Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Truhlářová
I.2 - Meno
Truhlářová
I.3 - Tituly
Doc. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky Univerzity Komenského Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2 PO Box 32 414 99 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
jana.truhlarova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4124?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
ORCID iD: 0009-0004-0907-2083

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo francúzština-portugalčina
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Odbor prekladateľstvo/tlmočníctvo francúzština-portugalčina
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav svetovej literatúry SAV/Institute of World Literature Slovak Academy of Sciences
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
teória literatúry a dejiny francúzskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
transalatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt/doktorand Ústav svetovej literatúry SAV 1986-1989, 1989-1993
vedecký pracovník na čiastočný úväzok Ústav svetovej literatúry SAV 1994 -
odborný asistent Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994-2009
docent Katedra romanistiky Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
MS Teams academia/ MS Teams academy využívanie potenciálu MS Teams/ Work with MS Tems Univerzita Komenského 2021-2022
Práca v Moodle Univerzita Komenského 2021-2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny francúzskej literatúry 1 francúzsky jazyk a kultúra I filológia
Dejiny francúzskej a frankofónnej kultúry 1-2 francúzsky jazyk a kultúra I filológia
Vybrané kapitoly z dejín francúzskej literatúry 19. storočia francúzsky jazyk a kultúra II filológia
Semináre z prekladu francúzsky jazyk a kultúra I+II filológia
Dejiny francúzskej literatúry 1-2 Románske štúdiá I francúzsky jazyk
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
portugalský jazyk a kultúra I filológia
portugalský jazyk a kultúra II filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
4
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
22
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Francúzska literatúra vo filme francúzsky jazyk a kultúra II filológia
Preklad dramatického textu francúzsky jazyk a kultúra II filológia
Dejiny prekladu a recepcie románskych literatúr filológia II filológia spoločný základ
Recepcia románskych literatúr translatológia III translatológia
Postkoloniálne štúdie Románske štúdie II románske štúdie - spoločný základ

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
94
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
54
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
 • AAB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO]: Krátka próza Guy de Maupassanta : kompozičná a typologická analýza. - Bratislava : Veda, 1999. - 172 s.

ISBN 80-224-0559-0 Ohlasy (4)

2
 • AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

Lit. 131 zázn.

ISBN 978-80-224-1017-5

Ohlasy (40)

3
 • ABB01 + FAI02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplín Lit.: 46 zázn.

In: Truhlářová, Jana (ed.): : Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4 (Ohlasy 5)

4


V101 Truhlářová, Jana (aut) [UKOFIRO] (100%): Dlhá cesta k porozumeniu : Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - 296 s. [print][online]

UKOVO2022

ISBN 978-80-224-1926-0

monografia

020 Humanitné vedy

7320 humanitné vedy filológia

URL: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260

Ohlasy (5):

5
 • ADD01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO]: Jacques Derrida a pojem posvätného v preklade = Jacques Derrida and "the sacred" in translation

Lit. 11 zázn.

In: World Literature Studies. - Roč. 3 (20), č. 4 (2011), s. 12-26. - ISSN (online) 1337-9690

Ohlasy (1):


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ABB01 + FAI Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplín

Lit.: 46 zázn.

In: Truhlářová, Jana (ed.): Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4 (Ohlasy 4)

2V101 Truhlářová, Jana (aut) [UKOFIRO] (100%): Dlhá cesta k porozumeniu : Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - 296 s. [print][online]

UKOVO2022

ISBN 978-80-224-1926-0

monografia

020 Humanitné vedy

7320 humanitné vedy filológia

URL: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419260

Ohlasy (5):

3

AEC03 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Histoire du Département d'études francaises de la Faculté des lettres del' Université Comenius : enseignement de la littérature et de la civilisation (León Chollet, Antn Vantuch) 1923-1960

In: La France et l'Europe centrale : la construction des savoirs réciproques á travers l' enseignement. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. - S. 103-120. - ISBN 978-80-7560-110-0

4


V302 Truhlářová, Jana (aut) [UKOFIRO] (100%): Cyrano intellectuel, dandy, ascete : une réflexion en marge du mythe théâtral et de la vérité historique

UKOVO2023

Lit.: 28 zázn.

