Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Vojtechová Poklač
I.2 - Meno
Saša
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
lektorka
I.8 - E-mailová adresa
sasa.poklac@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4075
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0002-5265-9638

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
Slovinský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
jazykoveda, Slovanské jazyky a literatúry
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Vedecko-výskumná pracovníčka Dialektologická sekcia Inštitútu pre slovinský jazyk F. Ramovša. Vedecko-výskumné centrum Slovinskej akadémie vied a umenia v Ľubľane 2001 - 2002
Lektorka slovinského jazyka a kultúry Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Akademický informačný systém (AIS2) Univerzita Komenského v Bratislave 2009
MS Teams Centrum Univerzity v Ľubľane pre využívanie informačných technológií vo vzdelávaní 2020
Školenie o používaní aplikácie Exam.net Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane 2021
Školenie lektorov slovinského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane 2023

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovinský jazyk a reálie 3, 4, 5 Stredoeurópske štúdiá I. Filológia
Seminár k záverečnej práci, Seminár k bakalárskej práci 1, 2 Stredoeurópske štúdiá, Slovanské štúdiá I. Filológia
Slovinská literatúra 1, 2, 3 Stredoeurópske štúdiá, Slovanské štúdiá I., II. Filológia
Jazyk A v praxi 3, 4 - slovinčina Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci, Seminár k diplomovej práci 1, 2 Stredoeurópske štúdiá, Slovanské štúdiá II. Filológia
Slovinský jazyk v praxi 1, 2, 3 Slovanské štúdiá II. Filológia
Úvod do štúdia slovinskej kultúry a literatúry Slovanské štúdiá I. Filológia
Slovinský jazyk 3, 4, 5 Slovanské štúdiá I. Filológia
Súčasná slovinská literatúra Slovanské štúdiá II. Filológia
Konfrontačná jazykoveda Slovanské štúdiá II. Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
15
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
12
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Slovinský jazyk a reálie 1, 2 Stredoeurópske štúdiá I. Filológia
Konverzácia v slovinskom jazyku Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá I. Filológia
Kapitoly zo slovinskej kultúry Stredoeurópske štúdiá I. Filológia
Praktická fonetika slovinského jazyka Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá I. Filológia
Slovanský jazyk 2: Slovinský Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Súčasná slovinská literatúra Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Slovanská dialektológia Slovanské štúdiá II. Filológia
Jazyk A v praxi 1, 2 - slovinčina; Jazyk B v praxi 1, 2, 3, 4 - slovinčina Stredoeurópske štúdiá II. Filológia
Ivan Cankar v kontexte slovinskej moderny Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá II. Filológia
Fonetické a konverzačné cvičenia zo slovinského jazyka Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá II. Filológia
Morfológia slovinského jazyka, Vybrané kapitoly zo slovinskej gramatiky Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá II. Filológia
Interpretačný seminár zo slovinskej literatúry Stredoeurópske štúdiá/Slovanské štúdiá II. Filológia
Slovinský jazyk 1, 2 Slovanské štúdiá I. Filológia
Reálie Slovinska Slovanské štúdiá I. Filológia
Slovinská literatúra 1 Slovanské štúdiá I. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
21
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
69
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
32
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
27
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
12
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Vojtechová Poklač, Saša et al.: S slovenščino po svetu. Besedila z nalogami za visoko nadaljevalno in izpopolnjevalno raven znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2012, ISBN 978-961-237-516-4.

2

Poklač, Saša: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. In: Jezikoslovni zapiski. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 137 - 145.

3

Poklač, Saša: O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). In: Jezikoslovni zapiski. - Roč. 9, č. 2 (2003), s. 93 - 110.

4

Vojtechová Poklač, Saša: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem. In: Recepcija slovenske književnosti = The reception of Slovene literature. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2014, s. 513 - 519. ISBN 978-961-237-707-6.

5

Vojtechová Poklač, Saša: Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in Delo). In: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Brno: MUNIpress, 2016, s. 59 - 72. ISBN 978-80-210-8372-1. (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 453).

