Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Steinerová
I.2 - Meno
Jela
I.3 - Tituly
prof., PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jela.steinerova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4115
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdia, knižničná a informačná veda
I.11 - ORCID iD
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6360-0519

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
vedecké informácie a knihovníctvo / anglický jazyk /librarianship and scientific information, English language
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Rok
1992
II.c - Odbor a program
pomocné vedy historické /knižničná a informačná veda / library and information science
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
knižničná a informačná veda / library and information science
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
knižničná a informačná veda / library and information science
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
informačný pracovník /information officer ÚK MFF UK / Central Library, Faculty of Mathematics, Comenius University Bratislava 1983 - 1985
metodik / methodological library worker SNK, Matica slovenská, Bratislava /Slovak National Library, Bratislava 1985-1988
výskumník / researcher in library automation SlTK Bratislava / Slovak Technical Library Bratislava 1988 - 1992
VŠ pedagóg, profesor / university teacher, professor Univerzita Komenského v Bratislava, FiF / Comenius University, Faculty of Arts 1992 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
anglický jazyk - štátna skúška Jazyková škola Bratislava, Language school, Bratislava 1988
anglický jazyk, First Cambridge Certificate, English language, FCE British Council Bratislava 1992
certifikát Kongresová knižnica, LOC professional develpoment certificate LIbrary of Congress, Washington 1994
skúška TOEFL / TOEFL examination Open Society Foundation Bratislava 1994

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Informačné správanie / Information Behavior informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba informačných produktov Development of information products informačné štúdiá II mediálne a komunikačné štúdiá
Teória informačnej vedy / Theory of Information Science informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia výskumu v informačnej vede / Research Methodology in Information Science knižničná a informačná veda III. mediálne a komunikačné štúdiá
Úvod do informačnej vedy informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Teória informačnej vedy a informačná etika / Theory of Informatin Science and Information Ethics mediálne a komunikačné štúdiiá III. mediálne a komunikačné štúdiá
Metodológia výskumu v informačnej vede informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačný prieskum informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Informačné štúdiá / Information Studies II. mediálne a komunikačné štúdiá
mediálne a komunikačné štúdiá III. mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
knižničná a informačná veda mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
38
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
11
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Sociálne aspekty manažmentu znalostí mediálne a komunikačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačná etika informačné štúdiá I. meediálne a komunikačné štúdiá
Semiotika informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá
Informačný prieskum informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá
Semiotické výskumy mediálne a komunikačné štúdiá III. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
215
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
50
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
456
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
121
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
121
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
29
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
32
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1


 Steinerová, J. and Šušol, J. (2007. Users' information behaviour - a gender perspective. In Information Research, 12(3) paper 320. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/12-3/paper320.html

2

Steinerová, Jela (2001) Human issues of library and information work. Information Research, 6(2) Available at: http://InformationR.net/ir/6-2/paper95.html


3

Steinerová, J. (2008). Seeking relevance in the academic information use. In Information Research, 13, (4), 1-11. Dostupné na: http://www.informationr.net/ir/13-4/paper380.html

4

Steinerová, J. (2010). Ecological Dimensions of Information Literacy. In Information Research. Vol. 15, No. 4. Paper CoLIS 719. Dostupné na: http://informationr.net/ir/15-4/colis719.html

5

Steinerová, J.: Informačné správanie : pohľady informačnej vedy. - 1. vyd. - Bratislava : Centrum VTI

SR, 2005. - 189 s. ISBN 80-85165-90-2


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Steinerová, Jela (2018). Perceptions of the information environment by researchers : a qualitative study. In: Information Research . Roč. 23, č. 4 (2018)- ISSN (online) 1368-1613. URL: http://www.informationr.net/ir/23-4/isic2018/isic1812.html

2

Steinerová, Jela. (2018). Informačné prostredie a vedecká komunikácia: informačné ekológie. Bratislava: Vyd. UK 2018. 262 s. ISBN978-80-223-4445-6

3

Steinerová, J. (2019). The societal impact of information behaviour research on developing models of academic information ecologies. In Proceedings of CoLIS, the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16-19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1905. Retrieved from http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1905.html (Archived by the Internet Archive at https://web.archive.org/web/20191216153846/http://informationr.net/ir/24-4/colis/colis1905.html

4

Steinerová, Jela (2018). Qualitative methods in information research: a study of research creativity. Qualitative and In: Quantitative Methods in Libraries [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 1 (2018), s. 87-99 [online]

5

Fázik, Jakub – Steinerová, Jela. 2021. Technologies, knowledge and truth: the three dimensions of information literacy of university students in Slovakia. In: Journal of Documentation, roč. 77, č. 1 (2021), s. 285-303. ISSN (print) 0022-0418 ISSN (online) 1758-7379

Registrované vo wos, 2 citácie

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Steinerová, Jela - Šušol, Jaroslav: Library users in human information behaviour. In: Online information review. - Roč. 29, č. 2 (2005), s. 139-156. - ISSN 1468-4527. Ohlasy (24). 

