Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Podolan
I.2 - Meno
Peter
I.3 - Tituly
doc. PhDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1980
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave / Filozofická fakulta / Katedra slovenských dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
peter.podolan@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4074?do=filterForm-submit&name=Peter&surname=Podolan&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
slovenské dejiny/historické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2003
II.c - Odbor a program
archeológia - história
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2019
II.c - Odbor a program
slovenské dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
samostatný radca pre archeológiu Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Trenčín 2004
externý pedagóg Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 2007 - 2008
Odborný asistent > Docent Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta od 2008 doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Rigorózne štúdium Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 2013
Zahraničné mobility ČR, DE pozri VIII.

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Prehistória Európy história I. historické vedy
Slovenské dejiny 4 (1780-1848) história I. historické vedy
Slovenské dejiny 1780-1918 učiteľstvo akademických predmetov (UAP) v kombinácii s históriou, medziodborové štúdium (kombinácie s históriou) I. historické vedy
Seminár k bakalárskej práci história I. historické vedy
Slovenské dejepisectvo história II. historické vedy
Seminár k diplomovej práci história II. historické vedy
Stredná Európa v novoveku stredoeurópske štúdiá II. filológia
Prehistória Európy dejiny umenia / History of Art I. vedy o umení a kultúre
Slovenské dejiny 1780 - 1918 dejiny umenia / History of Art I. vedy o umení a kultúre
Seminár k bakalárskej práci 1 história I. historické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
19
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
ŠK: Generácia Všeslávie (nové pohľady na 2. fázu národného obrodenia) história I. historické vedy
ŠK: Osobnosti československej vzájomnosti národného obrodenia história I. historické vedy
HS: Ján Kollár pod lupou história II. historické vedy
HS: Slovenskí historici v 19. storočí história II. historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
141
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
40
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
92
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
37
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Veľká Morava a veľkomoravská tradícia u generácie Kollára a Šafárika. In Český časopis historický, 2019, roč. 117, č.1, s. 59-93.

2

Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie. Bratislava : Stimul, 2018, 152 s.

3

Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia. In: Svätopluk v európskom písomníctve : štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 407-520.

4

Sv. Cyril a Metod v historiografii 1. polovice 19. storočia. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 198-220.

5

Podolan, Peter - Viršinská, Miriam (50 : 50%): Slovenské dejiny 3 : 1780-1914. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014, 405 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Veľká Morava a veľkomoravská tradícia u generácie Kollára a Šafárika. In Český časopis historický, 2019, roč. 117, č.1, s. 59-93.

2

Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie. Bratislava : Stimul, 2018, 152 s.

3

Croatian Elements in the Life and Work of Ján Kollár. In Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017, s. 32-46.

4

Budovanie odboru história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020, s. 104-119.

5

Najstaršie dejiny Slovanov v Slávy dcere Jána Kollára Peter Podolan. In Historia Slavorum Occidentis, 2017, roč. 12, č. 1, s. 74-88.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. Studia Academica Slovaca 38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 239-254. [o3] 2014 Putna, Martin C.: Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie, S. 374

2

Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In: Forum historiae I, č. 1, 2007. [online] Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/67648/Podolan.pdf> [o3] 2020 - Deák, D. - Karásek, M. : Hindus and hinduism in Slovakia. - In: Handbook of hinduism in Europe (2. Hindu presence in European countries)í . - Leiden : Brill, 2020 ; S. 1443

3

Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 43-51. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino5.pdf> [o1] 2018 - Homza, M. - A few words about the identity of the Slavs, yesterday, today and tomorrow. - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, roč. 23, č. 1, 2018 ; s. 9

4

Sv. Cyril a Metod v historiografii 1. polovice 19. storočia. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 198-220. [o2] 2019 - Hetényi, M. - Cyrilo-metodský kult a religiozita na Slovensku v 19.-21. storočí. - In: Konštantínove listy, roč. 12, č. 1, 2019 ; s. 157 

5

Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 82-94. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino6.pdf> [o1] 2017 - Mesiarkin, A. - In: Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, roč. 21, č. 1, 2017 ; s. 18 

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

„Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny“ VEGA 1/0139/21. /spoluriešiteľ/ (2021 – 2023)

2

„Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v politických a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia“ VEGA 2/0054/16. /spoluriešiteľ/ (2019)

3

„Transformácia zobrazenia minulosti v slovenskej spisbe na prelome 18. a 19. storočia“ VEGA 1/0165/22. /vedúci riešiteľ/ (2022 – 2024)

4

"Časopis Tvorba" Dotácia FPU 17-231-00183 /hlavný riešiteľ (šéfredaktor)/ (2017)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
organizovanie fakultného kola Študentská vedecká a odborná konferencia v sekcii história Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2010 - doteraz (každoročne)
Člen redakčných rád vedeckých a kultúrnych periodík Historia nova (Bratislava); Historica (Bratislava);Tvorba (Bratislava) 2010 - doteraz; 2016 - doteraz; 2016 - 2017

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Landesamt für Archäologie (archeologický výskum, Zwenkau) Dresden (Germany) 2001 (1 mesiac) pracovný kontrakt
Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta; Pámátník národního písemnictví (štud./výsk. pobyt) Praha (Czech Republic) 2005-2006 (5 mesiacov) SAIA
Pámátník národního písemnictví (výsk. pobyt) Praha (Czech Republic) 2009 (1 týžden) Grant mladých UK
Pámátník národního písemnictví (výsk. pobyt) Praha (Czech Republic) 2010 (1 týžden) Grant mladých UK
Pámátník národního písemnictví (výsk. pobyt) Praha (Czech Republic) 2013 (1 týžden) pracovný kontrakt
Pámátník národního písemnictví a Archiv University Karlovy (výsk. pobyt) Praha (Czech Republic) 2017 (1 týžden) pracovný kontrakt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-25