeho pôsobenia bližšie nepreskúmané a nezhodnotené. Dôležitosť syntetického prístupu sa ukazuje aj vzhľadom na nadchádzajúce 100. výročie jeho narodenia, zhodujúce sa aj so 100. výročím pôsobenia FFUK, na ktorej začal v roku 1950 ako prvý Slovák

vyučovať španielčinu.

4

2022-2024: KEGA 042UKF-4/2022: Elektronická vysokoškolská učebnica gramatiky španielskeho jazyka


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen redakčnej rady Caracteres, ISSN 2254-4496, Universidad de Salamanca, Španielsko 2012 -
predseda atestačnej komisie pre španielsky jazyk Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2014 -
výkonný redaktor Romanistica Comeniana, Univerzita Komenského v Bratislave 2018 -
člen odborovej komisie, PhD. študijný program: Všeobecná jazykoveda Filozofická fakulta UK v Bratislave 2015 -
člen odborovej komisie, PhD. študijný program: Kultúry a náboženstvá sveta Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020 -
člen odborovej komisie, PhD. študijný program: Románská filologie Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 2021 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova Univerzita Brno, ČR november 2009 Erasmus
Univerzita v Oviede Oviedo, Španielsko 7.4.-11.4. 2013 Erasmus
Univerzita vo Vigu Vigo, Španielsko 24.3.-28.3. 2014 Erasmus
Univerzita vo Vigu Vigo, Španielsko 29.4.-3.5. 2019 Erasmus
Univerzita v Córdobe Córdoba, Španielsko 17.2.-21.2. 2020 Erasmus
Univerzita v Oviede Oviedo, Španielsko 22.11.-26.11. 2022 Erasmus
Univerzita vo Vigu Vigo, Španielsko 8.5. 2023 - 12.5.2023 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-13