[o1] 2015 - Ates, E.K. - In: Turkish librarianship, roč. 29, č. 3, 2015 ; s. 596 ; AHCI

[o1] 2011 - Bowden, D. - Robinson, L. - In: New directions in information behaviour, vol. 1 . - Bingley : Emerald group publ., 2011 ; S. 158 ; BKCI-SSH

[o1] 2015 - Nawaz, S. - Ali, R. - Batool, S. - Alaudeen, Z. - Use of internet among youth and its effect on library attendance. - In: Pakistan Journal of Information Management and Libraries, roč. 16, 2015 ; s. 37 ; SCOPUS

[o1] 2015 - Potnis, D. - Wilson's information-seeking behavior models (1981, 1996, 1999). - In: Information seeking behavior and technology adoption: Theories and trends . - IGI Global, 2015 ; S. 112 ; SCOPUS

[o1] 2020 - Alazemi, T. - Chen, Y. - Kutar, M. - Towards a unified model of HCI and ISB for user interfaces. - In: Heliyon, roč. 6, č. 9, 2020 ; s. e04662 ; SCOPUS


2

Steinerová, Jela - Šušol, Jaroslava. Users´ information behaviour: a gender perspective. In Information research [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 3 (2007), s. 1-16. - ISSN 1368-1613. URL: http://informationr.net/ir/12-3/infres123.html. Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2008=1,000 [2012-0,520], SNIP (SCOPUS) 2008=0,702 [2012-0,724]

SJR (SCOPUS) 2008=0,394 [2012-0,486]

Ohlasy (54). 

[o1] 2019 - Solikhah, R.P. - Laksmi - Information behaviour of Indonesian women in website femaledaily.com. - In: Library Philosophy and Practice, roč. 2019, 2019 ; Art. No. 3030 ; SCOPUS

[o1] 2019 - Senthilkumar, K.R. - User pattern of Libraries by students of Government Colleges in Tamil nadu: A study. - In: Library Philosophy and Practice, roč. 2019, 2019 ; Art. No. 2788 ; SCOPUS

[o1] 2019 - Banerjee, B. - Information seeking behavior of research scholars of Vidyasagar University, West Bengal. - In: Library Philosophy and Practice, roč. 2019, 2019 ; Art. No. 2568 ; SCOPUS

[o1] 2018 - Deng, S. - zhao, A. - Huang, R. - Gender differences in music search behaviour on social Q&A sites: A case study on Zhihu. - In: Proceedings of the Association for Information Science and Technology, roč. 55, č. 1, 2018 ; s. 104-113 ; SCOPUS

[o1] 2015 - Paul, A. - Thompson, K. M. - Heinström, J. - After access: An inquiry into ICT use factors for indian women. - In: Proceedings of the Association for Information Science and Technology, roč. 52, č. 1, 2015 ; s. 1-10 ; SCOPUS


3

Steinerová, Jela: Seeking relevance in the academic information use

In: Information research. - Roč. 13, č. 4, (2008), s. 1-11. - ISSN 1368-1613

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2008=1,000 [2012-0,520]

SNIP (SCOPUS) 2008=0,702 [2012-0,724]

SJR (SCOPUS) 2008=0,394 [2012-0,486]. Ohlasy (15).

[o3] 2017 - Cossham, A. F. - An evaluation of phenomenography. - In: Library and Information research, roč. 41, č. 125, 2017 ; s. 31

[o3] 2017 - Cisek, S. - Zachowania informacyjne – wybrane aspekty. - In: Biuletyn EBIB, č. 3 (173), 2017 ; s. 11

[o3] 2016 - Sosinska-Kalata, B. - Indywidualna organizacja wiedzy : pojecia, problemy badawcze, stan badań i ich perspektywy. - In: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej, roč. 24, č. 4, 2016 ; s. 26

[o3] 2015 - Fagbola, O. O. - Popoola, S. O. - Influence of Locus of Control, Work Motivation and Information Use on Decision- making of Managers in the Aviation Industry in Nigeria. - In: Library Philosophy and Practice [online], 2.12.2015 ; s. 26

[o3] 2012 - Peters, C. - Braschler, M. - Cough, P. - Interaction and User Interfaces. - In: Multilingual information retrieval . - Berlín : Springer, 2012 ; S. 85-128

4

Steinerová, J. (2010). Ecological Dimensions of Information Literacy. In Information Research. Vol. 15, No. 4. Paper CoLIS 719. Dostupné na: http://informationr.net/ir/15-4/colis719.html   

Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2010=0,555 [2012-0,486],SNIP (SCOPUS) 2010=1,058 [2012-0,724],IF (JCR) 2010=0,822 [2012-0,520] . Ohlasy (21).

