Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Mošaťová
I.2 - Meno
Michaela
I.3 - Tituly
Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1976
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 811 02 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka
I.8 - E-mailová adresa
michaela.mosatova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27343
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
filológia
I.11 - ORCID iD
https://orcid.org/0009-0001-5082-0344

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2010
II.c - Odbor a program
73-03-9 slovenský jazyk
II.4 - Titul docent
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2027
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2022
odborná pracovníčka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Studia Academica Slovaca od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2016
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka od 1. 10. 2001 do 31. 3. 2008
jazyková redaktorka VMV, a. s., neskôr Grand Press, a. s., neskôr Petit Press, a. s., Bratislava (denník SME) 1. 9. 1999 až 30. 9. 2001

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz taliančiny - A1 a A2 Taliansky kultúrny inštitút 1999 - 2000
kurz angličtiny - B2 Anglická škola, Pezinok 2016
Gamifikácia PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia), Bratislava 2017
kurz všeobecnej angličtiny - B2 British Council, Bratislava 2019
Facilitácia porád a skupinového rozhodovania online PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia), Bratislava 2021

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Slovenský jazyk a reálie 3 stredoeurópske štúdiá I. filológia
Slovenský jazyk a reálie 4 stredoeurópske štúdiá I. filológia
Slovenský jazyk a reálie 5 stredoeurópske štúdiá I. filológia
Seminár k záverečnej práci stredoeurópske štúdiá I. filológia
Jazyk A v praxi 3 – slovenčina stredoeurópske štúdiá II. filológia
Jazyk A v praxi 4 – slovenčina stredoeurópske štúdiá II. filológia
Akademické písanie stredoeurópske štúdiá II. filológia
Seminár k diplomovej práci stredoeurópske štúdiá II. filológia
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
stredoeurópske štúdiá I. filológia
stredoeurópske štúdiá II. filológia
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Praktické gramatické cvičenia 2 (pre úroveň B) stredoeurópske štúdiá I. filológia
Súčasný slovenský dokumentárny film stredoeurópske štúdiá II. filológia
Exkurzia po Slovensku - pamiatky UNESCO stredoeurópske štúdiá II. filológia

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
39
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
1
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
125
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
44
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
7
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

ABD Opozičný homomorfizmus v morfologickom systéme. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 2010, s. 11 – 65. ISBN 978-80-224-1159-2

2

ADN Annotations in the corpus of texts of students learning slovak as a foreign language (ERRKORP). Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 345 – 357. (Spoluautorka K. Gajdošová)

3

V202 Mošaťová, Michaela (33.334%) - Kollárová, Petra (33.333%) - Ľos Ivoríková, Helena (33.333%): Negácia v písaných textoch cudzincov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach 3 : zborník príspevkov venovaných výskumu a výučbe : 1. zväzok. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. - S. 415-431. - ISBN 978-80-223-5656-5

4

AED Anotovanie chýb v korpuse písaných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 48. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 322-338. - ISBN 978-80-223-4748-8

5

P101 Pekarovičová, Jana - Žigová, Ľudmila - Mošaťová, Michaela - Štefánik, Jozef: Slovenčina pre cudzincov : praktická fonetická príručka. - Bratislava : Stimul, 2005. - 244 s.

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

ADN Mošaťová, Michaela [UKOFISA] (50%) - Gajdošová, Katarína (50%): Annotations in the corpus of texts of students learning slovak as a foreign language (ERRKORP). In: Jazykovedný časopis. - Roč. 70, č. 2 (2019), s. 345-357. - ISSN (online) 1338-4287

URL: http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2019/2/jc19-02.pdf

Registrované v: scopus

2

AED Mošaťová, Michaela: Hraničné prípady pri anotovaní jazykových chýb v písaných textoch študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 56. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 49. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 113-124. - ISBN 978-80-223-4972-2

3

AED Mošaťová, Michaela: Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku v pripravovanom akvizičnom korpuse. In: Studia Academica Slovaca : prednášky 54. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 47. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 344-350. - ISBN 978-80-223-4566-8.

