Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Garay Kročanová
I.2 - Meno
Dagmar
I.3 - Tituly
Prof. Mgr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1967
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesorka
I.8 - E-mailová adresa
dagmar.krocanova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4149?do=filterForm-submit&name=Dagmar&surname=Kro%C4%8Danov%C3%A1&university=701000000&faculty=701030000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
11. Filológia, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-4291-9408

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1990, 1993
II.c - Odbor a program
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra (1990), rozširujúce štúdium anglický jazyk a literatúra (1993)
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
teória a dejiny slovenskej literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2009
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2023
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
profesorka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2022 (funkčné miesto) - doteraz
docentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2012 - 2022
lektorka slovenského jazyka a kultúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/Bolonská univerzita Taliansko 2006 - 2012
odborná asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1997 - 2006
asistentka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1994 - 1997

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
štátna jazyková skúška z anglického jazyka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1990
certifikát nemčina ako cudzí jazyk/Zertifikat für Deutsch als Fremdsprache Goetheho inštitút v Bratislave 1998
kurz francúzskeho jazyka - stredný stupeň 1. ŠJŠ v Bratislave 1997
štátna jazyková skúška z talianskeho jazyka 1.ŠJŠ v Bratislave 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenská literatúra 20. storočia 1-2 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra II. filológia, učiteľstvo a pedagogické vedy
Slovenská literatúra 20 a 21 storočia Slovenská literatúra III. filológia
Teória drámy Slovenský jazyk a literatúra I filológia
Slovenská literatúra v kontexte vývoja umenia Strednej Európy stredoeurópske štúdiá I filológia
Úvod do literárnej vedy stredoeurópske štúdiá I filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
stredoeurópske štúdiá I+II filológia
slovenská literatúra III filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
17
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
51
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3 (+1 prevzatie školiteľstva)
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
159
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
28
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
219
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
82
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kročanová, Dagmar (Robertsová, Dagmar): Nerozrezaná dráma: O slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945-1949. 1. vydanie Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, 171 s, ISBN 978-80-223-2324-6, 2. nezm. Vydanie Bratislava: Univerzita Komenského 2018, ISBN 978-80-223-4561-3

2

ABD Kročanová, Dagmar: Július Barč-Ivan. In: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava: Divadelný ústav, 2011, s. 235-263. ISBN 978-80-89369-36-2

3

ACA Kročanová, Dagmar - Resutíková-Toppi, Barbora: Slovenčina.Slovak.Slovacco. Bologna: Bononia University Press, 2010, 303 s. ISBN 978-88-7395-564

4

ADE Kročanová, Dagmar: Gejza Vámoš - a case study of Jewish assimilation in inter-war Slovak literature. In: Neohelicon. Roč. 32, č. 1, 2005, s. 137-148. ISSN 0324-4652

5

ADE Kročanová, Dagmar: The Holokaust in Slovak drama. In: Poznańskie studia sławistyczne. Č. 12, 2017, s. 197-210. ISSN 2084-3011

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADM Kročanová, Dagmar: Zmeny moci a politické prevraty v hrách Júliusa Barča-Ivana Diktátor, Neznámy a Veža. In: Slovenské divadlo. Roč. 66, č. 2, 2018, s. 164-175. ISSN 0037-699X

2

ADM Kročanová, Dagmar: Modern Slovak History on the Stage. In: Ezikov svyat. Roč. 19, č. 1, 2021, s. 117-123. ISSN 1312-0484

3

AEC Kročanová, Dagmar: The role of theatre and drama in building the Slovak national identity in the interwar period. In: On peripheries and semi-peripheries 1870-1945: national identity and modernity in Latin America-Southern Europe-Central Eastern Europe. Paríž: Éditions L´Harmattan, 2019, s. 465-473. ISBN 978-2-343-16329-1

4

AEC Kročanová, Dagmar: Inovácie a limity v dramatickej tvorbe Júliusa Barča-Ivana. In: Text a divadlo. Praha: Academia, 2019, s. 303-320. ISBN 978-80-200-3108-2

5

AEC Bossaert, Benjamin - Kročanová, Dagmar: The Slovak Matica, its precursors and legacy. In: The Matica and beyond: cultural associations and nationalism in Europe. Leiden: Brill, 2020, s. 48-74. ISBN 978-90-04-42374-9

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Kročanová, Dagmar (Robertsová, Dagmar): Nerozrezaná dráma: o slovenskej dráme a divadle v rokoch 1945 - 1949. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, 171 s., ISBN 978-80-223-2324-6, 2. vydanie Bratislava: Univerzita Komenského 2018, ISBN 978-80-223-4561-3.

