Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Roháč
I.2 - Meno
Juraj
I.3 - Tituly
Doc., PhDr., CSc.
I.4 - Rok narodenia
1956
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave / Filozofická fakulta / Katedra archívnicta a muzeológie
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
juraj.rohac@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Roh%C3%A1%C4%8D&name=Juraj&university=701000000&faculty=701030000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
historické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1979
II.c - Odbor a program
Archívnictvo
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Pomocné vedy historické
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
Archívnictvo a pomocné vedy historické
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 2003 - doteraz
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta) 1987 - 2003
Samostatný odborný archivár Štátny okresný archív v Trnave 1979 - 1987

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Školenia venované AIS 2 Univerzita Komenského 2009
Školenia venované finančnému informačnému systému SOFIA Univerzita Komenského 2005

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Diplomatika stredoveku AMD I. historické vedy
Archívnictvo 1 AMD II. historické vedy
Doktorandský seminár z PVH a archívnictva I. Slovenské dejiny III. historické vedy
Doktorandský seminár z PVH a archívnictva II. Slovenské dejiny III. historické vedy
Základné diplomatické kategórie AMD I. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva I. historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
26
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
62
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
10
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Pramene k dejinám umenia Veda o výtvarnom umení I. historické vedy
Základy archívnictva pre historikov História II. historické vedy
Diplomatické praktikum pre historikov História II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
117
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
67
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ABB01 Roháč, Juraj: Stredoveká Trnava. In: Dejiny Trnavy 1. Trnava: Mesto Trnava, 2010, s. 84 – 149. – ISBN 978-80-970498-5-0

2

ADF09 Roháč, Juraj: Menovacie procesy biskupov a  obsadzovanie Rožňavského biskupstva. In: Slovenská archivistika, roč. 35, č.2 (2000), s. 72 – 94.

3

AED03 Roháč, Juraj: Kráľovské dekréty v uhorskej diplomatike. In: Historica (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského), 46. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s.89 – 98. – ISBN 80-223-2025-0

4

AFC01 Roháč, Juraj: Entstehung der Amtsbücher in der Slowekei. In: La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Leuven: Garnat, 1998, s. 407 – 416. – ISBN 90-5350-996-8

5

AED02 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Listy adresované Trnave a Trnavčanom na začiatku novoveku In: Historica 48 : Slovo, písmo, obraz a znak. Komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 153-165. - ISBN 978-80-223-3658-1

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AFD01 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Privilégia z roku 1238 - Magna charta mesta Trnava

UKOVO2019

In: Trnava 1238-2018 : úspešný európsky príbeh. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 11-24. - ISBN 978-80-568-0160-4

[Trnava 1238-2018. Trnava, 25.09.2018 - 26.09.2018]

2

AFD02 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : List v každodennom živote mesta Trnava v 16. - 17. storočí

UKOVO2020

In: Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku : 1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 149-164. - ISBN 978-80-223-4943-7

3

AED03 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Profesor Jozef Novák ako učiteľ archivárov = Professor Jozef Novák as a teacher of archivists.

In: Historica 52 : zborník k 90. narodeninám profesora Jozefa Nováka. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. - S. 28 – 37. - ISBN 978-80-223-5205-5

4

AED02 Roháč, Juraj (aut) [UKOFIAV] (100%): Národnostné, konfesionálne a sociálne vzťahy v živote mestskej

komunity v Trnave do konca 18. storočia

UKOVO2021

In: Historica : zborník k 70. narodeninám profesora Leona Sokolovského : Roč. 51. - Bratislava : Univerzita

Komenského v Bratislave, 2020. - S. 281-292. - ISBN 978-80-223-4989-5

5

AED01 Podolan, Peter (aut) [UKOFIDA] (50%) - Roháč, Juraj (aut) [UKOFIAV] (50%): Ján Kollár a Frédéric Soret

[elektronický dokument]

Lit.: 21 zázn.

In: Opus cyclopea [elektronický dokument]. - Bratislava : Stimul, 2020. - S. 110-125 [online]. - ISBN 978-80-

8127-301-8

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_PP_HN17_9788081273018.pdf

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ABB01 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Stredoveká Trnava

Lit. 452 zázn.

In: Dejiny Trnavy, zv. 1. - Trnava : Mesto Trnava, 2010. - S. 83-149 [3,7 AH]. - ISBN 978-80-970498-5-0

Ohlasy (4):

[o1] 2019 Neumann, M.: Doklady o rybničnom hospodárstve na červenokamenskom panstve. In: Archaeologia historica, roč. 44, č. 1, 2019, s. 440 - SCOPUS

[o1] 2020 Rábik, V. - Marinčák, S.: The Benedictine Priory of St. Cross in Trnava : An Unknown Benedictine Priory Church in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages. In: Downside review, roč. 138, č. 2, 2020, s. 45-55 - ESCI

[o2] 2019 Nemčeková, M.: The Benedictine Priory of St. Cross in Trnava: An Unknown Benedictine Priory Church in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages. In: Konštantínove listy, roč. 12, č. 1, 2019, s. 59-75 - ESCI

[o2] 2018 Rábik, V.: Erhard Modrer of Trnava and Kremnica - The Beginnings of the Genus. Model Analysis of the Transformation of Urban Elites in the Medieval Kingdom of Hungary. In: Mesto a dejiny, roč. 7, č. 2, 2018, s. 75-93 - ESCI

2

AFD01 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Najstaršia trnavská mestská kniha = The oldest municipal book of Trnava

Lit. 36 zázn.

In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005. - S. 129-138. - ISBN 80-969122-1-6

[Diplomatická produkcia v stredovekom meste : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zvolen, 4.-6.9.2002]

Ohlasy (7): 

[o4] 2006 Lukačka, J.: Slovenská archivistika, roč. 41, č. 2, 2006, s. 124

[o4] 2006 Historické rozhľady 3. Trnava : UCM, 2006, S. 380

[o4] 2006 Rábik, V.: Mestská kniha príjmov Trnavskej farnosti sv. Mikuláša z roku 1495. Trnava : TU, 2006, S. 118

[o2] 2018 Rábik, V.: Erhard Modrer of Trnava and Kremnica - The Beginnings of the Genus. Model Analysis of the

Transformation of Urban Elites in the Medieval Kingdom of Hungary. In: Mesto a dejiny, roč. 7, č. 2, 2018, s. 75-93 –

ESCI

[o3] 2006 Rábik, V.: Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher – Kraków/Krakau 2013, s. 68.

[o4] 2006 Rábik, V.: Mestská kniha Trnavy (1392/1393)1394 - 1630 – Trnava 2008, s. 41.

[o3] 2018 Šedivý, - príloha


3

AFC01 Roháč, Juraj: Entstehung der Amtsbücher in der Slowekei. In: La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Leuven: Garnat, 1998, s. 407 – 416. – ISBN 90-5350-996-8 [o4] 2003 - Bartl, J. - In: Studia historica Tyrnaviensia 3 . - Trnava : Trnavská univerzita, 2003 ; S. 229

Signatúra

AV 1/98

4

AFD12 Roháč, Juraj : Armalista Pavol Holý z   Hradnej. In: Erbové listiny. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, s. 34-41. - ISBN 80-89023-86-X. - (Bibliotheca heraldica Slovaca ; Zv. 5) Ohlasy 2):                                                                           

[o4] 2007 Vítek, P.: Slovenská archivistika, roč. 42, č. 1, 2007, s. 100-101

[o3] 2006 Rábik, V.: Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher – Kraków/Krakau 2013, s. 67.

5

AFD08 Roháč, Juraj [UKOFIAV] (100%) : Menovania nitrianskych biskupov = Appointments of bishops of Nitra

Lit. 30 zázn.

In: Studia historica Tyrnaviensia 5. - Trnava : TU, 2004. - S. 63-72. - ISBN 80-8082-007-4

[K životnému jubileu J. E. Chryzostoma kardinála Korca : sympózium. Trnava, 23.1.2004]

Ohlasy (3):

[o4] 2005 Šotkovská, K.: Sambucus. Trnava : Trnavská univerzita, 2005, S. 245

[o4] 2005 Rajmund Ondruš, P.: Viera a život, s. 89

[o3] 2009 Tišliar, P.: Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera a Malohontu. Brno : Tribun EU, 2009, S. 207

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

„Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 1526 – 2. polovica 19. storočia“, grant VEGA (1/0674/13) vedúci riešiteľ projektu/The Place of Authentication (locus credibilis) of the Chapter of Bratislava from 1526 to the 2nd half of the 19th century – grant

VEGA (1/0674/13) - Lead project investigator

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen Vedeckej rady Slovenského národného archívu v Bratislave Slovenský národný archív v Bratislave 2018 - 2022
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská archivistika Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registratúr a Slovenský národný archív 2001 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Stage technique international d´ archives Paris, France I. - III. 1983 Direction des Archives en France
Courants du Monde 2005. Stage culture "Théories et pratiques archivistiques" Paris, France 14. 11. - 02. 12. 2005 Maison des Cultures du Monde
Archivio Segreto Vaticano Vatikán VI. 1992 Ministerstvo kultúry SR
Archivio Segreto Vaticano Vatikán VI. 1993 Ministerstvo kultúry SR

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-01-30