Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Shteinbuk
I.2 - Meno
Feliks
I.3 - Tituly
Prof., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1960
I.5 - Názov pracoviska
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
feliks.shteinbuk@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32265
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4852-815X

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filologická fakulta Štátneho pedagogického inštitútu v Lucku, Ukrajina
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Ruský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ašpirantúra na Štátnom krymskom inštitúte humanitných vied, Jalta, Ukrajina
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Ruská literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
Ruská literatúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Teória literatúry
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Inštitút literatúry pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Teória literatúry

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Profesor Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od r. 2020 do súčasnosti
Profesor Katedry teórie a dejín svetovej literatúry Kyjevska národná lingvistická univerzita 2014 až 2020
Riaditeľ Inštitútu filológie, dejín a umení / vedúci Katedry ruského jazyka, teórie a dejín literatúry Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2010 až 2014
Dekan Historicko-filologickej fakulty Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2004 až 2010
Prodekan fakulty Krymská univerzita humanitných vied v Jalte, Ukrajina 2003
Odborný asistent Katedry ukrajinskej a ruskej filológie Štátny krymský inštitút humanitných vied, Jalta, Ukrajina 2000 až 2003
Zástupca riaditeľa Všeobecnovzdelávacia škola vo Volodymyre Volynskom, Ukrajina 1989 až 2000
Učiteľ ruského jazyka a svetovej literatúry Všeobecnovzdelávacia škola vo Volodymyre Volynskom, Ukrajina 1986 až 1989

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Vedecká a pedagogická stáž Charkovská národná pedagogická univerzita G. S. Skovorodu, Charkov, Ukrajina 2018

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ruská literatúra 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Ruská literatúra 19. storočia Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. Filológia
Slávne ruské romány 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruské a východoeurópske štúdiá I.-II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
34
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
67
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Ruská dráma 19. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Interpretácia umeleckého textu Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Ako čítať literárne texty Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Kultúrne reálie Ukrajiny Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Kánonické diela ukrajinskej literatúry 19. a 20. storočia 1 Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruské a východoeurópske štúdiá I. Filológia
Kánonické diela ukrajinskej literatúry 19. a 20. storočia 2 Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Doplnková odborná činnosť 1 Ruské a východoeurópske štúdiá, ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Doplnková odborná činnosť 2 Ruské a východoeurópske štúdiá, ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) I. + II. Filológia
Nonkonformizmus vo svetovej literatúre 20. storočia Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia
Ruská konverzácia (pre mierne pokročilých) Ruské a východoeurópske štúdiá І. Filológia
Praktické cvičenia z ruského jazyka Ruské a východoeurópske štúdiá II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
190
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
46
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
94
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
72
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Штейнбук, Ф. Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів). Київ : Знання України, 2009, 215 с., ISBN 978-966-316-252-1.

2

ACB Штейнбук, Ф. Українська література у контексті тілесно-міметичного методу. Сімферополь : ВД «Аріал», 2013, 392 с., ISBN 978-617-648-133-1.

3

AAB Штейнбук, Ф. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі. Київ : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2014, 248 с., ISBN 978-966-489-272-5.

4

AAA Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9.

5

V101 Shteinbuk, Feliks Maratovič (aut) [UKOFIRJ] (100%): Pid "Znakom Savaofa", abo "Tam de..." Uľjanenko : 2 : Pid "Znakom Savaofa". - 1. vyd. - Kyjev : Vidavničij dim Dmitra Burago, 2022. - 392 s. [print] ISBN 978-966-489-636-5

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V101 Shteinbuk, Feliks Maratovič (aut) [UKOFIRJ] (100%): Pid "Znakom Savaofa", abo "Tam de..." Uľjanenko : 2 : Pid "Znakom Savaofa". - 1. vyd. - Kyjev : Vidavničij dim Dmitra Burago, 2022. - 392 s. [print] ISBN 978-966-489-636-5

2

Штейнбук, Ф. М. Образ Николая Кирсанова в системе действующих лиц романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Филологический класс. 2021. Т. 26, № 2, c. 24–32.

3

Штейнбук Ф. М. Идейно-художественное своеобразие романа Олеся Ульяненко «Там, где Юг». Филологические науки. 2021, № 5, c. 129–136.

4

Штейнбук, Ф. (Прото-)гипертекстуальность двойного финала в повести Л. Толстого «Дьявол». Studia Slavica Hung, 2020, 65 (2), c. 351–362.

5

Shteinbuk, F. Transgressive Character of the Femme Fatale Image in Oles Ulianenko’s Novel “Seraphim”. Respectus Philologicus, 2022, 41 (46), c. 107–119.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Мазох – Єлінек: тілесно-міметична топологія кореляту сексуальності, або літературно-збочена колізія складної простоти. Слово і час. № 3: 64-72.

[n1] 2023 zz ~ Annenkova, O.. - The image of a man of catastrophe in Julian Barnes’s novel “The sense of an ending” - In: Visnyk Universitetu imeni Alfreda Nobelya. Serija : Filologični Nauki, roč. 25, č. 1, 2023 ; s. 58 ; SCOPUS

2

Штейнбук Ф. М. (2021). Своеобразие композиции «Конармии» И. Бабеля. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. № 1. С. 84-93.

[n1] 2022 zz ~ Stepanova, A.. - Odessa Text by Isaac Babel: the Fate of Man in a City Fallen into Decline - In: Slavia Orientalis, roč. 71,č. 4, 2022 ; s. 746 ; SCOPUS

3

 Shteinbuk, Feliks. 2022. Transgressive Character of the Femme Fatale Image in Oles Ulianenko’s Novel “Seraphim”. Respectus Philologicus. Roč. 46, č. 41 (2022), s. 107-119.

[n1] 2023 - Kryvoruchko, S. - Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi Blue November. - In: Balkanistic Forum, roč. 32, č. 1, 2023 ; s. 44 ; SCOPUS ; WOS

4

 Штейнбук, Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де…» Ульяненко. Ч. 1. Київ. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020, 396 с. ISBN 978-966-489-500-9.

[n1] 2022 zz ~ Kryvoruchko, S. - Kostikova, I. - Gulich, O. - Rudnieva, I.: Time Trends in Simone de Beauvoir s memoirs "Force of Circumstance". In: Amazonia Investiga, roč. 11, č. 52, 2022, s. 122 -- WOS

5

AEC02 Shteinbuk, Feliks Maratovič (aut) [UKOFIRJ] (100%): Sjužetno-kompozicijna (ne-)konvencijnisť tvorčosti Olesja Uljanenka/ Studia Ucrainica Varsoviensia : Roč. 9. - Varšava : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. - S. 177-187. - ISSN 2299-7237.

[n1] 2022 zz ~ Kryvoruchko, S. - Kostikova, I. - Gulich, O. - Rudnieva, I.: Time Trends in Simone de Beauvoir s memoirs "Force of Circumstance". In: Amazonia Investiga, roč. 11, č. 52, 2022, s. 122 -- WOS

[n1] 2022 zz ~ Krivoručko, S.: Lost Future : Mykola Khvylovyj Tram Letter. In: Balkanistic Forum, roč. 31, č. 3, 2022, s. 144 -- SCOPUS ; ESCI

[n1] 2023 - Kryvoruchko, S. - Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi Blue November. - In: Balkanistic Forum, roč. 32, č. 1, 2023 ; s. 44 ; SCOPUS ; WOS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Rezortný projekt Ministerstva školstva Ukrajiny: Výučba svetovej literatúry v podmienkach nezávislého externého hodnotenia (Гриф Міністерства освіти України № 14.1/12-Г-174); člen riešiteľského tímu, 2014-15.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen špecializovanej vedeckej rady Kyjevská národná jazykovedná univerzita Оd 07.09.2018 do 30.12.2021
Člen vedeckej rady časopisu „Studia Ukrainica Posnaniensia“ (Poznaň, Poľsko) Od r. 2022
Člen vedeckej rady časopisu „Świat Tekstów. Rocznik Słupski“ (Slupsk, Poľsko) Оd r. 2011 - doteraz
Člen redakčnej rady "Innovations in scientific, technical and social ecossystems" (Nice, Francúzsko) Od r. 2022
Člen redakčnej rady Bulletin Žitomyrskej štátnej univerzity Ivana Franka (Žytomyr, Ukrajina) Od r. 2022
Člen redakčnej rady Redakčná rada časopisu „Svetová literatúra na ukrajinských školách“ («Всесвітня література в школах України»), Kyjev, Ukrajina Od r. 2000

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Pomoranska akadémia v Slupsku Slupsk, Poľsko od 18.05.2015 do 14.06.2015 Hosťujúci profesor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-04-01