In: Écho des Études Romanes. - Roč. 18, č. 2 (2022), s. 57-72 [1,37 AH]. - ISSN (print) 1801-0865

článok

020 Humanitné vedy

7320 humanitné vedy filológia

URL: https://www.eer.cz/pdfs/eer/2022/02/03.pdf

Registrované v:

ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences 

5

AEC Truhlářová, Jana: L Éducation sentimentale de Gustave Flaubert et la jeune prose slovaque des années 1960 Truhlářová, Jana 1963- UKOFIRO UKOIF21Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách D'après Flaubert. - : 1. vyd. ISBN 978-2-38072-003-7. - Paríž : Kimé, 2021. - S. 211-225 [1,13 AH]    

Ohlasy (1)

6

V3 Truhlářová, Jana: L´Histoire des études francaises universitaires en Slovaquie (Cent ans des études francasies en Slovaquie).

In: "Chuzhdoezikovo Obuchenie –Foreign Language Teaching" Chuzhdoezikovo Obuchenie. София – Sofia

2023.mBulgarian Educational Journal Volume 50, Number 3, 2023 Чуждоезиково обучение,  22,2 normostrán = 1,1 AH) 

 Ročník 50, Číslo 3, 2023, S. 305-318 - ISSN 0205-1834 (Print) ISSN 1314-8508 (Online)

lhttps://foreignlanguages.azbuki.bg/foreignlanguages/archive/

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

ISBN 978-80-224-1017-5

Ohlasy (40):

[o6] 2009 Malinovská-Šalamonová, Z.: Revue svetovej literatúry, roč. 45, č. 1, 2009, s. 121-122

[n2] 2022 zz ~ Živčák, J.: Vision ou manipulation? Les problemes éditoriaux d une anthologie slovaque des troubadours. In: World Literature Studies, roč. 14, č. 1, 2022, s. 30

2

AAB02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Na cestách k francúzskej literatúre : kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008. - 212 s.

Lit. 131 zázn.

ISBN 978-80-224-1017-5      

[o4] 2013 Bednárová, K.: Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku 1 : od sakrálneho k  

profánnemu. Bratislava : Veda, 2013, S. 286

3

ABD02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix a historická prekladateľská metóda = Jozef Felix and his historical method of translation

Lit. 35 zázn.

In: Myslenie o preklade na Slovensku. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 32-54. - ISBN 978-80-8101-868-8

Ohlasy (5):

[o2] 2016 Valcerová, A.: World literature studies, roč. 8, č. 1, 2016, s. 47 - AHCI ; SCOPUS


4

ABD02 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Jozef Felix a historická prekladateľská metóda = Jozef Felix and his historical method of translation

Lit. 35 zázn.

In: Myslenie o preklade na Slovensku. - Bratislava : Kalligram, 2014. - S. 32-54. - ISBN 978-80-8101-868-8

Ohlasy (5): [o2] 2020 Tyšš, I. - Gromová, E.: Agency in indirect and collaborative translation in the Slovak cultural space during socialism. In: World literature studies, roč. 12, č. 1, 2020, s. 43 - AHCI ; SCOPUS

5
 1. Kateřina Drsková: Tchécoslovaquie: une double réception. In: Aurelie Barjonet, Karl Zieger (dir.): Zola derrière le rideau de fer. Presses universitaires du Septentrion: Villeneuve d´Asq 2022, s. 109, s. 110, s. 118. ISBN: 978-2-7574-3555-7.

​s. 109: Ad: Jana Truhlářová: Émile Zola et le "naturalisme" slovaque. In: N. Bachleitner et al: Zola en Europe centrale, p. 145-169,

      Ad. Jana Truhlářová: Émile Zola et le naturalisme en Slovaquie au XXe siecle. In: Excavatio, .XXXI, n; I, Emile Zola and Naturalisme in Europe, 2019, 

s. 110: ad: Jana Truhlářová: Émile Zola et le naturalisme en Slovaquie au XXe siecle. In: Excavatio, .XXXI, n; I, Emile Zola and Naturalisme in Europe, 2019,s. 4-5. 

s. 118: Ad: Jana Truhlářová: Émile Zola et le naturalisme en Slovaquie au XXe siecle. In: Excavatio, .XXXI, n; I, Emile Zola and Naturalisme in Europe, 2019, s. 1. 

 (kategória 4)  

6

Ján Živčák: Vision ou manipulation ? Les problèmes éditoriaux d’une anthologie slovaque des troubadours. 