4

V2 Mošaťová, Michaela - Výškrabková, Jana: Reflexia dištančnej výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka na univerzitných pracoviskách. In: Súčasná slovakistika - súradnice a vektory : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 30. výročia odboru slovenská filológia na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofik - Sofia, 28.04.2021. - Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2022. - S. 411-423. - ISBN 978-954-07-5431-4

5

P1 Mošaťová, Michaela: Akademické písanie (nielen) pre zahraničných študentov. Bratislava: Stimul, 2022. 78 s. ISBN 978-80-8127-359-9.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

AED Mošaťová, Michaela [UKOFISA] (100%) : Anotovanie chýb v korpuse písaných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk

Lit.: 8 zázn.

In: Studia Academica Slovaca : prednášky 55. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : Roč. 48. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 322-338. - ISBN 978-80-223-4748-8

[o1] 2020 Vojtech, M.: Slovakistikata v čužbina i lektoratite po slovaški ezik i kultura po sveta. In: Čuždoezikovo obučenie, roč. 47, č. 1, 2020, s. 42 - ESCI

2

ABD Mošaťová, Michaela [UKOFISA] (100%) : Opozičný homomorfizmus v morfologickom systéme

In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 11-65. - ISBN 978-80-224-1159-2

[o1] 2020 Tóth, S. J.: The impact of Hungarian n Slovak language use in bilingual milieu. In: Ezhegodnik Finno-Ugorskih issledovanii-Yearbook of Finno-Uugric studies, roč. 14, č. 2, 2020, s. 234 - ESCI

3

FAI - Štefánik, Jozef [UKOFISJ] - Krupa, Viktor - Pallay, Eduard [UKOFICJ] - Mošaťová, Michaela [UKOFISA]: Antológia bilingvizmu. - 1. vyd. - Bratislava : AEP, 2004. - 294 s.

ISBN 80-88880-54-8

[o2] 2020 Molnár Satinská, L.: Individuálny jazykový manažment a jazykové stratégie madarských študujúcich v Bratislave. In: Jazykovedný časopis, roč. 71, č. 3, 2020, s. 371 - SCOPUS

4

ABD Mošaťová, Michaela [UKOFISA] (100%) : Opozičný homomorfizmus v morfologickom systéme

In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 11-65. - ISBN 978-80-224-1159-2

[o3] 2017 Pekarovičová, J.: Romanoslavica, roč. 53, č. 1, 2017, s. 96

5

ABD Mošaťová, Michaela: Opozičný homomorfizmus v morfologickom systéme. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. - Bratislava : Veda, 2010. - S. 11-65. - ISBN 978-80-224-1159-2

[n2] 2023 sk ~ Pekarovičová, J.: Rodový diskurz a jeho fungovanie v akademickej praxi. In: Studia Academica Slovaca : 52. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, S. 73

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV-19-0155 Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu (2019 - 2024)

2

KEGA č. 036UMB-4/2019 Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka (2019 - 2021)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
spoluorganizátorka letnej školy SAS Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK od 2013 doteraz
spoluorganizátorka odborno-metodických seminárov pre učiteľov Sako CJ Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK od 2015 doteraz
spoluorganizátorka odborno-metodických seminárov pre lektorov slovenského jazyka a kultúry vyslaných MŠVVaŠ SR Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK od 2015 doteraz
študijná poradkyňa Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK od 2016 doteraz
riaditeľka Studia Academica Slovaca - centra pre slovenčinu ako cudzí jazyka (zástupkyňa riaditeľky) Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, FiF UK od júla 2023 (od 2018 do júna 2023)

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
University Language Centre, University of Jyväskylä (Fínsko) Seminaarinkattu 15, 40 100 Jyväskylä 20 - 24. marca 2017 STA mobilita Erasmus+
Katedra českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (ČR) Poříčí 623/7, 603 00 Brno 24. 9. - 26. septembra 2019 STT mobilita Erasmus+
Katedra slovinčiny Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 25. - 27. marca 2019 STA mobilita Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-09-27