Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta
Fakulta:
UK - Univerzita Komenského v Bratislave

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Tancer
I.2 - Meno
Jozef
I.3 - Tituly
doc. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1975
I.5 - Názov pracoviska
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčný profesor
I.8 - E-mailová adresa
jozef.tancer@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4119
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislava
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo akademických predmetov, história a nemecký jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúry, špecializácia: germánske literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent Univerzita Komenského v Bratislave od 1.9.2001 do 30.9.2013
docent Univerzita Komenského v Bratislave od 1.10.2013 do 31.5.2022
profesor Univerzita Komenského v Bratislave od 1.6.2022 dodnes

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Literatúra jidiš a preklady do nemeckého jazyka Universität Wien, Kolleg Galizien 2012
Analýza metadát Universität Göttingen 2020
MS Teams pre učiteľov Univerzita Komenského v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 1. Nemecký jazyk a kultúra I. Filológia
Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 1. Nemecký jazyk a literatúra I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Vybrané diela rakúskej literatúry 1 Nemecký jazyk a kultúra, Nemecký jazyk a literatúra II. Filológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy
Úvod do literárnej vedy Nemecký jazyk a literatúra I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Didaktika nemčiny ako cudzieho jazyka Nemecký jazyk a literatúra II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Recepcia nemeckej literatúry na Slovensku Literárna veda III. Filológia
Regionálny projekt Germánske štúdiá II. Filológia
Intelektuálne dejiny nemecky hovoriacich krajín Germánske štúdiá II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Nemecký jazyk a literatúra I. + II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Nemecký jazyk a kultúra I. + II. Filológia
Germánske štúdiá I. + II. Filológia
Literárna veda III. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
29
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané diela rakúskej literatúry 20. a 21. storočia Germánske štúdiá II. Filológia
Nemecký jazyk a kultúra na Slovensku Germánske štúdiá II. Filológia
Kapitoly z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov 2 Literárna veda III. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
221
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
99
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
22
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens : zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. - Bremen : Lumiere, 2008. - 291 s. - (Presse und Geschichte ; Bd. 32)

2

Tancer, Jozef: Neviditeľné mesto : Prešporok / Bratislava v cestopisnej literatúre. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2013. - 299 s. - (Dejiny mesta Bratislavy)

3

Tancer, Jozef: Rozviazané jazyky : ako sme hovorili v starej Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2016. - 303 s.

4

Tancer, Jozef - Mannová, Elena: Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. a 20. storočí. In: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 351-371.

5

Tancer, Jozef: Mediale Selbstreferenzen als Untersuchungsgegenstand der historischen Presseforschung. Eeine Einleitung

In:Jozef Tancer (ed.): Mediale Selbstreferenzen im Netzwerk der Presse der Habsburgermonarchie und ihrer Nachfolgestaaten. - Viedeň : New academic press, 2019. - S. 7-17.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Tancer, Jozef: Mediale Selbstreferenzen als Untersuchungsgegenstand der historischen Presseforschung : eine Einleitung

In: Jozef Tancer (ed.): Mediale Selbstreferenzen im Netzwerk der Presse der Habsburgermonarchie und ihrer Nachfolgestaaten. - Viedeň : New academic press, 2019. - S. 7-17

2

Tancer, Jozef - Urbán, Péter: "Wer hinter sich die Presse hat, der regiert" : Mediale Selbstreferenzen in der dreisprachigen Presselandschaft Bratislavas 1919 1923. In: Jozef Tancer (ed.): Mediale Selbstreferenzen im Netzwerk der Presse der Habsburgermonarchie und ihrer Nachfolgestaaten. - Viedeň : New academic press, 2019. - S. 121-148 

3

Tancer, Jozef: Kolumbus na Slovensku alebo O vlastnom zvuku mesta = Columbus in Slovakia, or On the city s specific tone : Leopold Wolfgang Rochowanski s Portrayal of Bratislava : portrét Bratislavy z pera Leopolda Wolfganga Rochowanského. In: Slovenská literatúra. - Roč. 68, č. 3 (2021), s. 263-275.


