Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Orsolya Katalin Nádor, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Nádor
I.2 - Meno
Orsolya Katalin
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1959
I.5 - Názov pracoviska
Katedra mad'arského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
lektorka
I.8 - E-mailová adresa
orsolya.katalin.nador@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30603
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
0000-0003-2697-1027

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger - Budapest (Vysoká škola pedagogická Ho Si Minh, Eger)
II.b - Rok
1981
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo akademických predmetov; učiteľstvo mad'arského a ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
ELTE BTK, Budapest (ELTE Filozofická fakulta, Budapešť)
II.b - Rok
1984
II.c - Odbor a program
Mad'arský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
MTA Budapest (Mad'arská akadémia vied, Budapešť)
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
jazykoveda
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (Univerzita reformovanej cirkvi G. Károliho, Budapešť)
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
dr.habil (doc.)
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
lektorka mad'arského jazyka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 01.11.2018
docentka Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (Univerzita reformovanej cirkvi G. Károliho, Budapešť) 01. 09. 1998 - 31. 10. 2018
vysokoškolská docentka Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét (Vysoká škola pedagogická, Kečkemét) 1996 - 1998
vedecká výskumníčka Magyar Tudományos akadémia, Budapest (Maďarská akadémia vied, Budapešť) 1993 - 1996
lektorka maďarského jazyka Collegium Pannonicum Nyelviskola, Budapest (Jazyková škola Collegium Pannonicum, Budapešť) 1992 - 1993
metodická referentka, zástupkyňa riaditeľa Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest (Medzinárodné centrum hungarológie, Budapešť) 1987 - 1992
editorka bibliografie Állami Gorkij Könyvtár, Budapest (Štátna knižnica Gorkého, Budapešť) 1984 - 1987
učiteľka Guszev Utcai Általános Iskola, Budapest (Základná škola na Ul. Guseva, Budapešť) 1982 - 1984
učiteľka Ligeti Károly Utcai Általános Iskola, Budapest (Základná škola na Ul. K. Ligetiho, Budapešť) 1981 - 1982

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
jazykový kurz slovenčiny (A1-A2) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, SAS (e-slovak) 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
IKT kompetencie K. G. Református Egyetem, Budapest (Univerzita reformovanej cirkvi G. Károliho, Budapešť) 2020, 2021, 2022, 2023
rozvoj digitálnych učebných osnov Eszterházy Károly Egyetem, Eger (Univerzita K. Eszterházy, Jáger, Maďarsko) 2016 - 2017

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Mad'arské reálie Maďarský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Mad'arské reálie Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Mad'arské reálie Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Úvod do textológie Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia /Phylology
Štylistické cvičenia Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Štylistika mad'arského jazyka Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia /Philology
Štylistika mad'arského jazyka Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Štylistické a pravopisné cvičenia Maďarský jazyk a kultúra I. filológia /Philology
Štylistika jazykového prejavu Maďarský jazyk a kultúra I. filológia /Philology
Analýza a tvorba pragmatických textov - publicistické žánre Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia /Philology
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I.+II. filológia /Philology
Maďarský jazyk a kultúra I.+II. filológia /Philology
Maďarský jazyk a literatúra I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
21
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
223
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
6
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Štylistika mad'arského jazyka Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Analýza a tvorba pragmatických textov - publicistické žánre Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Textológia a úprava textov Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci Maďarský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Seminár k diplomovej práci Maďarský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Seminár k diplomovej práci Maďarský jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Diplomový seminár Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology
Diplomový proseminár Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology
Národy a jazyky strednevýchodnej Európy Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
159
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
17
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
225
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
34
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
16
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

A magyar nyelv külföldi megismertetése és vonzereje. In: Tolcsvai Nagy Gábor ed. A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. s.465-483. ISBN 978-963-693-824-6

2

Tanított (anya)nyelvünk. Budapest: L'Harmattan 76 s. ISBN 978-963-9808-95-9

3

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások múltja, jelene és jövője a Kárpát-medencében. Hungarológiai Közlemények 1 (2018) s. 43-55. ISSN 0350-2430

4

Nyelvpolitikai és oktatástörténeti háttérvázlat. In: Bartha, Cs. , Nádor, O., Péntek, J. eds. Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. s. 21-55. ISBN 978-615-5219-06-1

5

Nyelvpolitika. A magyar nyelv státusváltozásai és oktatása a kezdetektől napjainkig. Budapest: BIP. 2002. s. 246. ISBN 963 86244 4 2

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

A magyar nyelv külföldi megismertetése és vonzereje. In: Tolcsvai Nagy Gábor ed. A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. s.465-483. ISBN 978-963-693-824-6

2

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások múltja, jelene és jövője a Kárpát-medencében. Hungarológiai Közlemények 1 (2018) s. 43-55. ISSN 0350-2430

3

Kísérlet Kelet-Közép-Európa fogalmának nyelvi szempontú meghatározására. In: Lanstyák, I. - Polgár, A. eds. Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. s. 11-47. ISBN 978-80-223-4738-9

4

A hungarológia huszonöt éve a szomszédoknál. In: Cudić, M. ed. 25 godina beogradske hungarologije č. 1. Belehrad: Filološki Fakultet u Beogradu, 2021. s. 126-137. ISBN 978-86-6153-657-1

5

Alkalmazott nyelvészet Magyarországon és Szlovákiában: gondolatok a hasznos nyelvészet jelenlétéről, szerepéről. In: Csernicskó, I. - Kozmács, I. eds. Kétnyelvűség - oktatás - nyelvmenedzselés. Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií. 2021. s. 247-268. ISBN 978-80-558-1737-8

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

Csernicskó István 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). Gondolat Kiadó, Budapest, pp.575. ISBN 978 963 693 253 4 

2

Misadová, K.: Ungaristikata v čuždestrannite universiteti i statutot i v Universiteta "Komenski" v Bratislava. In: Čuždoezikovo obučenie. Roč. 47. č. 4 2020. s. 368. ISSN 0205-1834

3

Laakso, Johanna: “Hungarian Is No Idioma Incomparabile: The Hungarian Language Reform in European Comparison. In: Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association Vol. 7 (2014): http://ahea.pitt.edu DOI: 10.5195/ahea.2014.165 p.324; 328. ISSN 1936-8879

4

Rec. Bódi Zoltán, Eőry Vilma et al: A magyar Nyelvstratégiai Intézet reflexiói A magyar nyelv jelene és jövője című kötetre. Magyar Nyelv 114. 2018, pp. 135-155. DOI: 10.18349. (pp.150-151.) HU ISSN 1588-1210 

5

Csernicskó, I. - Ferenc, V.: Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. In: Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity 2012. Vol 42. No. 3. 399-425 (p.413) ISSN: 1879-095X

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Kárpátalján magyarul I. 2016 - 2017 - vedúca projektu

2

Kárpátalján magyarul II. 2017 - 2018 - vedúca projektu

3

Kárpátalján magyarul III. 2018 - 2019 - vedúca projektu

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka verejného zhromaždenia Mad'arská akadémia vied 1999 -
členka predstavenstva Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) 2008 -
členka Termini Egyesület 2006 -
šéfredaktorka Teaching Hungarian as a L2 journal (THL2) 2005 - 2019
členka redakčnej rady Teaching Hungarian as a L2 journal (THL2) 2019 -
šéfredaktorka Modern Nyelvoktatás / Modern Language Teaching 2018 -
členka International Association of the Hungarian Studies 1996 -
predsedkyňa sekcie MANYE Department of the Hungarian as a L2 Teaching 2016 -
šéfredaktorka Hungarológiai Évkönyv 2000 -

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita degli Firenze 93 Via Santa Reparata, Firenze 09.05.2009 - 19.05.2009 učitel'ská mobilita v rámci programu ERASMUS: Európska jazyková politika
Univerzita degli Firenze 93 Via Santa Reparata, Firenze 27.03.2012 - 05.04.2012 učitel'ská mobilita v rámci programu ERASMUS: Európska jazyková politika; mad'arčina ako cudzí jazyk
Partium Christian University str. Primăriei 36, Oradea 03.16.2013 - 20.03.2016 učitel'ská mobilita v rámci programu ERASMUS: dejiny európskej jazykovej politiky
Sveučilište v Zagrebu ul. Ivana Lučića 3, Zagreb 11.01.2016 - 15.01.2016 učitel'ská mobilita v rámci programu ERASMUS: národy a jazyky v Karpatskej kotline
Tartu Ülikool Jakobi 2, Tartu 24.09.2017 - 30.09.2017 učitel'ská mobilita v rámci programu ERASMUS: národy a jazyky v Karpatskej kotline

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-19