Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD.
Fakulta:
FiF - Filozofická fakulta

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Misadová
I.2 - Meno
Katarína
I.3 - Tituly
doc., Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia
1961
I.5 - Názov pracoviska
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
I.6 - Adresa pracoviska
Gondova 2, 81102 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docentka, vedúca katedry
I.8 - E-mailová adresa
katarina.misadova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4043
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Filológia, Učiteľstvo a pedagogické vedy
I.11 - ORCID iD
-

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
II.b - Rok
1983
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: maďarský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry
II.b - Rok
1985
II.c - Odbor a program
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: maďarský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
1999
II.c - Odbor a program
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: hungaristika a ugrofinistika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Všeobecná jazykoveda
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
docentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 01.08.2011
odborná asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 10.6.1999 do 31.7.2011
asistentka Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta od 1.8.1992 do 10.6.1999
učiteľka Základná škola v Orechovej Potôni od 1.2.1986 do 31.7.1992

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
kurz talianskeho jazyka Academia Multilingua 2016
MS Teams Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 2020

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Analýza a tvorba pragmatických textov 1, 2 Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Tvorba a redigovanie pragmatických textov Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax II. filológia/Philology
Gramatika prekladu Maďarský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Simultánne tlmočenie Maďarský jazyk a kultúra II. filológia/Philology
Syntax maďarského jazyka 1 Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Didaktika maďarského jazyka Maďarský jazyk a literatúra II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. a II. filológia/Philology
Maďarský jazyk a kultúra I. a II. filológia/Philology
Maďarský jazyk a literatúra I. a II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
2
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
44
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
43
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Kapitoly zo súčasného maďarského jazyka - fonetika a morfológia Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Kapitoly zo súčasného maďarského jazyka - syntax Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Maďarská pravopisná sústava Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Pravopisné cvičenia Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax I. filológia/Philology
Morfológia maďarského jazyka 1 Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Morfológia maďarského jazyka 2 Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Syntax maďarského jazyka 1 Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Syntax maďarského jazyka 2 Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Úvod do štúdia maďarského jazyka Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Preklad pragmatických textov Maďarský jazyk a kultúra I. filológia/Philology
Seminár k bakalárskej práci Maďarský jazyk a literatúra I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Seminár k diplomovej práci Maďarský jazyk a kultúra II. filológia/Philology

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
185
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
49
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
3
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
285
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
142
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
4
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
17
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
9
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1

MISADOVÁ Katarína: Nyelvi kontaktusok : szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2009, 247 s. ISBN 978-80-8062-394-4.

2

MISADOVÁ, Katarína: The characteristics of Hungarian women´s names in Slovakia. AHEA [elektronický zdroj], roč. 5, 2012, nestr. [13 s.].  58 – 74. ISSN [online] 1936-8879.

3

MISADOVÁ, Katarína: A magyar nyelv használata a hivatalos érintkezésben. In: Lanstyák, I. a Simon, Sz. (eds.) Tanulmányok a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Bratislava : Kalligram Könyvkiadó, 1998, s. 43 – 68. ISBN 80-7149-193-4.

4

MISADOVÁ, Katarína: Charakteristiky používania žien maďarskej národnosti na Slovensku. Jazykovedný časopis. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 57 – 70. ISSN 0021-5597 (tlačená verzia)

5

MISADOVÁ, Katarína: Mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek vizuális nyelvhasználatából. In: Gróf, A et al. (eds.) Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014, s. 243 – 253. ISBN 978-615-5219-92-4

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1

MISADOVÁ, Katarína: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben : tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, 237 s. ISBN 978-80-89978-06-9.

2

MISADOVÁ, Katarína: Vizuális nyelvhasználat Dél-Szlovákiában : mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek nyelvhasználatából. Irodalmi Szemle. Roč. 59, č. 10 (2016), s. 58 – 74. ISSN 1336-5088 (tlačená verzia)

3

MISADOVÁ, Katarína: The use of Hungarian as a minority language in municipal offices in Southern Slovakia. Hungarian Studies. Roč. 34, č. 1 (2020), s. 133 – 146. ISSN 0236-6568


4

MISADOVÁ, Katarína: Ungaristikata v čuždestannite universiteti i statutot i v Universiteta "Komenski" v Bratislava. Čuždoezikovo obučenie. Roč. 47, č. 4 (2020), s. 361 – 369. ISSN 1314-8508 (online verzia)


5

MISADOVÁ, Katarína: Magyar helyesírás (oktatási segédlet). Bratislava: Združenie Alberta Szenci Molnára. 78 s. ISBN 978-80-973425-7-9


VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1

MISADOVÁ Katarína: Nyelvi kontaktusok : szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok / Language contacts : applied linguistics studies in Slovakian Hungarian. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2009, 247 s. ISBN 978-80-8062-394-4.