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Vojtechová Poklač, Saša: The Slovenian model of presenting the national language and culture at foreign universities and its institutional framework. In: Čuždoezikovo obučenie. - Roč. 47, č. 2 (2020), s. 174 - 184. (WoS)

2

Vojtechová Poklač, Saša - Kmecová, Svetlana: Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji. In: Jezik in slovstvo. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 63 - 75. (Scopus)

3

Vojtechová Poklač, Saša - Vojtech, Miloslav: Dramatika Ivana Cankarja v slovaških prevodih in na odrskih deskah slovaških gledališč. In: Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018, s. 149 - 159. ISBN 978-961-286-206-0. (Zora 126).

4

Vojtechová Poklač, Saša: Frazemi v gradivu S slovenščino po svetu in njihova obravnava pri pouku slovenščine kot tujega jezika na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. In: Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017, s. 133 - 140. ISBN 978-961-237-956-8.

5

Vojtechová Poklač, Saša: Od pekla do raja. Eshatološki kraji kot sestavina slovenskih in slovaških frazemov. In: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. Slavofraz 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 351 - 358. ISBN 978-80-223-5023-5.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Poklač, Saša: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. In: Jezikoslovni zapiski. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 137 - 145. [o1] 2009 - Marc Bratina, K. - In: Annales-Anali za istrske in mediteranske studije, roč. 19, č. 2, 2009 ; s. 399 - 410 ; AHCI

2

Poklač, Saša: Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. In: Jezikoslovni zapiski. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 137 - 145. [o1] 2008 - Smole, V. : Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike. - In: Hrvatski dijalektološki zbornik, 14 . - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008 ; s. 75 ; ESCI.

3

Vojtechová Poklač, Saša - Kmecová, Svetlana: Ona s koso. Nekateri vidiki dojemanja smrti in njihova prisotnost v slovenski in slovaški frazeologiji. In: Jezik in slovstvo. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 63 - 75. [o1] 2020 - Mirchevska-Bosheva, B. - Mikolovski, G. - Frazeološka podoba smrti v makedonskem in slovenskem jeziku. - In: Jezik in slovstvo, roč. 65, č. 3-4, 2020 ; s. 336 ; SCOPUS

4

Poklač, Saša: O naglaševanju števnikov dvanajst in petnajst v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). In: Jezikoslovni zapiski. - Roč. 9, č. 2 (2003), s. 93 - 110. [o3] 2019 - Horjak, L. - Tivadar, H. : Odprta vprašanja kodifikacije in smiselno univerzitetno poučevanje slovenskega govorjenega jezika. - In: Govor v pedagoški praksi . - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ; s. 152, 157.

5

Vojtechová Poklač, Saša: Recepcija slovenske književnosti na Slovaškem. In: Recepcija slovenske književnosti = The reception of Slovene literature. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2014. - ISBN 978-961-237-707-6. - s. 513 - 519. [o3] 2017 - Kragelj, M. - Sevšek Šramel, Š. - In: Sedemdeset let slovakistike v Ljubljani . - Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017 ; s. 85.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0204/18 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál. Obdobie riešenia 2018 - 2020 (spoluriešiteľka).

2

VEGA 1/0204/18 Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II. Obdobie riešenia 2021 - 2023 (spoluriešiteľka).

3

Grant Medzinárodného Visegrádskeho fondu VUSG No 61000029 Central European Studies (Visegrad Studies). Obdobie riešenia 2012 - 2020 (spoluriešiteľka).

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Zástupkyňa lektorov slovinského jazyka a kultúry na zahraničných univerzitách Centrum pre slovinčinu ako druhý/cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane 2014 - 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet Belehrad (Srbská republika) 5. 5. 2017 - 12. 5. 2017 Erasmus +
Universität Tübingen, Philosophische Fakultät Tübingen (Spolková republika Nemecko) 1. 7. 2013 - 4. 7. 2013 Erasmus
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana, Slovinsko 26. 3. 2023 - 1. 4. 2023 Erasmus +
Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice Pardubice (Česká republika) 16. 4. 2023 - 22. 4. 2023 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-24