Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Taneski
I.2 - Meno
Zvonko
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
zvonko.taneski@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/22808
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5984-5732

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet "Blaže Koneski" (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Všeobecná a komparatívna literatúra - filológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet "Blaže Koneski" (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Všeobecná a komparatívna literatúra - vedecký smer
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzitet FON vo Skopje, Fakultet za stranski jazici (Severné Macedónsko)
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Macedonistika - slovanské jazyky a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1. 9. 2015 - doteraz
docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 15. 9. 2014 - 31. 8. 2015
docent Univerzitet FON vo Skopje, Fakultet za stranski jazici (Severné Macedónsko) 1. 9. 2011 - 15. 9. 2014
vedecko-výskumný pracovník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 1. 9. 2007 - 31. 8. 2011
interný ašpirant Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1. 9. 2004 - 31. 8. 2007

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Akademický informačný systém (AIS2)/Academic information system (AIS) Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2015
Las lectures digitales de poesía - kurz La Casa del Escritor y la Fundación Cultural Alkimia - Encuentro de Poesía de San Salvador - Digital 2020
MS Teams Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Zoom Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Zagrebačka slavistička škola u Dubrovniku Hrvatski seminar za strane slaviste - Filozofski fakultet u Zagrebu 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Seminár k bakalárskej práci 1, 2 Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii I. filológia
Chorvátska literatúra 1, 2, 3 Slovanské štúdiá I. filológia
Súčasná chorvátska literatúra, Súčasná srbská literatúra, Súčasná bulharská literatúra Slovanské štúdiá; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Doktorandský seminár 1, 2 Slavistika III. filológia
Problémy výskumu slovanského areálu Slavistika III. filológia
Kľúčové otázky vybraného obdobia dejín a kultúry konkrétneho slovanského etnika Slavistika III. filológia
Interpretačný seminár z bulharskej literatúry Slovanské štúdia; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Interpretačný seminár z chorvátskej literatúry, Interpretačný seminár zo srbskej literatúry Slovanské štúdia II. filológia
Seminár k diplomovej práci 1, 2 Slovanské štúdia; Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Recepcia južnoslovanských literatúr na Slovensku Slovanské štúdia II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Slovanské štúdiá I.+II. filológia (denná forma štúdia)
Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii I.+II. filológia (denná forma štúdia)
Slavistika III. filológia (denná forma + externá forma štúdia)
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
12
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do literárnej komparatistiky Translatologický základ; Slovanské štúdiá; Stredoeurópske štúdia II. filológia
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 Translatologický základ; Slovanské štúdia; Stredoeurópske štúdiá II. filológia
Reálie Macedónska Slovanské štúdia I. filológia
Macedónsky film Slovanské štúdia I. filológia
Dejiny a recepcia súčasných slovanských literatúr Slavistika III. filológia
Kľúčové otázky vývinu konkrétnej slovanskej literatúry vybraného obdobia Slavistika III. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
269
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
117
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
83
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
45
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Taneski, Zvonko: Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša. Nitra: Logos E. H., 2008, - 207 s. ISBN 978-80-969594-3-3.

2

AAB Taneski, Zvonko: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Bratislava: Juga / Ústav svetovej literatúry SAV, 2009. - 303 s. ISBN 978-80-89030-43-9.

3

AAA Taneski, Zvonko: Prostorite na tekstot (Po vrvicite na kritikata i na akademskoto pišuvanje). Skopje: Makedonika litera, 2015, - 401 s. ISBN 978-608-4614-84-5.

4

AAA Taneski, Zvonko: Slavistički sintezi / Slavistické syntézy. Beograd: Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu, 2018, - 252 s. ISBN 978-86-6153-514-7.

5

AAB Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, - 216 s. ISBN 978-80-223-5141-6

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADN Taneski, Zvonko: Literárnohistorické a interpretačné východiska "poetiky dislokácie" v južnoslovanských literatúrach a ich reflexia na Slovensku. In. Konštantínove listy (Constantine's lettres - International Scientific Journal), 2020, Vol. 13, Issue 1, pp. 208-223. ISSN 1337-8740 (Web of Science).

2

ADM Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie - bulharská literatúra v slovenskej kultúre po roku 1989 (s osobitným zreteľom na román "18% sivej" Zacharyho Karabašlieva). In. Orbis Linguarum (Ezikov svyat), 2020, Vol. 18, Issue 2, pp. 105-117. ISSN 1312-0484 (print), ISSN 2603-4026 (online) (Scopus).

3

ADN Taneski, Zvonko: Macedónska dráma na Slovensku po roku 1989. In. Slovenské divadlo (Revue dramatických umení), 2020, roč. 68, č. 2, s. 176-184. ISSN 0037-699X (Scopus).

4

ADM Taneski, Zvonko: Južnoslovanskí spisovatelia na stránkach slovenského časopisu "Fragment" (1987 - 2017). In. Zbornik Matice Srpske za slavistiku 98 (Matica Serbica: Department of Literature and Language - Review of Slavic Studies). Novi Sad: Matica Srpska, 2020, pp. 201-213. ISSN 03352-5007 (Scopus, Web of Science). 

5

ADM Taneski, Zvonko: Current Status and Contemporary Academic Perspectives of Comparative Literature in Slovakia. In. Interlitteraria, 2020, 25/2 (Thematic Issue: Current State of Literary Theory, Research and Criticism in Non-"Centric" National Cultures & Miscellanea). Tartu: University of Tartu Press, pp. 310-318. ISSN 1406-0701 (print), ISSN 2228-4729 (online) (Web of Science).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Taneski, Zvonko: Poetika dislokácie (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, - 216 s. ISBN 978-80-223-5141-6: Kovač, Zvonko. Recenzija - In. Anafora, roč. 8, č. 2, 2021 ; s. 523-525 - SCOPUS - Web of Science.

