Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Rošková
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
doc. PhDr. Phd.
I.4 - Rok narodenia
1963
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
docent; vedúca Katedry psychológie FiF UK od 1. 9. 2019 do 30.6.2023
I.8 - E-mailová adresa
eva.roskova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5727
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
32. psychológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
1995
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická Fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2013
II.c - Odbor a program
psychológia/psychológia
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra psychológie FiF UK Bratislava Od 2013
odborný asistent Katedra psychológie FiF UK Bratislava 2010 - 2013
metodik/expert (HR) VÚB banka s. r. o. Bratislava 2009 - 2010
Human Resources Manager Siemens PSE s. r. o. 2001 – 2009
odborný /vedecký pracovník Katedra psychológie FiF UK Bratislava 1992 – 2001
odborný pracovník Psychologický Ústav FiF UK Bratislava 1987 – 1992

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
HRM Kvalifikačný program v Riadení ľudských zdrojov EXPERTIS Praha, ČR; Cranfield University, UK 2003
Tréning Hogan Personality Inventory (HPI) Assessment Systems, Praha, ČR 2004
Tréning Performance Management Process Siemens, Viedeň, AT 2004
HR know-how fórum Institute for International Research, Praha, ČR 2002, 2004, 2006, 2008
Tréning Syndróm vyhorenia a spoluzodpovednosť firiem HRcomm Slovensko 2021
Tréning Efektívny leadership v hybridnom svete Maxman Consultants Slovensko 2021
Workshop Well-being v hybride HRcomm Slovensko 2022
Workshop Psychologické potreby ako prevencia stresu HRcomm Slovensko 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Personálna psychológia psychológia II. psychológia
Doktorandský seminár klinická psychológia III. psychológia
Seminár k bakalárskej práci I psychológia I. psychológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
16
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
54
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Organizačná a pracovná psychológia psychológia I. psychológia
Dopravná psychológia psychológia II. psychológia
Metódy v personálnej psychológii psychológia II. psychológia
Výskumné praktikum psychológia I. psychológia
Seminár k bakalárskej práci II. psychológia I. psychológia
Seminár k diplomovej práci psychológia II. psychológia
Rizikové správanie vodičov v doprave klinická psychológia III. psychológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
119
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
62
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
66
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Kovácsová, N., Rošková, E., Lajunen, T. (2014). Forgivingness, anger, and hostility in aggressive driving. Accident, analysis and prevention. 62, 303-308.

2

AFC Rošková, E. (2013). Driver behavior questionnaire: introductory psychometric analysis. In: Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.16-26 [CD-ROM].


3

ADC Rošková, E., Kovácsová, N. (2012). Niektoré prediktory agresívneho správania v cestnej doprave. = Some predictors of aggressive behaviour in road transport. Československá psychologie. 56, 3, 241-252.

4

ADC Schraggeová, M., Rošková, E. (2016). Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii. = Organizational commitment in relation with organizational citizenship behavior and intention to remain in organization. Československá psychologie. 60, 1, 38-50.

5

ABC Siegrist, S., Rošková, E. (2001). The effects of safety regulations and law enforcement. Trafic psychology today. Dordrecht: Kluwer, 2001. 181-206.


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V3 Urukovičová, N., Rošková, E., Schraggeová, M., Smoroň (2023). Psychometric properties of the Technostress Creators Inventory among employed Slovak respondents. Computers in Human Behavior Reports, 12, December 2023, https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100324
2

ADN Rošková, E., Faragová, L. (2020). Job crafting, work engagement, burnout: mediating role of self-efficacy. Studia Psychologica. 62, 2, 148-163.


3

ACB Rošková, E., Schraggeová, M. (2020). Psychologické väzby v práci. = Psychological bonds at work. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 148 s.

4

AFC02 Rošková, E., Tomková, M. (2017). Sebaúčinnosť a pracovná angažovanosť (pilotná štúdia) = Self-efficacy and work engagement (pilotná štúdia). In: Psychológia práce a organizácie 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2017. - S. 498-506 [online]. - ISBN 978-80-7454-714-0

5

ADC Kovácsová, N., Lajunen, T., Rošková, E. (2016): Aggression on the road: relationships between dysfunctional impulsivity, forgiveness, negative emotions, and aggressive driving. Transportation research, part F-traffic psychology and behaviour. 42, 2, 286-298.VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ADC Kovácsová, N., Rošková, E., Lajunen, T. (2014). Forgivingness, anger, and hostility in aggressive driving. Accident, analysis and prevention. 62, 303-308.


[o1] 2016 Rowden, P. - Watson, B. - Haworth, N. - Lennon, A. - Shaw, L. - Blackman, R.: Motorcycle riders' self-reported aggression when riding compared with car driving. In: Transportation research part f-traffic psychology and behaviour, č.36, 2016, s. 102 – SSCI

[o1] 2017 Zhang, H. - Qu, W. - Ge, Y. - Sun, X. - Zhang, K.: Effect of personality traits, age and sex on aggressive driving : psychometric adaptation of the Driver Aggression Indicators Scale in China. In: Accident analysis and prevention,roč. 103, 2017, s. 35 - SSCI

[o1] 2018 Barcaccia, B. - Milioni, M. - Pallini, S. - Vecchio, G. M.: Resentment or forgiveness? The assessment of forgivingness among Italian adolescents. In: Child indicators research, roč. 11, č. 4, 2018, s. 1421 - SSCI

[o1] 2019 Navon, M. - Taubman-Ben-Ari, O.: Driven by emotions : the association between emotion regulation, forgivingness, and driving styles. In: Transportation research, part F-traffic psychology and behaviour, č. 65, 2019, s. 1-9 - SSCI

[o1] 2020 Wang, H. - He, X. Y . - Chen, L. Y. - Yin, J. R. - Han, L. - Liang, H. - Zhu, F. B. - Zhu, R. J. - Gao, Z. M. - Xu, M. L.: Cognition-driven traffic simulation for unstructured road networks. In: Journal of computer science andtechnology, roč. 35, č. 4, sp. is., 2020, nestr. - SCIE ; SSCI

2

ADC Kovácsová, N., Lajunen, T., Rošková, E. (2016): Aggression on the road: relationships between dysfunctional impulsivity, forgiveness, negative emotions, and aggressive driving. Transportation research, part F-traffic psychology and behaviour. 42, 2, 286-298.


[o1] 2020 Li, G. F. - Lai, W. J. - Sui, X. X. - Li, X. H. - Qu, X. D. - Zhang, T. R. - Li, Y. Z.: Infuence of traffic congestion on driver behavior in post-congestion drivings. In: Accident analysis and prevention, č. 141, 2020, ArticleNumber: 105508 - SSCI

[o1] 2020 Ma, Y. F. - Tang, K. - Chen, S. Y. - Khattak, A. J. - Pan, Y. J.: On-line aggressive driving identification based on in-vehicle kinematic parameters under naturalistic driving conditions. In: Transportation research, part C -emergingtechnologies, č. 114, 2020, s. 554-571 – SSCI

[o1] 2020 Halim, Z. - Rehan, M.: On identification of driving-induced stress using electroencephalogram signals: A framework based on wearable safety-critical scheme and machine learning. In: Information fusion, č. 53, 2020, s. 66-79 - SSCI

[o1] 2019 Tian, Y. - Gao, M. J. - Wang, P. - Gao, F. Q.: The effects of violent video games and shyness on individuals' aggressive behaviors. In: Aggressive behavior, č. October, 2019, DOI: 10.1002/ab.21869 - SCI ; SSCI

[o1] 2019 Bresin, K.: Impulsivity and aggression : a meta-analysis using the UPPS model of impulsivity. In: Aggression and violent behavior, č. 48, 2019, s. 124-140 - SSCI

3

AFC Rošková, E. (2013). Driver behavior questionnaire: introductory psychometric analysis. In: Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 16-26 [CD-ROM].


[o1] 2015 Wahlberg, A. E. - Barraclough, P. - Freeman, J.: The driver behaviour questionnaire as accident predictor : a methodological re-meta-analysis. In: Journal of safety research, č. 55, 2015, s. 206 - SSCI

[o1] 2016 Barraclough, P. - Wahlberg, A. E. - Freeman, J. - Watson, B. - Wason, A.: Predicting crashes using traffic offences : a meta-analysis that examines potential bias between self-report and archival data. In: Plos One, roč. 11, č. 4,2016, art. Number: e0153390 - SCIE ; SSCI

[o1] 2015 de Winter, J. C. F. - Dodou, D. - Stanton, N. A.: A quarter of a century of the DBQ : some supplementary notes on its validity with regard to accidents. In: Ergonomics, roč. 58, č. 10, 2015, s. 1745-1769 - CSIE ; SSCI

[o3] 2018 Dorantes Argandar, G: Validación de un Inventario de Comportamientos Agresivos en el Tránsito. Rivista internacional de psychologica, roč. 16, č. 1, 2018, s. 39.

4

ABC Siegrist, S., Rošková, E. (2001). The effects of safety regulations and law enforcement. Trafic psychology today. Dordrecht: Kluwer, 2001. 181-206.


[o1] 2014 Čygaitė, L., Jasiūnienė, V., Žolynas (2014). The baltic journal of road and bridge engineering, online 2014, volume 9(2): 131–138. SSCI

[o3] 2005 Huguenin, Raphael D.: Trafic and transport psychology. Amsterdam : Elsevier, 2005, S. 13

[o3] 2002 Sümer, N.: Türk psikoloji yazilari, roč. 5, č. 9-10, 2002, s. 36

[o3] 2002 Pérez, J.A. Lucas, A. -Dasi, F. - Quiamzade, A.: Psicothema, roč. 14, č. 4, 2002, s. 794

[o1] 2012 - Kuiken, M. - Motivational aspects. - In: Designing safe road systems : a human factors perspective . - Aldershot : Ashgate publ., 2012 ; S. 113-127 ; BCI-SSH

5

ADD  Rošková, E., Faragová, L. (2020):  Job crafting, work engagement, burnout : mediating role of self-efficacy. Studia Psychologica. - Roč. 62, č. 2 (2020), s. 148-163. - ISSN (print) 0039-3320

[n1] 2022 zz ~ Bellini, D. - Barbieri, B. - Mondo, M. - Cubico, S. - Ramaci, T.: An Environmental Resource within the Job Demands-Resources Model: The Mediating Role of Self-Efficacy between Properties of the Learning Environment and AcademicEngagement. In: Social Sciences, roč. 11, č. 12, 2022, s. 15 -- SCOPUS ; WOS ; ESCI

[n1] 2022 zz ~ Nascimento, L. G. P. - da Silva, A. M. C. - Stedefeldt, E. - da Cunha, D. T.: Job Crafting and Burnout as Predictors of Food Safety Behaviors in the Foodservice Industry. In: Foods, roč. 11, č. 17, 2022, s. 16 -- WOS ;SCI-expanded ; SCOPUS

[n2] 2021 zz ~ Parabakaran, D. - Lasi, M. B.: Human Resource Management Practices and Its Impact on Employee Engagement and Performance in An Organization A Study on Labour Force in Malaysia. In: Malaysian E Commerce Journal, roč. 4, č. 1,2021, s. 34

[n2] 2023 zz ~ Irawati, T. - Sinambela, F. Ch.: Job Crafting Training Design as an Effort to Increase Work Engagement on Workers. In: Psikostudia, roč. 12, č. 1, 2023, s. 144

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Štrukturálne modely osobnostných a postojových prediktorov rizikového správania vodičov.

GA, VEGA, 1/0545/14, 2014-2016; VEDÚCA PROJEKTU

Výsledky projektu k prispeli k poznaniu vzťahu medzi osobnostnými, postojovými premennými, sebaposúdeným rizikovým správaním a jeho objektívnymi kritériami (dopravné nehody a priestupky). Výskumné zistenia nepotvrdili priamy vplyv osobnostných premenných (distálne faktory) na cestnú nehodovosť. Prikláňame sa k názoru, že osobnostné črty skôr ovplyvňujú individuálne interpretácie a hodnotenia faktorov prostredia, vrátane správania ostatných účastníkov dopravy príp. fungujú ako regulátory proximálnych premenných. Výsledky modelovania postojových premenných poukázali na významný súvis medzi afektívnymi postojmi (pozitívne emocionálne naladenie) voči rizikám v doprave (napr. prekračovanie povolenej rýchlosti) a rizikovým správaním. Zistenia naznačujú opodstatnenosť preventívnych bezpečnostných intervencií na afektívnej, emocionálnej úrovni postojov.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847816000309

2

Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov.

GA VEGA, 1/0952/14, 2014 – 2016; ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEJ PROJEKTU

Výsledky projektu prispeli k systematickému poznaniu aktuálnych konceptov používaných v pracovnej psychológii (záväzok k organizácii, záväzok k pracovnej skupine, záväzok k povolaniu, organizačné občianske správanie, psychologická zmluva, vzťah leader – podriadený) a ich súvislostiam s dispozičnými dimenziami predstavovanými modelmi vzťahovej väzby v dospelosti ako aj s demografickými a pracovnými (situačnými) premennými. Dimenzia vzťahovej vyhýbavosti bola najvýznamnejším prediktorom nedostatku afektívneho záväzku k organizácii, pracovnej skupine ako aj dobrovoľnému občianskemu správaniu (OCB) na pracovisku. Dimenzia úzkosti predikovala normatívny záväzok k organizácii. Vzťahy s nadriadeným ako aj vnímaná dôležitosť relačnej psychologickej zmluvy sa potvrdili ako významnejšie prediktory úmyslu zotrvať na pracovisku oproti osobnostným vzťahovým dimenziám.

http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=9163

Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti.

GA VEGA, 1/0273/18, 2018 -2020; ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEJ PROJEKTU

Prínos výsledkov projektu spočíva v identifikácii individuálnych a organizačných faktorov ktoré prispievajú k vytvoreniu relevantných kognitívnych a afektívnych stavov a následne k vytvoreniu záväzku k vybraným typom objektov v pracovnom kontexte (organizácia, nadriadený, team, práca). Boli identifikované významné súvislosti medzi osobnostnými faktormi a záväzkom, medzi záväzkom a tendenciou k správaniu (úmysel opustiť organizáciu, organizačné občianske správanie) ako aj moderačné a mediačné modely poukazujúce na vzťahy medzi prediktormi, záväzkami a tendenciami k správaniu. Bola potvrdená validita a reliabilita nástroja na meranie záväzku voči konkrétnym pracovným a organizačným objektom (KUT; Klein et al. 2014) testovaním asociácií medzi jednodimenzionálnym konceptom záväzku a ďalšími, objektovo kongruentnými psychologickými stavmi a postojmi (záväzok v koncepcii trojzložkového modelu TCM, osobnostné faktory, organizačné faktory).4

Temné stránky používania informačných technológií: dôsledky technologického stresu na pracovný well-being a produktivitu.

GA VEGA, 1/0603/21, 2021-2023; ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEJ PROJEKTU

Cieľom projektu je analyzovať temné stránky používania IT a overiť modely vplyvov IT stresorov a osobnostných premenných ako zmierňovacích mechanizmov na „pozitívny pracovný well-being“ - pracovné postoje (angažovanosť, záväzok) a správanie (produktivita, výkon), ako aj na prežívanie stresu (buronout), úmysel odísť z organizácie. Teoretickým východiskom je heuristický model pracovných požiadaviek a zdrojov (Job demands - resources model; JDR; Bakker & Demerouti, 2007) a teória copingu (Lazarus, Folkman, 1984). Plánované sú dva metodologické prístupy: kvalitatívny (pološtruktúrované interview) a kvantitatívny. Výskumné výsledky budú prínosom pre oblasť teórie (fenomén technostresu v modeli JDR), výskumu (overenie nových nástrojov merania technostresu), manažérskej praxe (identifikácia spôsobov zmierňujúcich dopady technostresu na zamestnancov).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka European association for work & organizational psychology – EAWOP od 2019
členka Slovenská Akademická Asociácia pre Personálny Manažment - SAAPM od 2020
členka odborová komisia doktorandského štúdia - Klinická psychológia; Katedra psychológie, Filozofická Fakulta UK v Bratislave od 2020
členka, spolugarantka odborová komisia doktorandského štúdia - Sociálna a pracovná psychológia, Katedra psychológie, Filozofická Fakulta UK v Bratislave 2015 – 2018
členka Komisia VEGA, Ministerstvo školstva SR od 2015
členka Etická komisia, Filozofická Fakulta UK v Bratislave 2018-2019
členka Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (profesijné združenie) 2001-2009
členka Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV 1985–2001, 2013-2016

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti