Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šveda
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1982
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent vysokej školy
I.8 - E-mailová adresa
pavol.sveda@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15954?mode=full&do=filterForm-submit&name=pavol&surname=sveda&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3574-5163

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický a španielsky jazyk
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a španielsky jazyk
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Translatológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Translatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
SZČO - prekladateľ a tlmočník European Parliament, European Commission, European Court of Justice 2004 - doteraz
vedecko-výskumný pracovník Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2011 - 2015
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2015 - 2022
docent Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2022 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Training of Trainers in Conference Interpreting DG SCIC (General Directorate for Interpretation, European Commission) 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Translatológia 2 Filológia 1. prekladateľstvo a tlmočníctvo - spoločný základ
Praxeológia tlmočenia Filológia 2. prekladateľstvo a tlmočníctvo - spoločný základ
Seminár zo simultánneho tlmočenia 1., 2., 3. Filológia 2. prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk
Konzekutívne tlmočenie z/do anglického jazyka Filológia 1. prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Filológia 1., 2. prekladateľstvo a tlmočníctvo - spoločný základ
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
27
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Seminár zo simultánneho tlmočenia 3 Filológia 2. prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk
Proseminár z tlmočenia Filológia 1. prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk
Academic Writing for Publication Filológia 3. Translatológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
133
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
110
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Djovčoš, Martin [UKOEXIF] (50%) - Šveda, Pavol [UKOFIAA] (50%): Mýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2017. - 206 s.

Výskum, ktorý autori v tejto knihe sprístupnili širokej odbornej a laickej verejnosti je prvou komplexnou prehľadovou sociologickou prácou, ktorá skúma mechanizmy a rozhodovacie postupy prekladateľov a tlmočníkov. Táto práca mala významnú odozvu medzi odborníkmi, ale aj prekladateľmi a tlmočníkmi, vyvrátila viaceré zakorenené mýty a priniesla niektoré predtým neformulované informácie o vývoji na slovenskom trhu s prekladom a tlmočením. 

2

FAI02 - Šveda, Pavol [UKOFIAA] (100%): Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. - 1. vyd. - New York : Routledge, 2021. - 280 s. [print] [online] ISBN 978-0-367-51891-2.

Prestížne vydavateľstvo Routledge po prvý krát venovalo kompletnú kolektívnu monografiu didaktike tlmočenia v Strednej Európe. Zostavovateľ pripravil profilovú monografiu, ktorá predstavuje práce najvýznamnejších teoretikov didaktiky tlmočenia v Čechách, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a Slovinsku. V knihe sú kapitoly renomovaných expertov v oblasti tlmočenia: F. Pöchhacker (Rakúsko), I. Čenková (Česká rep.), N. Pokorn (Slovinsko) a A. Biernacka (Poľsko). P. Šveda je autorom a spoluautorom troch kapitol. 

3

ADC01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (50%) - Djovčoš, Martin (50%): The axis of professionalization : Translators and interpreters market behaviour and its factors in Slovakia. In: Babel. - Roč. október, č. 5 (2021), s. 1-20. - ISSN (print) 0521-9744

Najstarší translatologický karentovaný časopis Babel publikoval zistenia autorov, ktoré predstavujú nový pohľad na vnútornú stratifikáciu prekladateľských špecializácií a popri horizontálnom delení na jednotlivé odbornosti navrhujú aj vertikálne delenia podľa stupňa profesionality.  

4

ADE01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (50%) - Djovčoš, Martin (50%): The dominance of English : A survey of market signals and student motivation in T&I university programmes in Slovakia. In: Forum. - Roč. 19, č. 2 (2021), s. 1-21. - ISSN (print) 1598-7647

Článok v translatologickom časopise FORUM (SCOPUS) reflektuje zistenia poukazujúce na uplatniteľnosť absolventov prekladateľsko-tlmočníckych odborov na trhu práce a koreluje študovanú jazykovú kombináciu s motiváciou ďalej sa venovať práci v odbore. Ide o prvý výskum, ktorý na pomerne širokej vzorke slovenských študentov hľadá vzťahy medzi impulzmi z trhového prostredia a motiváciou študentov rozvíjať kariéru v oblasti prekladu a tlmočenia.   

5

ACB01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (100%) : Tlmočenie v teórii a praxi. - 1. vyd. - Bratislava : STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2021. - 115 s. [5,8 AH] [print] [online] Lit.: 78 zázn. ISBN 978-80-8127-334-6. - ISBN 978-80-8127-335-3

Po mnohých rokoch prvá komplexná učebnica tlmočenia na Slovensku, ktorá prináša základné teoretické aj praktické informácie pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ACB01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (100%) : Tlmočenie v teórii a praxi. - 1. vyd. - Bratislava : STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2021. - 115 s. [5,8 AH] [print] [online] Lit.: 78 zázn. ISBN 978-80-8127-334-6. - ISBN 978-80-8127-335-3

Po mnohých rokoch prvá komplexná učebnica tlmočenia na Slovensku, ktorá prináša základné teoretické aj praktické informácie pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva.

2

ADC01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (50%) - Djovčoš, Martin (50%): The axis of professionalization : Translators and interpreters market behaviour and its factors in Slovakia. In: Babel. - Roč. október, č. 5 (2021), s. 1-20. - ISSN (print) 0521-9744

Najstarší translatologický karentovaný časopis Babel publikoval zistenia autorov, ktoré predstavujú nový pohľad na vnútornú stratifikáciu prekladateľských špecializácií a popri horizontálnom delení na jednotlivé odbornosti navrhujú aj vertikálne delenia podľa stupňa profesionality.  