4

Tancer, Jozef: Sprachbiografie und inszenierte Autorschaft = Language biography and performed authorship: the example of Erika Blumgrund : das Fallbeispiel Erika Blumgrund. In: World Literature Studies. - Roč. 9, č. 4 (2017), s. 103-116

5

Tancer, Jozef: "Lichtblicke im Dasein" : Kommunikationsstrategien und Sprachreflexion in den Holocaust-Briefen der Bratislavaer Familie Sachsel. In: V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - S. 479-506

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens : zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. - Bremen : Lumiere, 2008. - 291 s. - (Presse und Geschichte ; Bd. 32); ohlas: [o1] 2018 Dobias, D. - Smyčka, V.: Česká literatúra, roč. 66, č. 1, 2018, s. 33.

2

Tancer, Jozef: Rozviazané jazyky : ako sme hovorili v starej Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2016. - 303 s.; ohlas: [o1] 2020 Pucherová, D.: Theorising Central European postcoloniality : a postcommunist reading of 21st century literature from Slovakia. In: Taking stock - twenty-five years of comparative literary research. Leiden : Brill, 2020, S. 307-337 

3

Tancer, Jozef - Mannová, Elena: Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. a 20. storočí. In: Gabriela Kiliánová - Eva Kowalská - Eva Krekovičová (eds.): My a tí druhí v modernej spoločnosti : konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. - Bratislava : Veda, 2009. - S. 351-371; ohlas: [o1] 2020 Laslavíková, J.: Beethoven's oeuvre as an argument : Fidelio staged by the municiapal theatre and the end of the 19th century and its reception in the context of the Beethoven tradition in Pressburg. In: Hudební věda, roč. 57, č.2, 2020, s. 131 

4

Tancer, Jozef: The image of the city as a site of memory : Bratislava in modern travel literature. In: Frontiers and identities 3. - Pisa : Plus, 2008. - S. 267-280; ohlas: [o1] 2015 Barrer, P.: East Central Europe, roč. 42, č. 2-3, 2015, s. 319 

5

Tancer, Jozef : Obraz nie je odraz : reprezentácie ako výskumný problém. In: Gabriela Dudeková (ed.): Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí. - Bratislava : Prodama, 2012. - S. 23-45; ohlas.[o2] 2019 Ščepanová, S.: The greater Bratislava of architects Alois Balan and Jiri Grossmann. In: Architektúra a urbanizmus, roč. 53, č. 1-2, 2019, s. 89-102.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-17-0254: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

2

APVV-0689-12: Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku

3

Mediale Selbstreferenzen. Das Netzwerk der Presse in der Habsburger Monarchie

und ihren Nachfolgerstaaten 1855 – 1925; projekt vedeckej platformy Österrreich-Bibliotheken im Ausland

4

APVV-22-0301: Dejiny umenia v Slovenskom štáte a v nacistickej Európe. Inštitúcie a recepcia medzi centrom a perifériou 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prorektor pre zahraničné vzťahy Univerzita Komenského v Bratislave od 2019 dodnes
Riaditeľ európskej univerzitnej aliancie ENLIGHT Univerzita Komenského v Bratislave od 2020 dodnes
člen Vedeckej rady FiFUK Vedecká rada Filozofickej fakulty UK v Bratislave od 2020 dodnes
člen Vedeckej rady FFUMB Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 2020 dodnes
člen komisie Komisie pre literárnu vedy a vedy o kultúre Rakúskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied od 2015 dodnes
člen odborovej rady Odborová rada pre PhD-štúdium v odbore germanistika -literárna veda, Masarykova univerzita Brno od 2019 dodnes

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Wien Universitätsring 1, A-1010 Wien 10/2018-02/2019 pracovný konktrakt
Universität Regensburg Universitätsstraße 31, D-93053 Regensburg 6.6. - 6.7. 2018 DAAD
Universität Wien Universitätsring 1, A-1010 Wien 09/2011 – 08/2012 štipendium rakúskeho FWF: Lisa- Meitner-Stipendium
Universität Wien Universitätsring 1, A-1010 Wien 10/2006 – 06/2008 štipendium Nadácia Franza Werfla
Foschungsbibliothek Gotha Schloss Friedenstein, D-99867 Gotha 07 – 08/2007 Thyssen-Stiftung
Universität Leipzig Ritterstraße 26, D-04109 Leipzig 08 – 09/2003 DAAD
Stiftung Weimarer Klassik Burgpl. 4, D-99423 Weimar 06 – 07/2003 štipendium nadácie Stiftung Weimarer Klassik

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26