Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Orgoňová
I.2 - Meno
Oľga
I.3 - Tituly
Prof. PhDr. CSc.
I.4 - Rok narodenia
1962
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava, Slovensko
I.7 - Pracovné zaradenie
profesorka
I.8 - E-mailová adresa
olga.orgonova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4056
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0159-7198

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1986
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenčina - francúzština
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
1998
II.c - Odbor a program
73 – 04 – 9 slovenský jazyk
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2012
II.c - Odbor a program
Slovenský jazyk a literatúra
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
asistentka, odborná asistenka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 1986 - 2004
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2004 - 2013
profesorka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2013 - doteraz trvá
lektorka slovenského jazyka a kultúry Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, Francúzsko 1998 - 2001
docentka Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 2007 - 2010

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
6-ročný kurz angličtiny od základov po štátnicu 1. štátna jazyková škola v Bratislave 1997
kurz základov používania programového balíka MS Office Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 2010
webináre a školenia na prácu s MS Teams Filozofická fakulta UK v Bratislave 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
pragmatická lexikológia/lexikológia slovenského jazyka slovenský jazyk a literatúra - jednodborové štúdium; slovenský jazyk a kultúra v kombinácii - translatologické štúdium I. filológia
lexikológia slovenčiny učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy
slovenská štylistika; štylistika slovenského jazyka slovenský jazyk a kultúra v kombinácii - translatologické štúdium; slovenský jazyk a literatúra - jedoodborové štúdium II. filológia
učiteľská rétorika učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
interdisciplinárny výskum slovenského jazyka slovenský jazyk - denná aj externá forma III. filológia
lingvistická pragmatika učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
používanie jazyka slovenský jazyk a literatúra - jednoodborové štúdium II. filológia
štylistika slovenského jazyka učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
základy jazykovedy pre prekladateľov cudzie jazyky a kultúry v kombinácii I. filológia
slovenská štylistika pre prekladateľov cudzie jazyky a kultúry v kombinácii I. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
slovenský jazyk a literatúra - jednodborové štúdium I. filológia
slovenský jazyk a literatúra - jednoodborové štúdium II. filológia
slovenský jazyk - externý program III. filológia
slovenský jazyk - denný program III. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Slovenský jazyk a literatúra filológia
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
13
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
51
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
lexikológia pre prekladateľov jazyky a kultúry v kombinácii - translatologický základ I. filológia
seminár k bakalárskej práci slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii I. filológia/učiteľstvo a pedagogické vedy
súčasné učebnice vo vydavateľskjej a redakčnej praxi učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
vedecko-výskumná prax slovenský jazyk a literatúra II. filológia
súčasné lingvistické smery slovenský jazyk III. filológia
vývin lingvistického myslenia slovenský jazyk III. filológia
seminár k diplomovej práci slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a kultúra, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii II. filológia, učiteľstvo a pedagogické vedy
I.
I.
II.

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
162
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
47
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
8
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
682
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
105
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
53
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Galicizmy v slovenčine. - Bratislava : Stimul, 1998. - 125 s.

Lit. 90 zázn. ISBN 80-85697-64-5 Ohlasy (37) / AAB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ]: Galicisms in Slovak. - Bratislava : Stimul, 1998. - 125 p.

Lit. 90 zázn. ISBN 80-85697-64-5 Citations (37)

2

ACB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (50 %) - Dolník, Juraj [UKOFISJ] (50 %): Používanie jazyka. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - 229 s. Lit. 120 zázn. ISBN 978-80-223-2925-5 Ohlasy/Citation (119) / ACB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (50 %) - Dolník, Juraj [UKOFISJ] (50 %): Langauge in Use. - 1. edition. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - 229 p. Lit. 120 zázn. ISBN 978-80-223-2925-5 Citations (119)

3

AFB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Lingvopragmatické inšpirácie súčasnej jazykovedy = Lingvopragmatic inspiration of current language science. Lit.: 12 zázn. In: Cudzie jazyky v premenách času [elektronický dokument] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Roč. 10. - : 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 15-24 - ISBN 978-80-225-4710-9 

4

ACA Orgoňová, Oľga (50%) - Bohunická Alena (50%) [UKOFISJ] : Lexikológia slovenčiny. 2. rozšírené vydanie. - Praha : Columbus, 2012. - 282 s. Lit. 144 zázn. ISBN: 978-80-87588-18-5 Ohlasy(45) / Orgoňová, Oľga (50%) - Bohunická, Alena: Lexicology of Slovak. - Praha : Columbus, 2012. - 282 p. : Columbus, 2012. - 282 s.. Lit. 144 zázn. ISBN: 978-80-87588-18-5 Citations (45)

  

5

AFB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (50%) - Bohunická, Alena [UKOFISJ] (50%): Imigrácia ako predmet xenoslovakistiky a kritickej analýzy diskurzu. = Immigration as a subject of xenoslovak studies and of critical discourse analysis in Slovakia Lit. 22 zázn. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 79-93. - ISBN 978-80-225-4292-0 Registrované v: wos Ohlasy / Citations (22) 

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

AEC Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Stilistika v Slovakii : ot retrospektivy k perspektive = Stylistics in Slovakia : from retrospective to perspective. Lit.: 32 zázn. In: Aktuaľnyje problemy stilistiki : Roč. 6. - Moskva : Faculty of journalism, 2020. - s. 89-97. - ISBN 2312-9751 Ohlasy /Citations (1)

2

AAB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (50%) - Bohunická, Alena [UKOFISJ] (50%): Interakčná štylistika. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - 208 s. Lit.: 149 zázn. ISBN 978-80-223-4566-8 Ohlasy (54) / AAB Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (50%) - Bohunická, Alena [UKOFISJ] (50%): Interactional stylistics. - 1. edition. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2018. - 208 p. Lit.: 149 zázn. ISBN 978-80-223-4566-8 Citations (54)

3

ADN Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Aspects of contemporary trends in linguostylistics and in Slovak linguostylistics [elektronický dokument]. Lit.: 35 zázn. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [elektronický dokument]. - Year. 16, N. 3 (2019), p. 80-89 [online]. - ISSN (online) 1336-782X Registrované v/Registred in: wos, Scopus Ohlasy /Citations (2)


4

ADN Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Divadelné profesionalizmy očami lingvistky In: Slovenské divadlo. - Roč. 67, č. 1 (2019), s. 86-98. - ISSN (print) 0037-699X Registrované v: scopus/ADN Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Theater related professionalisms as viewed by a linguist In: Slovak Theatre . - Year. 67, N. 1 (2019), p. 86-98. - ISSN (print) 0037-699X Registrované v/Registered in: scopus

5

ADN Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Jazyk - reč - sociálna inklúzia Lit.: 22 zázn. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 71, č. 2 (2020), s. 269-280. - ISSN (online) 1338-4287 Registrované v: scopus Ohlasy (9) / ADN Orgoňová, Oľga [UKOFISJ] (100%) : Language - speech - social inclusion Lit.: 22 zázn. In: Journal of Language. - Year. 71, N. 2 (2020), p. 269-280. - ISSN (online) 1338-4287 Registrované v/Registered in: scopus Citations (9)

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ad AAB Interakčná štylistika 2018: [o3] 2019 - Gajda, S. : Stylistyka czeska i słowacka 21wieku. - In: Stylistyka, 28 . - Opole : Uniwersytet Opolski, 2019 ; S. 504

2

ad " AAB Cudzosť, jazyk,spoločnosť 2015": [o1] 2020 - Tóth, S. J. : The impact of Hungarian on Slovak language use in bilingual milieu. - In: Ezhegodnik Finno-Ugorskih issledovanii-Yearbook of Finno-Uugric studies, roč. 14, č. 2, 2020 ; s. 233 ; ESCI

3

ad Obsahové, pragmatické a jazykové východiská súčasného politického diskurzu na Slovensku. 2007. [o3] 2020 - Štefančík, R. - In: Kommunikationsstrategien der slowakischen Rechtsextremisten . - Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2020 ; S. 165

4

ad AED Lexika ako obraz kultúry etnika 2011: [o1] 2020 - Djordjevič, K. - Razvoj etnolingvistike u Slovačkoj. - In: Komunikacija i kultura, roč. 11, č. 11, 2020 ; s. 81 ; SCOPUS

5

ad AFB Imigrácia ako predmet xenoslovakistiky a kritickej analýzy diskurzu na Slovensku 2016 - [o1] 2018 - Gazda, J. : Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti -Dialog”. - In: Journal of Nationalism Memory and Language Politics, roč. 12, č. 1, 2018 ; s. 119 ; SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA (2015 – 2017) Jazyk v sociálnej kultúre (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)/Language in social culture (Deputy Head): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksj/veda/granty/ ; https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=VEGA+Jazyk+v+soci%C3%A1lnej+kult%C3%BAre&theme=EPC; 

2

VEGA (2016 – 2019) Slovenský jazyk v komunikačných formáciách (vedúca riešiteľka)/The Slovak Language in the Communicational Formations (Lead Solver): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

3

VEGA (2020 – 2023) Komunikačná kultúra v graduálne demokratizovanej spoločnosti (zástupkyňa vedúcej riešiteľky)/Communication Culture in a Gradually Democratized Society (Deputy Head): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksj/veda/granty/; https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty/

4

APVV (2023 – 2027) Interakčná štylistika (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)/Interactional Stylistics (Deputy head): https://fphil.uniba.sk/veda/vyskumne-projekty/vyber-z-najvyznamnejsich-domacich-grantov/

5

APVV (2019 – 2023) Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)/Social inclusion through the cultivation of language use (Deputy head)): https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksjtk/veda/granty//; https://alis.uniba.sk:8444/search/query?term_1=Soci%C3%A1lna+inkl%C3%BAzia+kultiv%C3%A1ciou+pou%C5%BE%C3%ADvania+jazyka&theme=EPC

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku FF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok 2008 - 2011; 2016 - 2019
členka grantovej agentúry VEGA, komisie č.12, pri MŠVVŠ SR a SAV sídlo MŠ SR, Stromová 1, Bratislava + SAV, Štefánikova 49, BA 2008 - 2016
členka redakčnej rady časopisu Slovenská reč JÚĽŠ SAV, Panská 26, BA 2010 - trvá
vedúca Katedry slovenského jazyka/Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie Filozofická fakulta UK v Bratislave 2007 - 2023
členka redakčných rád Stylistyka (Opole), Aktuaľnyje problemy stilistiky (Moskva), Bohemica Olomucensia (Olomouc), Forum Lingwistyczne (Katowicze) Univ. Opole (Poľsko); Fakulta žurnalistiky MGU Moskva (RF); FF UPOL (Olomouc - CZ), Univ. Katovice (Poľsko) 2015 - trvá (Opole aj Moskva); 2018 - trvá (Olomouc), 2022 - trvá (Katovice)
členka Terminologickej komisie MK SR Ministerstvo kutúry SR, Nám SNP 33, Bratislava 2019 - trvá
členka, podpredsedníčka Štylistickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov Fakulta žurnalistiky MGU Moskva, RF 2013 - trvá
Komisia pre doktorandské štúdium v odbore český jazyk a literatúra, členka PF Masarykovej univerzity v Brne 2015 - 2020
členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, Bratislava 2020 - trvá

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Katedra jazykov Univerzita v Tampere (Fínsko) Utampereen Iliopisto, Kalevantie 4, 33100 Tampere, Finland 2 týždne február 2002; 2 týždne september 2003 Erasmus
Oddelenie slavistiky Univerzita Ľubľana Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 1 týždeň 2008 Erasmus
Katedra bohemistiky, FF Univerzity Palackého, Olomouc FF UP, Křížkovského 10, Olomouc 1 týždeň 2010 Erasmus
Katedra slovanských jazykov, FF Univerzita Budapešť Univerzita Eotvos LórándBudapest, Egyetem tér 1-3, 1053 Maďarsko 1 týždeň 2012 Erasmus
Oddelenie slavistiky Filologickej fakulty Univerzita Belehrad Студентски трг бр. 3, Београд 1 týždeň 2019 Erasmus+
Pedagogická fakulta Hradec Králové Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III 1 týždeň 2019 Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27