Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Sámelová
I.2 - Meno
Anna
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1968
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
anna.samelova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24826
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Mediálne a komunikačné štúdiá (kód 7205)
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0206-8602

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1991 (Mgr.) / 2015 (PhDr.)
II.c - Odbor a program
Filozofia - História (Mgr.) / Filozofia (PhDr.)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Systematická filozofia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2021
II.c - Odbor a program
Teória a dejiny žurnalistiky
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2021 - súčasnosť
Odborná asistentka Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2017 - 2020
Študentka doktorandského štúdia v dennej forme vzdelávania Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013 - 2017
Riaditeľka Centier spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 2011 - 2012
Riaditeľka Centra spravodajstva Slovenského rozhlasu (SRo) Slovenský rozhlas 2006 - 2010
Členka Pracovného výboru pre komunikáciu zavedenia eura v SR vymenovaná guvernérom Národnej banky Slovenska 2006 - 2009
Šéfredaktorka spravodajstva Rádio Twist 2000 - 2004
Redaktorka, moderátorka Rádio Twist 1995 - 2000
Redaktorka, parlamentná spravodajkyňa, moderátorka a vedúca vydania Rádiožurnálu Slovenského rozhlasu (SRo) Slovenský rozhlas (SRo) 1992 - 1995
Externá redaktorka (počas vysokoškolského štúdia) Denník Smena 1990 - 1991

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Dansk sprog, kultur og samfund (letná škola dánskeho jazyka, kultúry a spoločnosti / štipendistka) Ministerstvo vysokoškolského vzdelávania a vedy Dánskeho kráľovstva (Tietgen KompetenceCenter, Odense, Dánsko) 2014, 2015
Manažer Excelence – Strategický manažment I – III (Manex I: Principy a zákonitosti spirálového růstu bohatství Manex II: Management změn Manex III: Strategie vnitřních změn) Silma Group, Rychvald, Česká republika 2007 - 2009
Lektorka a trénerka verbálnej a neverbálnej komunikácie Centrum nezávislej žurnalistiky, ANRTS, Ministerstvo spravodlivosti SR, Poštová banka, individuálni klienti atď. 1995 - 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Teória a metodológia žurnalistickej komunikácie Teória a dejiny žurnalistiky III. Teória a dejiny žurnalistiky
Etické aspekty žurnalistickej komunikácie Teória a dejiny žurnalistiky III. Teória a dejiny žurnalistiky
Žurnalistická etika Žurnalistika II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny slovenskej žurnalistiky 1 žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Dejiny slovenskej žurnalistiky 2 žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistické žánre 2 žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Manažment médií žurnalistika II. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika II. Mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
14
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
21
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Filozofia pre žurnalistov žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Mediálny ateliér 3, 4, 5, 6 žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Tvorba programových celkov žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Filozofia slovenských médií v ére mečiarizmu žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Seminár k bakalárskej práci 1 žurnalistika I. Mediálne a komunikačné štúdiá
Moc, lobing a etika v masmédiách žurnalistika II. Mediálne a komunikačné štúdiá
Žurnalistika a dežurnalistika v online epoche žurnalistika II. mediálne a komunikačné štúdiá
Power, Lobbying, and Ethics within Mass Media žurnalistika (pre Erasmus+ študentov) I. + II. mediálne a komunikačné štúdiá
Journalism and De-Journalism in the Online Era žurnalistika (pre Erasmus+ študentov) I. + II. mediálne a komunikačné štúdiá

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
102
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
6
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
158
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
120
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
11
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Normatívna regulácia verejnoprávnych médií: Mravy, cenzúra a editovanie v Rozhlase a televízii Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 150 s. ISBN 978-80-223-4227-8. 8,46 AH

2

AAB Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018, 258 s. ISBN 978-80-223-4504-0. 14,08 AH

3

AAB Dejiny verejnoprávnosti. Zrod Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019, 354 s. ISBN 978-80-223-4816-4. 20,65 AH

4

ADN Online Self-Conspiracy as a Challenge of Online-Mediated Communication for Social Change. In Communication today. Roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-15.

5

ADN Post-Panoptic Panopticism in Docile Mass Media. In Human Affairs. Roč. 24, č. 4 (2014), s. 470-480.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AAB Normatívna regulácia verejnoprávnych médií: Mravy, cenzúra a editovanie v Rozhlase a televízii Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 150 s. ISBN 978-80-223-4227-8. 8,46 AH

2

AAB Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018, 258 s. ISBN 978-80-223-4504-0. 14,08 AH

3

AAB Dejiny verejnoprávnosti. Zrod Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019, 354 s. ISBN 978-80-223-4816-4. 20,65 AH

4

ADN Online Self-Conspiracy as a Challenge of Online-Mediated Communication for Social Change. In Communication today. Roč. 10, č. 2 (2019), s. 4-15.

5

 

ADN The Paradigmatic Change in the Media-Mediated Communication after the Onset of Online Media Technologies. In Communication Today. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 20-30

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

[n1] 2022 - Mathiasová, A. - Solík, M. - Mináriková, J. - Paid Subscriptions and Premium Cintent : online News Publishers Monetisation Strategies. - In: Communication Today, roč. 13, č. 1, 2022 ; s. 27. Na dielo: ADN The Paradigmatic Change in the Media-Mediated Communication after the Onset of Online Media Technologies. In Communication Today. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 20-30)

2

[o1] 2021 - Predojevič, Ž.: Humor katastrofe i internetski memi u vrijeme pandemije koronavirusa na primjeru dvaju instagramskih profila. In: Anafora, roč. 8, č. 1, 2021, s. 15 - SCOPUS ; ESCI. Na dielo: ADN Sámelová, A. - Stanková, M.: Some ideas on facts and no facts within media language. In: European Journal of Media, Art and Photography. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 118-123. - ISSN (print) 1339-4940.

3

[o1] 2016 - Brito Alvarado, L. X. - Capito Alvarez, S. P. : Subjectivities on-line : between global monitoring and self-reference. - In: Sociologia y tecnocienciaa, roč. 2, č. 6, 2016 ; s. 29 ; ESCI. Na dielo: ADN Post-Panoptic Panopticism in Docile Mass Media (Human Affairs. Roč. 24, č. 4 (2014), s. 470-480.

4

[o2] 2019 - Gáliková Tolnaiová, S. : Media and truth in the perspective of the practice and life form of the modern "homo medialis". - In: Communication today, roč. 10, č. 1, 2019 ; s. 18 ; ESCI; Na dielo: AAB Normatívna regulácia verejnoprávnych médií: Mravy, cenzúra a editovanie v Rozhlase a televízii Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 150 s. ISBN 978-80-223-4227-8. 8,46 AH.

5

[o2] 2018 - Vertanová, S. - In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 3 . - Bratislava : Ekonóm, 2018 ; S. 441 ; CPCI-SSH. Na dielo: AAB Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018, 258 s. ISBN 978-80-223-4504-0. 14,08 AH.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Zástupkyňa vedúceho riešiteľa: VEGA č. 1/0203/21 Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti (2021 – 2023). Info: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/clenovia-katedry/anna-samelova/vyskum/

2

APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy (2019 – 2023) - riešiteľka / Paradigmatic Changes in the Understanding of Universe and Man from Philosophical, Theological, and Physical Perspectives - Researcher. Info: https://uniba.sk/en/research/science-and-projects/apvv/apvv180103/

3

KEGA č. 008TTU-4/2019 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie (2021) - riešiteľka / The Transfer of Personal Responsibility as a Modern Type of the Evasion and its Postmodern Solution - Researcher. Info: https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/12190

4

VEGA č. 1/0549/18 Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom (2018 – 2020) - riešiteľka / Philosophical and cosmological aspects of understanding the evolution of the universe and the place of man in it - Researcher. Info: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Personal/Plasienkova/Granty/Filozoficke_a_kozmologicke_aspekty_chapania_evolucie_vesmiru_a_miesta_cloveka_v_nom.pdf

5

VEGA č. 1/0778/13 Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konania (2013 – 2016) - riešiteľka / The Will to the Order: Social Norms and Coordination Costs - researcher. Info: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Personal/Visnovsky/Granty/Vola_k_poriadku.pdf

6

HORIZON2020: COMPACT: (CALL: H2020-ICT-2016-2017) From Research to Policy Through Raising Awareness of the State of the Art on Social Media and Convergence (2018) - Expertka pre hodnotenie relevancie štúdií / Expert for evaluating the relevance of studies. Info: https://cordis.europa.eu/project/id/762128/news

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Organizátorka konferencie 95 rokov s rozhlasom a 65 rokov s televíziou na Slovensku Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2021
Organizátorka vedeckých konferencií Fenomén Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2019, 2020, 2021
Organizátorka konferencie Celebritný status Mariána Kočnera v slovenských médiách Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2021
Členka Etickej komisi Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2021
Tajomníčka etickej komisie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislav 2019-2020
Členka ECREA (European Communication Research and Education Association) 2018 - dodnes
členka Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied 2018 - dodnes
členka MASS-MEDIA-SCIENCE 2017 - dodnes
zakladajúca členka Medzinárodný tlačový inštitút IPI - Slovensko 2008 (2008 - 2014)
Spoluautorka etických kódexov Etický kódex Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2019); Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS (2011); Etický kódex novinára (Slovenský syndikát novinárov) (2010); Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu (2008); 2008 - 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Institut for Medier, Erkendelse og Kommunikation, Københavns Universitet, Det Humanistiske fakultet / Katedra médií, kognície a komunikácie, Fakulta humanitných vied, Kodanská univerzita, Dánsko Karen Blixens Plads 8, DK-2300 København S, Danmark 1.6. – 30.9.2016 hosťujúci PhD-študent (dizertačný výskum)

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2022-06-29