Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Rankov
I.2 - Meno
Pavel
I.3 - Tituly
Doc.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
Doc.
I.8 - E-mailová adresa
pavel.rankov@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4079
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
informačné štúdiá/ Information Studies, mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
I.11 - ORCID iD
123

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1987
II.c - Odbor a program
knihovníctvo a vedecké informácie / Librarianship and information studies
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1997
II.c - Odbor a program
knižničná a informačná veda / Library and Information Studies
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
knižnično-informačné štúdiá / Library and Information Studies
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent, docent / special assistant, associate professor Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1992-2023
vedecko-výskumný pracovník / researcher Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 2017
metodik / methodology specialist Slovenská pedagogická knižnica Ústavu informácií a prognóz školstva, Bratislava 1991-1992
interný ašpirant / doctoral student Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1989-1990

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Informačná a znalostná spoločnosť /Information Society and Knowledge-based Society mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies III. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Metodológia výskumu / Research Methodology informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Informačná a znalostná spoločnosť /Information Society and Knowledge-based Society informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Sociálna komunikácia a médiá / Human Communication and Media informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Základy literárnej komunikácie informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies III. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
informačné štúdiá II. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
27
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
46
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Vydavateľstvo informačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Základy metód výskumu mediálne a komunikačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Vedecké informácie a vedecká komunikácia mediálne a komunikačné štúdiá I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies
Masmediálna a populárna kultúra marketingová komunikácia I. mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
152
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
331
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
78
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
18
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Rankov, Pavol : Znalostní pracovník v informační společnosti. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - 152 s. ISBN 978-80-7510-123-5

2

Rankov, Pavol : Informačná spoločnosť : perspektívy, problémy, paradoxy. - 1. vyd. - Levice : LCA, 2006. - 254 s. ISBN 80-89129-91-9

3

Rankov, Pavol : Televízia v literárnej komunikácii - sprostredkovateľ, regulátor a "gatekeeper". In: Sociológia. - Roč. 29, č. 4 (1997), s. 427-436. - ISSN 0049-1225

4

Rankov, Pavol : Remediácia ako perpetuum mobile kultúry. In: World Literature Studies. - Roč. 5, č. 3 (2013), s. 15-25. - ISSN 1337-9690

5

Rankov, Pavol : Verejné a súkromné v komunikácii = Public and private in communication : blog ako príklad aktuálnych zmien.

In: Sociální studia. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 15-35. - ISSN 1214-813X

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Rankov, Pavol : Dematerialization and datafication : toward a remediation of everything. In: Remediation : crossing discursive boundaries : Central European perspective. - Berlín : Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2019. - S. 17-37. - ISBN 978-3-631-79504-0

2

Hrdináková, Ľudmila - Kopáčiková, Judita - Rankov, Pavol: Text a čítanie, mládež a knižnice. - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita, 2017. - 123 s. ISBN 978-80-553-2858-4

3
Rankov, Pavol : Medziľudské vzťahy a digitálna komunikácia silné väzby, slabé väzby, online väzby. IN Fenomén 2020 : komunita v mediálnom priestore. ISBN 978-80-223-4974-1. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. S. 9-17.


4
Rankov, Pavol : Etické aspekty študentského diskurzu o dezinformáciách a hoaxeroch počas pandémie COVID-19. IN Knižničná a informačná veda : Roč. 30. ISBN 978-80-223-5504-9. Bratislava : Univerzita Komenského, 2023. - S. 77-87.
5
Rankov, Pavol : Kríza autorít v študentskom diskurze o informáciách a informačných technológiách počas pandémie. IN Fenomén 2022 : médiá a kríza autorít. ISBN 978-80-223-5532-2. Bratislava : Univerzita Komenského , 2022. S. 125-137.
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Psychogiopoulou, E. - Anagnostou, D.: Understanding media policies : A European perspective. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012, S. 301 - BCKI-SSH, cit.: Rankov, Pavol [UKOFIKN]: Slovensko a paradigmatické zmeny v komunikácii súvisiace s elektronizáciou : momentálny stav dynamických procesov. In: Knižnica. - Roč. 10, č. 1 (2009), s. 3-6. - ISSN 1335-7026

2

Malayeri, A. D. - Bayeh, C.Z. - Mastorakis, N.E.: Recent advances in applied and biomedical informatics and computional engineering in systems applications. Athen : WSEAS, 2011, S. 277 - SCOPUS, cit.: Šušol, Jaroslav - Makulová, Soňa - Rankov, Pavol - Steinerová, Jela: Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc. - Bratislava : CVTI SR, 2004. - 113 s. + príl. (7 s.) 

3

Moravčíková, M. - Burianová, Ľ.: European journal of science and theology, roč. 12, č. 6, 2016, s. 222 - AHCI, cit.: Šušol, Jaroslav - Hrdináková, Ľudmila - Rankov, Pavol: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2005. - 152 s. [online]. ISBN 80-88982-97-9

4

Bolek, V. - Kokles, M. - Korček, F.: Vision 2020 : innovation, management, development, sustainability, and competitive economic growth. Norristown : INT Business information management, 2016, S.1110 - CPCI-SSH, cit.: Šušol, Jaroslav - Hrdináková, Ľudmila - Rankov, Pavol: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2005. - 152 s. [online]. ISBN 80-88982-97-9

5

Tokarčíková, E. - Kucharčíková, A.: International Journal of Innovation and Learning, roč. 17, č. 3, 2015, s. 370 - SCOPUS, cit.: Rankov, Pavol : Verejné a súkromné v komunikácii = Public and private in communication : blog ako príklad aktuálnych zmien. In: Sociální studia. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 15-35. - ISSN 1214-813X

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 2/0107/14 Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe / Hypermedia artefact in the postdigital age (2014 - 2017)

2

APVV 19/0074 Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti/ Strategies of effective reader behavior and their exploration in key stages of literacy (2020 - 2023)

3

VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy Modeling the information environment of digital science (2015 - 2017)

4

VEGA 1/0360/21 – Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie (2021-2023)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
člen vedeckej rady / member of the Academic Council Ústredná knižnica SAV, Bratislava 2018-2019
člen odbornej komisie pre skup. 72 publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 2004 - 2008
člen komisie Programu na podporu literatúry, knižnej kultúry a knižníc Ministerstvo kultúry SR 2004 - 2006, 2009 - 2013
člen redakčnej rady časopisu Národní knihovna Národní knihovna České republiky, Praha od 2018
člen redakčnej rady časopisu Knižnica Slovenská národná knižnica, Martin 2016 - 2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava, Česká republika 2014 - 2017 pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-20