Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Mgr. Andrey Rikhter, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Rikhter
I.2 - Meno
Andrey
I.3 - Tituly
prof., PhD., DrSc./Professor, Ph.D., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Štúrova 9, 811 02 Bratislava, Slovakia
I.7 - Pracovné zaradenie
Profesor
I.8 - E-mailová adresa
andrey.rikhter@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33300
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
mediálne a komunikačné štúdiá
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-9625-7577

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Charkovská štátna univerzita
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Jazyk anglický a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Charkovská štátna univerzita
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Jazyk anglický a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova
II.b - Rok
1991
II.c - Odbor a program
Zahraničná žurnalistika a literatúra
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ministerstvo školstva Ruskej federácie
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
mediálne a komunikačné štúdiá
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Paneurópska vysoká škola
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Masmediálne štúdiá
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Filológia, žurnalistika

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
hosťujúci profesor, člen Vedeckej rady Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií 2011-15
prednášajúci, docent, profesor, vedúci katedry Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova 1991-2016
garant magisterského programu masmediálne štúdiá, prorektor pre výskum, člen vedeckej rady Akadémia Médií 2016-17
Riaditeľ kancelárie zástupcu pre slobodu médií Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 2011-2022
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2020–súčasnosť

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
program rozvíjania vodcovských schopností SigmaRADIUS 2013
kurzy nemeckého jazyka Meridian Language School 2019

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mediálna legislatíva žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Masmediálne právo žurnalistika I mediálne a komunikačné štúdiá
Právne aspekty žurnalistickej komunikácie Teória a dejiny žurnalistiky III mediálne a komunikačné štúdiá
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
žurnalistika I mediálne a komunikačné štúdiá
žurnalistika II mediálne a komunikačné štúdiá
Teória a dejiny žurnalistiky III mediálne a komunikačné štúdiá
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Teória a dejiny žurnalistiky mediálne a komunikačné štúdiá
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
106
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
35
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
68
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
51
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
85
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
23
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Richter, Andrei: Glasnost in the Courtroom. Russian Journal of Communication. Volume 7, Issue 3, 2015. pp. 272–285. ISSN 1940-9419 (Print), 1940-9427 (Online) [Regulácia verejnoprávnych médií v Spoločenstve nezávislých štátov]

2

Richter, Andrei: The Relationship between Freedom of Expression and the Ban on Propaganda for War European Yearbook on Human Rights 2015. W. Benedek, F. Benoît-Rohmer, M. Kettemann, B. Kneihs, M. Nowak (Eds.). Graz: Intersentia, 2015. pp. 489–503. ISBN 978-3-7083-1040-4 [Sprievodca pre otázky prechodu na digitálne televízne a rozhlasové vysielanie.]

3

Richter, Andrei: A Post-Soviet Perspective on Censorship and Freedom of the Media. Москва: Издательство ИКАР, 2007. 239 p. ISBN 978-5-98405-043-1. [Postsovietska perspektíva v cenzúre a slobode médií.]

4

Richter, Andrei: Legal Response to Propaganda Broadcasts Related to Crisis in and Around Ukraine, 2014–2015. International Journal of Communication 9 (2015). pp. 3125–3145. ISSN: 1932-8036

5

Richter, Andrei: Sloboda médií v kontexte činnosti OBSE Mesmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Bratislava: Veda. 2014. pp. 29–38. ISBN 978-80-224-1425-8.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Richter, Andrei: Fake News and Freedom of the Media. ISSN: 1556-875X https://www.swlaw.edu/sites/default/files/2019-03/JIMEL%208.1%20032919%20845AM.pdf INT’L MEDIA & ENTERTAINMENT LAW. Vol. 8, No. 1, 2018/2019.