World Literature Studies.  1. vol. 14 2022 (1), s. 19-33. ISSN: 13370-9275 E-ISS N 1337-9690 Časopis je zaradený do databáz / The journal is indexed in Art & Humanities Citation Index ( A&H CI) Central and Eastern European Online Library (CEEOL) Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) Current Contents / Arts & Humanities (CC / A&H) EBSCO European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) Scopus 

 

Ohlasy na s. 19, 22, 27, 30 ad: 

Truhlářová, Jana: « Jozef Felix a historická prekladateľská metóda. » In: Myslenie o preklade na Slovensku, dir. Libuša Vajdová, 32–54. Bratislava : Kalligram. 2014. 

aj ad: Truhlářová, Jana, dir.: 

Jozef Felix (1913 – 1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV. 2014.

ohlasy na s. 21, 24, 27, 30 ad:

Truhlářová, Jana: Na cestách k francúzskej literatúre. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2008.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt VEGA na FiFUK č. 1/0280/16. 2016-2017:  „Romanista Anton Vantuch a jeho prínos do slovenskej kultúry“

hlavný riešiteľ  

Výstup 

ABB01 Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%) : Anton Vantuch - literárny historik a romanista na rozhraní disciplín

+B79Lit.: 46 zázn.

In: Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 13-88. - ISBN 978-80-223-4478-4

FAI01 - Truhlářová, Jana [UKOFIRO] (100%): Anton Vantuch (1921-2001) : romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 362 s. [17,69 AH] [print]

ISBN 978-80-223-4478-4

2

Grantový projekt Vega č. 2/0092/231. 1. 202331. 12. 2026VVI6020612SAV28. 4. 2022 14:38:46 Hlavný riešiteľ: Mária Kusá: Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie

Zástupca vedúceho riešiteľa.


3

Grantový projekt Vega 20166/19 Ústavu svetovej literatúry SAV, komisia pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. spoluriešiteľ : výstup: Émile Zola et le naturalisme en Slovaquie au XXe siècle (réception et préjugés)

In: Excavatio, vol. XXXI, 2019. International Review for Multidisciplinary Aproaches and Comparative Studies Related to Émile Zola and Naturalism Around the World. Aizen. Editor: Anna Gural-Migdal. Alberta, Canada. ISSN: 2368-6138. 

Tematické číslo: Émile Zola and Naturalism in Europe.

http://aizen.zolanaturalismassoc.org/excavatio/journal.html

 

4

Grantový projekt APVV 2022-2026 Prekusvet - Preklady a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20.storočí.

Riešiteľ.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členstvo v komisii pre doktorandské a rigorózne skúšky v oblasti francúzska a portugalská literatúra Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 -
Členstvo v komisii pre udeľovanie štipendií na univerzity a inštitúcie v Belgickom kráľovstve SAIA 2008 --
Garant študijného odboru portugalský jazyk a kultúra Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2009 - 2022
Členka výkonného výboru IUFS -SFUI Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút 2017 --
Členka komise VEGA Vega - vedecká grantová agentúra 2021 --
zástupca pri predsedníctve SAV pre spoluprácu s francúzskou vedeckou organizáciou CEFRES so sídlom v Prahe CEFRES, Na Florenci Praha 1 november 2022 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Université Blaise Pascal v v rámci grantu VEGA na FiFUK č. 1/0280/16 Maison des sciences de l´homme,4 Rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, France 7. – 16. 12. 2016 študijný pobyt
Université Paris1- Panthéon Sorbonne 2 Place du Panthéon, 75231 Paris, Francúzsko France október 2017 študijný pobyt
Masaryk University, Faculty of Pedagogy, Institut for Romance studies Poříčí 7/9, 639 00 Brno-střed, ČeskoBrno 18-23. april 2018 Vyžiadané prednášky: Ressemblances et différences dans le travail avec le détail chez Gustave Flaubert et Guy de Maupassant v rámci Festivalu francúzskej kultúry Brno 12.-22. 4. 2018 19. apríla 2018
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur Gorkého 57/7, 602 00 Brno, budova G Korespondenční adresa: Arna Novák 12.-16. apríla 2019 Vyžiadané prednášky/requested lectures " Émile Zola- Roman expérimental ou allégorique. Brno, Brno, 9. apríla 2019.
Francúzsky inštitút v Bratislave Sedlárska ul. 9, Bratislava Prednáška na dni lektorov, 25. 9. 2022 vyžiadaná prednáška

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26