[05] 2009 Lőrincz, J.: Magyar Nyelvőr, roč. 133, č. 4, 2009, s. 506 – 508.

[04] 2010 Kontra, M.: Hasznos nyelvészet. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010, s.

[03] 2013 Vörös F.: A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek. Szombathely : Savaria, 2013, s. 39.

[03] 2017 Kovács, L.: Márka és márkanév. Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2017, s. 336.

[03] 2019 Bauko, J.: Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság - ELTE BTK, 2019, s. 209.

[n2] 2022 Dančo Jakab, V.: A magyar nyelv oktatása Szlovákiában. Egy empirikus kutatás eredményei. Berehove/Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022, s. 157.

[n2] 2022 Sebők Sz. Rola perspektív v riešení jazykových problémov. In Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 351.

2

MISADOVÁ, Katarína: The characteristics of Hungarian women´s names in Slovakia. AHEA [elektronický zdroj], roč. 5, 2012, nestr. [13 s.].  58 – 74. ISSN [online] 1936-8879.


[03] 2014 Vasvári, Louise O.: TNTeF [elektronický zdroj], roč. 4, č. 1, 2014, s. 164.

[o3] 2014 Laihonen, P.: Dangers and developments : on language diversity in a changing world. Mainz : Eldia, 2014, s. 105.

[o4] 2014 Satinská, L.: Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR SR, 2014, s. 108

[o4] 2016 Molnár Satinská, L.: Jazykovedné štúdie 33 : Prechyľovanie : áno či nie? Bratislava : Veda, 2016, s. 94.

[o3] 2019 Vörös, F.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig 10 : nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben. Szombathely : Savaria, 2019, s. 53.

3

MISADOVÁ, Katarína: A magyar nyelv használata a hivatalos érintkezésben / Use of the Hungarian language in official contacts. In: Lanstyák, I. a Simon, Sz. (eds.) Tanulmányok a magyar–szlovák kétnyelvűségről. Bratislava : Kalligram Könyvkiadó, 1998, s. 43 – 68. ISBN 80-7149-193-4.


[04] 2000 Sándor, A.: Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség. Bratislava : Kalligram, 2000, s. 26.

[04] 2004 Vörös, F.: Családnévkutatások Szlovákiában. Bratislava : Kalligram, 2014, s. 456.

04] 2005 Menyhárt, J.: Regionális dialektusok, kisebbségi nyelvhasználat. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2005, s. 47.

[03] 2009 Pintér, T.: Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Budapest : Lexika, 2009, s. 129.

[04] 2020 Lanstyák, I.: Nyelvalakítás és nyelvi problémák. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2018, s. 340.

4

MISADOVÁ, Katarína: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben : tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből / Language use in a bilingual environment :studies in the field of Hungarian-Slovak linguistic connections. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2019, 237 s. ISBN 978-80-89978-06-9.


[05] 2020 Ludányi, Zs.: Alkalmazott Nyelvtudomány, roč. 20, č. 2. 2020, s. 5.

[04] 2020 Csehy, Z.: Monumenta Posoniensia. Bratislava : Združenie A. Molnára Szenciho, 2020, s. 133.

[04] 2020 Nagy, Zs.: Fórum Társadalomtudományi Szemle, roč. 22, č. 2, 2020, s. 103.

[04] 2021 Nádor, O.: Nova Posoniensia, roč. 11, 2021, s. 54.