2

AAB Taneski, Zvonko: Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša. Nitra: Logos E. H., 2008, - 207 s. ISBN 978-80-969594-3-3: Dimova, Irena. Poézia ako útek do jazyka. Na príklade básní Jána Ondruša a Alexandra Vutimského. In. Slovenská literatúra (Revue pre literárnu vedu), 2020, roč. 67, č. 1, s. 62, 73 - Web of Science.

3

ADN Taneski, Zvonko: Literárnohistorické a interpretačné východiská "poetiky dislokácie" v južnoslovanských literatúrach po roku 1989 na Slovensku. In: Konštantínove listy. Roč. 13, č. 1 (2020), s. 208-223. ISSN (print) 1337-8740: Kondrla, P. - Majda, P. - Králik, R. - Máhrik, T.: Transformations of Cyrillo-Methodian Tradition in Contemporary Religiosity. In: Konštantínové listy, roč. 15, č. 2, 2022, s. 157 SCOPUS; WOS; ESCI. 

4

AED Taneski, Zvonko: Niektoré teórie a historicko-spoločenské podmienky vzniku slovanského písma a písomníctva. In. Konštantínove listy, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, roč. 1, č. 1, 2008, s. 110-124. ISSN 1337-8740: Malinovska, Nora. Problems of Slavic identity on the pages of the Slovak journal Konštantínove listy / Constantine's letters. - In. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, č. 1, 2021, s. 167 - ESCI.

5

AAA Taneski, Zvonko: Slavistički sintezi / Slavistické syntézy. Beograd: Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu, 2018, 252 s. ISBN 978-86-6153-514-7: Nagyová, Nora. Recenzija. In. Slovenská literatúra (Revue pre literárnu vedu), 2019, roč. 66, č. 2, s. 160-162 - Web of Science.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Vedecký fakultný grant (FG 14 / 2018) a grant Fondu na podporu umenia na vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku s názvom "Slavistički sintezi" v Belehrade, Srbsko. Obdobie riešenia 2017 - 2018 (vedúci riešiteľského kolektívu).

2

Umelecký projekt: Preklad a vydanie knihy slovenskej autorky Ivany Dobrakovovej v macedónčine. Dotácia z grantov "Kreatívna Európa" pri EÚ a Ministerstvo kultúry Republiky Severné Macedónsko. Obdobie riešenia 2020-2021 (spoluriešiteľ).

3

Vedecký projekt: VEGA V-19-017-00 POETIKA DISLOKÁCIE. Obraz imigranta v južnoslovanských literatúrach po roku 1989. Obdobie riešenia 2019 - 2021 (vedúci riešiteľského kolektívu).

4

Prekladateľský grant z Literárneho informačného centra v Bratislave. Rezidenčný prekladateľský pobyt TROJICA v Banskej Štiavnici podporený finančným príspevkom z Fondu LITA v Bratislave. Obdobie riešenia júl - august 2022 (spoluriešiteľ). 

5

Vedecký projekt: 2022 – 2023: Kniževni krstopati (Svedoštva od megjukulturniot dijalog) – vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku. Grant Ministerstva kultúry Republiky Severné Macedónsko. Obdobie riešenia: 2022 - 2023 (zodpovedný riešiteľ).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen hlavnej redakčnej rady Medzinárodný vedecký časopis "Konštantínove listy / Constantine's letters" (Web of Science) Od 2016
Člen hlavnej vedeckej rady Medzinárodný vedecký časopis CONTEXT - Review for Comparative Literature and Cultural Research Od 2018
Člen predsedníctva Česko-slovenská asociácia porovnávacej literárnej vedy Od 2020
Člen komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (študijné programy I. a II. stupňa: Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii, Slovanské štúdia, Stredoeurópske štúdia) Od 2016
Člen poradnej rady Medzinárodný vedecký časopis Art Communication & Popculture - A & P Od 2014
Riadny člen literárnovednej sekcie Slovenského komitétu slavistov Slovenský komitét slavistov Od 2022
Člen poradnej rady European Society of Comparative Literature / Société Européenne de Littérature Comparée 2022 - 2027

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Kragujevac (Srbsko) 14. 5. - 22. 5. 2018 ERASMUS+ teaching
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Ľubľana (Slovinsko) 29. 11. - 6. 12. 2018 CEEPUS
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Záhreb (Chorvátsko) 10. 11. - 12. 11. 2019 Pozvaná hosťovská prednáška
Filozofski fakultet u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore Nikšić (Čierná Hora) 1. 5. - 7. 5. 2022 ERASMUS+ teaching
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Belehrad (Srbsko) 24. 10. - 28. 10. 2022 ERASMUS+ training
Filološki fakultet "Blaže Koneski", Univerzitet sv. Kiril i Metodij Skopje (Severné Macedónsko) 5. 12. - 9. 12. 2022 CEEPUS
Filozofska fakulteta, Univerza v Maribore Maribor (Slovinsko) 21. 11. - 25. 11. 2022 ERASMUS+ training
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci Rijeka (Croatia) 20. 3. - 24. 3. 2023 ERASMUS+ training
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (Česká republika) 17. 4. - 23. 4. 2023 CEEPUS

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-28