Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sopóci
I.2 - Meno
Ján
I.3 - Tituly
prof., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava 819 44
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
jan.sopoci@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4112?mode=full&do=filterForm-submit&name=J%C3%A1n&surname=Sop%C3%B3ci&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
sociológia a sociálna antropológia
I.11 - ORCID iD
0009-0001-6366-1573

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
sociológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
sociológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
sociológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
sociológia
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
sociológia
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
---
II.b - Rok
---
II.c - Odbor a program
---

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistent, odborný asistent FiF UK v Bratislave 1978 -1984
vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník Sociologický ústav SAV v Bratislave 1984 - 1993
vysokoškolský učiteľ: odborný asistent, docent, profesor FiF UK v Bratislave 1993 doteraz
-- --
-- -- --

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz MSTeams FiF UK v Bratislave 2020
Kurz na ovládanie systému AIS FiF UK v Bratislave 2000
---- --
-- -- --

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociologická teória 4 Sociológia 1. sociológia a sociálna antropológia
Sociologická teória 5 sociológia 1. sociológia a sociálna antropológia
Sociologické teórie modernej spoločnosti sociológia 2. sociológia a sociálna antropológia
Sociológia politiky soc. 2. soc. + soc. antr.
Sociológia organizácií sociológia 2. sociológia a sociálna antroplógia
Manažment organizácií sociológia 2. sociológia a sociálna antropológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
sociológia 2. sociológia a sociálna antropológia
sociológia denné 3. sociológia a sociálna antropológia
sociológia externé 3. sociológia a sociálna antropológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
sociológia sociológia a sociálna antropológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
209
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
38
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
359
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
76
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
33
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB05 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch/Interest Groups in Slovak Politics in Nineties. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2002. - 190 s.

Lit. 170 zázn. ISBN 80-224-0729-1

2

AAB06 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Kolektívne správanie a sociálne hnutie/Collective Behaviour and Social Movement. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. - 135 s.

Lit. 141 zázn. ISBN 80-223-1905-8

3

AAB07 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Politika v spoločnosti/Politics in Society. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2004. - 169 s.

Lit. 280 zázn. ISBN 80-224-0802-6

4

AAB15 Sopóci, Ján [UKOFISC] (100%) : Sociálne nerovnosti triednou optikou/Social Stratification and Social Mobility in Sociological Perspective. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2017. - 145 s.

Lit. 231 zázn. ISBN 978-80-8127-180-9

5

ABA01 Sopóci, Ján [UKOFISC] (63%) - Hrabovská, Anna [UKOFISC] - Bunčák, Ján [UKOFISC]: The State of Local Democracy in Slovakia

Lit. 44 zázn. In: The State of Local Democracy in Central Europe : Reports from Bulgaria, Estonia, and Slovakia. - Budapest : OSI/LGI, 2006. - S. 353-471.                                                                                                                          ISBN 963-9419-93-1


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V 1 Sopóci, Ján [UKOFISC] (100%) : Sociálne nerovnosti triednou optikou/Social Inequalities in Class Perspective. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2022. - 137 s. Lit. 231 zázn.  ISBN 978-80-8127-366-7, 978-80-8127-367-4

  

2

ADD01 Bunčák, Ján (5%) - Hrabovská, Anna (20%) - Sopóci, Ján [UKOFISC] (75%): Statusové usporiadanie slovenskej spoločnosti/Status order of Slovak Society

Lit.: 40 zázn. In: Sociológia. - Roč. 50, č. 1 (2018), s. 5-30. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos, Registrované v: scopus, Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2018=0,278 SNIP (SCOPUS) 2018=0,433 CiteScore (SCOPUS) 2018=0,48 IF (JCR) 2018=0,471, Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2018, scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2018

3

ADD02 Bunčák, Ján (5%) - Hrabovská, Anna (20%) - Sopóci, Ján [UKOFISC] (75%): Validita sociálno-triednych klasifikácií EGP, ESeC a ESeG v slovenskej spoločnosti/Validity of EGP, ESeC and ESeG Class Classifications in Slovak Society. c ANdLit.: 29 zázn.  In: Sociológia. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 367-395. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: scopus, Registrované v: wos,  Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2018=0,278, SNIP (SCOPUS) 2018=0,433, CiteScore (SCOPUS) 2018=0,48, IF (JCR) 2018=0,471, Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2018, scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2018

4

ADD03 Bunčák, Ján (5%) - Hrabovská, Anna (15%) - Sopóci, Ján [UKOFISC] (80%): Spôsob života a kultúrna spotreba sociálnych tried v slovenskej spoločnosti/Way of Life and Culural Consumption of Classes in Slovak Society. Lit.: 38 zázn.  In: Sociológia. - Roč. 51, č. 1 (2019), s. 25-43. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos, Registrované v: scopus, Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2019=0,413, SNIP (SCOPUS) 2019=0,977, CiteScore (SCOPUS) 2019=1,0, IF (JCR) 2019=0.796, Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2019, scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2019

5

ADD04 Sopóci, Ján [UKOFISC] (85%) - Hrabovská, Anna (15%): Sociálny kapitál a triedy v slovenskej spoločnosti/Social Capital and Classes in Slovak Society

Lit.: 41 zázn. In: Sociológia. - Roč. 51, č. 5 (2019), s. 502-524. - ISSN (print) 0049-1225

Registrované v: wos, Registrované v: scopus, Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2019=0,413, SNIP (SCOPUS) 2019=0,977, CiteScore (SCOPUS) 2019=1,0, IF (JCR) 2019=0.796, Kvartil Q: wos-jcr -- Q4 [Sociology] -- 2019, scimago-sjr -- Q2 [Sociology and political science] -- 2019


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

 AAB03 Sopóci, Ján [UKOFISC] (67%) - Búzik, Bohumil (33%): Teórie sociálnej stratifikácie a mobility/Theories of Social Stratification and Mobility. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999. - 196 s. Lit. 222 zázn.  ISBN 80-223-1375-0

Ohlasy (21):

[o1] 2001 Machonin, P.: Teórie sociálnej stratifikácie a mobility (Recenzia knihy). In: Sociologcký časopis, roč. 37, č. 3, 2001, s. 371-374 - SSCI

2

AAB05 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch/Interest Groups in Slovak Politics in Nineties. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2002. 190 s. Lit. 170 zázn.   ISBN 80-224-0729-1

Ohlasy (9):

[o1] 2005 Müller, K.: Záujmové skupiny v slovenskkej politike v deväťdesiatych rokoch (recenzia knihy). In: Sociologický časopis, roč. 41, č. 1, 2005, s. 184-187 - SSCI

3

AFD05 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Local self-government in Slovakia: the first years. In: Localities and politics in the transformation process: the Slovak and Czech experiences. Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 26-32. - ISBN 80-901418-2-X. POZNÁMKA: Vyšlo aj v slov. - Lokálna moc v transformačnom procese : slovenské a české skúsenosti. Bratislava: NOVA 17, 1995, s. 38-49. - ISBN 80-901418-1-1

Ohlasy (5):

[o1] 2014 Klimovský, D. - Mejere, O. - Mikolaityte, J. - Pinteric, U. - Saparniene, D.: Inter-Municipal Cooperation in Lithuania and Slovakia: Does Size Structure Matter? In: Lex localis - Journal of Local Self-Government, roč. 12, č. 3, 2014, s. 658 - SSCI

4

AED03 Sopóci, Ján [UKOFISC]: K vývoju sociálnej stratifikácie v SR v deväťdesiatych rokoch/On the development og Social Stratification in Nineties.

Lit. 16 zázn. In: Sociológia a spoločenská zmena/Sociology and Social Change. - Bratislava : Stimul, 2000. - S. 93-108. - ISBN 80-88982-23-5

Ohlasy (16):

[o1] 2008 Podolák, P. - Michálek, A.: Profile of the Present Slovak Society and its Regional Differences. In: Social indicators research, roč. 87, č. 1, 2008, s. 167 - SSCI

5

ADD08 Sopóci, Ján [UKOFISC]: Economic interest groups in Slovak politics in nineties

Lit. 22 zázn. In: Sociológia. - Roč. 33, č. 6 (2001), s. 535-548. - ISSN (print) 0049-1225

Ohlasy (2):

[o1] 2004 Vodička, K.: Die politischen Systeme Tschechiens und der Slowakei. In: Osteuropa, roč. 54, č. 4, 2004, s. 18 - SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-14-0639 Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti/Social Stratification and Social Mobility in Slovak Society.    

        Vedúci riešiteľ projektu: Ján Sopóci. Doba riešenia projektu: 2015 - 2018.   

  Cieľom projektu bolo na základe empirického výskumu opísať aktuálny stav sociálnej stratifikácie a mobility v SR a na základe porovnania dostupných sociologických a štatistických dát odhaliť vývojové trendy týchto javov v posledných desaťročiach.

2

APVV-20-0449 Vzdelávacie dráhy mladých ľudí – faktory a mechanizmy ich voľby/ Educational pathways of young people - factors and mechanisms of their choice.

Vedúci riešiteľ Ján Sopóci, doba riešenia projektu: 2021 - 2024.                                    

Cieľom projektu je sociologicky konceptualizovať riešenú problematiku a na základe vlastných empirických výskumov odhaliť faktory a mechanizmy voľby vzdelávacích dráh mladých ľudí v súčasnej SR.

3

APVV-14-0527 Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch.                                                            Vedúci riešiteľ: Miloslav Bahna (SÚ SAV), vedúci riešiteľ za Katedru sociológie FiF Vedúci riešiteľ za UK: Ján Sopóci Doba riešenia projektu:2015 - 2019        

Cieľom projektu bolo na základe zistení medzinárodných komparatívnych výskumov programu ISSP objasniť trendy v oblasti vývoja hodnotových orientácií obyvateľov SR a ostatných štátov EU. VEGA č. 1/0224/19  

4

VEGA č. 1/0224/19 Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku/Educational Inequalities in Slovakia.                                                                                                                                                     Vzdelanostné nerovnosti na Slovensku/Educational In.

Vedúci riešiteľ projektu: Roman Džambazovič. Spoluriešiteľ: Ján Sopóci.        

Cieľom projektu bolo na základe zistení medzinárodných komparatívnych výskumov programu ISSP objasniť trendy v oblasti vývoja hodnotových orientácií obyvateľov SR a ostatných štátov EU. Slovakia.                                                                                                                                                     

5

APVV-18-0218 Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR/Close relatives? Slovakia and Czechia in International Comparative Researches 100 Years of CSR.

Vedúci riešiteľ projektu: Miloslav Bahna (SU SAV), Spoluriešiteľ: Ján Sopóci.        

       Doba riešenia projektu: 2019 -2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cieľom projektu je na základe zistení medzinárodných komparatívnych výskumov programu ISSP identifikovať, opísať a vysvetliť hlavné oblasti konvergencie a divergencie vo vývoji slovenskej a českej spoločnosti v posledných desaťročiach.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen redakčnej rady časopisu Sociológia/Member of the editorial board of the journal Sociológia Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav/ Slovak Academy of Sciences, Sociological Institute 2003 - 2021
Člen redakčnej rady Sociologického časopisu/Member of the editorial board of the journal Sociologický časopis Akademie věd ČR, Sociologický ústav 2002 - 2005
Prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského/Vice dean of the FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta/Comenius University, Faculty of Arts 2005 - 2009
Vedúci Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK/Chief of the Department of Sociology FiF UK Univerzita Komenského, Filozofická fakulta/Comenius University, Faculty Of Arts 2012 - 2019
Člen pracovnej skupiny pre sociológiu a kulturológiu Akreditačnej komisie Vlády SR /Memberof working group of the Accreditation Commision of the Government of Slovak Republic Akreditačná komisia Vlády SR/Accreditation Commision of the Government of Slovak Republic 2003 - 2006, 2011 - 2018

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología/Faculty of Political and Social Sciences Španielsko, Madrid, 28223 Pozuelo de Alarcón, Campus de Somosaguas 10. - 15..5.2018 Účasť na konferencii k výročiu roku 1968/Participation in the conference to mark the anniversary of 1968
Ghent University, Faculty of Political and Social Sciences Belgicko, Gent, Korte Meer 5 11. - 16.5. 2017 Účasť na vedeckom seminári o výskume sociálnych nerovností/ Participation in the social inequalities research workshop
Sapienza - Universita di Roma, Facolta di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione/Faculty of Political Sciences, Sociology and Communication Taliansko, Rím, Piazzale Aldo Moro 5 21. - 25. 4. 2016 Účasť na konferencii k vývoju sociálnej stratifikácie v EU/Participation in the conference on the development of social stratification
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften, Stadt- und Regionalsoziolgie Stadt- und Regionalsoziologie Unter den Linden 6 10099 Berlin 16. - 20. 11. 2015 Účasť na vedeckom seminári k výskumu sociálnej mobility/Participation in the workshop on social mobility research
University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioral Sciences Holandsko, Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166 30. 4. - 5.5. 2011 Účasť na konferencii venovanej rodovým nerovnostiam/Participation in a conference on gender inequalities
Sorbonne Université, Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales/Faculty of Letters, Human and Social Sciences Francúzsko, Paríž, 1, rue Victor Cousin 10. - 26. 9. 2006 Študijný pobyt na katedre spoločenských vied/Study stay at the Department of social sciences

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-05-20