[n2] 2022 Dančo Jakab, V.: A magyar nyelv oktatása Szlovákiában. Egy empirikus kutatás eredményei. Berehove/Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022, s. 157.5

MISADOVÁ, Katarína: Vizuális nyelvhasználat Dél-Szlovákiában : mutatvány Dunaszerdahely intézményeinek nyelvhasználatából / Visual language use in Southern Slovakia : a show of language use in the institutions of Dunaszerdahely. Irodalmi Szemle, roč. 59, č. 10, 2016, s.  58 – 74. ISSN (print) 1336-5088.


[04] 2018 Takács, H.: Nova Posoniensia, roč. 8, 2018, s. 153.

[04] 2019 Takács, H.: Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában. Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 75.

[03] 2019 Lőrincz, G.: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig : nevek a nyelvpolitikai küzdőtéren. Szombathely : Savaria, 2019, s. 170.

[03] 2019 Lőrincz, G.: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae, č. 46. Eger : Eszterházy Károly Egyetem, 2019, s. 51.

[02] 2020 Szabómihály, G.: Jazyky a aktéri v jazykovej krajine obcí v slovensko-maďarskom etnicky zmiešanom území na Slovensku. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 313. SCOPUS

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

APVV projekt č. 17-0254 Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment. Language and Communicati on Problems in Slovakia and Their Management. Projekt odkrýva rôzne typy jazykových - a s nimi súvisiacich komunikačných - problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé komunity na Slovensku so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. Druh účasti: spoluriešiteľ (co-researcher). https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/veda/vedecke-granty 

2

VEGA projekt č. 1/0106/21. Kultúrna pamäť, problematika prekladu a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literatúry a lingvistiky. Cultural memory, problems of translation and plurilingualism in context of Hungarian literature and linguistics. Hlavným cieľom projektu je skúmanie maďarského prekladu v rámci kultúrnej hybridity a plurtilingvizmu.The project focuses on the analysis of translations and plurilingualism based on concept of cultural translation, of cultural memory, on relevance theory, and theory of plurilingvism. Druh účasti: spoluriešiteľ (co-researcher). https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/veda/vedecke-granty 

3

VEGA projekt č. 1/072/17 Preklad, kultúrna hybridita, plurilingvizmus, maďarská literatúra, lingvistika, kultúrne a jazykové kontakty. Translation, cultural hybridity and plurilingualism in the context of Hungarian literary study and linguistics. Projekt bližšie určoval charakteristiky a špecifiká literárno-kultúrnych a jazykových kontaktov vo viacjazyčných komunitách na Slovensku, ďalej skúmal charakteristiky maďarského prekladu v rámci dejín kultúrnej hybridity a plurilingvizmu. The project focuses on the analysis of translations and different literary as well as linguistic phenomena with special emphasis on cultural and linguistic hybriditiy. Druh účasti: spoluriešiteľ (co-researcher). https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/veda/vedecke-granty

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
externá členka verejného zhromaždenia Maďarská akadémia vied (Maďarsko) od 08.05.2006
členka predstavenstva Maďarská jazykovedná spoločnosť (Maďarsko) od 01.09.2013
členka redakčnej rady Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Maďarsko) od 01.01.2011
členka redakčnej rady Hungarológiai Évkönyv od 01.01.2023
riadna členka Fórum inštitút pre výskum menšín od 01.01.2016
členka výskumnej skupiny Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Budapešť od 01.09.2021
riadna členka Maďarská akademická rada na Slovensku od 01.12.2015
vedúca katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry od 01.04.2011 do 31.03.2015
vedúca katedry Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra maďarského jazyka a literatúry od 01.07.2019

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť, Benczúr utca 33. od 21.07.2010 do 21.08.2010 výskumný pobyt
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť, Benczúr utca 33. od 01.07.2008 do 31.07.2008 výskumný pobyt
University of Helsinki, Finno-Ugrian department Helsinki, Yliopistonkatu 4 od 23.04.2007 do 30.04.2007 Erasmus mobility stáž
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť, Benczúr utca 33. od 30.06.2006 do 31.07.2006 výskumný pobyt
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť, Benczúr utca 33. od 01.02.2005 do 01.03.2005 výskumný pobyt
Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť, Benczúr utca 33. od 01.07.2003 do 31.08.2003 výskumný pobyt

IX. - Iné relevantné skutočnosti

Dátum poslednej aktualizácie
2023-10-16