Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
ŠEDIVÝ
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
Prof., PhDr. / MAS, PhD.
I.4 - Rok narodenia
1971
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave / Filozofická fakulta / Katedra archívnicta a muzeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Vedúci katedry, funkčné miesto profesora
I.8 - E-mailová adresa
juraj.sedivy@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4084?do=filterForm-submit&name=Juraj&surname=%C5%A0ediv%C3%BD&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (Bc.+Mgr.); slovenské dejiny (PhD.)

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Archívnictvo - História
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Pomocné vedy historické
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Pomocné vedy historické
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Pomocné vedy historické
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Odb. asistent > Docent > Profesor Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) od 1999 doteraz
Hosťujúci pedagóg (Gastdozent) Universität Wien (Hist.-Kulturwis./predtým Philos. Fakultät) 2002/03, 2009/10, 2010/11
Odborný pracovník (Werkvertrag) Institut für Geschichte der Juden in Österreich 1996-97

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Štúdium 3-ročného vzdelávania (teraz už MA.-štúdium 2. VŠ-stupňa) Institut für Österreichische Geschichtsforschg. Wien 1992-1995
Rigorózne štúdium Univerzita Komenského v Bratislave (FiF UK) 2004-2005
Štipendista Civic Education Project CEP (podpora návratu absolventov zo Západu na V EU) 2001-2003
Workshop XML pre opis kódexov Národní knihovna v Praze (ČR) 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Latinská paleografia staroveku a raného stredoveku Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 1 historické vedy
Latinská paleografia obdobia gotiky Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 1 historické vedy
Latinská paleografia obdobia novoveku Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 1 historické vedy
3D-vizualizácia historických objektov Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 2 historické vedy
Doktorandský seminár z PVH Slovenské dejiny 3 historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 1 historické vedy
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 2 historické vedy
Slovenské dejiny 3 historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenské dejiny Historické vedy
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
20
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
15
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia PVH Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 1 historické vedy
Pomocné vedy historické História 1 historické vedy
Dejiny Rakúska a Viedne v stredoveku AMD / História (+ iné kombinácie)
Dejiny Bratislavy I. (Stredoveký Prešporok) AMD / História (+ iné kombinácie) 1+2 historické vedy
Historické nápisy a epigrafia Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (AMD) 2 historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
203
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
61
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
481
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
117
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos 2007, 283 s. [28,77 AH]

2

Stredoveká písomná kultúra na Spiši. In: Historia Scepusii 1 : Dejiny Spiša, Prešov 2009, s. 483-543 (published also in Polish language) [3,88 AH]

3

Historické nápisy a ich nosiče. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, 381 s. [24,8 AH]

4

Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2019, 179 str.

5

Mittelalterliche Rathäuser im mittleren Donaugebiet. Von Räumen der örtlichen Eliten zu Symbolen der städtischen Massen. In: Political Functions of Urban Spaces and Town Types through the Ages, zost. Roman Czaja et alii, Kolín nad Rýnom : Böhlau Verlag, 2019. - s. 161-198 [2,68 AH]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, 179 str.

2

Historické nápisy a ich nosiče. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2018, 381 s. [24,8 AH]

3

Late Medieval Written Culture in the Realm of King St. Stephan: Gothic and later script in Hungary and Slovakia. In: Oxford Paleographic Handbook, edd. Frank T. Coulson and Robert G. Babcock, New York : Oxford University Press 2020, s. 468-498.

