Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Schraggeová
I.2 - Meno
Milica
I.3 - Tituly
doc., PhDr., PhD
I.4 - Rok narodenia
1954
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent; zástupkyňa vedúcej Katedry psychológie FiF UK od 1. 9. 2019
I.8 - E-mailová adresa
milica.schraggeova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4103
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32. psychológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-9679-4663

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1978
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra psychológie FiF UK Bratislava od roku 2012
odborný/vedecký pracovník Katedra psychológie FiF UK Bratislava 1992-2011
odborný pracovník Psychologický ústav FiF UK Bratislava 1987-1992
školský psychológ ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava 1978-1983

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Trojročný psychoterapeutický výcvik PSYCHÉ, Praha, ČR 1994
Individuálna psychológia a poradenstvo Adlerian Child Care Center of Columbia S.C., USA 1999
Adlerian Workshop East Carolina University, Greenville, N.C., USA 2001
Kurz v metodike GPOP Hogrefe – Testcentrum, ČR 2012
Kurzy – Regresná analýza I. a II. ACREA, ČR 2015
Kurz – Test kresby stromu -Baumtest ARTEA, Bratislava 2016
Kurz - Študenti s poruchou autistického spektra na VŠ Inklucentrum, Bratislava 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Psychológia osobnosti I. Psychológia I. Psychológia
Psychológia osobnosti II. Psychológia I. Psychológia
Odborná prax Psychológia II. Psychológia
Doktorandský seminár Klinická psychológia III. Psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Psychológia I. Psychológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
32
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
68
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Výskumné praktikum Psychológia I. Psychológia/Psychology
Seminár k bakalárskej práci Psychológia I. Psychológia/Psychology
Vybrané otázky psychológie posobnosti Psychológia II. Psychológia/Psychology
Vybrané otázky sociálnej psychológie Psychológia II. Psychológia/Psychology
Diplomový seminár Psychológia II. Psychológia/Psychology
Duševné zdravie a osobnosť Klinická psychológia III. Psychológia/psychology
Psychológia osobnosti Marketingová komunikácia II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
92
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
88
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Schraggeová, Milica: Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2011. - 115 s.

Lit. 130 zázn. ISBN 978-80-89322-08-4

2

ADC Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Psychologické súvislosti znovuzamestnania = Psychological circumstances of re-employment In: Československá psychologie. - Roč. 47, č. 1 (2003), s. 42-55. - ISSN (print) 0009-062X

3

ADC Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii = Organizational commitment in relation with organizational citizenshipbehavior and intention to remain in organization. In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50. - ISSN (print) 0009-062X

4

ADC Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Šeboková, Gabriela (50%): Súkromné a verejné self v kontexte veku, rodu a päťfaktorového modelu osobnosti = Private and public self in context of age, gender and five-factor model of personality. In: In: Československá psychologie. - Roč. 57, č. 5 (2013), s. 393-405. - ISSN (print) 0009-062X

5

ADC Schraggeová, Milica: Životné udalosti a depresia 1 : výskyt životných udalostí cez prizmu veku, pohlavia a prítomnosti depresívnej poruchy

In: Československá psychologie. - Roč. 40, č. 5 (1996), s. 376-391. - ISSN (print) 0009-062X

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ACB Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%) - Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%): Psychologické väzby v práci. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - 148 s. ISBN 978-80-223-5028-0

2

AFD02 Schraggeová, Milica (aut) [UKOFIPS] (50%) - Barienčíková, Martina (aut) (50%): Pracovné Self-efficacy, vnímaná sociálna norma a osobnostné faktory Big five, vo vzťahu k záväzku k povolaniu u končiacich študentov. [Occupational self-efficacy, perceived social norm and Big five personality factors in relation to commitment to profession in graduating students.]

In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti [elektronický dokument]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - S. 372-383 [online]. - ISBN 978-80-8152-713-5

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities 

3

ADD Schraggeová, Milica [KAUT] [UKOFIPS] (90%) - Stupková, Zuzana (10%): Attachment dimensions as moderators of the relationship between commitment to supervisors and organizational citizenship behavior In: Studia Psychologica. - Roč. 63, č. 1 (2021), s. 43-63. - ISSN (print) 0039-3320

4

V3 Urukovičová, N., Rošková, E., Schraggeová, M., & Smoroň, J. (2023). Psychometric properties of the technostress creators inventory among employed Slovak respondents. Computers in Human Behavior Reports, 12, 100324. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100324