3

FAI02 - Šveda, Pavol [UKOFIAA] (100%): Changing paradigms and approaches in interpreter training : perspectives from Central Europe. - 1. vyd. - New York : Routledge, 2021. - 280 s. [print] [online] ISBN 978-0-367-51891-2.

Prestížne vydavateľstvo Routledge po prvý krát venovalo kompletnú kolektívnu monografiu didaktike tlmočenia v Strednej Európe. Zostavovateľ pripravil profilovú monografiu, ktorá predstavuje práce najvýznamnejších teoretikov didaktiky tlmočenia v Čechách, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a Slovinsku. V knihe sú kapitoly renomovaných expertov v oblasti tlmočenia: F. Pöchhacker (Rakúsko), I. Čenková (Česká rep.), N. Pokorn (Slovinsko) a A. Biernacka (Poľsko). P. Šveda je autorom a spoluautorom troch kapitol. 

4

ADE01 Šveda, Pavol [UKOFIAA] (50%) - Djovčoš, Martin (50%): The dominance of English : A survey of market signals and student motivation in T&I university programmes in Slovakia. In: Forum. - Roč. 19, č. 2 (2021), s. 1-21. - ISSN (print) 1598-7647

Článok v translatologickom časopise FORUM (SCOPUS) reflektuje zistenia poukazujúce na uplatniteľnosť absolventov prekladateľsko-tlmočníckych odborov na trhu práce a koreluje študovanú jazykovú kombináciu s motiváciou ďalej sa venovať práci v odbore. Ide o prvý výskum, ktorý na pomerne širokej vzorke slovenských študentov hľadá vzťahy medzi impulzmi z trhového prostredia a motiváciou študentov rozvíjať kariéru v oblasti prekladu a tlmočenia.   

5

V303 Šveda, Pavol (aut) [UKOFIAA] (50%) - Štefková, Marketa (aut) [UKOFIGN] (50%): Crisis management : developing PSIT structures for Ukrainians displaced persons in Slovakia

Článok v prestžnom časopise zameranom na oblasť komunitného tlmočenia reflektuje prvé skúsenosti s tréningom a zaškolovaním komunitných tlmočeníkov pre utečencov z Ukrajiny, ktoré realizovali autori článku v priebehu roka 2022.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[o1] 2020 Bednárová-Gibová, K.: Exploring the Literary Translator s Work-related Happiness : The Case Study of Slovakia. In: Across Languages and Cultures, roč. 21, č. 1, 2020, s. 20 - SCOPUS ; SSCI ; AHCI

2

[o1] 2018 Biloveský, V. - Laš, M.: The particulars of teaching specialized translation : a case study of Matej Bel University. In: European journal of contemporary education, roč. 7, č. 2, 2018, s. 273 - ESCI

3

[o2] 2020 Pliešovská, Ľ. - Popovcová Glowacky, N.: The place of translated American literature in Slovak publishing houses after 1989. In: World literature studies, roč. 12, č. 1, 2020, s. 112 - AHCI

4

[o1] 2019 Bednárová-Gibová, K. - Madoš, B.: Investigating translators work-related happiness : Slovak sworn and institutional translators as a case in point. In: Meta, roč. 64, č. 1, 2019, s. 240 - AHCI

5

[o1] 2021 ~ Štefková, M.: Designing curricula from scratch. How countries in Central Europe with no tradition of formal PSIT training provide interpreting in the public sector. In: Šveda, P. (ed.) : Changing paradigms and approaches ininterpreter training : perspectives from Central Europe. New York : Routledge, 2021, S. 147 -- SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021 - 2023   

VEGA: 1/0202/21 Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí. Zodpovedný riešiteľ partnerského pracoviska.

Projekt zameraný na meranie špecifických kognitívnych charakteristík, ktorý sa pomocou identifikovania týchto premenných medzi profesionálnymi tlmočníkmi zameriava na zlepšenie výuky a prípravy tlmočníkov v prostredí VŠ.  

2

2019 - 2021

KEGA: 026UMB-4/2019 – Exaktná učebnica tlmočenia. Zodpovedný riešiteľ partnerského pracoviska.

Projekt zameraný na vytvorenie súboru vzdelávacích textov a učebníc priamo využívajúci cvičenia a didaktické postupy testované v praxi. 

3

2018 - 2019

Grant agreement No. EC 03 -2018-2019 - SCIC.B.1 (2018)4521317: Post-Graduate Course of Conference Interpreting – Comenius University. Hlavný riešiteľ

Projektový grant z Európskej komisie zameraný na organizáciu postgraduálneho vzdelávania tlmočníkov s dôrazom na dištančnú výučbu a využívanie vopred nahratých prejavov. 

4

2014 - 2015

Grant agreement No. EP 04/2014-2015: Post-Graduate Course of Conference Interpreting – European Master Course in Conference Interpreting (EKKT). Zástupca hlavného riešiteľa. 

Projektový grant z Európskeho parlamentu zameraný na organizáciu postgraduálneho vzdelávania tlmočníkov spojený s vybavením a inštaláciou nového výučbového laboratória na FiF UK. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Hlavný organizátor Hieronymove dni 2011 - 2023
Hlavný organizátor podujatia zameraného na sprostredkovanie pracovných možností študentom Linguamarket 2015 - 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25