Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. Eduard Nižňanský, CSc.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Nižňanský
I.2 - Meno
Eduard
I.3 - Tituly
Prof./CSc.
I.4 - Rok narodenia
1955
I.5 - Názov pracoviska
Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondová 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
profesor
I.8 - E-mailová adresa
eduard.niznansky@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4053
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
história/všeobecné dejiny

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1980
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
1995
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
II.b - Rok
2008
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
odborný asistent Vysoká škola pedagogická v Banskej Bystrici 1986
stredoškolský učiteľ Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici 1988
odborný asistent Vysoká škola pedagogická v Nitre 1990
odborný asistent, docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1996
Docent, profesor Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Tempus, Brusel PH Karlsruhe 1992
DFG, Bonn Universität Saarbrucken 1998

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Svet v rokoch 1939 – 1989 história 1 historické vedy/Historical Sciences
Historický proseminár 2 história 1 historické vedy/Historical Sciences
Metodológia historickej vedy história 2 historické vedy/Historical Sciences
AP: Mein Kampf ako historický dokument história 2 historické vedy/Historical Sciences
Hgr: Historiografia nacizmu história 2 historické vedy/Historical Sciences
Dejiny štátu a práva 2 história 2 historické vedy/Historical Sciences
HS: Nemecko-slovenské vzťahy 1939 – 1945 História , učiteľstvo histórie 2 historické vedy/Historical Sciences
HS: Holokaust na Slovensku 1 História , učiteľstvo histórie 2 historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Holokaust v Európe História , učiteľstvo histórie 2 historické vedy/Historical Sciences
Základné otázky historiografie; Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí; Moderné dejiny európskych štátov Všeobecné dejiny 3 historické vedy/Historical Sciences
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
História 1+2 Historické vedy/Historical Sciences
Všeobecné dejiny 3 Historické vedy/Historical Sciences
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Habilitácia - všeobecné dejiny
Inagurácia - všeobecné dejiny
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
15
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
33
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
8
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
ŠK: Druhá svetová vojna História; učiteľstvo histórie 1 historické vedy/Historical Sciences
ŠK: Európa po druhej svetovej vojne História; učiteľstvo histórie 1 historické vedy/Historical Sciences
HS: Seminár z 20. storočia 1 História; učiteľstvo histórie 1 historické vedy/Historical Sciences
HS: Seminár z 20. storočia História; učiteľstvo histórie 1 historické vedy/Historical Sciences

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
248
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
30
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
1810
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
469
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
183
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
101
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
69
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAA Fatran, Gila - Kamenec, Ivan - Nižňanský, Eduard: Toldot ha-Sho´a ah: Slovakyah - History of the holocaust : Slovakia (hebrejsky)d. Jerusalem : Yad Vashem, 2015.

2

AAB Interpretácie fašizmu historiografiou SRN (1945 - 1970). Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995.

3

AAB Židovská komunita naSlovensku medzi českoslovenksou parlalmentnou demokracioui a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov: Universum, 1999.

4

AAB Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku 1938 - 1945. Banská Bystrica, 2016.

5

AAB Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny. Banská Bystrica, 2016.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V101 Nižňanský, Eduard (aut) [UKOFIHS] (60%) - Psicová, Katarína (aut) (40%): Antisemitizmus a holokaust na Slovensku v dokumentoch nemeckej proveniencie 1938 1945 = Antisemitismus und Holocaust in der Slowakei in Dokumenten deutscher Provenienz von1938 bis 1945. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2021. - 710 s. [78,2 AH] [print]

2

ADD01 Psicová, Katarína (aut) (25%) - Nižňanský, Eduard (aut) [KAUT] [UKOFIHS] (75%): Nemecký poradca Erich Gebert a jeho snahy o ovplyvnenie priebehu arizácií na Slovensku = Advisor Erich Gebert and his efforts to influence the course of Aryanizationin Slovakia

In: Historický časopis. - Roč. 69, č. 4 (2021), s. 693-728. - ISSN (print) 0018-2575

3

AAB01 Jakobyová, Barbora (aut) (50%) - Nižňanský, Eduard (aut) [UKOFIHS] (50%): Dejiny židovskej komunity v Dolnom Kubíne = A history of the Jewish community in Dolný Kubín. - 1. vyd. - Bratislava : Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2018. - 504s. [print]

slovenský text má 264 s. ; anglický text má 240 s.. ISBN 978-80-971954-4-1

4

Die "Arisierung" juedischen Vermoegen in der Slowakischen Republik. In: eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert. Essen: Klartext, 2018, S. 373-412.

5

ADF01 Nižňanský, Eduard (aut) [UKOFIHS] (100%): Arnošt Rosin és Czeslaw Mordowicz 1944-es szökése az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborból Szlovákiába : kisérlet a magyarországi zsidók 1944. évi deportálásának megakadályozására In: Fórum Társadalomtudományi Szemle. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 59-80. - ISSN (print) 1335-4361


 

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov: Universum, 1999. Johnson, O. V In: Holocaust and genocide studies, roč. 19, ľ. 2, 2005, AHCI

2

Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku. Vadkerty 2020, Anti-Jewish propaganda v the NDH and the Slovak State: In. Occasional papers on religion in Eastern Europe, roč. 40, č. 2, 2020, ESCI

3

Intepretácie fašizmu histioriografiou SRN (1945 - 1990). Lončiková, M. In: Holocaust studies, roč. 23, č. 1-2, 2017, SCOPUS

4

Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov: Universum, 1999. Kirschbaum, 2019, In: Canadian Slavonic papars, roč. 61, č. 1, SCOPUS, ESCI, - 215 citácii domácich i zahraničných.

5

Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredueurópskom kontexte. Frankl, M. In: Journal of contemporary history, roč. 49, č. 3, 2014, AHCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy (2019-2023) - riešiteľ

2

VEGA 1/0727/21 "Sto rokov vývoja vystému verejnej správy na území Slovenska (1918 - 2018) - riešiteľ (2021-2023)

3

VEGA 1/0723/17: Propaganda antisemitizmu na Slovensku 1938 - 1945 (2017 - 2019) - hlavný riešiteľ

4

Erasmus+ : United in Diversity - An Interdisplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection (2018 - 2021) - riešiteľ (hlavný riešiteľ Slovensko)

5

2023 Deutsch-Slowakische Beziehungen 1938 - 1945. DAAD projekt (hlavný riešiteľ)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
školiteľ doktorandského štúdiu na Historickom ústave SAV Historický ústav SAV od 2007
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - Všeobecné dejiny Filozofická fakulta UK 2007 - súčasnosť
Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - všeobecné dejiny (celoštátnej) Komisia mala celoštátnu pôsobnosť (centrum na Historickom ústave SAV) 1997-2010

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Yad Vashem, The Holocaust Martyrs´and Heroe´s Remembrance Authority, výskum Jeruzalem, Izrael 1. 11. 2019 - 31. 1. 2020 agreement
Prednášky a semináre na Keio University of Tokio Tokio, Japonsko 1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 agreement
Prednášky na Univerzite Palackého v Olomouci - dva semestre Olomouc, Česká republika 1. 10. 1998 - 30.6.1999 agreement
Yad Vashem, The Holocaust Martyrs´and Heroe´s Remembrance Authority, výskum a prednášky Jeruzalem, Izrael 1. 2. 2002 - 30. 6. 2002 agreement
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Die Univerzität des Saarlandes , výskum a prednášky Saarbrueken, SR Nemecko 1. 5. 1998 - 31. 7. 1998 agreement
DAAD, Universität Heidelberg, Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg 1. 7. 2015 - 31 7. 2015 agreement

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26