[o2] Cupanová, Katarína: Vianoce ako dramatická situácia v slovenskej modernistickej dráme prvého desaťročia 20. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 2, 2021, s. 172

[o2] Hučková, D.: Human affairs, roč. 23, č. 2, 2013, s. 310 -- SCOPUS

[o4] Svoradová, V.: Slovenské divadlo, roč. 63, č. 4, 2015, s. 383, 387

[o4] Hučková, D.: Slovenská literatúra, roč. 63, č. 6, 2016, s. 467

[o2] Fülöpová, M.: Literárnoestetické názory Ľudovíta Štúra a Detvan Andreja Sládkoviča. In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 2, 2021, s. 108 -- SCOPUS ; ESCI

[o2] Gotthardtová, K.: Poézia Andreja Sládkoviča v hudobnej tvorbe slovenských skladateľov. In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 2, 2021, s. 143 -- SCOPUS ; ESCI

[o2] Cupanová, K.: Modernist poetics and aesthetics in two plays by Vladimír Hurban Vladimírov From the First Decade of the 20th Century (Keď sa schladí [When it gets colder], 1905; Boj [Fight], 1907. In: Slovenská literatúra, roč. 68,č. 5, 2021, s. 548 -- SCOPUS ; ESCI

[n2] Lacová, H.: Cez revolúciu k novému svetu : podoba utópie a jej vplyvy na dramatickú štruktúru v hre Nadčlovek (1928) od Jozefa Závodného. In: Slovenská literatúra, roč. 69, č. 3, 2022, s. 237

[n2] Lacová, H.: Vplyv utopickej témy na dramatické kategórie v hre Meteor (1945) od Petra Karvaša. In: Filologické štúdie, roč. 8. Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2022, S. 186

2

AEC: Kročanová, Dagmar: Bad blood, beauty and violence. In: Balkan literature in the era of nationalism. Instanbul: Bilgi university press, 2009, s. 369-381. ISBN 978-605-399-102-1.

[o2] Sabatos, Charles: Studne lásky a srdcia kamenné: dve storočia trenčianskej legendy v slovenskej literatúre. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 4, 2020, s. 329

3

AED: Kročanová, Dagmar: Tematizácia prvej svetovej vojny v krátkej próze medzivojnového obdobia. In: Studia Academica Slovaca 43. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 69-92. ISBN 978-80-223-3650-5.

[o2] Barnišinová, Lívia: Mravnosť ako atribút utvárania duchovnosti v tvorbe J. Gregora Tajovského (na príklade poviedky Hlucháň, 1919). In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 1, 2021, s. 62.

4

ADE Kročanová, Dagmar: Gejza Vámoš - a case study of Jewish assimilation in inter-war Slovak literature. In: Neohelicon. Roč. 32, č. 1, 2005, s. 137-148. ISSN 0324-4652.

[o2] Sabatos, Charles: Toward the median context: comparative approaches to Central European literature. In: World literature studies, roč. 5 (22), č. 2, 2013, s. 38.

[o3] Sabatos, C.: "Gejza Vámoš". In: The library encyclopedia. [S. l.] : [s, n.], 2020, [https://www.litencyc.com, accessed 29 December 2020.]

[n2] Clara Royer: Le Royaume littéraire. Quêtes d'identité d'une génération d'écrivains juifs de l'entre-deux-guerres. Paris: Honoré Champion, coll. « Bibliothè

que d'études juives », 2011, S. 525

[n2] Royer, C.: Un laboratoire littéraire de lieux communs : les mariages mixtes Hongrie et Slovaquie. In: Lieux communs de la multiculturalité urbaine en Europe centrale. Paríž : Université Paris-Sorbonne, 2009, S. 97

5

BEF Kročanová, Dagmar: Expresionizmus medzi predpokladom a realizáciami. In: Expresionizmus. Bratislava: Kalligram, 2014. ISBN 978-80-8101-856-5.

[o2] Janecová, Tamara: Olovený vták M. Figuli: súčasné čítanie s prihliadnutím na dobový kontext. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 5, 2020, s. 446.

[o4] Hučková, D.: Slovenská literatúra, roč. 63, č. 6, 2016, s. 466

[o2] Hučková, D.: Modernizmus a avantgarda v reflexii Štefana Krčméryho v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 67, č. 2, 2020, s. 137 -- SCOPUS ; ESCI

[o2] Cupanová, K.: Vianoce ako dramatická situácia v slovenskej modernistickej dráme prvého desaťročia 20. storočia (Vladimír Hurban Vladimírov, Vladimír Hurban Svetozárov). In: Slovenská literatúra, roč. 68, č. 2, 2021, s. 172 --SCOPUS

[o4] Krajanová, K.: Ligotavé kvapky : interpretácia zbierky próz Jána Bodeneka Svetlá na bublinách. In: Slovenská próza 18. - 20. storočia : poetika, interpretácia, kontext. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, S. 163

[n2] Nádaskay, V.: Jozef Tomášik-Dumín - sám v DAV-e. In: Zmena v praxi : limity - možnosti - spory. Bratislava : Veda, 2022, S. 88

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18-20. storočia 2, 2021-2024 (členka riešiteľského kolektívu)

2

VEGA 2/03066/20 Modernizmus v slovenskej literatúre II, 2020-2023 (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)

3

VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18-20 storočia 2017-2019 (členka riešiteľského kolektívu)

4

VEGA 16-024-00 Modernizmus v slovenskej literatúre, 2016-2019 (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúca KSLLV Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2001-2004, 2013-doteraz
členka Vedeckého grémia SAS Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2019-doteraz
členka redakčnej rady časopis Javisko 2000-2001
členka AITC (International Association of Theatre Critics) 2014 doteraz
členka ICLA 2000 - 2006

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
SSEES, UCL Londýn január - apríl 1991 štipendium T. G. Masaryka
Indiana University Bloomington, IN august 1998 - jún 1999 Fulbrightovo štipendium
UMICH Ann Arbor, MI september 2017 Weiser Professional Developmental Award
Università degli Studi di Roma La Sapienza Rím 2014, 2018 (týždenná mobilita) Erasmus
Instytut sławistyki zachodniej i południowej Varšavská univerzita 2011 prednáškový pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27