Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Szabó
I.2 - Meno
Miloslav
I.3 - Tituly
Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1974
I.5 - Názov pracoviska
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčné miesto docenta
I.8 - E-mailová adresa
milosla.szabo@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29947?do=filterForm-submit&name=Miloslav&surname=Szab%C3%B3&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia/učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9768-5805

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
história/nemecký jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
história/nemecký jazyk a literatúra, učiteľstvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Teritoriální studia/moderní dějiny
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
funkčné miesto docenta Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2022-
odborný asistent Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2018-2022
výskumný pracovník Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2015-2018

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Pedagogická činnosť: dejiny nemeckej kultúry Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha 2002/2003

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Miesta pamäti v nemecky hovoriacich krajinách nemecký jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry I. Filológia
Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 3 nemecký jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry I. Filológia
Vybrané diela nemeckej literatúry 1 nemecký jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry II. Filológia
Vybrané diela nemeckej literatúry 2 nemecký jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry II. Filológia
Moderná švajčiarska literatúra nemecký jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) bakalárske štúdium filológia
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) bakalárske štúdium filológia
Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) magisterské štúdium filológia
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) magisterské štúdium filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Intelektuálne dejiny nemecky hovoriacich krajín Germánske štúdiá II. filológia
Vybrané diela nemeckej literatúry 20. a 21. storočia Germánske štúdiá II. filológia
Vybrané diela švajčiarskej literatúry 20. a 21. storočia Germánske štúdiá II. filológia
Literatúra a film Germánske štúdiá II. filológia
Regionálny projekt Germánske štúdiá II. filológia
Germanistika a vedy o kultúre Germánske štúdiá II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
58
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
41
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
140
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
138
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
57
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
57
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
16
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Frankl, Michal - Szabó, Miloslav: Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Praha : Lidové noviny, 2015. - 334 s. - (Židé - dějiny - paměť ; 2).

2

Szabó, Miloslav: Klérofašisti : slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945). Bratislava : Slovart, 2019. - 207 s.

3

Szabó, Miloslav: From protests to the ban : demonstrations against the Jewish Films in Interwar Vienna and Bratislava. In: Journal of contemporary history. - Roč. 54, č. 1 (2019), s. 5-29.

4

Szabó, Miloslav: Catholic racism and anti-Jewish discourse in interwar Austria and Slovakia : the cases of Anton Orel and Karol Körper. In: Patterns of Prejudice. - Roč. 54, č. 3 (2020), s. 258-286.

5

Szabó, Miloslav: Klérofašizmus? : katolicizmus a radikálna pravica v stredoeurópskom kontexte (1918-1945). In: Historický časopis. - Roč. 65, č. 4 (2017), s. 675-687.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Szabó, Miloslav: Klérofašisti : slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945). Bratislava : Slovart, 2019. - 207 s.

2

Szabó, Miloslav: From protests to the ban : demonstrations against the Jewish Films in Interwar Vienna and Bratislava. In: Journal of contemporary history. - Roč. 54, č. 1 (2019), s. 5-29.

3

Szabó, Miloslav: Catholic racism and anti-Jewish discourse in interwar Austria and Slovakia : the cases of Anton Orel and Karol Körper. In: Patterns of Prejudice. - Roč. 54, č. 3 (2020), s. 258-286.

4

Szabó, Miloslav: Klérofašizmus? : katolicizmus a radikálna pravica v stredoeurópskom kontexte (1918-1945). In: Historický časopis. - Roč. 65, č. 4 (2017), s. 675-687.

5

Szabó, Miloslav: "For God and Nation" : Catholicism and the Far-Right in the Central European Context (1918-1945). In: Historický časopis. - Roč. 66, č. 5 (2018), s. 885-900.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Kučera, R.: Exploiting victory, sinking into defeat : uniformed violence in the creation of the new order in Czechoslovakia and Austria, 1918-1922. In: Journal of modern history, roč. 88, č. 4, 2016, s. 827-855.

2

Miller, M. L.: Forgotten pogroms, 1918. In: Slavic review, roč. 78, č. 3, 2019, s. 648-653.

3

Konrad, O.: Two post-war paths : popular violence in the Bohemian lands and in Austria in the aftermath of World War I. In: Nationalites papers - the journal of nationalism and ethnicity, roč. 46, č. 5, 2018, s. 759-775.

4

Beneš, J.: The Green cadres and the collapse of Austria-Hungary in 1918. In: Past & present, č. 236, 2017, s. 207-241.

5

Kopeček, M.: Czechoslovak interwar democracy and its critical introspections. In: Journal of modern European history, roč. 17, č. 1, 2019, s. 7-15.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt SASPRO, Marie Curie Fellow, Historický ústav SAV Dejiny antisemitizmu v medzivojnovom Rakúsku a na Slovensku (vedúci, 2015-2018).

2

Projekt APVV č. 22-0301Dejiny umenia v Slovenskom štáte a v nacistickej Európe. Inštitúcie a recepcia medzi centrom a perifériou (vedúci, 2023-2027)

3

Výskumný projekt Akcie Rakúsko Slovensko Literárny antisemitizmus v Rakúsku a na Slovensku v 19. a 20. storočí (vedúci, 2019-2020).

4

Projekt APVV, č. 19-0358 Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách 1905-1945 (riešiteľ, 2020-2024)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Imre Kertész Kolleg Jena, SRN január - máj 2022 research fellow
Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien Viedeň, Rakúsko 2013/2014 research fellow
Židovské muzeum Praha, ČR 2011/2012 riešiteľ projektu GA ČR

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-28