Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Bokníková
I.2 - Meno
Andrea
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1969
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2, 81102 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
andrea.boknikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4122?do=filterForm-submit&name=Andrea&surname=Bokn%C3%ADkov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
11. Filológia; 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9266-4773

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2014
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2014-doteraz
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1997-2014
asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského 1994-1997

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz anglického jazyka - stredný stupeň/English Jazyková škola, Bratislava, Grösslingová 51 1999

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória literatúry slovenský jazyk a literatúra I Filológia
Teória literatúry 2 slovenský jazyk a literatúra I. Filológia
Literárna veda - prehľad prístupov k literatúre a ich uplatnenie v 20. a 21. storočí slovenský jazyk a literatúra II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Teória literatúry slovenský jazyk a literatúra III. Filológia
Literárna veda slovenský jazyk a literatúra III. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
79
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Interpretačný seminár slovenský jazyk a literatúra I. Filológia
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a kultúra I. Filológia
Poetologicko-interpretačný seminár Slovenská literatúra III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
226
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
96
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2.10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AEE01 Bokníková, Andrea: Slovak women´s writing, 1843-1990 : Slovak women poetry from the 1960s to the present In: A history of Central European women´s writing . - London : Palgrave, 2001. - S. 295-298. - ISBN 0-333-77809-X

2

ABC01 Bokníková, Andrea: K osudom a najmä k prínosom Trnavskej skupiny - konkretistov. In: Eslavística Complutense, 10. - Madrid : Universidad Complutense, 2010. - S. 31-55.

3

AAB01 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. = From Slovak poetry of the 1960s I : portrayal studies and reconstructions : portrétne štúdie a rekonštrukcie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 228 s. ISBN 978-80-223-3137-1

4

AAB02 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. = From Slovak poetry of the 1960s II : kaleidoscopes : kaleidoskopy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 212 s. ISBN 978-80-223-3298-9

5

AFD05, FAI02 Bokníková, Andrea: K polymúzickosti Jána Števčeka. = Towards polymusic qualities of Ján Števček´s work

In: K dielu Jána Števčeka : pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa. - Bokníková, Andrea (50%) - Darovec, Peter (50%). - 169 s. Bratislava : UK, 2015. - S. 38-67. - ISBN 978-80-223-3990-2

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AED03 Bokníková, Andrea (aut) [UKOFISL] (100%): Poetka Maruša Jusková: jej konkrétny autorský príbeh a univerzálny čas lyriky = Maruša Jusková : her story as a poet and the universal time of lyric poetry.

Lit.: 37 zázn.

In: Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : 50 : Roč. 50. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 55-77. - ISBN 978-80-223-5199-7

2

AED12, FAI03 Bokníková, Andrea: Potopené duše : z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. In: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia : čítanka. = Sunken souls. From works by Slovak women poets in the first half of the 20th century : čítanka. - Bokníková, Andrea (100%) - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2017. - S. 15-54. - ISBN 978-80-8151-048-9

3

AFD06, FAI04 Bokníková, Andrea: Predstava času premietnutá do poetiky poézie - úvaha o tvorbe Ľudmily Groeblovej. In: Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. - Bokníková, Andrea (50%) - Tollarovič, Peter (50%). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 177-199. - ISBN 978-80-223-4638-2

4

AED13 Bokníková, Andrea: Život a dielo Sama Bohdana Hroboňa. In: Samo Bohdan Hroboň. Prosbopej slovenského chorľavca žobráka : v interpretácii Jána Zambora. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2020. - S. 119-134. - ISBN 978-80-8119-134-3

5

ADF03 Bokníková, Andrea: Poézia príhovoru, priateľstva a útechy : o tvorbe Heleny Riasnickej. In: Fraktál. - Roč. 4, č. 1 (2021), s. 249-265. - ISSN (print) 2585-8912

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

FAI01 - Bokníková, Andrea [UKOFISL]: Trnavská skupina - konkretisti : básne a články z rokov 1956-1973. - Bratislava : Kalligram, 2006. - 627 s. - (Knižnica slovenskej literatúry ; Zv. 11). ISBN 80-7149-914-5

[o3] 2018 Kazalarska, Zornitza: Landschaften der Wiederholung : Tschechische und slowakische Lyrik der "Latenzzeit" 1955 1965. Berlin : Peter Lang, 2018, S. 406.

2

AED04 Bokníková, Andrea: Slovenské poetky 1895-1945 v mozaike interpretácií. In: Studia Academica Slovaca 30. - Bratislava : Stimul, 2001. - S. 390-402. - ISBN 80-88982-42-1

[o3] 2002 Blas, Alejandro Hermida: Eslavística complutense, č. 2, 2002, s. 265

3

FAI04 - Bokníková, Andrea (50%) - Tollarovič, Peter (50%): Poetika poézie a jej prekladu : venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 426 s. [print]. ISBN 978-80-223-4638-2

 [o5] 2019 Pospíšil, Ivo: Třikrát ve znamení poezie tří národů. In: Slavica Litteraria, roč. 22, č. 2, 2019, s. 139-142

4

AAB02 Bokníková, Andrea [UKOFISL] (100%) : Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 2. = From Slovak poetry of the 1960s, 2. : kaleidoscopes : kaleidoskopy. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - 212 s. ISBN 978-80-223-3298-9

[o2] 2017 Matejov, Fedor: Slovenská literatúra, roč. 64, č. 3, 2017, s. 226 – ESCI

5

AAB01 Bokníková, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1. = From Slovak poetry of the 1960s, 1. : portrayal studies and reconstructions : portrétne štúdie a rekonštrukcie. - 1. vyd. - Bratislava : UniverzitaKomenského v Bratislave, 2012. - 228 s. ISBN 978-80-223-3137-1

[o6] 2013 Gavura Ján: Romboid, roč. 48, č. 7, 2013, s. 17-21 [o6] 2013, Šrank Jaroslav: Romboid, roč. 48, č. 7, 2013, s. 17-21

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 15/045/00 Semiopoetika, 2015 - 2017 (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)

2

VEGA 1/0123/18 Poézia v poetologickej reflexii, 2018 - 2021 (vedúca riešiteľka)

3

VEGA 1/0644/22 Štruktúrne analýzy poézie, 2022 - 2025 (vedúca riešiteľka)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizátorka Študentskej vedeckej a odbornej konferencie Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, v r. 2017 a 2018 aj iné katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (v rámci medzikatedrovej sekcie) 2002-2013, 2014-2018,2020, 2023
členka redakčnej rady časopisu Slovenská literatúra Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied 2017-until now
členka odborovej komisie doktorandského štúdia Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2014-until now

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
SSEES, UCL London, GB konferencia Slovenská a česká literatúra 90. rokov 20. storočia, 7. 10. - 10. 10. 1999 SSEES, UCL
Universidad Complutense de Madrid Madrid, Španielsko konferencia Trnavská skupina - konkretisti, 5. 5. - 9. 5. 2009 veľvyslanectvo SR v Madride, univerzita Complutense

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27