Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Moyšová
I.2 - Meno
Stanislava
I.3 - Tituly
PhD
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
stanislava.moysova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18104
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Francúzsky jazyk a literatúra

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Francúzsky jazyk a literatúra, magisterské štúdium
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Ústav svetovej literatúry SAV
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Teória literatúry
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docent Katedra romanistiky FiFUK 2022 - doteraz
odborný asistent Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK 2013-2022
Tlmočníčka Európska komisia, Riaditeľstvo pre tlmočenie 2005-2009
odborný asistent Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra romanistiky 1999-2003

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Európsky kurz konferenčného tlmočenia Filozofická fakulta UK 2003-2004
Medzinárodné vzťahy Právnická fakulta UK 2008-2009
Školenie pre vysokoškolských pedagógov vyučujúcich tlmočenie Univerzita Karlova 2015

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Konzekutívne tlmočenie Francúzsky jazyk a kultúra bakalársky stupeň prekladateľstvo a tlmočníctvo
konzekutívne tlmočenie francúzsky jazyk a literatúra magisterský stupeň prekladateľstvo a tlmočníctvo
simultánne tlmočenie francúzsky jazyk a kultúra magisterský prekladateľstvo a tlmočníctvo
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Francúzsky jazyk a kultúra Bakalár OPT
Francúzsky jazyk a kultúra magister OPT
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Preklad právnych textov Francúzsky jazyk a kultúra magister OPT
Odborný preklad Francúzsky jazyk a kultúra magister OPT
Preklad žurnalistických textov Francúzsky jazyk a kultúra magister OPT

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
35
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
21
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Le rôle et l´emploi du français dans les institutions européennes Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 20 z 47


Bib-IDvtls000310863Vykazovacie obdobie CREPČ2015Kategória EPCAED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchVyd. údajeQuo vadis, romanistica 2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3897-4. - S. 67-74RecenzovanieTruhlářová, Jana [rec.]Páleníková, Jana [rec.]Oblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedyAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF15PracoviskoUniverzita Komenského. Filozofická fakulta. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

2
L'ironie, la vertu de l'écriture féminine? L'exemple de Jaroslava Blaukova Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 23 z 47


Bib-IDvtls000382503Vykazovacie obdobie CREPČ2003Kategória EPCADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisochVyd. údajeSens (public) [elektronický zdroj]. - (6. 10. 2003), s. 1-16Predmetrozbory umeleckéOnlinehttp://www.sens-public.org/articles/50/ISSNISSN 2104-3272AutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF03PracoviskoUniverzita Komenského. Filozofická fakulta. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIROOhlas[o3] 2011 - Carpisassi, D. : Sur le bout de la langue qui fourche : l'ironie feminine et l'art du conflit dans Schiave de Clelia Pellicano. - In: Sens (public) [elektronický zdroj], č. 1, 2011 ; s. 5

3
Výučba simultánneho tlmočenia s textom východiská a stratégie Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 29 z 47


Bib-IDvtls000298262Vykazovacie obdobie CREPČ2014Súbežný názovLa simultanée avec le texte: la didactique et les stratégiesKategória EPCAED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchVyd. údajeMá translatológia dnes ešte čo ponúknuť? 2. Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0796-9. - S. 119-124 (Preklad a tlmočenie ; 11)RecenzovanieGromová, Edita [rec.]Valcerová, Anna [rec.]Oblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedyAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF14PracoviskoUniverzita Komenského. Filozofická fakulta. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIROOhlas[o4] 2017 - Vertanová, S. - Sovinec, T. - In: Interdisciplinárne prístupy vo výskume a didaktike tlmočenia . - Bratislava : Z-F Lingua, 2017 ; S. 133[o4] 2019 - Lauková, J. : Čítanie ako nevyhnutná súčasť translatologickej prípravy (s dôrazom na tlmočenie). - In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 6 . - Zvolen : Technická univerzita, 2019 ; S. 132SignatúraRO 18/14

4
Frazeologizmy v politickom jazyku a ich translácia Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 15 z 45


Bib-IDvtls000336010Vykazovacie obdobie CREPČ2017Kategória EPCAED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchVyd. údajeJazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - ISBN 978-80-8177-036-4. - S. 104-112 [CD-ROM]RecenzovanieRepka, Richard [rec.]Šipošová, Martina [rec.]Oblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedyAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF17PracoviskoUniverzita Komenského. Filozofická fakulta. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIROSignatúraRO 15/17

5
Kontseptsiya politkorrektnosti vo frantsuzskikh SMI i politicheskom prostranstve V Respubliki S. Moyshova

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 21 z 45


Bib-IDvtls000387633Vykazovacie obdobie CREPČ2022Súbežný názovThe concept of political correctness in the French media and the political space of the V RepublicKategória EPCV2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkaVyd. údajeZapad - Vostok : Roč. 14. - : 1. vyd. Joškar-Ola : Mari State University, 2021. - S. 27-38PredmetpríspevokOblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedy7320 humanitné vedyOnlinehttp://west-east.marsu.ru/en/view/journal/archive.html?id=13ISSNISSN 2227-6874AutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF21PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Interpréter en période de pandémie état des lieux Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 25 z 45


