Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Eva Reid, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Reid
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1972
I.5 - Názov pracoviska
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81499 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
eva.reid@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17841
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
0000-0002-8568-4370

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UKF v Nitre, Fakulta humanitných vied, Katedra anglistiky a amerikanistiky
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávcích predmetov: anglický jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UKF v Nitre, Pedagigická fakulta, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
1.1.10 Odborová didaktika - didaktika anglického jazyka a literatúry
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
UKF v Nitre, Pedagogická fakulta
II.b - Rok
2018
II.c - Odbor a program
1.1.10 Odborová didaktika - didaktika anglického jazyka a literatúry
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 2022-doteraz
docent Katedra anglického jazyka a kultúry PF UKF v Nitre 2019-2022
odborný asistent Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre 2012-2018
asistent Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF 2008-2010
učiteľka anglického jazyka Spojená škola v Nitre, Slančíkova ulica 2007-2008
učiteľka anglického jazyka Štátna jazyková škola v Nitre 2007-2008

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Didaktika anglického jazyka 1 anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika anglického jazyka 2 angický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Úvod do didaktiky anglického jazyka a literatúry anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
anglický jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy
anglický jazyk a kultúra I. filológia
anglický jazyk a kultúra II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
54
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Korektívna výslovnosť anglický jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
70
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
31
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
14
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
409
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
320
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
104
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
89
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Monografia evidovaná v databáze Scopus: Intercultural aspects in teaching English at primary schools. - 1. ed. - Frankturt am Main : Peter Lang Edition, 2014. - 135 p. - ISBN 978-3-631-65553-5. DOI 10.3726/978-3-653-04708-0. 

Je na ňu 32 ohlasov, z toho 8 v databázach Scopus/WOS.

2

Vedecký článok registrovaný v databáze Scopus: Teacher training programs for gifted education with focus on sustainability. DOI 10.1515/jtes-2016-0015 Journal of Teacher Education for Sustainability. Vol. 18, no. 2 (2016), online, p. 66-74. ISSN 1691-5534. Je naň 61 ohlasov, z nich 22 v databázach Scopus/WOS.

3

Vedecký článok vo WOSe: Techniques Developing Intercultural Communicative Competences in English Language Lessons / Eva Reid, 2015. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.04.011. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : WCLTA 2014, 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague 29-30 October 2014. - ISSN 1877-0428, Vol. 186 (2015), p. 939-943.

Je naň 60 zahraničných ohlasov, z toho 21 v databázach Scopus/WOS.

4

Vedecký článok: Gifted Education in Various Conuntries of Europe. / Reid Eva (50%) - Boettger Heiner (50%). DOI 10.18355/PG.2015.4.2.158-171 Slavonic Pedagogical Studies Journal. Vol. 4, no. 2 (2015), p. 158-171. ISSN 1339-8660. 

Je naň 56 zahraničných ohlasov, z toho 9 v databázach Scopus/WOS.

5

Vedecký článok: Models of Intercultural Competences in Practice / Eva Reid, 2013. In: International Journal of Language and Linguistics. - ISSN 2330-0221, Vol. 1, no. 2 (2013), p. 44-53.

Je naň 25 zahraničných ohlasov, z toho 3 v databázach WOS/Scopus.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Monografia evidovaná v databáze Scopus: Reid, E. 2020. English Language Education to Pupils with General Intellectual Giftedness. Berlin: Peter Lang, 2020. 224 p. ISBN 9783631802113.

2

Vedecký článok registrovaný v databázach WOS a Scopus: Reid, E. (80%), Steyne, L.M. 2023 -National vs International Course Book Analysis: An English as a Foreign Language Case in the Slovak Context. In International Journal of Instruction. Vol. 16, No. 3. Pp. 711-728. DOI: 10.29333/iji.2023.16338a.

.

3

Kapitola idexovaná v databázach WOS a Scopus: Reid, E. 2020. Gifted education programmes. In: The Routledge Handbook of Translation and Education. ed. Laviosa, S., González-Davies, M. London: Routledge, 2020, P. 323-340. DOI: 10.4324/9780367854850-20. ISBN 9780815368434.

4

Vedecký článok registrovaný v databáze Scopus: Focus on teaching pronunciation at primary schools in Slovakia. DOI 10.17051/ilkonline.2020.734971 Elementary Education Online.

Roč. 19, č. 3 (2020), s. 1740-1750. ISSN 1305-3515.

