Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Lizaveta Madej, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Madej
I.2 - Meno
Lizaveta
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1992
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
Lektor
I.8 - E-mailová adresa
lizaveta.madej@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/45732?mode=full
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0001-9880-6958

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Ruský jazyk a kultúra - Slovenský jazyk a kultúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Ruský jazyk a kultúra - Slovenský jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
II.b - Rok
2022
II.c - Odbor a program
Filológia, translatológia
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 1.9.2022-31.8.2025
Zástupca CORPORATE MANAGEMENT s.r.o. 3.1.2017-dodnes

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2019
Odborná študentská prax Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Zahraničný odbor 2016
Letná škola slovenského jazyka Studia Academica Slovaca Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2014

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Ruský jazyk v odbornej komunikácii 2 Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Kurz prekladu odborných textov Ruský jazyk a kultúra (bpRUa) 1. Filológia
Ruština v sociálnych situáciách Ruské a východoeurópske štúdiá (moRV), Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
Úvod do tlmočenia Ruský jazyk a kultúra (bpRUa) Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Tlmočnícky seminár Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruský jazyk a kultúra (bpRUa) 1. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
Preklad odborných textov 1 Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Ruské a východoeurópske štúdiá (moRV) 2. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Cvičenia z komparatívnej pragmatiky 2 Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Praktické cvičenia z ruského jazyka 3,4 Ruský jazyk a kultúra (bpRUa) 1. Filológia
Seminár k bakalárskej práci Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Ruská morfológia a gramatické cvičenia 1 Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV) 1. Filológia
Doplnková odborná činnosť 1,2 Ruské a východoeurópske štúdiá (boRV), Ruský jazyk a kultúra (bpRUa) 1. Filológia
Seminár k diplomovej práci Ruské a východoeurópske štúdiá (moRV) 2. Filológia
Preklad odborných textov 3 Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
Konzekutívne tlmočenie 1 Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia
Diplomatické tlmočenie Ruský jazyk a kultúra (mpRUa) 2. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
61
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
61
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
13
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Madej, Lizaveta. Komparácia diplomatického tlmočenia v Rusku a na Slovensku. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 182-189. ISBN 978-80-225-4743-7

2

Madej, Lizaveta. Chudožestvennyj tekst kak istočnik russkich lingvorealij (na primere povesti N. V. Gogoľa "Starosvetskije pomeščiki"). In: Problemy i perspektivy sovremennogo kommunikativnogo obrazovanija. - : 1. vyd. Novokuzneck : Novokuzneckij institut (filial). Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2020. - S. 19-27. ISBN 978-5-8353-1401-0

 

3

Madej, Lizaveta. Izučenije nacionaľno-kuľturno markirovannoj leksiki na seminarach RKI. In: Russkij jazyk v slavianskoj mežkuľturnoj kommunikacii. - : 1. vyd. - Moskva : Istoriko-filologičeskij institut, 2019. - S. 144-149. ISBN 978-5-7017-2711-1


4

Madej, Lizaveta. Sposoby peredači russkich lingvorealij v informativnom perevode. In: Aktuaľnyje problemy prepodavanija nacionaľnych jazykov i literatur. - : 1. vyd. Čeboksary : Čuvašskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universiet im. I. J. Jakovleva, 2020. - S. 219-226. ISBN 978-5-88297-507-3

5

Lexikálne a štylistické špecifiká tlmočenia diplomatických textov z/do ruského jazyka, 2018

In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : Roč. 3. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4528-0. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. 378-388 (wos)


VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Madej, Lizaveta. Komparácia diplomatického tlmočenia v Rusku a na Slovensku. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 182-189. ISBN 978-80-225-4743-7

2

Madej, Lizaveta. Chudožestvennyj tekst kak istočnik russkich lingvorealij (na primere povesti N. V. Gogoľa "Starosvetskije pomeščiki"). In: Problemy i perspektivy sovremennogo kommunikativnogo obrazovanija. - : 1. vyd. Novokuzneck : Novokuzneckij institut (filial). Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2020. - S. 19-27. ISBN 978-5-8353-1401-0

 

3

Madej, Lizaveta. Izučenije nacionaľno-kuľturno markirovannoj leksiki na seminarach RKI. In: Russkij jazyk v slavianskoj mežkuľturnoj kommunikacii. - : 1. vyd. - Moskva : Istoriko-filologičeskij institut, 2019. - S. 144-149. ISBN 978-5-7017-2711-1