5

V3 Schraggeová, M., & Petríková, L. (2023). An Assessment of Personality Traits Based on Photos on Instagram. Psychological Reports, 332941231153327. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231153327


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Schraggeová, Milica - Kopcová, Elena: Externé vs. interné atribúcie nezamestnanosti ako základ typológie nezamestnaných = External vs. internal attributions of unemployment as a base of typology of unemployed In: Československá psychologie. - Roč. 53, č. 2 (2009), s. 113-128. - ISSN (print) 0009-062X Indikátor časopisu: IF (JCR) 2009=0,226 [2012-0,244]


[o1] 2021 Taboada-Vázquez, A. - Gonzalez-Rodriguez, R. - Gandoy-Crego, M. - Clemente, M.: Personality variables as predictors of health services consumption. In: International journal of environmental research and public health, roč. 18, č.10, 2021, Art. number 5161 - SCOPUS

2

ADC Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Psychologické súvislosti znovuzamestnania = Psychological circumstances of re-employment. In: Československá psychologie. - Roč. 47, č. 1 (2003), s. 42-55. - ISSN (print) 0009-062X

Registrované v: wos, scopus Indikátor časopisu: IF (JCR) 2003=0,232 SJR (SCOPUS) 2003=0,208


[o1] 2009 Plevová, I.: Československá psychologie, roč. 53, č. 1, 2009, s. 17 - SSCI ; SCOPUS


3

AB Schraggeová, Milica: Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2011. - 115 s.

ISBN 978-80-89322-08-4


[o1] 2012 Buchtová, B. - Snopek, M.: Československá psychologie, roč. 56, č. 4, 2012, s. 340 - SSCI

[o1] 2016 Buchtová, B.: Československá psychologie, roč. 60, č. 4, 2016, s. 398 - SSCI

[o1] 2016 ~ Šestáková, A.. - In: Československá psychologie, roč. 60, č. 6, 2016 ; s. 636 ;SSCI

4

ADC Schraggeová, Milica: Životné udalosti a depresia 1 : výskyt životných udalostí cez prizmu veku, pohlavia a prítomnosti depresívnej poruchy

In: Československá psychologie. - Roč. 40, č. 5 (1996), s. 376-391. - ISSN (print) 0009-062X


[o1] 2005 Boková, P. - Fiľo, P.: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 101, č. 2, 2005, s. 81 - SCOPUS

[o1] 2009 ~ Plevová, I.. - In: Československá psychologie, roč. 53, č. 1, 2009 ; s. 1-17 ;SSCI ; SCOPUS

5

ADC Schraggeová, Milica [UKOFIPS] (50%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (50%): Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii = Organizational commitment in relation with organizational citizenshipbehavior and intention to remain in organization. In: Československá psychologie. - Roč. 60, č. 1 (2016), s. 38-50. - ISSN (print) 0009-062X


[n1] 2022 zz ~ Kačmár, P. - Kušnírová, K. - Dudášová, L. - Vaculík, M. - Procházka, J.. : Measuring psychological capital in the Slovak language - In: Československá psychologie, roč. 66, č. 6, 2022 ; s. 562 ;SCOPUS ; WOS ; SSCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov.

GA VEGA, 1/0952/14, 2014 – 2016; VEDÚCA PROJEKTU

Výsledky projektu prispeli k systematickému poznaniu aktuálnych konceptov používaných v pracovnej psychológii (záväzok k organizácii, záväzok k pracovnej skupine, záväzok k povolaniu, organizačné občianske správanie, psychologická zmluva, vzťah leader – podriadený) a ich súvislostiam s dispozičnými dimenziami predstavovanými modelmi vzťahovej väzby v dospelosti ako aj s demografickými a pracovnými (situačnými) premennými. Dimenzia vzťahovej vyhýbavosti bola najvýznamnejším prediktorom nedostatku afektívneho záväzku k organizácii, pracovnej skupine ako aj dobrovoľnému občianskemu správaniu (OCB)na pracovisku. Dimenzia úzkosti predikovala normatívny záväzok k organizácii. Vzťahy s nadriadeným ako aj vnímaná dôležitosť relačnej psychologickej zmluvy sa potvrdili ako významnejšie prediktory úmyslu zotrvať na pracovisku oproti osobnostným vzťahovým dimenziám.

2

Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti.

GA VEGA, 1/0273/18, 2018 -2020; VEDÚCA PROJEKTU

Cieľom projektu je identifikovať individuálne a organizačné faktory, ktoré prispievajú najprv k utváraniu objektovo relevantných kognitívnych a afektívnych stavov a následne k vytvoreniu záväzku k vybraným typom objektov (napr. práca, organizácia, kariéra). Metodologickým cieľom projektu je overiť konštruktovú validitu nástroja na meranie záväzku voči konkrétnym pracovným a organizačným objektom (KUT; Klein et al. 2014) testovaním asociácií medzi jednodimenzionálnym konceptom záväzku a ďalšími, objektovo kongruentnými psychologickými stavmi a postojmi. Implikácie navrhovaného výskumného projektu spočívajú v konceptuálnom ujasnení viacvýznamového konštruktu záväzku a v overení nástroja na meranie záväzku voči konkrétnym pracovným a organizačným objektom v dynamicky sa meniacom prostredí.

3

Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore. APVV-15-0508, „Human information behavior in the electronic environment“.Projekt APVV spoločný s FIIT STU, spoluriešiteľ

Projekt sa zameriava na základný výskum modelov a metód získavania a spracovania informácií, ktoré sa

použijú predovšetkým na predvídanie správania sa človeka v digitálnom priestore a tak umožnia zefektívnenie

práce s informáciami. Spracúvanými informáciami sú predovšetkým signály implicitnej spätnej väzby – stopy,

ktoré človek pri interakcií s digitálnym priestorom po sebe zanecháva. V projekte budeme pracovať aj so

signálmi, ktoré sa v súčasnosti zatiaľ v oblasti spracovania informácií len začínajú uvažovať a skúmať ako

napríklad sledovanie pohľadu alebo sledovanie fyziologických charakteristík človeka. Tieto signály sa doteraz v

kontexte spracovania informácií využívali len pre statické aplikácie aj vzhľadom na vysokú technologickú

náročnosť, ktorá sama osebe poskytuje viacero výziev najmä v súvislosti so spracovaným rozsiahlych dátových

zdrojov (angl. big data). Cieľom je získať zásadné nové poznatky o tom, ako sa človek správa v prostredí

digitálnych informácií a ako reaguje na informácie, ktoré v ňom dostáva z multidisciplinárneho pohľadu

prepojením výskumu v oblasti informatických vied a sociálnych a behaviorálnych vied. Tieto poznatky umožnia

navrhnúť a overiť modely, ktorými odhalíme súvislosti medzi jednotlivými signálmi implicitnej spätnej väzby. To

umožní návrh nových metód personalizácie digitálneho priestoru jednotlivca a skupín ako z pohľadu

poskytovania informácií, tak aj z pohľadu prezentácie informácií a efektívneho cestovania v tomto digitálnom

priestore.

4

Temné stránky používania informačných technológií: dôsledky technologického stresu na pracovný well-being a produktivitu

GA VEGA 1/0603/21; 2021 - 2023: VEDÚCA PROJEKTU

Masívne používanie informačných technológií (ďalej IT) sa stáva imperatívom vo väčšine pracovných oblastí, naprieč profesiami a typmi organizácií. Cieľom projektu je analyzovať temné stránky používania IT a overiť modely vplyvov IT stresorov a osobnostných premenných ako zmierňovacích mechanizmov na „pozitívny pracovný well-being“ - pracovné postoje (angažovanosť, záväzok) a správanie (produktivita, výkon), ako aj na prežívanie stresu (buronout), úmysel odísť z organizácie. Teoretickým východiskom je heuristický model pracovných požiadaviek a zdrojov (Job demands - resources model; JDR; Bakker & Demerouti, 2007) a teória copingu (Lazarus, Folkman, 1984). Plánované sú dva metodologické prístupy: kvalitatívny (pološtruktúrované interview) a kvantitatívny. Výskumné výsledky budú prínosom pre oblasť teórie (fenomén technostresu v modeli JDR), výskumu (overenie nových nástrojov merania technostresu), manažérskej praxe (identifikácia spôsobov zmierňujúcich dopady technostresu na zamestnancov).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka European association for work & organizational psychology – EAWOP od 2019
členka Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV 1980-2016
Členka odborovej komisie a spolugarantka doktorandského štúdia v odbore Sociálna a pracovná psychológia, Filozofická Fakulta UK v Bratislave 2012-2017
Členka odborovej komisie (PhD) Sociálna psychológia a psychológia práce Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2012-2019
Externá členka odborovej komisie (PhD) Sociálna psychológia a psychológia práce Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK od 2020
členka odborovej komisie (PhD) Klinická psychológia Filozofická Fakulta UK v Bratislave od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-18