5

Vedecký článok registrovaný v databázach WOS a Scopus: Reid, E., Horvathova, B. 2023. Implementation and Evaluation of ESP Courses for University Librarians in China and Kazakhstan. In Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 11, No. 1. P. 267-279. DOI: https://doi.org/10.22190/JTESAP230207019R


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Models of Intercultural Competences in Practice. Ohlas: HOLLIDAY, A., MacDONALD, M., N. Researching the Intercultural: Intersubjectivity and the Problem with Postpositivism. In Applied Linguistics. Oxford University Press: Oxford. (SCCI Q1, Scopus Q1)

2

Development of Gifted Education and an Overview of Gifted Education in the USA, Canada, Equador and Mexico. Ohlas: BASISTER, M. - KAWAI, N. 2018. Japan’s educational practices for mathematically gifted students. In International Journal of Inclusive Education, vol. 22, no. 1, pp. 1-29. ISSN 1464-5173. Available from: DOI: 10.1080/13603116.2017.1420252. (SSCI Q2, Scopus Q1)

3

Teacher training programs for gifted education with focus on sustainability. Ohlas: Jawabreh, R. - Danju, I. - Salha, S. Exploring the Characteristics of Gifted Pre-School Children: Teachers’ Perceptions, 2022.

In: Sustainability. - MDPI, 2022. - ISSN 2071-1050. DOI https://doi.org/10.3390/su14052514, Roč. 14, č. 5 (2022), s. 1-15. (SSCI Q2, Scopus Q1)

4

Gifted Education in Various Conuntries of Europe. Ohlas: RASMUSSEN, A. – LINGARD, B. 2018. Excellence in education policies: Catering to the needs of gifted and talented or those of self-interest? In European Educational Research Journal. SAGE journals, pp. 1-21. ISSN 1474-9041. Available from DOI: 10.1177/1474904118771466. (SSCI Q3, Scopus Q1)

5

Teacher training programs for gifted education with focus on sustainability. Ohlas: Jen, E. - Hoogeveen, L. Design an international blended professional development model for gifted education: An evaluation study, 2021. In: Evaluation and Program Planning. - Elsevier, 2021. (SSCI Q3, Scopus Q2)

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-15-0368: 2016. Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy. Účasť.

2

KEGA 020UKF-4/2020

Tvorba vysokoškolskej učebnice a multimediálnej didaktickej podpory pre predmety rozvíjajúce interkultúrne komunikačné kompetencie v anglickom jazyku pre cestovný ruch vzhľadom na potreby praxe. Účasť.

3

KEGA 006UKF-4/2017: Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ. Účasť.

4

1.      Erasmus+: 2023-2026: KA220-HED – Cooperation partnership in higher education: TEFE A+: Teachers of English for a Future Europe – Putting the Internationalisation of Teaching Practice into Action. Účasť.

5

Erasmus+ 2022-1-IE01-KA220-ADU-000088199: Digital Services & Senior's Inclusion: The potential of a Libraries & Communities Alliance in the post COVID Era (DSSI): Vedenie projektu.

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Advisory board ERL Journal od 2018
členka Slovak Chamber of English Language Teachers od 2015
Predsedníčka programovej komisie študijného programu Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 06/2021-12/2021
Predsedníčka Odbornej ad hoc komisie na hodnotenie študijného programu Anglický jazyka kultúra (v kombinácii) v študijnom odbore Filológia Prešovská univerzita v Prešove 07/2022 - 8/2022
editorka Journal of Language and Cultural Education - JoLaCe 01/2024
člen odborovej komisie doktorandského štúdia Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 05/2024

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Beloit College Wisconsin, USA 31. 1. - 14. 2. 2018 prednáškový pobyt Erasmus+ KA107
S.Seifulin Kazakh Agrotechnical University Nur- Sultan, by A.Baitursynov State University Kostanay, Al-Farabi Kazakh National University Almaty Almaty, Kostanay, Astana, Kazachstan 23. 3. - 3. 4. 2019 expertné posudzovanie implementacie modulov do univerzitného štúdia v rámci projektu Erasmus+ KA2
Beijing Institute of Technology, Polytechnical University Xi'an, Nanjing University of Science and Technology Peking, Nanking, Xi´an - Čína 8. 6. – 20. 6. 2019 expertné posudzovanie implementacie modulov do univerzitného štúdia v rámci projektu Erasmus+ KA2
Katholische Universitaet Eichstaett – Ingolstadt Eichstaett, Nemecko 11. 7. – 15. 7. 2016 prednáškový pobyt Erasmus+ KA103
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz Linz, Rakúsko 8. 12. – 12. 12. 2014 prednáškový pobyt Erasmus+ KA103
UC South Denmark, Campus Haderslev Haderslev, Dánsko 7.4. - 11. 4. 2014 "prednáškový pobyt Erasmus+ KA103"
St. Mary´s University College Belfast Belfast, Veľká Británia 4.4.-8.4. 2011 "prednáškový pobyt Erasmus+ KA103"
Petrozavodsk State University Petrozavodsk, Ruská federácia 5.3.-9.3.2017 pracovné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ KA2
Ogarev Mordovia State University Saransk - Ruská federácia 17.9.- 21.9.2019 pracovné stretnutie v rámci projektu Erasmus+ KA2

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2024-05-17