Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Katarína Motyková, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Motyková
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1977
I.5 - Názov pracoviska
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
I.6 - Adresa pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1
I.7 - Pracovné zaradenie
funkčná docentka
I.8 - E-mailová adresa
katarina.motykova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4046?mode=full&do=filterForm-submit&surname=Motykov%C3%A1&university=701000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0009-0008-0991-2416

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2001
II.c - Odbor a program
odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo, študijný program: nemecký jazyk a kultúra / švédsky jazyk a kultúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2005
II.c - Odbor a program
odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
II.b - Rok
2024
II.c - Odbor a program
odbor: filológia, program: všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
interná doktorandka Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika 2001-2005
odborná asistentka Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave 2005 - 2023
funkčná docentka Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave od r. 2023

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Kurz pre učiteľov a lektorov švédskeho jazyka na Ľudovej vysokej škole Billströmska na ostrove Tjörn Švédsky inštitút, miesto Tjörn, Švédsko 2008
Kurz pre učiteľov tlmočníctva, organizovaný Európskou komisiou Európska komisia - miesto Brusel, Belgicko 2010
Sympózium učiteľov a lektorov švédskeho jazyka na mimošvédskych univerzitách Švédsky inštitút, miesto Lidingö, Švédsko 2022

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Kultúra a literatúra Severu 1 Germánske štúdiá I. Filológia
Kultúra a literatúra Severu 2 Germánske štúdiá I. Filológia
Ságy a piesne - germánska a staroseverská mytológia Germánske štúdiá I. Filológia
Imagológia Severu Germánske štúdiá II. Filológia
Švédske kultúrne dedičstvo Germánske štúdiá II. Filológia
Jazyk a kultúra Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Germánske štúdiá I. Filológia
Germánske štúdiá II. Filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
23
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
16
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Jazyková kompetencia - švédčina 1 Germánske štúdiá I. Filológia
Jazyková kompetencia - švédčina 2 Germánske štúdiá I. Filológia
Jazyková kompetencia - švédčina 3 Germánske štúdiá I. Filológia
Jazyková kompetencia - švédčina 4 Germánske štúdiá I. Filológia
Seminár k diplomovej práci 1 Germánske štúdiá II. Filológia
Seminár k diplomovej práci 2 Germánske štúdiá II. Filológia
Prekladový a tlmočnícky seminár zo švédskeho jazyka 3 Germánske štúdiá II. Filológia
Kultúrny a literárny diskurz v médiách Germánske štúdiá II. Filológia
Kultúra a literatúra Severu 3 Germánske štúdiá I. Filológia
Kultúra a literatúra Severu 4 Germánske štúdiá I. Filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
105
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
114
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
64
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : Sever na konci jazyka : Transtextová analýza nemeckojazyčnej bratislavskej tlače 1920 1938. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - 214 s. [11,61 AH] [print] [online]

ISBN 978-80-223-5430-1. - ISBN 978-80-223-5431-8

2

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%): Rodovo inkluzívny jazyk v kontexte jazykových ideológií. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4743-7. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 251-260 (Kategória A+ špičková medzinárodná úroveň / internationally excellent quality - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS v roku jeho vydania. Zároveň je citovaný tri razy v databázach SCOPUS). 

3

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka:

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%): Die übersetzte Welt von Irena Brežná. In: Pragmalinguistische Aspekte der polylektalen Kommunikation. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - ISBN 978-83-7865-034-8. - S. 176-183 (Studia Germanica Gedanensia ; 27) - (kategória A- medzinárodne uznávaná úroveň / internationally recognized quality - ide o vedecký článok citovaný v databáze Wos). 


4

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch:

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : "Stockholm noir": odvrátená tvár švédčiny : jazyk ako teritoriálny a sociálny ukazovateľ v románe Jensa Lapidusa „Snabba cash“, In: World Literature Studies. - Roč. 12, č. 2 (2020), s. 72-84. - ISSN (online) 1337-9690, (kategória A- medzinárodne uznávaná úroveň - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS v roku jeho vydania).

5

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu:

Motyková, Katarína [UKOFIRJ] (50%) – Wikström, Josef [UKOFIGN] (50%): Didactic Considerations When Working with Languaculture in a Modern Language Classroom. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia. - Roč. 68, č. 2 (2023), s. 33-50 (kategória A- medzinárodne uznávaná úroveň / internationally recognized quality - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS (predmetné číslo časopisu čaká na zaradenie - čakateľ).