[o1] 2018 - Fourie, I. - Maungwa, T. - Anderson, T. D. - Subject domain expertise of ISIC2018 reviewer community : a scoping review. - In: Information research-an international electronic journal, roč. 23, č. 4, 2018 ; nestr. ; SSCI

[o1] 2018 - Börjesson, L. - Huvila, I. - In: Research outside the Academy : Professional Knowledge-Making in the Digital Age . - Cham : Springer, 2018 ; S. 19 ; SCOPUS

[o1] 2018 - Kaufmann, K. F. - The “Real World” Relevance of Information Literacy. - In: Communications in Computer and Information Science : ECIL 2017 ; roč. 810 . - Viedeň : Springer, 2018 ; S. 603 ; SCOPUS

[o4] 2019 - Fázik, J. - Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave. - In: ITlib, roč. 23, č. 3, 2019 ; s. 15

[o3] 2020 - Koltay T. - Az adatműveltség pedagógiájához. - In: Mesterséges intelligencia – interdiszciplináris folyóirat, roč. 2, č. 1, 2020 ; s. 44

5

Widén, G., Steinerová, J. and Voisey, P. (2014). Conceptual modelling of workplace information practices: a literature review. In Information Research, Vol. 19, No.4. Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 1, (paper isic08). Retrieved from http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isic08.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/...) Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2010=0,555 [2012-0,486],SNIP (SCOPUS) 2010=1,058 [2012-0,724],IF (JCR) 2010=0,822 [2012-0,520] . Ohlasy (5).

[o1] 2015 - Elbeshausen, S. - Mandl, T. - Womser-Hacker, Ch. - In: Collaborative information seeking: best practices, new domains and new thoughts . - Londýn : Springer, 2015 ; S. 98 ; BKCI-S

[o3] 2015 - Jürgens, J. J. - Mandl, T. - Womser-Hacker, Ch. - In: Patent mining and its applications 2015 . - Aachen : CEUR-WS, 2015 ; nestr [s. 7]

[o3] 2017 - Jarrahi, M. H. - Thomson, L. - In: Journal of the American society for information science and technology [online], 20. Marec, 2017 ; s. 17

[o1] 2017 - Haugen, I. - Mastel, K. - Pfander, J. - Librarians at land-grant universities working with extension : three case reports. - In: Library trends, roč. 65, č. 3, 2017 ; s. 394 ; SSCI

[o3] 2018 - Mandl, T. - Schwab, E. - Heuwing, B. - Digitalisierung in Unternehmen. - In: Information-Wissenschaft und Praxis, roč. 69, č. 4, 2018 ; s. 200


VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Projekt VEGA 1/0066 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy (2015-2017), vedúci projektu, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/realizovane-projekty/ Modelling of the information environment of digital science2

Projekt APVV 15-0508-11. HIBER. Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore (2016-2020), FIIT STU, zodp. riešiteľ za KKIV FiFUK, https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/veda-a-vyskum/granty-a-projekty/, https://hiber.fiit.stuba.sk/project / Human Information behavior in Digital Space

3

Medzinárodný projekt ENWI (Expert Network on Workplace Information), koordinovaný University of Boras, Švédsko (2012 -2018), http: http://enwi-online.

4

Projekt VEGA 1/0360/21 Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej revolúcie / Social representations of ethical challenges of digital revolution (2021-2023), vedúca projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka komisie Agentúry APVV pre spoločenské vedy / Member of the board of APVV for social sciences APVV/ Agency for support of research and science/ board on social sciences 2014 - 2018
posudzovateľ študijného programu / reviewer of the study program Karlova univerzita Praha/ Charles university Prague 2019-2020
posudzovateľ študijného programu / reviewer of the study program Masarykova univerzita Brno / Masaryk university Brno 2018
členka komisie ÚKR pri MK SR / member of the Cetral Library Board Ministerstvo kultúry SR / Ministry of Culture of the SR 2014 - 2018
vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy FiFUK / chair od the Department of LIS Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava 2016-2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Oxford university, United Kingdom Oxford 1.8.-31.8. 1991 Oxford Hospitality Scheme / visiting scholar
Library of Congress, USA Washington, D.C. 1.9. - 10.12. 1994 Open Society and LC Scheme for Eastern Europe Scholars, professional development program
Université Libre de Bruxelles Brusel, Belgicko 1.5.-30.5. 1996 Tempus Schene, visiting scholar
Karlova univerzita Praha, Charles University Prague Praha, ČR 1.11.-8.11. 2008, Erasmus / teaching mobility
Brno, Masarykova univerzita Brno /Masaryk university Brno Brno, Flozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno / Masaryk university, Brno 2014, 2016 Visegrad Fund scheme projects, prednášky / invited series of lectures
Opava, Slezská univerzita /Silesian university Opava Opava,Slezská univerzita, Ústav informatiky /Silesian university, Opava, Czech Republi apríl 2016 pozvané prednášky

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-09-25