Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Štubňa
I.2 - Meno
Pavol
I.3 - Tituly
doc. Mgr. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1974
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
pavol.stubna@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Pavol+%C5%A0tub%C5%88a&theme=EPC
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1994
II.c - Odbor a program
anglický jazyk a literatúra – taliansky jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra – taliansky jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
2.1.23 - teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2020
II.c - Odbor a program
2. 1. 35 – prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
lektor talianskeho jazyka Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava 2000-2017
odborný asistent, docent Filozofická fakulta UK, Bratislava 2003-súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
školenie pre učiteľov taliančiny Universita per Stranieri di Siena 2010
Psychoterapeutická fakulta - študent Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha 2011

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Základy simultánneho tlmočenia taliansky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Základy umeleckého prekladu taliansky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Simultánne tlmočenie 1 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Simultánne tlmočenie 2 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Analýza a preklad talianskeho umeleckého textu 1 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Literatúra a vedy o človeku a spoločnosti Romáske štúdiá II. Filológia
Vybrané kapitoly z románskych literatúr 1 Románske štúdiá I. Filológia
Edičná a redakčná práca, apretačné textové techniky Románske štúdiá II. Filológia
Vybrané kapitoly z románskych literatúr 2 Románske štúdiá I. Filológia
Analýza a preklad talianskeho umeleckého textu 2 Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii I.+II. Filológia
Románske štúdiá I.+II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
15
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
34
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Simultánne tlmočenie 3 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Simultánne tlmočenie 4 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Analýza a preklad talianskeho umeleckho textu 3 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Analýza a preklad talianskeho umeleckho textu 4 taliansky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
91
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
193
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
161
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Simultaneous interpretation quality assessment = Evaluación de la calidad de la interpretación simultánea [elektronický dokument]

In: Dilemas contemporáneos [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. special issue (2019), s. [1-15], nestr. [online]. - ISSN (print) 2007-7890

2

On selected aspects of languages for special purposes [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Vědecké nakladateství Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018.

3

Základy simultánneho tlmočenia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015.

4

Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018.

5

Tlmočník ako rečník : učebnica pre študentov tlmočníctva. - 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Simultaneous interpretation quality assessment = Evaluación de la calidad de la interpretación simultánea [elektronický dokument]

In: Dilemas contemporáneos [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. special issue (2019), s. [1-15], nestr. [online]. - ISSN (print) 2007-7890

2

On selected aspects of languages for special purposes [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Vědecké nakladateství Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018.

3

Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018.

4

Tlmočník ako rečník : učebnica pre študentov tlmočníctva. - 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021.

5

Psychológia literatúry. - 2. rev. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Simultaneous interpretation quality assessment = Evaluación de la calidad de la interpretación simultánea [elektronický dokument]

In: Dilemas contemporáneos [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. special issue (2019), s. [1-15], nestr. [online]. - ISSN (print) 2007-7890:

[01] 2020 - Metruk, R. - Confronting the Challenges of MALL : Distraction, Cheating, and Teacher Readiness. - In: International Journal of Emerging Technologies in Learning, roč. 15, č. 10, 2020 ; s. 11.

2

Základy simultánneho tlmočenia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015:

[01] 2020 - Vertanová, S. - Slobodová, M. : Bilingüismo versus monolingüismo y su correlación con la técnica de interpretación. - In: Circulo de linguistica aplicada a la comunicacion, č. 84, 2020 ; s. 172.

3

On selected aspects of languages for special purposes [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Vědecké nakladateství Fakulty veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 2018:

[o1] 2020 - Metruk, R. : EFL Learners' Perspectives on the use of Smartphones in Higher Education Settings in Slovakia. - In: Electronic journal of e-learning, roč. 18, č. 6, 2020 ; s. 548 ; ESCI

4

Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018:

[o2] 2018 Lukáč, M. - Mihálik, J.: Communication today, roč. 9, č. 2, 2018, s. 117 - SCOPUS; ESCI.

5

Psychológia literatúry. - 2. rev. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017:

[n1] 2022 Dziak, D.: Reception of Prosocial Literary Role Models by Children of Young School Age. In: Libri et Liberi, roč. 11, č. 2, s. 286, ESCI, SCOPUS.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA č. 1/0214/20: Slovensko-talianske medziliterárne vzťahy po roku 1989 v kontexte prekonávania recepčnej tradície a vzniku nových recepčných modelov

Obdobie riešenia: 2020-2022.

2

KEGA č. 058UK-4/2014: Rétorické minimum pre študentov tlmočníctva 

Obdobie riešenia: 2014 – 2015

3

Fakultný grant FiF UK FG 23/2016: Tlmočník ako rečník 

Obdobie riešenia: 2016 .

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Università degli Studi di Padova via 8 Febbraio 1848, 2, 35122, Padova 1995-1996 Tempus, Univerzita Komenského, Bratislava
Società Dante Alighieri di Firenze via Gino Capponi, 4, 50121, Firenze 1997 Società Dante Alighieri di Bratislava
Università degli Studi di Bari Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari 2000 Erasmus, Univerzita Komenského, Bratislava
Università per Stranieri di Siena Piazzale Carlo Rosselli, 27/28, 53100, Siena 2010 Istituto italiano di cultura di Bratislava
Università degli Studi di G. D’ Annunzio via dei Vestini, 31, 66100, Chieti 2011 Università degli Studi di G. D’ Annunzio

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25