2

Richter, Andrei: Научно-практический комментарий к Постановлению пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Изд. 2-е, доп. ISBN 978-5-4483-8555-1 Moscow: Издательские решения, 2017. – 246 p. [Vedecko-praktický komentár k Uzneseniu Pléna Najvyššieho súdu Ruskej federácie „O praxi použitia zákona Ruskej federácie „O prostriedkoch masovej informácie.“]

3

Richter, Andrei: Legal Response to Propaganda Broadcasts Related to Crisis in and Around Ukraine, 2014–2015. ISSN 1932–8036 http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4149/1474 International Journal of Communication. 9, 2015. pp. 3125–3145.

4

Richter, Andrei: Defining Media Freedom in International Policy Debates DOI: 10.1177/1742766516652164 ISSN 1742-7665 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742766516652164?journalCode=gmca Global Media and Communication. August 2016. Vol. 12, No. 2, 127–142.

5

Richter, Andrei: Accountability and Media Literacy Mechanisms as Counteraction to Disinformation in Europe. ISSN 2516-3523/Journal of Digital Media and Policy, Volume 10. No. 3, 2019.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Jakubowicz, Karol: Post-communist Political Systems and Media Systems and Independence/Central and Eastern European Media in Perspective. Ashgate, Farnham, England, 2012.

2

M. Wijermars, K. Lehtisaari: Freedom of Expression in Russia's New Mediasphere. Routledge, 2020.

3

V Kananovich, FD Durham: Reproducing the Imprint of Power: Framing the “Creative Class” in Putin's Russia

 - International Journal of Communication, 2018

4

Frau-Meigs, Divina: Media and Information Literacy/The Routledge Companion to Media and Human Rights, 2017

5

Voronova, Lyudmila: Conflict as a Point of No Return: Immigrant and Internally Displaced Journalists in Ukraine/European Journal of Cultural Studies, 2020

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2014–2015 Propaganda a Sloboda Masovej Informácie. / 2014–2015 Propaganda and Freedom in the Mass Media Kancelária zástupcu pre slobodu médií, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe https://www.osce.org/sk/fom/356391?download=true Viedeň:, 2015. – 79 s. Riešiteľ/Office of the Representative on Freedom of the Media, Organization for Security and Co-operation in Europe, https://www.osce.org/sk/fom/356391?download=true Vienna, 2015. — 79 p., Researcher.

2

2012–2020 Účasť na návrhu spoločných prehlásení o slobode prejavu medzinárodných spravodajcov, spoluriešiteľ/Participation in creating drafts of joint declarations on the freedom of speech of international reporters. Co-researcher.

3

2013–2017 "Otvorená žurnalistika" - výskumný projekt Kancelária zástupcu pre slobodu médií, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe/ “Open Journalism” – a research project of the OSCE Office of the Representative on Freedom of the Media. Riešiteľ/Researcher

4

2014- present: projekt "Globálna sloboda prejavu na Columbia University" zameraný na skúmanie, dokumentáciu a posilnenie slobody prejavu vo svete. Spoluriešiteľ. /The “Global Freedom of Expression at Columbia University” project focused on researching, documentation, and strengthening freedom of speech in the world. Co-researcher. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/about/experts/#andrei-richter

5

2010–súčasnosť/present Právne rozvíjanie audiovizuálneho sektora krajín SNŠ, OBSE/Legal development of the audio-visual sector of the CIS countries, European Audiovisual Observatory of the Council of Europe.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
vedúci katedry Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova 2008-16
riaditeľ Moscow Media Law and Policy Institute 1995-2011
garant magisterského štúdia, prorektor pre výskum Akadémia Médií 2016-17

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova, Univerzita Karlova Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK, nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1, Česká republika /Boris Nemtsov Academic Centre for Study of Russia, Faculty of Arts, Charles University, nám. Jana Palacha 2 116 38 Prague 1, Czech Republic 2018, 2019, 2022 lektor
Medzinárodná letná škola mediálneho práva Centre for Democracy and Rule of Law, Zankovetskoyi st., 3/1, of. 12, Kyiv, 01001 2018-2021 lektor

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26