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : Sever na konci jazyka : Transtextová analýza nemeckojazyčnej bratislavskej tlače 1920 1938. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - 214 s. [11,61 AH] [print] [online]

ISBN 978-80-223-5430-1. - ISBN 978-80-223-5431-8

2

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : Nástroj moci alebo prostriedok inklúzie? = An instrument of power or a means of inclusion? Gender balance in language and its framing in the Slovak (and Swedish) press : Rodovo vyvážený jazyk a jeho rámcovanie v slovenskej a švédskej tlači, In: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - S. 83-100. - ISBN 978-80-223-5376-2

3

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%): Rodovo inkluzívny jazyk v kontexte jazykových ideológií. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4743-7. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 251-260 (Kategória A+ špičková medzinárodná úroveň / internationally excellent quality - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS v roku jeho vydania. Zároveň je citovaný tri razy v databázach SCOPUS). 

4

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : "Stockholm noir": odvrátená tvár švédčiny : jazyk ako teritoriálny a sociálny ukazovateľ v románe Jensa Lapidusa „Snabba cash“, In: World Literature Studies. - Roč. 12, č. 2 (2020), s. 72-84. - ISSN (online) 1337-9690, (kategória A- medzinárodne uznávaná úroveň - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS v roku jeho vydania).

5

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu:

Motyková, Katarína [UKOFIRJ] (50%) – Wikström, Josef [UKOFIGN] (50%): Didactic Considerations When Working with Languaculture in a Modern Language Classroom. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia. - Roč. 68, č. 2 (2023), s. 33-50 (kategória A- medzinárodne uznávaná úroveň / internationally recognized quality - ide o vedecký článok uverejnený v publikácii zaradenej do WoS v roku jeho vydania (predmetné číslo časopisu čaká na zaradenie - čakateľ).

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch:

Motyková, Katarína (50%), Cingerová Nina (50%) : Analýza dispozitívu ako nadstavba diskurznej analýzy, In: Jazyk a kultúra [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 16 (2013), nestr. [6 s.] [online] http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo16.html

[o1] 2019 ~ Bočák, M.. - In: Globalized eating culture : mediation and mediatization . -Basingstoke : Pagrave MacMillan, 2019 ; S. 177 ;SCOPUS

 
2

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

Rodovo inkluzívny jazyk v kontexte jazykových ideológií. In: Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 5. - : 1. vyd. ISBN 978-80-225-4743-7. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. - S. 251-260

[n1] 2021 - Štefaňáková, J. - Rodová symetria v slovenských publicistických textoch na pozadí medzinárodnej politiky zameranej na inkluzívny/rodovo vyvážený jazyk. - In: Slovenská reč, roč. 86, č. 3, 2021 ; s. 326 ; SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Cingerová, N. - Dulebová, I.. : Žanrovyj sostav masspersonaľnoj kommunikacii v onlajn soobščestvach - In: Medialingvistika, roč. 9, č. 3, 2022 ; s. 284 ;SCOPUS

[n1] 2022 zz ~ Urbancová, L.. : Rodovo vyvážená slovenčina v súčasnej spoločnosti - In: Gender a výzkum, roč. 23, č. 2, 2022 ; s. 58 ;SCOPUS

 

3

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka:

Die übersetzte Welt von Irena Brežná, In: Pragmalinguistische Aspekte der polylektalen Kommunikation. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - ISBN 978-83-7865-034-8. - S. 176-183 (Studia Germanica Gedanensia ; 27)

[n1] 2014 sk ~ Cviková, J.. : Contexts and subtexts of Irena Brezna s novel on chicken wings about the era of building socialism in a small Slovak town - In: World literature studies, roč. 6, č. 2, 2014 ; s. 102 ;AHCI

[n2] 2022 zz ~ Johnston, J.. : Irena Brežná - In: Centre for the Study of Contemporary Women's Writing (CCWW) . -Londýn : Institute of languges cultures and societies, 2022 ; S. [3]

[n2] 2023 zz ~ Schwarzbacher, A.. : Vplyv hraničných priestorov na jazykové a telesné prežívanie v románe Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka - In: Slovenská literatúra, roč. 70, č. 4, 2023 ; s. 440

4

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch:

Motyková, Katarína [UKOFIGN] (100%) : Die Sprache in den Metaphern im Roman Die undankbare Fremde von Irena Brežná, In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 18-25. - ISSN 1338-0796

[n1] 2018 Jeleč, M. - Popovič, N.: Zwischen dem Eigenen und dem Fremden : Zur Migrationserfahrung bei Melinda Nadj Abonji und Irena Brežná. In: Folia Linguistica et Litteraria, roč. 25. Čierna Hora : Nikšić Univerzitet Crne Gore, 2018, S. 212- ESCI;

5

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:

Cingerová, Nina (50%) - Motyková, Katarína (50%): Úvod do diskurznej analýzy. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - 174 s. ISBN 978-80-223-4385-5

[n1] 2020 zz ~ Tuma, F.. : A reception study of the Czech edition of Auer's Linguistic Interaction - In: Slovo a slovesnosť, roč. 81, č. 4, 2020 ; s. 305 ;SSCI ; AHCI ; SCOPUS[o3]

[n1] 2022 sk ~ Sokolová, J. - Sokol, A.. : Status lingvistických premenných v metodológii analýz textu : náhľad do pomenovacích databáz slovenčiny - In: Slavica slovaca, roč. 57, č. 2, 2022 ; s. 147 ;SCOPU

[n1] 2022 sk ~ Mikuláš, R.. : Od topológií k typológiám a späť : k problematike štruktúrovania korelácií literatúry, vedy a poznania . -World Literature Studies, roč. 14, č. 4, 2022 ; s. 17, 27 ;WOS ; SCOPUS ; AHCI

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

Členka riešiteľského kolektívu projektu APVV, názov: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

Číslo projektu: APVV-17-0254

Doba trvania projektu: 2018 – 2022.  Cieľom projektu bolo odkrývanie rôznych typov jazykových a iných – s nimi súvisiacich komunikačných – problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na slovensku, so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu.

2

Vedúca riešiteľka projektu Vega, názov: Obraz Severu a severských krajín na Slovensku optikou jazyka a literatúry.

Číslo projektu: Vega 1/0801/14, Doba trvania projektu: 2014 – 2016. Uvedený projekt skúmal obraz Severu a jednotlivých severských krajín optikou jazyka a literatúry v nemecky a slovensky písanej tlači na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Projekt bol špecifický tým, že spája škandinávsky, nemecký a slovenský aspekt. Východiskovým materiálom bola nemecky a slovensky písaná tlač na Slovensku v uvedenom období. Predmetom výskumu bol obraz Severu ako geopolitického a kultúrneho diskurzného konštruktu a parciálnych obrazov jednotlivých severských krajín - Švédska, Dánska, Nórska, Fínska a čiastočne Islandu.

3

Členka riešiteľského kolektívu projektu APVV, názov: TransIus – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.

Číslo projektu: APVV-0226-12, Doba trvania projektu: 2013 – 2017. Projekt bol zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu zameranej na právny preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk, ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch a fungovanie jazyka vo viacerých právnych systémoch a etablovanie vedeckého tímu odborníkov na právny preklad z renomovaných translatologických pracovísk v oblasti právneho prekladu v európskom a globálnom kontexte.

4

Členka riešiteľského kolektívu projektu GIP (v rámci DAAD) medzi Humboldtovou univerzitou v Berlíne (a od roku 2013 s Europa-Universität Viadrina vo Frankfurte an der Oder) a Komenského univerzitou v Bratislave (2007-2017). Témy projektu boli "Strittige Moderne. Modernisierungs- und Antimodernisierungsdiskurse der Zwischenkriegszeit" (2007-2013) a „Orte und ihre (Sprach-)Räume“ (2013-2017).

5

Od r. 2023 členka riešiteľského kolektívu projektu APVV, názov: Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí.

Číslo projektu: APVV-21-0198

Doba trvania: 2022 - 2026

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
členka redakčnej rady Slowakische Zeitschrift für Germanistik (SZfG) od roku 2020
členka doktorandskej komisie na Masarykovej univerzite v Brne Masarykova univerzita v Brne 2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Univerzita vo Viedni Viedeň, Rakúsko 26. 5. 2008 – 30. 5. 2008 Erasmus
Univerzita v Gdaňsku Gdaňsk, Poľsko 22. 3. 2010 – 27. 3. 2010 Erasmus
Univerzita Koblenz-Landau Koblenz, Nemecko január 2002 DAAD
Univerzita v Uppsale Uppsala, Švédsko január – jún 2003 Švédsky inštitút
Univerzita v Roskilde Roskilde, Dánsko september – november 2006 SAIA
Univerzitná knižnica v Uppsale Uppsala, Švédsko august 2012 Švédsky inštitút

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-26