4

Mittelalterliche deutschsprachige Schriftkultur des historischen Oberungarn – mit Fokus auf die für den öffentlichen Gebrauch bestimmten Texte. In: Migration, Zentrum und Peripherie, Kulturelle Vielfalt : neue Zugänge zur Geschiche der Deutschen in der Slowakei. - Leipzig : BiblionMedia, 2016. - ISBN 978-3-86688-512-7. - S. 201-239 (DigiOst ; Bd. 7)

5

Vom Markcht zur Gasse. Pomenovanie ulíc a námestí vo vybraných stredovekých mestách stredného Podunajska na príklade Bratislavy. In: Od velkého tržiště k náměstí Jana Palacha : Názvosloví veřejných prostranství ve městech střední Evropy. Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2022, s. 63-115 (=Documenta Pragensia Supplementa)


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos 2007, 283 s., cit: [o1] 2011 Ferrari, M. C.: Speculum : a journal of Medieval studies, roč. 86, č. 1, 2011, s. 272 - AHCI (renomovaný vedecký časopis, USA )

2

Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos 2007, 283 s., ohlas: [o5] 2009 Weigl, H.: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, roč. 117, č. 1-2, 2009, s. 157-159 (najprestížnejšie stredovekárske periodikum v AT, recenzoval prof. na MIOeG)

3

Die Anfänge der Beurkundung im mittelalterlichen Pressburg (Bratislava). In: Wege zur Urkunde, Wege der Urkunde, Wege der Forschung. - Wien : Böhlau, 2005. - S. 81-115, cit.: [o3] 2012 Majorossy, J. - Szende, K.: Tiszteletkör. Budapest : ELTE, 2012, S. 322 (2 z najrenomovanejších maďarských medievistiek)

4

Die slowakische Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts auf der Suche nach "ihrem" Frühmittelalter. In: Vergangenheit und Vergegenwärtigung. - Wien : ÖAW, 2009. - S. 253-262, cit.: [o1] 2013 Pohl, W.: Manufacturing Middle Ages: entangled history of medievalism in nineteenth-century Europe ; roč. 6. Leiden : Brill, 2013, S. 49 - BKCI-SSH (najvýznamnejší súčasný AT medievista, nositeľ 2 grantov ERC)

5

Ľudia na hrade a v podhradí. Spoločenská štruktúra obyvateľov Bratislavy a jej okolia v 10. a 12. storočí. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc na križovatke kultúr. - Bratislava : Slovart, 2012. - S. 374-392 [2,14 AH]. cit.: [o1] 2014 Sedláčková, H. - Rohanová, D. - Lesák, B. - Šimončičová-Koóšová, P.: Památky archeologické CV, 2014. Praha : AV ČR, 2014, S. 264 - AHCI (najvýznamnejšia odborníčka na historické sklo v strednej Európe)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV: CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020-23) - spoluriešiteľ


2

APVV: Komplexný pamäťový portál a Historický atlas miest Slovenska (2017-21) - hlavný riešiteľ


3

VEGA: Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku (2020-23) - spoluriešiteľ


4

Bratislavský samosprávny kraj: grant Pamäť obcí BSK (2022) - hlavný riešiteľ

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Prednášanie (3x 1 semester) Universität Wien (Hist.-Kulturwis./predtým Philos. Fakultät) 2002/03, 2009/10, 2010/11
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - PVH University in Hradec Králové (CZ) od 2021
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - História UKF v NR 2020
Člen vedeckej rady FF MUNI v Brne Filozofická fakulta Masarykovej Uni v Brne 2022?

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Universität Wien (doktorand. štúdium) Wien (AT) 1997-2000 (3 roky) Bertha von Suttner Stipendium (OeAAD)
Magyar Országos Levéltár (štud. pobyt) Budapest (HU) 2000-01 (3 mesiace) Aktion 1000 Jahre Ungarn
Maison des Sciences de l'homme (štud. pobyt) Paris (Fr) Fondation Andrew W. Mellon Fondation Andrew W. Mellon
ELTE (prednáškový pobyt) Budapest (HU) 2013 (týždeň) Erasmus
Univerzita J. E. Purkyně (prednáškový pobyt) Ústí nad Labem (CZ) 2014 (2 dni) UJEP
Universität Regensburg (prednáškový pobyt) Regensburg (BRD) 2019 (1 týždeň) UNI Rgsbg.

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-23