Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
M. A. Roderick Byron Salisbury, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Salisbury
I.2 - Meno
Roderick B.
I.3 - Tituly
Ph.D., M.A., B.A
I.4 - Rok narodenia
1967
I.5 - Názov pracoviska
Katedra Archeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02
I.7 - Pracovné zaradenie
Docent
I.8 - E-mailová adresa
roderick.salisbury@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/42538
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0003-3773-5337

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
B.A.: Buffalo State College, Suma cum Laude with Honors
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Antropológia, vedľajší odbor religionistika
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
M. A.: University at Buffalo
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Antropológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ph.D.: University at Buffalo
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
Antropológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
funkčné miesto - Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Archeológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Neolit Archeológia I. historické vedy/Historical Sciences
Eneolit Archeológia 1. historické vedy/Historical Sciences
Úvod do prírodných vied v archeológii 1 Archeológia I. historické vedy/Historical Sciences
Výberový seminár z praveku a doby rímskej Archeológia I. historické vedy/Historical Sciences
Doba kamenná a bronzová v Európe Archeológia II. historické vedy/Historical Sciences
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archeológia I.+II. historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do prírodných vied v archeológii 2 Archeológia II. historické vedy/Historical Sciences
Ekofakty a prírodné prostredie Archeológia II. historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
410
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
250
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
119
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
69
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
12
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Dunne, J., Rebay-Salisbury, K., Salisbury, R.B. et al. (2019). Milk of ruminants in ceramic baby bottles from prehistoric child graves. Nature 574, 246–248 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1572-x - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3)

2

Salisbury, R.B. (2013). Interpolating Geochemical Patterning of Activity Zones at Late Neolithic and Early Copper Age Settlements in Eastern Hungary. Journal of Archaeological Science, 40(2), 926-934, https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.10.009 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3)

3

Salisbury, R.B. (2012). Engaging with soil, past and present. Journal of Material Culture, 17(1), 23-41. doi:10.1177/1359183511432990 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3)

4

Salisbury, R.B. (2012). Soilscapes and settlements: Remote mapping of activity areas in unexcavated prehistoric farmsteads. Antiquity, 86(331), 178-190. doi:10.1017/S0003598X00062530 - zahraničná štúdia v časopise, WoS/Scopus (V3)

5

Salisbury, R.B. (2016). Soilscapes in Archaeology: Settlement and Social Organization in the Neolithic of the Great Hungarian Plain. Prehistoric Research in the Körös Region, Vol. 3. Archaeolingua, Budapest.- monografia (V1)

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Dunne, J., Rebay-Salisbury, K., Salisbury, R.B. et al. (2019). Milk of ruminants in ceramic baby bottles from prehistoric child graves. Nature 574, 246–248 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1572-x - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3)

2

Rebay-Salisbury, K., Pany-Kucera, D., ...Salisbury, R.B. et al. (2018). Motherhood at Early Bronze Age Unterhautzenthal, Lower Austria. Archaeologica Austriaca, 102, 71– 134. - zahraničná štúdia v časopise WoS, Scopus (V3)

3

Salisbury, R.B., Englebrecht, W. (2018). Broken points and social cohesion in Iroquoian villages: a point refit study. Journal of Anthropological Archaeology, 51, 104-112. - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3).

4

Rebay-Salisbury, K., Janker, L., Pany-Kucera, D., Schuster, D., Spannagl-Steiner, M., Waltenberger, L., Salisbury, R.B., et al. (2020). Child murder in the Early Bronze Age: proteomic sex identification of a cold case from Schleinbach, Austria. Archaeological and anthropological sciences, 12(11), 265. https://doi.org/10.1007/s12520-020-01199-8 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus (V3)

5

Sevara, C., Salisbury, R.B., Totschnig, R., et al. 2020, New discoveries at Mokarta, a Bronze Age hilltop settlement in western Sicily. Antiquity 94(375): 686-704. https://doi.org/10.15184/aqy.2019.171 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus, SCImago

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Fleisher, J., Sulas, F. (2015). Deciphering public spaces in urban contexts: geophysical survey,multi-element soil analysis, and artifact distributions at the 15th - 16th - century AD Swahilisettlement of Songo Mnara, Tanzania. Journal of Archaeological Science, Vol. 55, March 2015,55-70. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.12.020 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus -28 indexovaných citácií

2

Rondelli, B. et al. (2014). Anthropic activity markers and spatial variability: anethnoarchaeological experiment in a domestic unit of Northern Gujarat (India). Journal ofArchaeological Science, Vol. 41, January 2014, 482-492.https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.09.008 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus - 46indexovaných citácií

3

Baveye PC, Baveye J and Gowdy J (2016) Soil “Ecosystem” Services and Natural Capital:Critical Appraisal of Research on Uncertain Ground. Front. Environ. Sci. 4:41. doi:10.3389/fenvs.2016.00041 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus - 147 indexovanýchcitácií

4

Thompson, V.D., Arnold, P.J., III, Pluckhahn, T.J. and Vanderwarker, A.M. (2011), SituatingRemote Sensing in Anthropological Archaeology. Archaeol. Prospect., 18: 195-213.https://doi.org/10.1002/arp.400 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus - 17indexovaných citácií

5

Nordqvist, K., & Herva, V. (2013). Copper Use, Cultural Change and Neolithization in North-Eastern Europe (c. 5500–1800 BC). European Journal of Archaeology, 16(3), 401-432.doi:10.1179/1461957113Y.0000000036 - zahraničná štúdia v časopise, WoS, Scopus - 14indexovaných citácií

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Neolithic Archaeology and Soilscapes Körös Area (NASKA) – 2008-present: PrincipalInvestigator. Funded by National Science Foundation (NSF DDG 0822474), British Academy(SG102564) and Hungarian Cultural Fund (NKA 3234/00250).

2

Körös Regional Archaeological Project (KRAP) – 2005-present: Specialist in soil chemistry,coring, and field crew member. Multinational project funded by the National ScienceFoundation, Wenner Gren Foundation, The Field Museum, Chicago (The Field Museum,Chicago, and the University of Georgia).

3

Life and Work at the Bronze Age Mine of Prigglitz – 2017-2020: National Cooperation Partner;soil chemistry and micro-refuse specialist. FWF funded project (FWF P 30289) (University ofVienna).

4

The Value of Mothers to Society (VAMOS) – 2016-2019: Post-Doctoral Researcher. ERC Fundedproject (Austrian Academy of Sciences).

5

Val di Pesa and Val Orme as a changing rural landscape – 2015-2016: Post-DoctoralResearcher; soil chemistry and coring specialist. FWF funded project (University of Vienna).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Munkácsy Mihály Muzeum 5600 Békéscsaba, Hungary Srpen 2007 - máj 2008 Fulbright Fellowship
Katedra archeológie a Wolfson College, University of Cambridge Downing Street, Cambridge CB2 3DZ, UK jan. - mar. 2006 IGERT štipendium v geografickej informačnej vedy

IX. - Iné relevantné skutočnosti