Bib-IDvtls000389985Vykazovacie obdobie CREPČ2022Súbežný názovInterpreting in the pandemic times : state of playKategória EPCV3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisuVyd. údajeRomanistica Comeniana. - č. 1 (2022), s. 113-122RecenzovanieRecenzované [rec.]PredmetčlánokOblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedy7320 humanitné vedyISSNISSN (print) 2585-8483AutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF22PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

2
Memoáre baróna Františka Tótha v kontexte francúzskej literárnej tvorby 18. storočia Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 3 z 45


Bib-IDvtls000390173Vykazovacie obdobie CREPČ2022Kategória EPCV2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkaVyd. údajeSpomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8202-182-3. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022. - S. 51-58RecenzovanieRecenzované [rec.]Kónya, Peter [rec.]Šabík, Vincent [rec.]PredmetkapitolaOblasť výskumu / Štud. odbor030 Historické vedy a etnológia7115 humanitné vedyAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF22PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

3
Cenzúra v prekladovej literatúre jej podoby v minulosti a v súčasnosti Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 7 z 45


Bib-IDvtls000384061Vykazovacie obdobie CREPČ2022Súbežný názovCensorship in Translated Literary Works and its FormsKategória EPCAFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchVyd. údajeJazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 6. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4860-1. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. - S. 318-327RecenzovanieRecenzované [rec.]Adamcová, Lívia [rec.]Lysý, Jozef [rec.]Predmetpríspevok z podujatiakonferenčný príspevokOblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedyISSNISSN 2729-8981PodujatieJazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI [6] - Bratislava, 17.09.2021. SKAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF21PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

4
Prax viacjazyčnosti v európskych inštitúciách a problém dorozumievacieho jazyka v postbrexitovom období Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO

Záznam 8 z 45


Bib-IDvtls000386764Vykazovacie obdobie CREPČ2022Súbežný názovPractical aspects of multilingualism in European institutions and the problem of the language of communication in the post-brexit periodKategória EPCV2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkaVyd. údajeŠtýl - komunikácia - kultúra : k stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistríka (1921 - 2000). - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5316-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 536-544RecenzovanieRecenzované [rec.]Kováčová, Viera [rec.]Sadouskaya, Anzhalika [rec.]Predmetpríspevok z podujatiakonferenčný príspevokOblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedy7320 humanitné vedyOnlinehttps://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/Zbornik_21_FINAL_WEB__1_.pdfPodujatieŠtýl - komunikácia - kultúra - Bratislava, 08.09.2021 - 09.09.2021. SKAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF21PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie. Bratislava [organizátor]Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

5
Koncept politickej korektnosti vo frankofónnom mediálnom a politickom priestore Stanislava Moyšová

Moyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO [skr]

Záznam 12 z 45


Bib-IDvtls000371963Súbežný názovThe notion of political correctness in the French mass media and political landscapeKategória EPCAFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchVyd. údajeJazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4743-7. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 261-269RecenzovanieRecenzované [rec.]Liďák, Ján [rec.]Lišková, Danuša [rec.]Predmetpríspevok z podujatiakonferenčný príspevokOblasť výskumu / Štud. odbor020 Humanitné vedyOnlinehttps://conferences.euba.sk/jazykapolitika/www_write/files/2020/zbornik2020.pdfPodujatieJazyk a politika [5] - Bratislava, 21.08.2020. SKAutorMoyšová, Stanislava 1976- UKOFIRO [[skr]] (autor) (100%)Kód afiliácieUKOIF20PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta UK. Katedra romanistiky. Bratislava ; UKOFIRO

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

2018 - Lenzi Kučmová, A. - In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 48 . - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018

2

2018 - Štubňa, P. - In: Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny . - Bratislava : Z - F Lingua, 2018 ; S. 144

3


] 2023 sk ~ Šoltés, P.. : Daniš, Miroslav; Moyšová, Stanislava; Rybár, Lukáš a Bachoríková, Petra : Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov - In: Historický časopis, roč. 71, č. 2, 2023 ; s. 369-373

4

 2023 sk ~ Franek, L.. : Miroslav Daniš a kol. : Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov - In: Konštantínové listy, roč. 16. č. 1, 2023 ; s. 95-97

5

2021 - Djovčoš, M. - Melicherčíková, M. - Vilímek, V. - In: Učebnica tlmočenia : skúsenosti a dôkazy . - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021 ; S. 174

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Európsky kurz konferenčného tlmočenia, zástupca projektu Filozofická fakulta UK, Európska komisia, Európsky parlament 2017-2018
Európsky kurz konferenčného tlmočenia, vedúci projektu Filozofická fakulta UK, Európsky parlament, Európska komisia 2014-2015
Vedúca projektu, Preklad textov zo študentskej konferencie Ekonomickej univerzity Filozofická fakulta UK 2019
Vedúca projektu, Preklad textov zo študentskej konferencie Ekonomickej univerzity Filozofická fakulta 2021

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-28