4

Madej, Lizaveta. Sposoby peredači russkich lingvorealij v informativnom perevode. In: Aktuaľnyje problemy prepodavanija nacionaľnych jazykov i literatur. - : 1. vyd. Čeboksary : Čuvašskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universiet im. I. J. Jakovleva, 2020. - S. 219-226. ISBN 978-5-88297-507-3

5

Lexikálne a štylistické špecifiká tlmočenia diplomatických textov z/do ruského jazyka, 2018

In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : Roč. 3. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4528-0. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - S. 378-388 (wos)


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Ohlas na výstup: Madej, Lizaveta. Komparácia diplomatického tlmočenia v Rusku a na Slovensku. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 182-189. ISBN 978-80-225-4743-7


[n2] 2021 - Vargová, D. - Prekladateľské kompetencie ako prenosné zručnosti a preklad ako prostriedok ich rozvoja. - In: Nová filologická revue, roč. 12, č. 1, 2021 ; s. 64

2

Ohlas na výstup: Madej, Lizaveta. Izučenije nacionaľno-kuľturno markirovannoj leksiki na seminarach RKI. In: Russkij jazyk v slavianskoj mežkuľturnoj kommunikacii. - : 1. vyd. - Moskva : Istoriko-filologičeskij institut, 2019. - S. 144-149. ISBN 978-5-7017-2711-1


[o3] 2021 - Záhorák, A. - Perez, E. : Subtitrirovanije kak aktivnyj instrument povyšenija kommunikativnych jazykovych kompetencij pri obučenii inostrannym jazykam. - In: Vostok - Zapad : teoretičeskije i prikladnyje aspekty prepodavanija jevropejskich i vostočnych jazykov . - Novosibirsk : Izd. SGUPSa, 2021 ; S. 85


3

Ohlas na výstup: Madej, Lizaveta. Sposoby peredači russkich lingvorealij v informativnom perevode. In: Aktuaľnyje problemy prepodavanija nacionaľnych jazykov i literatur. - : 1. vyd. Čeboksary : Čuvašskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universiet im. I. J. Jakovleva, 2020. - S. 219-226. ISBN 978-5-88297-507-3


[o3] 2021 - Zahorák, A. : Reflexia kulturém v literárno-prekladovej komunikácii súčasnej slovenskej prózy. - In: Proudy : Středoevropský časopis pro vědu a literaturu, roč. 12, č. 1, 2021 ; s. 10

4

Ohlas na výstup: Madej, Lizaveta; Mikuláš, Michal. K problematike prekladu mediálnych textov do ruštiny (na príklade textov o brexite). In:           

Tradícia a inovácia v translatologickom výskume 6 : zborník z konferencie, konanej v Nitre 1. 2. 2018 : Roč. 6. - : 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - S. 75-84. ISBN 978-80-558-1290-8.


[o3] 2021 - Krajčovičová, L. : Precedentnyje imena kak istočnik metaforičeskogo obraza Breksita v rossijskich SMI. - In: Russkij jazyk v uslovijach bi- i polilingvizma . - Čeboksary : Čuvašskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universiet im. I. J. Jakovleva, 2021 ; S. 43

5

Ohlas na výstup: Madej, Lizaveta. Chudožestvennyj tekst kak istočnik russkich lingvorealij (na primere povesti N. V. Gogoľa "Starosvetskije pomeščiki"). In: Problemy i perspektivy sovremennogo kommunikativnogo obrazovanija. - : 1. vyd. Novokuzneck : Novokuzneckij institut (filial). Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2020. - S. 19-27. ISBN 978-5-8353-1401-0

 

[o3] 2021 - Zahorák, A. : Kuľturno-markirovannaja leksika v russko-slovackom dialoge kuľtur (na primere proizvedenija I. Iľfa i J. Petrova Odnoetažnaja Amerika). - In: BSPU Bulletin : Pedagogic, Psychology, Philology, roč. 27, č. 1, 2021 ; s. 73

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

KEGA 052UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Kultúrne regióny Ruska v cestovnom ruchu (člen riešiteľského tímu)

2

KEGA 003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika (člen riešiteľského tímu) 

3

Grant Univerzity Komenského UK/404/2019 Didaktické materiály k výučbe ruského jazyka pre študentov prvého ročníka ruských a východoeurópskych štúdií (zodpovedný riešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Erasmus koordinátor KRVŠ FiF UK od 2022
Študijná poradkyňa KRVŠ FiF UK od 2023

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti