Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Múcsková
I.2 - Meno
Gabriela
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1966
I.5 - Názov pracoviska
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
gabriela.mucskova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4048
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literúra - anglický jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave
II.b - Rok
2006
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a litertúra
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
-
II.b - Rok
-
II.c - Odbor a program
-

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
študijný pobyt /interné doktorandské štúdium Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989 - 1991 / 1991 - 1995
odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1995 - 2017
docentka na Katedre slovenského jazyka Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2017 - doteraz
odborná pracovníčka / vedecká pracovníčka Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2003 - 2006 / 2006 - 2017
samostatná vedecká pracovníčka Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2017 - doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Sociolingvistika a základy dialektológie Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Vývin slovenského jazyka a nárečí (PV) Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Sociolingvistika Slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Vývin slovenského jazyka a dialektológia 1 Slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Sociolingvistika a výskum nárečí Slovenský jazyk a kultúra I. filológia
Jazyková kultúra a jazyková politika Slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka Translatologický základ II. filológia
Metodológia jazykovedy Slovenský jazyk III. filológia
Úvod do jazykovedy Stredoeurópske štúdiá I. filológia
Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka Stredoeurópske štúdiá II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
25
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
34
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Základy jazykovedy Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry I. učiteľstvo a pedagogické vedy
Seminár k diplomovej práci Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry II. učiteľstvo a pedagogické vedy
Vývin slovenského jazyka a dialektológia II Slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Základy jazykovedy a jazykovedného myslenia Slovenský jazyk a literatúra I. filológia
Synchrónna a diachrónna dynamika Slovenský jazyk a kultúra II. filológia
Teória jazykovej komunikácie Slovenský jazyk III. filológia
Seminár k záverečnej práci Stredoeurópske štúdiá I. filológia
Seminár k diplomovej práci Stredoeurópske štúdiá II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
76
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
24
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
166
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
70
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
25
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
14
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
11
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Múcsková, Gabriela: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). [Language changes in the historical development of grammatical forms from a grammaticalization perspective (on the example of the development of the Slovak preterit)] Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 192 s. ISBN 978-80-223-4211-7

2

ADE Múcsková, Gabriela: Slavackaja litaraturnaja mova: gistaryčnyja zmeny v statuse i vnutranaj forme. [Slovak literary language: historical changes in the status and structure] In: Arche-Pačatak. - Č. 9 (96) (2010), s. 18-35. - ISSN 1392-9682

3

ADF Múcsková, Gabriela: Prípady gramatikalizácie vo vývine slovenského jazyka. [Instances of grammaticalization in the development of Slovak language] In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 2 (2009), s. 131-144. - ISSN (online) 1338-4287

4

ADM Múcsková, Gabriela: The ideology of bourgeois nationalism and its reflections on language planning in the development of standard Slovak. In: Rasprave. Roč. 43, č. 1 (2017), s. 125-141. - ISSN 1331-6745. Registrované v: scopus

5

ADN Múcsková, Gabriela: Lexicalization after grammaticalization in the development of Slovak adjectives ending in -lý originating from l-participles. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 3 (2019), s. 156-178 [online]. - ISSN (online) 1336-782X. URL: http://www.skase.sk/Volumes/JTL41/index.html. Registrované v: wos

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V2 Múcsková, Gabriela: Grammatical and grammatographical categories-accord and conflict. In: Greek-Latin-Slavic : Aspects of Linguistics and Grammatography. - Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2023. - S. 73-96. - ISBN 978-3-8233-8527-1

2

V2 Múcsková, Gabriela: Kondicionálové tvary v slovenčine v kontexte historickej gramatikalizácie a súčasnej dynamiky. [Conditional forms in Slovak in the context of historical grammaticalization and contemporary dynamics] In: Jazyková zmena a pramene jej skúmania / eds. G. Múcsková, K. Muziková. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 69-105.

3

ADN Múcsková, Gabriela: Lexicalization after grammaticalization in the development of Slovak adjectives ending in -lý originating from l-participles. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 3 (2019), s. 156-178 [online]. - ISSN (online) 1336-782X. URL: http://www.skase.sk/Volumes/JTL41/index.html. Registrované v: wos

4

AECA Múcsková, Gabriela: Synthetization in the Grammaticalization of the Preterit in Slovak Dialects. In V zeleni drželi zeleni breg. Studies in Honor of Marc L. Greenberg / eds. Stephen M. Dickey, M. R. Lauersdorf, Bloomington : Slavica Publishers – Indiana University, 2018. - ISBN 978-089357-491-8. - S. 219-242.

5

ADM Múcsková, Gabriela : The ideology of bourgeois nationalism and its reflections on language planning in the development of standard Slovak. In: Rasprave. - Roč. 43, č. 1 (2017), s. 125-141. - ISSN 1331-6745 Registrované v: scopus

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AAB Múcsková, Gabriela: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - 192 s. ISBN 978-80-223-4211-7

– cit. RABUS, A.: Linguistic Knowledge versus Use of Language in spoken Carpathian Sinus. In: Zeitschrift fur Slavische Philologie, roč. 75, č. 2, , 2019, s. 347-370., ISSN 0044-3492. Registrované v: WOS

2

ADF Múcsková, Gabriela: Prípady gramatikalizácie vo vývine slovenského jazyka. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 2 (2009), s. 131-144. - ISSN (online) 1338-4287

– cit. Tóth, S. J.: The Image of the world in Slovak and Hungarian grammaticalised categories. In: Ezhegodnik Finno-Ugorskih issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric studies, roč. 12, č. 4, 2018, s. 25 – ESCI Registrované v: WOS

3

ADF Múcsková, Gabriela: Prípady gramatikalizácie vo vývine slovenského jazyka. In: Jazykovedný časopis. - Roč. 60, č. 2 (2009), s. 131-144. - ISSN (online) 1338-4287

– cit. Vepřek, M.: Towards the Causes of Late Common Slavic Syllabic Contranction (not only) from the Point of View of the Grammaticalization Theory. In SLAVIA – časopis pro slovanskou filologii, roč. 87, č. 1-3, 2018, s. 382-392, ISSN 0037-6736. Registrované v: WOS

4

AFD Múcsková, Gabriela: K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. - Bratislava : UK, 2005. - S. 225-235. - ISBN 80-223-2023-4

– cit. Nábelková, M.: The Czech-Slovak Communicative and Dialect Continuum: With and Without a Border. In: The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders. London : Palgrave Macmillan UK, 2016, S. 178 - BCI-SSH Registrované v: SCOPUS

5

AFD Múcsková, Gabriela: Zánik ako typ jazykovej zmeny 1. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 277-286. - ISBN 978-80-223-2942-2

– cit. Tóth, S. J.: The Image of the world in Slovak and Hungarian grammaticalised categories. In: Ezhegodnik Finno-Ugorskih issledovanii-Yearbook of Finno-Ugric studies, roč. 12, č. 4, 2018, s. 25 – ESCI Registrované v: WOS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe – VEGA 2/0133/20 (2020 - 2023).

Projekt je zameraný na výskum slovenského pravopisu a dynamiky súčasného jazyka, zmien a procesov, ktoré v ňom prebiehajú, ako aj potrebu aktualizácie existujúcich pravopisných pravidiel a odporúčaní. Cieľom projektu je jednak východisková sumarizácia výsledkov doterajších analýz, ale najmä doplnenie najnovších poznatkov a realizácia ďalších cielených analýz na báze korpusových zdrojov a skúseností z praxe jazykovej poradne. Výsledky sa budú kondenzovať do podoby novej kodifikačnej príručky osobitne so zameraním na oblasť ortografie. Druh účasti: riešiteľka; od r. 2021 hlavná riešiteľka.


2

Jazyková zmena v historickom vývine jazyka a v procese formovania jeho spisovnej variety 2 – VEGA 1/0681/17 (2017 – 2020).

Projekt nadväzoval na rovnomenný projekt (2013 – 2016), jeho centrálnou témou bola problematika jazykovej zmeny, jej priebehu a súvisiacich dynamických procesov, a to v prirodzenom a spisovnom jazyku. Predmetom výskumu boli gramatické jazykové zmeny s dôrazom na syntaktickú a pragmatickú podmienenosť jazykových inovácií a ich reprodukcie. Novým koncepčným a metodologickým aspektom bolo hľadanie možností aplikácie výsledkov skúmania variantnosti v priebehu mladších jazykových zmien či súčasných dynamických javov v jazyku, na rekonštrukciu priebehu starších zmien. Druh účasti: hlavná riešiteľka.


3

Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment – APVV-17-0254. (2018 – 2022).

Zodp. riešiteľ Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD. Cieľom projektu je odkrývanie rôznych typov jazykových a komunikačných problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku, so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity a napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. V rámci slovenskej komunity sa plánujú skúmať najmä problémy používania spisovnej slovenčiny a nárečí, ďalej jazykové problémy týkajúce sa výučby slovenského jazyka, a to ako vo väčšinovej, tak aj v menšinových komunitách. V prípade menšinových komunít je zámerom skúmať rozličné druhy jazykových a komunikačných problémov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Druh účasti: riešiteľka.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/veda/vedecke-granty/

4

Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku – APVV 06K11328 (APVV-0689-12) (2013 – 2017)

– projekt FF UK v spolupráci s Ústavom orientalistiky SAV v Bratislave a Prešovskou univerzitou v Prešove; Zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (2013 – 2014), doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (2015 – 2017).

Projekt bol zameraný na otázky bilingviszmu a multilingvizmu, ako aj na problematiku jazykových kontaktov ako jedného zo signifikantných zdrojov dynamiky jazyka. Výskum zahŕňal problematiku vzťahu slovenčiny a češtiny a otázku menšinových jazykov na Slovensku a skúmanie viacjazyčných regiónov. Druh účasti: riešiteľka.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/veda-a-vyskum-wissenschaft-und-forschung/apvv/slovencina-v-kontexte-viacjazycnych-spolocenstiev-na-slovensku/

5

Slovník slovenských nárečí – VEGA 2/0126/18 (2018 – 2021).

Dlhodobý projekt, realizovaný v nadväzujúcich grantoch Vega. Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc. Projekt je zameraný na výskum lexiky slovenských nárečí a jeho hlavnou náplňou je príprava hesiel Slovníka slovenských nárečí. V rámci aktuálneho grantového projektu vychádza tretí zväzok tohto slovníka. Druh účasti: riešiteľka.


VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka, od r. 2013 hlavná redaktorka redakčná rada Jazykovedného časopisu 2007 - doteraz
členka redakčná rada časopisu Slovenská reč 2017 - doteraz
členka (v rokoch 2017 - 2019 členka výkonného výboru) medzinárodná vedecká spoločnosť Slavic Linguistics Society 2014 - doteraz
členka medzinárodná vedecká spoločnosť International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG) 2015 - doteraz
členka výboru Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 1990 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Language Centre of the University of Tampere, Fínsko Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere 21.3.2006 - 30.3.2006 Erazmus

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27