Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Múcska
I.2 - Meno
Vincent
I.3 - Tituly
Doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1964
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent, vedúci katedry
I.8 - E-mailová adresa
vincent.mucska@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4049
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Historické vedy

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1989
II.c - Odbor a program
UVP: slovenský jazyk a literatúra - dejepis
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2000
II.c - Odbor a program
Všeobecné dejiny
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2007
II.c - Odbor a program
Všeobecné dejiny
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
robotník Zelenina Bratislava, štátny podnik 01.07.1983 - 31.08.1984
Základná vojenská služba ČSĽA 01.04.1990-31.12.1990
študijný pobyt/vedecká príprava Historický ústav Slovenskej akadémie vied 01.09.1989-30.04.1991
asistent/odborný asistent/docent UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín 01.05.1991- doteraz

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Finančný informačný systém SOFIA Univerzita Komenského v Bratislave 2005
Akademický informačný systém (AIS2) Univerzita Komenského v Bratislave 2009
MSTeams Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia histórie História, Učiteľstvo histórie v kombinácii, História - medziodborové štúdium 1. Historické vedy
Historický proseminár História, Učiteľstvo histórie v kombinácii, História - medziodborové štúdium 1. Historické vedy
Západná Európa v stredoveku História 1. Historické vedy
Stredoveká a postmedieválna archeológia (spolu s T. Königom) Archeológia 1. Historické vedy
Dejiny štátu a práva História 2. Historické vedy
Úvod do štúdia dejín stredoveku História, Archeológia 2. Historické vedy
Základy akademického písania História 2. Historické vedy
Didaktika dejepisu 1 a 2 (spolu s J. Machajom) Učiteľstvo histórie v kombinácii 2. Historické vedy
Stredná Európa v období stredoveku (spolu s T. Königom) Archeológia 2. Historické vedy
Doktorandský seminár Všeobecné dejiny 3. Všeobecné dejiny
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Archeológia 1.+2. Historické vedy
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
24
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
49
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
5
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Úvod do štúdia histórie História, UAP - História v kombinácii, História - medziodborové štúdium, Archívnictvo 1. Historické vedy
Všeobecné dejiny 1 - Dejiny stredoveku UAP - História v kombinácii, História - medziodborové štúdium, Archívnictvo 1. Historické vedy
Úvod do cirkevných dejín História, UAP - História v kombinácii, História - medziodborové štúdium, Archívnictvo 1. Historické vedy
Veľké postavy stredovekých cirkevných dejín I.-II. História, UAP - História v kombinácii, História - medziodborové štúdium, Archívnictvo 1. Historické vedy
Úvod do štúdia dejín stredoveku História, UAP - História v kombinácii, História - medziodborové štúdium, Archeológia 2. Historické vedy

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
86
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
254
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
25
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
5
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

Kronika anonymného notára kráľa Bela : Gesta Hungarorum. Budmerice : Rak, 2000. 159 s.

2

About the first Hungarian bishoprics, [O prvých uhorských biskupstvách] In: East Central Europe at the turn of the 1st and 2nd millennia. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 119-139. – ISBN 80-88982-67-7. - (Acta Historica Posoniensia ; Zv. 2) Vyšlo aj - Historický časopis, Roč. 51, č. 1 (2003), s. 3-22. Vyšlo aj v Maďarsku - FONS. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 3 - 28.

3

Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava : Stimul, 2004. 139 s. (Acta historica Posoniensia ; Zv. 4)

4

Múcska, Vincent a kol.: Dejiny európskeho stredoveku 1. : raný stredovek (od 5. storočia do pol. 11. storočia). Prešov: Vyd. Michala Vaška,2006. 349 s.

5

Múcska, Vincent a kol.: Dejiny európskeho stredoveku 2.: vrcholný stredovek (od pol. 11. storočia do pol. 13. storočia). Bratislava: Hlbiny,2019, 352 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

Múcska, Vincent a kol.: Dejiny európskeho stredoveku 2.: vrcholný stredovek (od pol. 11. storočia do pol. 13. storočia). [History of the European Middle Ages 2.: High Middle Ages (from the mid-11th century to the middle of the 13th century.] Bratislava: Hlbiny,2019, 352 p.

2

Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia 9. zv. Koks - Kraj. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV , 2021, 1. vyd., 688 s.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

ad 1: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : HÚ SAV, 2010, passim; Historický časopis 2004, 2012, 2013, ...

2

ad 2: Chotvátová, H.: Christianisierung Europas: Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund. Regensburg : Schnell & Steiner, 2012, S. 240. 

3

ad 2: Fedeles, T. - Koszta, L.: Pécs (Fünfkirchen) das Bistum und die Bischofstadt im Mittelalter. Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011, S. 14.

4

ad 2 - 3: Curta, F.: Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300). Leiden - Boston : Brill, 2019, passim.

5

ad 3: Kiss, G.: Ecclesia et violentia : violence against the church and violence within the church in the Middle Ages. Cambridge : Cambridge Scholars pub., 2014, S. 325.

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
VEGA 1/0427/14 (2014-2017) Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie). [Diplomacy and resolving of conflicts in the Middle Ages (7.-13. century)]
2

VEGA 1/0814/18 (2018 – 2020) Dejiny diplomacie v ranom stredoveku. [The History of Diplomacy in the Early Middle Ages]

3

APVV-18-0333 (2019 - 2023) Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy. [Database of historical terminology to the history of Central Europe.]

4

VEGA 1/0409/20 (2020 - 2024) Hľadanie a nachádzanie práva podľa Varadínskeho registra. [Searching and Finding the Law according the Regestrum of Várad (Oradea)]

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
prodekan Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 15.03.2011 - 30.04.2013
prorektor Univerzita Komenského v Bratislave 01.05.2013-19.02.2019
vedúci katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín 01.10.2016 - doteraz
člen Vedecká rada Filozofickej fakulty UK v Bratislave od 2017 - doteraz
člen Vedecká rada Historického ústavu SAV od 2006 - doteraz, od 2022 podpredseda
člen Výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV od 2022 -
člen redakčnej rady Historický časopis od 2020 - doteraz
člen redakčnej rady Kultúrne dejiny od 2010 - doteraz
člen redakčnej rady Studia mediaevalia Bohemica od 2009 - doteraz
člen Správna rada Vzdelávacej nadácie Jana Husa od 2009 - doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Ludwig-Maximilians-Universität, Institut für Mittelalterliche Geschichte Mníchov 09/1993 - 08/1994 DAAD
Europa-Institut Budapest (Hungary) 03 - 06/1996 štipendiant inštitútu
Monumenta Germaniae Historica – Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters Munich, Germany 03 - 06/2001 DAAD
Domus Hungarica Scientiarum et Artium Budapest a Historický ústav MAV Budapest 09-12/2002 štipendiant Maďarskej akadémie vied
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) Lipsko 09/2008 - 03/2010 spoluriešiteľ projektu
viacero krátkodobých výskumných pobytov (1 týždeň až 1 mesiac) Berlín, Brno, Krakov, Praha, Szeged, Viedeň priebežne spravidla bilaterálne a multilaterálne zmluvy o spolupráci

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26