Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Timothy Forbes Taylor, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Timothy
I.2 - Meno
Taylor
I.3 - Tituly
Univ. Prof., MA, PhD., FSA, FRSA.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Archeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
timothy.taylor@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32790?do=filterForm-submit&name=timothy&surname=taylor&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-6486-0427

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
B.A.: St John´s College, University of Cambridge
II.b - Rok
1982
II.c - Odbor a program
Archaeology and Anthropology
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
M.A.: St John´s College, University of Cambridge
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
Archaeology
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ph.D.: University of Bradford
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
Publications in Eastern European Archaeology
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Reader in Archaeology, Department of Archaeological Sciences, University of Bradford
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Archaeology
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Professor of the Prehistory of Humanity, Universität Wien
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Urgeschichte/Prehistory
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Randall MacIver Student in Archaeology The Queen's College, University of Oxford 1985 - 1988
Junior Research Fellow in Archaeology King's College, University of Cambridge 1988 - 1990
Lecturer Department of Archaeological Sciences, University of Bradford 1990 - 2004
Reader Department of Archaeological Sciences, University of Bradford 2004 - 2012
Professor of the Prehistory of Humanity UHA, University of Vienna 2012 - 2020

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Director Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS) 2013 - 2020
Jan Eisner Professor of Archaeology Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020 - present

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
64
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
64
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
23
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Paleolit Archeológia I. historické vedy/Historical Sciences
Úvod do archeológie Archeológia I. historické vedy/Historical Sciences
Doba kamenná a bronzová v Európe Archeológia II. historické vedy/Historical Sciences
Metodológia archeológie Archeológia II. historické vedy/Historical Sciences
Doktorandský seminár 1, 2, 3 Všeobecné dejiny III. historické vedy/Historical Sciences
Súčasné problémy teoretickej archeológie Všeobecné dejiny III. historické vedy/Historical Sciences
Aktuálne otázky stredoeurópskej archeológie Všeobecné dejiny III. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
133
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4500
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1250
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
354
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
152
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
23
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Taylor, T. (2010) : The Artificial Ape: How Technology Changed the Course of Human Evolution. New York: Palgrave MacMillan, 2010, 256 s., ISBN: 978-0-230-61763-6. - zahraničná monografia (V1) - cca 170 ohlasov

2

Taylor, T. (2002): The Buried Soul: How Humans Invented Death. Hammersmith: Fourth Estate, 2002, 368 s., ISBN-13: 978-0007291472. zahraničná monografia (V1) - cca 200 ohlasov

3

Taylor, T. (1996) : The Prehistory of Sex: Four Million Years of Human Sexual Culture. London  –  New York: Fourth Estate – Bantam, 1996, 353 s., ISBN 1-857-02-352-8. zahraničná monografia (V1) - cca 300 ohlasov

4

Budd, P. – Taylor, T. (1995) : The faerie smith meets the bronze industry: Magic versus science in the interpretation of prehistoric metal‐making. In: World Archaeology, roč. 27, č. 1, 133 – 143. - zahraničná štúdia, WoS, Scopus (V3) - cca 320 ohlasov

5

Taylor, T. (2001) : Believing the ancients: Quantitative and qualitative dimensions of slavery and the slave trade in later prehistoric Eurasia. In: World Archaeology, roč. 33, č. 1, 27 – 43. - zahraničná štúdia, WoS, Scopus (V3) - cca 70 ohlasov

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Jakobitsch, T., Heiss, A.G., Kowarik, K. et al. Food and farming beyond the Alpine lake zone: the archaeobotany of the Copper Age settlements of Lenzing-Burgstall and Ansfelden-Burgwiese in Upper Austria, and an early occurrence of Triticum spelta (spelt). Veget Hist Archaeobot 31, 123–136 (2022). https://doi.org/10.1007/s00334-021-00843-0  zahraničná štúdia, WoS, Scopus (V3)

2

Taylor, T. (2021) The arrogation of slavery: prehistory, archaeology, and pre-theoretical commitments concerning people as property. In F. Biermann & M. Jankowiak (eds) The Archaeology of Slavery in Early medieval Northern Europe: the Invisible Commodity. Springer: Themes in Contemporary Archaeology: 7–19. - príspevok v zahraničnom zborníku (Springer) (V3)

3

Ventresca Miller, A. R. – Johnson, J. A. – Makhortykh, S. – Litvinova, L. – Taylor, T. – Rolle, R. – Makarewicz, C. A. (2019): Mobility and Diet in the Iron Age Pontic Forest-Steppe: A multi-isotopic study of Urban Populations at Bel’sk. In: Archaeometry 61 (2019), 1 – 18. zahraničná štúdia, WoS, Scopus (V3)

4

Taylor, T. (2019): Power, play, and interplay: the prehistory of sexuality. In: Henley, T. – Rossano, M. – Kardas, E. (eds.) Handbook of Cognitive Archaeology: Psychology in Pre-History. Routledge, 2019, 398 – 412, ISBN 9781138594517. - kapitola v zahraničnej monografii (V2)

5

Daxer, C. – Moernaut, J. – Taylor, Timothy – Haas, J. N. – Strasser, M. (2018): Late Glacial and Holocene sedimentary infill of Lake Mondsee (Eastern Alps, Austria) and historical rockfall activity revealed by reflection seismics and sediment core analysis. In: Austrian Journal of Earth Sciences 111/1, 111 – 134. zahraničná štúdia, WoS, Scopus (V3)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

The Prehistory of Sex : Four Million Years of Human Sexual Culture. New York – Toronto – London – Sydney – Auckland : Bantam, 1996, 353 s., cit. 1999 : Pearson, M. P. : The archaeology of death and burial. Texas A&M University Press, 95, 100, 104, 109.

2

The Buried Soul : How Humans Invented Death. London – New York : Fourth Estate, 2002, 353 s., cit. 2009 : Gambetta, D. : Codes of the Underworld. How Criminals Communicate, Princeton University Press, 188, 189.

3

The Artificial Ape : How Technology Changed the Course of Human Evolution. New York : Palgrave MacMillan, 2010, 256 s., cit. 2012 : Barkley, R. A. : Executive Functions : What They Are, How They Work, and Why They Evolved. The Guilford Press, 41, 72, 146.

4

Believing the Ancients: Quantitative and Qualitative Dimensions of Slavery and the Slave Trade in Later Prehistoric Eurasia. World Archaeology 33 (June 2001), s. 27–43, cit. 2011 : Mirzoeff, N. : The right to look. In: Critical Inquiry 37/ 3 (2011), s. 481. 

5

Stable isotope and DNA evidence for ritual sequences in Inca child sacrifice. Proc. Natl. Acad. Sci. 104 (2007), 16456-16461, cit. 2015 : Makarewicz, C. –  Sealy, J. : Dietary reconstruction, mobility, and the analysis of ancient skeletal tissues? Expanding the prospects of stable isotope research in archaeology. In: Journal of Archaeological Science 56 (2015), s. 153. 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2015 – 2020: Archäologische Prospektion oberösterreichischer Pfahlbauten (Universität Wien; Oö Kulturdirektion; LBIArchPro): rozpočet €530.000; výkonný riaditeľ.

2

2014 – 2020: Oö Forschungsausgrabung und Landesaustellung 2020 (Universität Wien): rozpočet €125.000; hlavný riešiteľ.

3

2014 – 18: Beyond the lake villages: Studying Neolithic environmental changes and human impact at small lakes in Switzerland, Germany and Austria (Universität Wien; Universität Innsbruck); rozpočet  €491.159,51; hlavný riešiteľ.

4

T2013 – 18: Absolutdatierung Hornsburg (Universität Wien; NÖ Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung): rozpočet  €8.000; hlavný riešiteľ.

5

2012 – 2015:  National Geographic, Grant Number 9332-13: Hillfort Of Belsk – The Mysterious Scythian City Of Gelonus (The Institute of Archaeology of the National Academy of Science of Ukraine, Kiev; the University of Pittsburgh; Universität Wien), rozpočet nezverejnený; spoluriešiteľ.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Assistant Editor Antiquity 1990-1992
Editorial Board Member New Directions in Archaeology monograph series, Cambridge University Press 1988-2005
National Committee Member UK Theoretical Archaeology Research Group (TAG) 1994-2012
Member Edge.org 1999- present
Fellow (FSA) Society of Antiquaries of London 2002-present
Expert Advisor, ritual crime UK (GB) National Crime Agency 2001 - Present
Editor-in-Chief Journal of World Prehistory (SpringerNature) 2008-present
Fellow (FRSA) Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, London Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, London
Board Member Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology 2015 - 2020
Editorial Board Member Archaeologia Austriaca 2015-2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Department of Prehistoric and Medieval Archaeology, University of Vienna Vienna, Austria, 2002-2003 Guest professor
Kliment Ohridski University Sofia, Bulgaria 1985 British Council Visiting Student

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-11-09