Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sehnal
I.2 - Meno
Roman
I.3 - Tituly
Doc., PhDr., PhD
I.4 - Rok narodenia
10.10,1970
I.5 - Názov pracoviska
FFUK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
roman.sehnal@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/662?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4355-1892

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
1. FTVŠ UK, 2. PdF UK
II.b - Rok
1989-1995; 1995 - 1999
II.c - Odbor a program
1.telesná výchova - občianska a etická náuka ; 2. taliansky jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Karlova Praha
II.b - Rok
2005 - 2008
II.c - Odbor a program
Románska filológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
FFUK
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Univerzita Komenského v Bratislave 01.06.2019
odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 01.09.2009 31.05.2019
Odborný asistent Ekonomická univerzita v Bratislave 15.09.2002 - 31.08.2017
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 19.10.2016 15.11.2016

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Corsi degli insegnamenti della lingua Universitá per stranieri di Reggio Calabria 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Taliansky jazyk Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii 1. stupeň Filológia
Preklad Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii 2. stupeň Filológia
Dejiny jazyka Všeobecná jazykoveda Doktorandské štúdium Filológia
Súčasný jazyk Všeobecná jazykoveda Doktorandské štúdium Filológia
Doktorandský seminár Všeobecná jazykoveda Doktorandské štúdium Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii bakalársky Filológia
Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii magisterský Filológia
Všeobecná jazykoveda doktorské štúdium filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
19
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
30
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
57
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
40
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Sehnal, Roman (autor 100%) : Štylistika talianskeho jazyka, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017, 1. vyd., 218 s. [14,24 AH], Hamplová, Sylvia [rec.] Ulašin, Bohdan [rec.], ISBN 978-80-223-4365-7

2

Sehnal, Roman (autor 100%).: Politický jazyk ako funkčný mechanizmus vytvárania metafor. Časopis pro moderní filologii [elektronický dokument]. - Roč. 100, č. 2 (2018), s. 176-190 [print], registrované v scopus, ISSN (print) 0008-7386 ISSN (zrušené) 0862-8459 ISSN (online) 2336-6591

3

Sehnal, Roman.: Praktická lexikológia talianskeho jazyka Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava, 2. dopl. vyd., Košťál, Anton [rec.] Luceri, Pantaleo [rec.], 160 s. [8,64 AH] [print], ISBN 978-80-223-4363-3

4

Sehnal Roman: Gli italianismi nel neogreco e i suoi dialetti e in altre lingue : atti del convegno Italoellenica : incontri sulla lingua e la traduzione (1 novembre 2019). - : 1. vyd. ISBN 978-960-466-268-5. - Atény : National and Kapodistrian

5

Sehnal, Roman (autor 100%) Dynamika prieniku anglicizmov do taliančiny: boj Dávida s Goliášom?. Jazykovedný časopis. - Roč. 63, č. 1 (2012), s. 69-81, registrované v scopus, ISSN (online) 1338-4287 ISSN (print) 0021-5597

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Sehnal, Roman (autor 100%) : Štylistika talianskeho jazyka, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2017, 1. vyd., 218 s. [14,24 AH], Hamplová, Sylvia [rec.] Ulašin, Bohdan [rec.], ISBN 978-80-223-4365-7

2

Sehnal, Roman (autor 100%).: Politický jazyk ako funkčný mechanizmus vytvárania metafor. Časopis pro moderní filologii [elektronický dokument]. - Roč. 100, č. 2 (2018), s. 176-190 [print], registrované v scopus, ISSN (print) 0008-7386 ISSN (zrušené) 0862-8459 ISSN (online) 2336-6591

3

Sehnal, Roman.: Praktická lexikológia talianskeho jazyka Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava, 2. dopl. vyd., Košťál, Anton [rec.] Luceri, Pantaleo [rec.], 160 s. [8,64 AH] [print], ISBN 978-80-223-4363-3

4

Sehnal Roman: Talianizmy v slovenčine a vo svetových jazykoch Slovenská reč. - Roč. 85, č. 3 (2020), s. 361-369

5

Sehnal Roman: Syntax talianskeho jazyka. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2020

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1[o2] 2020 - Ondrejovič, S. - Purizmus v diskriminačnom diskurze 2. - In: Slovenská reč, roč. 85, č. 3, 2020 ; s. 263 ; SCOPUS2

[o4] 2021 - Kováčová, V. - Niekoľko úvah o fige borovej (s osobitným zreteľom na vzájomný vzťah frazeologických foriem figu borovú vs. figa borová). - In: Slovenská reč, roč. 86, č. 1, 2021 ; s. 34

3

o4] 2015 - Spišiaková, M. - In: Interdisciplinárny pohľad na výskum cudzích jazykov [elektronický zdroj] . - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015 ; S. 89

4

[o5] 2013 - Ripamonti, F. - In: Écho des études romanes, roč. 9, č. 1, 2013 ; s. 158-160

5

[o3] 2014 - Klimová, K. - In: Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana . - Firenze : Franco Cesati, 2014 ; S. 153

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Accademia della Crusca di Firenze: Osservatorio degli italianismi nel Mondo. Člen medzinárodného vedecko-výskumného výboru.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Vedecký redaktor Z-F Lingua 2020 -
Člen redakčnej rady Romanistica Comeniana 2019 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universitá degli Studi di Catania Piazza Dante 32, 95124 Catania 30.4. - 5.5. 2017 STA Mobility
Universitá orientale di Napoli Via Duomo 219. 80138 Napoli 1.5 - 5.5. 2019 STA Mobility
Univesidad de Cordoba Cardenal Salazar, 14003 Cordoba 25. 9. - 30.9. 2021 STA Mobility
Universitá degli Studi Internazionali di Roma Via Cristoforo Colombo 20 9.5. - 13.5. 2022 STA Mobilita
Universitá degli Studi di Torino Via Verdi 8, 10124 Torino 25. - 30. 9. 2020 STA Mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti