Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Klára Sándor, DrSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sándor
I.2 - Meno
Klára
I.3 - Tituly
Prof., Mgr., PhD., DSc.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Katedra maďarského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesorka
I.8 - E-mailová adresa
klara.sandor@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://portalvs.sk/regzam/detail/36744
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0003-4233-1804

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Józsefa Attilu, Szeged (MA)
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
Maďarský jazyk a literatúra, turkológia, historická jazykoveda
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Maďarská akadémia vied CSc (PhD)
II.b - Rok
1996
II.c - Odbor a program
Lingvistika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Szeged
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Lingvistika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Szeged
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Lingvistika
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Maďarská akadémia vied
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
História

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesorka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.09.2021
profesorka Univerzita Szeged od 1.09.2000
docentka Univerzita Szeged od 1.09.1998 do 31.08.2000
odborná asistentka Univerzita Szeged od 1.01.1995 do 1.09.1998
výskumná pracovníčka Univerzita Józsefa Attilu, Szeged od 1.09.1989 do 31.12.1994

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Hlavný odbor turkológia Univerzita Józsefa Attilu 1984–1989
Odbor maďarský jazyk a literatúra, stredoškolský učiteľ Univerzita József Attila 1984–1989
školenie na tvorbu digitálnych učebníc Univerzita Szeged 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Štylistika maďarského jazyka Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax I., II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
146
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
35
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do teórie komunikácie Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Štylistika maďarského jazyka Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Základy redakčnej práce Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Kapitoly z dejín maďarského jazyka Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
Rozvíjanie komunikačných schopností Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Maďarské kultúrne dejiny Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
Pragmatické predpoklady publikačnej činnosti Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
Metodológia výskumu Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
Seminár k bakalárskej práci Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia
Diplomový proseminár Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia
Diplomový seminár Maďarský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Sociolingvistika Maďarský jazyk a kultúra II. filológia
Kapitoly z dejín dialaktológie maďarského jazyka Maďarský jazyk a kultúra II. filológia
Dejiny mad’arského jazyka a dialektológia 1 Maďarský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Dejiny mad’arského jazyka a dialektológia 2 Maďarský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
191
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
22
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1086
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
188
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Nyelvrokonság és hunhagyomány: rénszarvas vagy csodaszarvas?: nyelvtörténet és művelődéstörténet. Budapest: Typotex, 467 p. (2011) ISBN: 978-963-2795-73-7

2

National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION (0167-8507 1613-3684): 19 1-2 pp 141-168 (2000)

3

A székely írás emlékei. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 928 p. (2021) ISBN: 978-963-4162-67-4 (Co-authors: Benkő, Elek, Vásáry, István)

4

Határtalan nyelv. Budapest: SZAK Kiadó, 488 p. (2014) ISBN: 978-963-9863-37-8

5

The Csángós of Romania. In: Fenyvesi, A. (eds.) Hungarian Language Contact outside Hungary : Studies in Hungarian as a Minority Language. Amsterdam: John Benjamins, 2005, s. 163 – 185. ISBN 90-272-1858-7.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

A székely írás emlékei = Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 928 p. (2021) ISBN: 9789634162674 (Co-Authors: Elek Benkő and István Vásáry)

2

A székely írás reneszánsza. Budapest: Typotex, 311 p. (2017) ISBN: 978-963-2799-04-9

3

Filozófia, irodalom és nyelv: családi hasonlóságok. In: Mészáros, András (ed.) Filozófia és irodalom Budapest, Somorja: MTA, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, pp. 68-91 (2020)

4

Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme In: Kul, E; Altaylı, Y. (eds.) Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri. Ankara : Türk Dil Kurumu, 2017, s. 103 – 113. ISBN 978-975-16-3268-5.

5

A török–magyar nyelvi kapcsolatok újraértelmezésének lehetőségei. In: Klima, L., Türk, A. Párhuzamos történetek.Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Régészettudományi Intézet, pp 77-101 (2021) ISBN: 978-615-6388-05-6

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

VI.2./2: Trudgill, Peter. Ausbau et Abstand: La sociolinguistique des minorités linguistiques. In: Eloy, Jean-Michel (ed.) Des langues collatérales: Problèmes linguistiques, sociolinguistiques et glottopolitiques de la proximité linguistique. Paris: L’Harmattan (2004) pp. 69-76. p. 69.

2

VI.2./2: Peter, Auer. Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellation. In: N, Delbecque; J, Auwera; D, Geeraerts (eds.) Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative. New York (NY): De Gruyter Mouton (2005) pp. 7-42. , 36 p.

3

VI.2./1: Edina, Bozoky. Attila et les Huns: Vérités et légendes Paris, Franciaország : Editions Perrin (2012) , 310 p. 

4

VI.2./2: Maitz, Peter. On explaining language shift: Sociology or social psychology of language? MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION 30 : 2 pp. 147-175. , 29 p. (2011)

5

VI.2./2: Gary, Barkhuizen; Ute, Knoch; Donna, Starks. Language practices, preferences and policies: Contrasting views of Pakeha, Maori, Pasifika and Asian students. JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT 27 : 5 pp. 375-391. , 17 p. (2006)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Úloha súvislosti skupinovej, národnej, európskej a náboženskej identity v politickej a náboženskej radikalizácii, resp. v úspešnosti spoločenskej inovácie a integrácie, cca. 950 000 EUR, vedúci projektu, 2017–2021, EFOP 3.6.2-16-2017-00007. Stredobodom nášho výskumu je otázka, ako ovplyvňuje vyjadrená identita jednotlivcov ich náklonnosť alebo odpor k radikálnym myšlienkam v závislosti od ich situácie a úmyslu.

2

Praktiky súčasného kultu sikulského písma a ich percepcie v dnešnom Maďarsku,  cca. 72 000 EUR, vedúci projektu, 2015–2018. V rámci výskumu hľadáme odpoveď na otázky, ktoré vzbudia veľký spoločenský záujem: kto používa sikulské písmo, za akým účelom a akým spôsobom, ako sa buduje novodobý kult sikulského písma, čo motivuje jeho používanie v Maďarsku, aké identity tento písmo predstavuje, s akými ďalšími identickými prvkami je spojené, s akými subkulturnými hodnotami je spojené, resp. na tvorbe akých typov tradičných konštrukcií sa podieľa.

3

Digitálna gramotnosť a multimodálne postupy mladých detí (DigiLitEY) (ISCH COST Action IS1410, Jackie Marsh), 2014–2017. Projekt Digitálna gramotnosť a multimodálne postupy malých detí vytvorí interdisciplinárnú sieť v rámci Európy s cieľom preskúmať, ako formulujú zmeny prebiehajúce v digitalizácii komunikácie rozvoj gramotnosti mladých detí. 

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zakladateľka a vedúca Maďarská akadémia vied, Výbor pre kultúrne dejiny, Výskumná skupina pre dejiny identity od 01.05.2021
Zástupkyňa dekana a prodekanka zodpovedná za akademické a verejné záležitosti Univerzita Szeged 01.07.2017–06.05.2021
Vedúca katedry Katedra kultúrneho dedičstva a ľudských informačných štúdií, Univerzita Szeged od 01.07.2014
Vedúca Lingvistický výbor, Maďarská akadémia vied, Szeged Affililate od 01.06.2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Sapienza Universita di Roma "Piazzale Aldo Moro 5 00185 - Roma , RM , Italy" 15.09.2020–19.09.2020 EFOP 3.6.2.
Universität Bern "Institut für Germanistik, Länggassstrasse 49  3012 Bern" 01.02.2019–31.06.2019 pracovný kontrakt
Universität Wien "Universitätsring 1 1010 Wien" 27.11.2011–01.12.2011 Austrian–Hungarian Research Foundation
University of Luxembourg 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi L-1359 Luxembourg 19.10.2006–23.10.2006 Multilingual Europe Research Group
University of Jyväskylä Keskussairaalantie 2, Building Opinkivi 31.01.2005–04.02.2005 hosťujúca prednášateľka dvoch prednášok
Södertörn University Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg, Stockholm 09.11.2004–14.11.2004 Parliamentary Discourse Research Group

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25