Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Szapuová
I.2 - Meno
Mariana
I.3 - Tituly
Doc., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
mariana.szapuova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5341
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filozofia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-0146-8871

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
filozofia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
filozofia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie 1987 - 2010
docent Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie 2010 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenie: základná príprava na testovanie ECDL Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 2008

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do filozofie Filozofia I. Filozofia
Epistemológia Filozofia I. Filozofia
Sociálne a etické problémy vedy Filozofia II. Filozofia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Filozofia I. Filozofia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Filozofia Filozofia, Estetika, Systematická filozofia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vybrané problémy feministickej filozofie Filozofia I. Filozofia
Rodové štúdiá celofakultný kurz I. Filozofia
Pohľad do dejín feministickej filozofie Filozofia II. Filozofia
Koncepcie vedy vo filozofii 20. stor. Filozofia II. Filozofia
Ženy, veda a feminizmus: filozofická perspektíva Filozofia III. Filozofia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
164
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
19
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
321
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
71
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
52
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Poznávajúci subjekt, epistemické komunity a rod

In: Situovaná veda : podoby a kontexty tvorby poznania. - Bratislava : Centrum rodových štúdií FF UK, 2009. - S. 121-239 [9,58 AH]. - ISBN 978-80-969389-7-1

2

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Rod vo vede = Gender in science : teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume

In: Sociologický časopis. - Roč. 45, č. 4 (2009), s. 649-670. - ISSN 0038-0288

3

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Wittgenstein o istote = Wittgenstein über die Gewissheit : praktische Erweiterung skeptischer Zweifel : praktické rozriešenie skeptických pochybností

In: Filosofický časopis. - Roč. 64, č. 5 (2016), s. 725-741. - ISSN (print) 0015-1831

4

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Problematika rodu vo vede : teoreticko-filozofické východiská a ich metodologické dôsledky

In: Na ceste k rodovej rovnosti : ženy a muži v akademickom prostredí. - Bratislava : Iris, 2009. - S. 41-62. - ISBN 978-80-89256-40-2

5

Nuhlíček, Martin [UKOFIDF] (50%) - Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (50%): Poznámky ku skepticizmu alebo čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik

In: Filozofia. - Roč. 67, č. 2 (2012), s. 147-159. - ISSN (print) 0046-385X

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Kognitívne a nekognitívne hodnoty v normatívnej štruktúre vedy

In: Filosofický časopis. - Roč. 68, č. 4 (2020), s. 535-550. - ISSN (print) 0015-1831

2

Szapuová, Mariana (aut) [UKOFIDF] (100%): Fakty a hodnoty : k otázke hodnotovej neutrality vedy.

In: Filozofia. - Roč. 73, č. 9 (2018), s. 693-706. - ISSN (print) 0046-385X

3

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (50%) - Nuhlíček, Martin [UKOFIDF] (50%): Naturalizmus a skepticizmus

In: Filozofia. - Roč. 75, č. 9 (2020), s. 760-775. - ISSN (print) 0046-385X

4

Szapuová, Mariana (aut) [UKOFIDF] (100%): Naturalistické tendencie vo filozofii Davida Huma = Naturalistic Tendencies in the Philosophy of David Hume. In: Filozofia. - Roč. 77, č. 9 (2022), s. 665-679. - ISSN (print) 0046-385XChabada, Michal [UKOFIDF] (50%) - Szapuová,

5

Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (100%) : Étos vedy a problémy etiky vedy

In: Veda, spoločnosť a hodnoty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 93-114. - ISBN 978-80-223-4749-5

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o3] 2015 Ward, I. - McGlynn, C.: Women, Law and John Stuart Mill. In: Women s History Review, roč. 25, č. 2, 2015, s. 227-253. Citovaná práca: Szapuová, Mariana [UKOFIDF]: Mill's liberal feminism : its legacy and current criticism.

In: Prolegomena. - Roč. 5, č. 2 (2006), s. 179-191. - ISSN 1333-4395

2

[n1] 2021 - Schmidt-Petri, Ch. - Schefczyk, M. - Osburg, L. - Who Authored on Liberty? Stylometric Evidence of Harriet Taylor Mill s Contribution. - In: Utilitas, roč. 33, č. 5, 2021 ; s. 2 ; SCOPUS; Citovaná práca: Szapuová, Mariana [UKOFIDF]: Women in philosophy : the case of Harriet Taylor Mill. In: Human Affairs. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 133-143. - ISSN (print) 1210-3055

3

[n1] 2021 - Nešťáková, D. - Žena - muž - tábor : k otázke vplyvu rodu na prežívanie holokaustu. - In: Historický časopis, roč. 69, č. 4, 2021 ; s. 634 ; AHCI; Citovaná práca: Szapuová, Mariana [UKOFIDF]: Does gender matter? : some reflections on the role of gender in science.

In: Women scholars and institutions. - Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. - S. 749-763. - ISBN 80-7285-041-5

4

[n2] 2020 zz ~ Hagengruber, R. E.: The Stolen History - Retrieving the History of Women Philosophers and its Methodical Implications. In: Methodological Reflections on Women s Contribution and Influence in the History of Philosophy. Cham :Springer Nature Switzerland, 2020, S. 65 . Citovaná práca: Szapuová, Mariana [UKOFIDF]: Women in philosophy : the case of Harriet Taylor Mill

In: Human Affairs. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 133-143. - ISSN (print) 1210-3055

5

[o2] 2021 Démuth, A. - Števček, M.: Na obranu vágnosti. In: Filozofia, roč. 76, č. 4, 2021, s. 251 - AHCI ; SCOPUS. Citovaná práca: Nuhlíček, Martin [UKOFIDF] (50%) - Szapuová, Mariana [UKOFIDF] (50%): Poznámky ku skepticizmu alebo čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik. In: Filozofia. - Roč. 67, č. 2 (2012), s. 147-159. - ISSN (print) 0046-385X

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2015 - 2019: APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií - vedúca riešiteľka, http://veshod.sk/sk/veda-spolocnost-a-hodnoty/

2

2019 - 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, riešiteľka, https://naufip.sk/

3

2020 - Equal4Europe, H2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, vedúca slovenského projektového tímu/riešiteľka, https://equal4europe.eu/

4

2023 - 2027: APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy, riešiteľka

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka odborovej rady doktorského programu Filozofia, Katedra filosofie Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita v Brnee 2015 - doteraz
členka Vedeckej Rady Filozofického ústavu SAV Filozofický ústav SAV 2017 - doteraz
členka redakčnej rady časopisu Filozofia Filozofia, vedecký časopis vydávaný Filozofickým ústavom SAV 2019 - 2022
Členka špičkového vedeckého tímu identifikovaného AK SR; Filozofia, logika, metodológia: výzvy 21. storočia (FILOMET) Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2017 - 2022
členka vedeckej rady časopisu Philosophica Critica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015 - doteraz
vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2012 - 2016
prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 2016- 04/2023
členka Komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí Univerzita Komenského od 03/2023 doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra filosofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Studentská 84, 532 10 Pardubice, ČR 14.04.2014 - 17.04.2014 LLP Erasmus / Teaching Mobility
Central European University, Budapešť Október 6. u. 12, 1051 Maďarsko 06/1998 - 06/1999 účasť na sérii workshopov Third Regional Seminar on Gender and Culture: Multiple Feminism
Mirovni institut, Ljubľana Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovinsko 01/2003 - 03/2004 účasť na sérii workshopov The Use of the Ethics of Care Perspective in Social Policy

IX. - Iné relevantné skutočnosti