Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Šuša
I.2 - Meno
Ivan
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1979
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
ivan.susa@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-7062-2364

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, program taliansky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, program taliansky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
odbor literárna komparatistika, program filológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita
II.b - Rok
2016
II.c - Odbor a program
translatológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent, vysokoškolský pedagóg Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 2021-
asistent, odborný asistent Univerzita Mateja Bela (Filozofická fakulta, Fakulta humanitných vied, Filologická fakulta) 2003-2021

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz vysokoškolskej pedagogiky Univerzita Mateja Bela 2012 (6 mesiacov - január-jún)
Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka Univerzita Komenského, Studia Academica Slovaca 2015 (2 semestrálny kurz)
Rozvoj prekladateľských zručností - MemoQ (Computer Assisted Translation) Univerzita Mateja Bela 2016
Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít Univerzita Mateja Bela 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Talianska literatúra a kultúra 1 taliansky jazyk v kombinácii I. filológia
Talianska literatúra a kultúra 2 taliansky jazyk v kombinácii I. filológia
Kapitoly z modernej talianskej literatúry 1 taliansky jazyk v kombinácii II. filológia
Kapitoly z modernej talianskej literatúry 2 taliansky jazyk v kombinácii II. filológia
Dejiny a civilizácia Talianska taliansky jazyk v kombinácii II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii (garant) I. a II. filológia
Translatológia (spolugarant) III. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
24
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kapitoly z modernej talianskej literatúry 3 taliansky jazyk v kombinácii II. filológia
Kapitoly z modernej talianskej literatúry 4 taliansky jazyk v kombinácii II. filológia
Úvod do komparatívnej literatúry románske štúdiá II. filológia
Reálie súčasného Talianska románske štúdiá II.

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
142
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
216
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
39
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. Brno: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, 2009 - vedecká monografia

2

Príspevok Silvia Berlusconiho k transformácii stredopravicových strán a hnutí v Taliansku. In: Politické vedy, roč. 17, č. 1, 2014, s. 163-177

-vedecká štúdia v časopise registrovanom v databáze Wos a Scopus

3

Persecuzione del diverso e propaganda razziale: il caso italiano nella Difesa della razza. Brno: Tribun EU, 2013 - vedecká monografia v cudzom jazyku

4

Le traduzioni di Primo Levi nel contesto interletterario slovacco-italiano. Milano:Quasar, 2008.

Kapitola v zahraničnej monografii v cudzom jazyku

5

Občiansko-politická literatúra v súvislostiach: počiatky talianskej a slovenskej občiansko-politickej literatúry. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2012 - vysokoškolská učebnica

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Italian Literature: filling in the blanks of its Slovak translations. Bratislava: Univerzita Komenského, 2023 - vedecká monografia v cudzom jazyku

2

Corso di lingua slovacca. Milano: Hoepli, 2022 - vysokoškolská učebnica v cudzom jazyku

3

Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989. Banská Bystrica: Belianum, 2018 - vedecká monografia

4

La letteratura italiana attraverso i modelli di ricezione nella letteratura slovacca prima e dopo il 1989. In: InTraLinea, roč. 23, č. 23, s. 1-21, Bologna, 2021 - vedecká štúdia v zahraničnom časopise v databáze Scopus

5

Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení. Banská Bystrica: Belianum, 2018 - vedecká monografia

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

MEŠKOVÁ, Ľudmila. Comment traduire les vulgarités des films et séries télévisées français? In Des mots aux actes : sémantique(s), sémiotique(s) et traduction [online]. Paris (France): Classiques Garnier, 2018

2

PRANDO, P.: Left-wing and right-wing radicalism in the current Italian party system (left-wing and right-wing radicalism). In Politické vedy. ISSN 1335-2741, 2010, roč. 13, č. 1, s. 99-112. Web of Science

3

MACHO, M. Propaganda as an immanent attribute of language of political discourse. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2013, vol. 6, no. 1, pp. 3-12. SCOPUS

 

4

ZINGARO, Anna. Corso di lingua slovacca. Livelli A1-B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. A cura di Anna Maria Perissutti. Ulrico Hoepli, Milano 2022. In: Ricerche slavistiche, vol.5., 2022, s.148-151. Roma: La Sapienza, Italia

5

HUČKOVÁ, D. Current state of research on Slavic literature in Slovakia. In Human affairs. ISSN 1210-3055, 2013, vol. 23, no. 2, pp. 302-310. SCOPUS


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

hlavný riešiteľ projektu VEGA 1/0214/20 Slov.-talianske medzilierárne vzťahy po roku 1989 v kontexte prekonávania recepčnej tradície a vzniku nových recepčných modelov (2000-22)

2

spoluriešiteľ projektu APVV Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedých a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20.storočí (od roku 2022)

3

spoluriešiteľ projektu APVV-19-0360 Dejiny Slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945) - od roku 2020

4

spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii (2016-2018)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vyučovanie a organizovanie kurzov slovakistiky a prekladateľstva Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2003-2013
vyučovanie a organizovanie kurzov slovakistiky a prekladateľstva Filologická fakulta UMB, projekt EILC 2006

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Università di Bologna, Dipartimento di Interpretazione eTraduzione, Taliansko Corso della Repubblica 136, Bologna-Forli 2019-2023 MŠVVaŠ SR
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Maďarsko Dugonics Tér 13, 6720, Szeged 19.11.2018-22.11.2018 Erasmus
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ČR Arna Nováka 1, 60200, Brno 3.10.2013-7.10.2013 Erasmus
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Maďarsko Dugonics Tér 13, 6720, Szeged 26.3.2013-30.3.2012 Erasmus
Istituto Universitario Orientale, Napoli, Neapolská univerzita, Taliansko Via Duomo 219, 80139, Napoli 1.10.2008-31.8.2009 MŠVVaŠ SR
Università di Genova, Janovská univerzita, Taliansko Via Balbi 5, 16126, Genova 1.1.2008-31.3.2008 Ministerstvo zahraničných vecí Talianskej republiky

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18