Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Palkovičová
I.2 - Meno
Eva
I.3 - Tituly
doc. PhDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1958
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
eva.palkovicova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4061
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
11 Filológia
I.11 - ORCID iD
ID: 58084408945

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
1982
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra - španielsky jazyk a literatúra, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
odbor 73-31-9 translatológia
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK Bratislava
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborná referentka LITA 1983-1997
prekladateľka, literárna agentka SZČO 1997-2006
doktorandka Filozofická fakulta UK Bratislava 2006-2008
odborná asistentka Filozofická fakulta UK 2008-2017
docentka Filozofická fakulta UK Bratislava 2017-

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurzy digitálnych zručností podporujúcich dištančnú výučbu Filozofická fakulta UK 2020
Vzdelávacie prednášky Jazyk v preklade Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a SSPUL 2012
Vzdelávací kurz Literatura y cine Univerzita v Salamance 2006

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Proseminár tlmočenia a prekladu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Dejiny hispanoamerickej literatúry 1, 2 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Umelecký preklad 1, 2 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 1, 2 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Dejiny španielskej literatúry 1, 2 Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Vybrané kapitoly z románskych literatúr 1, 2 Románske štúdiá I. Filológia
Veľké diela/postavy hispánskych literatúr Románske štúdiá II. Filológia
Edičná a redakčná práca Románske štúdiá II. Filológia
Úvod do štúdia literatúry Románske štúdiá I Filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii III. Filológia
Románske štúdiá I. Filológia
Románske štúdiá II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
34
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
30
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Praktické prekladové cvičenia Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii I. Filológia
Analýza a interpretácia španielskeho literárneho textu 1 Románske štúdiá I. Filológia
Hispánske literatúry 20. a 21. storočia 3 Španielsky jazyk a literatúra v kombinácii II. Filológia
Kritika prekladu Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. Filológia
Kapitoly z dejín prekladu a medziliterárnych vzťahov Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii II. filológia
Renesancia v románskych krajinách Románske štúdiá II. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
102
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
19
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
101
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
55
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB : Hispanoamerická literatúra na Slovensku. Optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 176 s. ISBN 978-80-223-4062-5.

2

ABB . Po stopách dona Quijota v slovenskej literatúre. Prvé ohlasy na cervantesovo dielo v slovenskej literatúre. In: Šišmišová, Paulína, Palkovičová Eva (eds.). Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. Bratislava: Univerzita Komenského 2021. ISBN 978-80-223-5105-1. S. 303-333.

3

ABB Slovenská prekladová recepcia Dona Quijota. In: Šišmišová, Paulína, Palkovičová Eva (eds.). Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. Bratislava: Univerzita Komenského 2021. ISBN 978-80-223-5105-1. S. 258-282..

4

AEC : El Quijote para los niňos y jóvenes eslovacos. In: El retablo de la libertad: la actualidad del Quijote. Bucuresti: Institutul cultural roman, 2016. ISBN

5

AEC : From periphery to centre (and back?) : on the reception of Hispanic American fiction in Slovakia. In: Identity and translate trouble. Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars publ. 2017. ISBN 978-1-4438-7906-4. S. 59-78.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ABB Po stopách dona Quijota v slovenskej literatúre. Prvé ohlasy na Cervantesovo dielo v slovenskej literatúre. In: Šišmišová, Paulína, Palkovičová Eva (eds.). Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. Bratislava: Univerzita Komenského 2021. ISBN 978-80-223-5105-1. S. 303-333.

2

ABB Slovenská prekladová recepcia Dona Quijota. In: Šišmišová, Paulína, Palkovičová Eva (eds.). Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. Bratislava: Univerzita Komenského 2021. ISBN 978-80-223-5105-1. S. 258-282..

3

AEC : From periphery to centre (and back?) : on the reception of Hispanic American fiction in Slovakia. In: Identity and translate trouble. Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars publ. 2017. ISBN 978-1-4438-7906-4. S. 59-78.

4

V2 Las relaciones literarias cubano-eslovacas durante la Guerra Fría. In Las relaciones culturales entre América Latina y los países socialistas europeos durante la Guerra Fría. Buenos Aires: Grupo Especial CIBAM/CLACSO, 2023. ISBN 978-987-813-557-1. S. 39-55.

5

AFD : Začiatky vyučovania španielčiny na Slovensku. In: Palkovičová, Eva, Sánchez Presa, Mónica (eds.). Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020. ISBN 978-80-223-4881-2. S. 55-94.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Beňová, Katarína: Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. In: Anales Cervantinos. Madrid: Instituto de Lengua, 2022, s. 433-437.

2

Dragos, I. El retablo de la libertad. In: Cervantes, New York, roč. 38, č. 2, 2018, s. 213.

3

Pokojová, J.: Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. In: Hermenéus, Madrid, č. 24, 2022, s. 568.

4

Balounová, Z.: Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku. El pasado y las perspektivas del hispanismo en Eslovaquia. In: Mutatis Mutandis, Antioquia, Kolumbia, roč. 15, č. 2, 2022, s. 65-69.

5

Brodňanová, Silvia: Cervantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete. In: World Literature Studies, roč. 4, č. 14, 2022, S. 151-154.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

2021-- 2023: vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0577/21 Vladimír Oleríny (1921-2016): prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat. Cieľom projektu je systematické zhodnotenie činnosti Vladimíra Olerínyho na základe skúmania rôznych etáp jeho profesionálneho života v spoločensko-politických a kultúrnych súvislostiach.

2

2018 -- 2019: vedúca riešiteľka projektu VEGA 1/0587/18 Minulosť a perspektívy hispanistiky na Slovensku. Projekt sa venoval výskumu začiatkov vyučovania španielčiny na Slovensku, objasnil doteraz neskúmané historicko-kultúrne okolnosti aktivít prvých hispanistov a začiatky rozvoja slovenskej hispanistiky ako modernej vednej disciplíny. Priniesol nové poznatky o kultúrnych vzťahoch Slovenska s hispánskymi krajinami vo viacerých oblastiach a prezentoval komplexnejšie pohľady na vývin prekladania zo španielčiny do slovenčiny. 

3

2014 -- 2016: zástupkyňa vedúcej riešiteľky doc. PhDr. Paulíny Šišmišovej, CSc., v grantovej úlohe VEGA č. 1/0853/14 Cervantesov Don Quijote vo svete a na Slovensku. Cieľom projektu bolo zhodnotiť doterajší cervantesovský výskum na Slovensku s dôrazom na slovenskú recepciu románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Mojou úlohou bolo preskúmanie doteraz nespracovaných prameňov a materiálov o prítomnosti románu v slovenskom kultúrnom kontexte najmä do roku 1950, keď vyšiel prvý slovenský preklad Dona Quijota. Druhou úlohou bolo preskúmanie a analýza slovenských adaptácií Dona Quijota pre deti a mládež. Išlo o prvý systematický vedecký výskum tejto problematiky na Slovensku, ktorým sme sa začlenili do európskych cervantesovských aktivít.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Členka poroty celoslovenskej súťaže Prekladateľská univerziáda Literárny fond, Filozofická fakulta UK 2014-
Členka redakčnej rady Romanistica Comeniana, Filozofická fakulta UK 2018-
Členka Výboru pre umelecký preklad Literárny fond 2006-2015

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Masarykova univerzita Brno 23.-27.11.2009 Erasmus
Universidad de Valladolid Valladolid 18.-17.11.2010 Erasmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26